Profetie

Profetie van de Zalige A.K. Emmerick over de geloofsafval

E0702 MAX 7739

Uit de visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick:

Grote lering in de tempel.
1728. 26 maart 1821

[…]

Jezus sprak ook met Petrus over de boetvaardigheid (berouw met belijdenis) en over de vergiffenis. Voor allen beschreef Hij het einde van de wereld en noemde de tekenen op die het zouden voorafgaan. Een ziener (Johannes) zou een gezicht daarover krijgen, en de Heer verhaalde enige taferelen of gebeurtenissen, die er aan moesten voorafgaan. Ik zag ook dat Hij de openbaring van Joannes bedoelde (de inhoud van de Apocalyps) want toen Jezus van de helderziende man (de ziener van Patmos) sprak, werd mij het tafereel getoond, hoe Joannes de Engel op de zee ziet staan (Apoc. 10).

Jezus zelf beschreef verscheidene soortgelijke taferelen. Hij sprak van de getekenden op het voorhoofd (Apoc. 7) en zei dat gans de bron van het levende water, dat op de Calvarieberg moest ontspringen, volkomen vergiftigd zou worden (dat is: Rome zou volledig het geloof verliezen) maar dat al het goede water zich in een vijver in het dal Josafat zou verzamelen (Jezus zal zijn overgebleven rest-kerk afzonderen). Ook maakte Hij nog gewag van mannen op paarden en van meer zulke taferelen (Apoc. 6).

 

Categorieën:Profetie

5 antwoorden »

  1. Het dal van Josafat betekent “God oordeelt”. De benaming is zinnebeeldig en duidt aan dat God daar de volkeren zal richten. Joël 3: “Ik zal hen afvoeren in het dal van Josafat en zal hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid. (…) Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt daarnaar af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hun boosheid is groot. De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben hun glans ingetrokken (profetie door Sint Peter aangehaald in zijn eerste toespraak na Pinksteren).” Waarom komt het volk van God in dat dal? Om getuige te zijn van de vernietiging van Gods vijand. Omdat ze Gods vijand zijn, en wij dicht bij God staan, zijn wij hun vijand. Delende in Jezus’ lijden zullen wij delen in zijn verheerlijking, zegt Paulus.

  2. Ik geloof wel dat Emmerick de geloofsafval geprofeteerd heeft, maar niet dat dat hier gebeurt. Hier gaat het om een interpretatie van haar woorden: nl. dat “de bron (…) zou vergiftigd worden” betekent dat Rome het geloof zal verliezen. Dit is “Hineininterpretierung”

    • Heel deze passage is figuurlijk en zinnebeeldend; uit Christus’ zijde is de Kerk voortgekomen. Indien Christus spreekt van de bron, dan is dat niet een letterlijke waterbron op die berg, maar de bron van ‘bloed en water’ dat uit zijn Zijde vloeide toen Hij werd doorstoken aan het Kruis, en waaruit de Kerk werd geboren. De ‘bron’ van de Kerk vandaag, namelijk wat het Vaticaan onderricht en als waarheid verspreidt (normaal door de H. Geest geïnspireerd), zal volledig vergiftigd worden; dat wil zeggen: Rome zal volledig afvallen van het geloof en ketters worden. Dit is de enige correcte interpretatie. De H. Maagd voorzegde net hetzelfde in La Salette in 1846; idem voor Fatima (zie ook het 3de geheim op onze site).

  3. De Bijbel leert ons, dat de Heilige Geest kan worden bedroefd.
    (ik vraag me af of deze Persoon ooit pauskeuzes maakte). Elke mens mag om Zijn bijstand vragen.