Kerk in Nederland

Protest tegen het ‘nieuw’ Onze Vader wordt luider

edenjob

Bekoring is niet gelijk aan beproeving. Foto: RKLF

Op 23 november stuurde Vox Populi, een afdeling binnen het Rooms-Katholiek Lekenforum, een persbericht de wereld in waarin ze het volgende schreven:

Op 27 november 2016 zal er, binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen en Nederland, de “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ van kracht worden. Vox Populi, een commissie van Katholieke leken, die onderdeel is van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW, heeft ernstige bedenkingen bij de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’. Zij vragen zich af of dit nu het meest urgentie ‘probleem’ is waar de Kerk zich op dit ogenblik zou moeten mee bezighouden? En waarom zou deze ‘hervorming’ nu noodzakelijk zijn? Er is géén enkele pastorale nood om met een “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ op de proppen te komen. Dit initiatief van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen zal enkel maar de verwarring binnen de Kerk in de hand werken en daardoor de geloofscrisis vergroten. Grootste struikelblok is de nieuwe bede: “en breng ons niet in beproeving” ter vervanging van het bestaande: “en leid ons niet in bekoring”. Het Griekse ‘peirasmos’ kan zowel door ‘beproeving’ als ‘bekoring’ worden vertaald. Echter, binnen de context van het ‘Onze Vader’, kan ‘peirasmos’ onmogelijk door ‘beproeving’ worden vertaald. Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ maakt, in de context van het ‘Onze Vader’, een expliciet onderscheid tussen ‘bekoring’ (= tentatio) en ‘beproeving’ (=probatio). “En leid ons niet in bekoring” is dan ook de enige correcte vertaling. Het lijkt er wel op, alsof de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen, het gebed, dat Jezus Christus ons Zélf heeft geleerd, doelbewust hebben willen veranderen. Er zijn ernstige taalkundige, theologische, pastorale en doctrinaire problemen met de nieuwe ‘vertaling’ van het ‘Onze Vader’. De waarheid is, dat we hier niet te maken hebben met een nieuwere of betere ‘vertaling’, maar eerder met een ideologische herinterpretatie van de tekst. Vox Populi roept dan ook de Bisschoppenconferenties van België en Nederland op, om dit tot mislukken gedoemde experiment met het ‘Onze Vader’ te laten varen en de bestaande toestand te handhaven.

Dit bleef niet zonder antwoord, want op 24 november verscheen in o.a. in de krant ‘De Morgen’ een artikel hierover:

demorgenkritiek

Meer en meer mensen laten hun stem horen en verzetten zich tegen de vervalsing van het Onze Vader. Nu nog hopen dat de bisschoppen van zich iets laten horen.

Meer info kunt u ook vinden op hun pagina over het ‘nieuw’ Onze Vader:

www.katholiekforum.be/onzevader

Bron: Rooms-Katholiek Lekenforum (1) (2)

8 antwoorden »

 1. De geloofscrisis zal nog groter worden onder deze paus die voor verwarring zorgt !

 2. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1443
  6 – “Leid ons niet in bekoring”

  2846
  164
  2516

  Deze bede raakt de wortel van de voorafgaande, want onze zonden zijn de vrucht van de instemming met de bekoring. Wij vragen onze Vader ons niet “in bekoring te leiden”. Het is moeilijk om de Griekse term in een enkel woord te vertalen: het betekent “laat niet binnengaan in”, 1 “laat ons niet bezwijken voor de bekoring”. “God brengt niemand in verzoeking, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord” (Jak. 1, 13), Hij wil ons er juist van bevrijden. Wij vragen Hem om ons niet de weg te laten inslaan die leidt naar de zonde. Wij raken verwikkeld in het gevecht “tussen het vlees en de Geest”. Met deze bede smeken wij de Geest van onderscheiding en van kracht af.

