The Remnant Newspaper en Catholic Family News: ‘Wij beschuldigen paus Franciscus…’

the-laughing-pope-bergoglio-0

Door de redactie van The Remnant Newspaper en Catholic Family News:

Uwe Heiligheid,

Volgende tekst, geschreven in onze wanhoop als bescheiden leden van de lekenstand, is wat we een beschuldiging betreffende uw pontificaat moeten noemen, die een calamiteit is geweest voor de Kerk in verhouding waarmee het de machten van deze wereld behaagt. De culminerende gebeurtenis die ons ertoe aanzette deze stap te maken was de openbaring van uw “vertrouwelijke” brief aan de bisschoppen van Buenos Aires, waar u puur op basis van uw eigen inzichten zoals weergegeven in Amoris Laetita, hen toestaat bepaalde publieke overspelers in “tweede huwelijken” toe te laten tot de sacramenten van de Biecht en de H. Communie zonder enige vastberadenheid om hun leven te beteren door hun overspelige seksuele relatie te beëindigen.

U hebt dus de woorden van onze Heer zelf met de voeten getreden, die scheiden en “hertrouwen” als overspel veroordeelde, zonder uitzondering; alsook de vermaning van St. Paulus over de goddelijke straf voor het onwaardig ontvangen van het H. Sacrament; de Leer van uw twee directe voorgangers, in lijn met de tweeduizend jaar oude morele doctrine en Eucharistische discipline van de Kerk, geworteld in de Goddelijke openbaring, de Code van de Canonieke Wet en alle traditie.

U hebt reeds een breuk in de Kerkelijke universele discipline veroorzaakt, waarbij enkele bisschoppen eraan vasthouden, ondanks Amoris Laetitia, terwijl anderen, inclusief diegenen in Buenos Aires, een verandering aankondigen puur gebaseerd op de autoriteit van uw schandalige “apostolische exhortatie”. Nog nooit is er zoiets gebeurd in de geschiedenis van de Kerk.

En toch, bijna zonder uitzondering zien de conservatieve leden van de hiërarchie een politieke stilte terwijl de liberalen publiek boffen over hun triomf dankzij u. Bijna niemand in de hiërarchie verzet zich tegen uw roekeloze minachting van de klare doctrine en praktijk, hoewel velen bij hunzelf morren over uw verwoestingen. Dus, zoals het was tijdens de Ariaanse crisis, valt het de leken toe om het Geloof te verdedigen temidden van een bijna algemene afvalligheid van de plicht bij de hiërarchie.

Natuurlijk zijn wij niets in het plan van alle dingen, en toch als gedoopte lekenleden van het Mystiek Lichaam van Christus zijn we gedwongen met het God-gegeven recht en de daarbij horende plicht, vastgelegd in de Kerkelijke Wet (cf. CIC can. 212), om met u en onze medekatholieken te communiceren betreffende de acute crisis die uw bestuur van de Kerk heeft teweeg gebracht temidden van een reeds chronische staat van kerkelijke crisis die volgde op het Tweede Vaticaans Concilie.

Omdat het bewezen is dat private smeekbeden gewoon nutteloos zijn, zoals hierbeneden aangehaald, hebben we dit document gepubliceerd om onze last van ons geweten te verlichten in het zicht van de erge schade die u hebt veroorzaakt, en dreigt te veroorzaken aan zielen en de kerkelijke gemeenschap; en onze medekatholieken te vermanen om met de hoogste principes in de oppositie te staan tegenover uw voortdurend misbruik van het pauselijk gezag, in het bijzonder wat betref de onfeilbare leer van de Kerk betreffende overspel en de profanatie van de Heilige Eucharistie.

In het maken van de beslissing om dit document te publiceren, werden we geleid door de leer van Thomas Aquino op gebied van natuurlijke rechtvaardigheid in de Kerk:

Het moet echter opgemerkt worden dat als het geloof in gevaar zou zijn, een onderdaan zijn prelaat zelfs publiekelijk moet terecht wijzen. Zelfs Paulus, die Petrus’ onderdaan was, wees hem in het publiek terecht op basis van het imminente gevaar van schandaal betreffende het geloof, en zoals het werk van St. Augustinus zegt over Galaten 2:11: “Petrus gaf een voorbeeld voor de oversten, dat als het op gelijk welk moment zou gebeuren dat ze van het rechte pad afwijken, ze het niet moeten minachten om vermaand te worden door hun onderdanen.” [Summa Theologiae, II-II, Q. 33, Art 4]

We werden ook geleid door de leer van de H. Robert Bellarmine, doctor van de Kerk, betreffende de wettige tegenstand tegen een eigenzinnige Roomse Paus:

Daarom, net als het wettig zou zijn een Paus te weerstaan die een lichaam binnendringt, is het wettig om hem te weerstaan als hij zielen ‘binnendringt’ of een staat verstoort, en nog meer als hij ernaar zou streven om de Kerk te vernietigen. Ik zeg dat het wettig is om hem te weerstaan, door niet te doen wat hij beveelt en door hem te belemmeren, opdat hij niet zijn eigen wil zou doen [De Controversiis on the Roman Pontiff, Bk. 2, Ch. 29].

Katholieken over heel de wereld, en niet enkel “traditionalisten”, zijn overtuigd dat de situatie die Bellarmine hypothetisch voorzag, vandaag een realiteit is. Deze overtuiging is het motief voor dit document.

Moge God de rechter zijn van de rechtschapenheid van onze intenties.

Christopher A. Ferrara
Hoofd columnist, The Remnant

Michael J. Matt
Redacteur, The Remnant

John Vennari
Redacteur, Catholic Family News

De volledige brief met beschuldigingen kunt u HIER in het Engels lezen.