  Referenties naar deze alinea vanuit documenten:
  ► Youcat, 525
  2847
  2284

  De Heilige Geest doet ons onderscheid maken tussen de beproeving, die noodzakelijk is voor de groei van de inwendige mens 2 3 4 met het oog op een “beproefde deugd” 5 en de bekoring, die leidt tot de zonde en tot de dood. 6 Ook moeten wij onderscheid maken tussen “bekoord worden” en “instemmen” met de bekoring. Door de onderscheiding van de Geest wordt tenslotte de leugen van de bekoring ontmaskerd. Ogenschijnlijk is het voorwerp ervan “goed, een lust voor het oog, aantrekkelijk” (Gen. 3, 6), terwijl de vrucht ervan in werkelijkheid de dood is.
  =========
  We moeten bidden om niet op de bekoring of de verzoeking in te gaan. Maar God kan wel de beproeving toelaten. INDERDAAD is de verandering van het gebed niet goed zó, als men nu moet bidden EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING. Dan maar liever de refo-vesie:
  =>=>
  Protestantse vertaling[bewerken]
  Vertaling volgens het Nederlands Bijbelgenootschap

  Onze Vader die in de hemelen zijt,
  uw naam worde geheiligd;
  uw Koninkrijk kome;
  uw wil geschiede,
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  en leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van den boze.
  [Want van U is het Koninkrijk
  en de kracht en de heerlijkheid
  tot in der eeuwigheid.]
  Amen.

 3. Gisteren naar de mis geweest in een buurgemeente. Pastoor liet duidelijk merken dat hij niet opgezet was met nieuwe Onze Vader. En heeft tijdens de mis gewoon het oude gezongen. Bij mijn zus, in andere gemeente, werd ‘reclame’ gemaakt voor het onze vader in de mis, en op grote spandoeken was het ‘nieuwe’ onze vader geschreven. Tijdens het bidden van het Onze Vader bad echter IEDEREEN gewoon het oude Onze Vader. Laat ons hopen dat dit zo blijft. Trouwens, met de som geld die deze campagne gekost heeft, had men wel iets beters kunnen doen…

 4. Volgens de rk leer moeten we bidden om niet op de bekoring of de verzoeking in te gaan. Maar een beproeving kan God wel toelaten. We kunnen niet zeggen dat God géén recht heeft om ons te beproeven ter versterking.

  INDERDAAD is de verandering van het gebed om de beproeving te verijdelen niet correct, als men nu moet bidden EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING.

  Er klopt in dit geval niets van. Zit men te slapen? Hebben bisschoppen-conferenties het niet door? Dits >> https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1443 << is toch duidelijk?

 5. Ik vind de nieuwe tekst ook niets en ga er niet aan meedoen.Bovendien wordt het rozenkransbidden er veel moeilijker door.

 6. ik ben een eenvoudige gelovige vrouw.ik zie niet in wat er fout is met het gebed,Onze Vader zoals ik het geleerd heb,het mooiste gebed in de Katholieke Kerk,ja,toch wel…proberen de CHAOS in de ROOMS KATHOLIEKE KERK NOG GROTER<NOG ERGER TE MAKEN.

 7. Een morele overweging van de hand van Pater Augustin msp :

  In onze strijd tegen de bekoringen moeten we eerst en vooral Gods hulp vragen door middel van het dagelijks oprecht gewetensonderzoek, het dagelijks gebed en het veelvuldig ontvangen van de sacramenten, vooral de biecht en de H. Eucharistie. Uiteindelijk vindt de zonde zijn oorsprong in dit engelachtig en duister wezen dat de duivel is. Daarom, om er ons van te bevrijden hebben we Gods hulp nodig (…verlos ons van de Boze, staat in het Onze Vader gebed). Het is belangrijk te weten dat wij ons tegen de bekoring moeten verweren vanaf het eerste moment, zonder het uit te stellen; het instemmen met de bekoring is een zonde, een bekoring voelen niet!

 8. Als al dat geld en energie nu eens besteed zou worden om het bidden van de rozenkrans terug te ‘promoten’ binnen de kerk. Dan zou het tenminste NUTTIG besteed geweest zijn.