Kritiek op Bergoglio

Televangelist Jack Van Impe: ‘Het wordt tijd dat de paus kijkt wat zijn Bijbel echt leert’

vanimpe

In een nieuwe video die op 11 juni 2016 werd vrijgegeven, bekritiseert de bekende televangelist Jack Van Impe opnieuw Bergoglio, en zijn Exhortatie Amoris Laetita. Van Impe, beter bekend als de ‘wandelende Bijbel’, gaf al eerder aan dat hij gelooft dat we in de eindtijd leven en dat paus Franciscus de laatste paus is, die de Kerk zal kapot maken, en die zal regeren als Jezus zal terugkomen. Tevens draagt Van Impe Paus Benedictus een warm hart toe, alsook de traditionele en trouwe geestelijken van de Katholieke Kerk die trouw blijven aan het Woord van God, ondanks het feit dat Van Impe niet zelf Katholiek is.

Van Impe steekt van wal: “Toen ik in het ziekenhuis voor 62 dagen in een coma lag en er toen nog eens 100 dagen bleef, en ik hoorde wat de Islam deed met de billboards in Amerika, zei ik tegen God: als u me weer optilt, zal ik de Islam ontmaskeren, maar ik zal ook Protestanten ontmaskeren, Katholieken ontmaskeren, iedere keer als ik iets hoor dat verkeerd is en niet in overeenstemming is met het Heilig Woord van God in de Bijbel, zal ik spreken, totdat God mij naar huis roept. Hij nam me van dat doodsbed, voor dit uur in de geschiedenis.”

Hij gaat verder: “Laat me je nu dit vertellen. Wanneer een paus ‘Ex cathedra’ spreekt, betekent dat vanaf de Stoel. En wat hij zegt moet je navolgen, of je bent in zonde. Hij kan dingen zeggen, zoals deze huidige paus, dingen uitkramen in de luchthavens, met belachelijke uitspraken die niet volgens de Schrift zijn, maar waarvan toch veel mensen denken: dat is Katholieke Leer. Ik zal het recht voor de raap zeggen. Begrijp me niet verkeerd. Ik zal zelf niets zeggen, al wat ik doe voor de komende 4 weken, zal ik halen van Katholieke leiders, die het zeggen. Ikzelf zal niets zeggen, enkel hen citeren, en u tonen vanuit mijn Bijbel, en God zij geprezen voor deze Douay-Rheims versie van de Katholieke Bijbel, die ik vele malen heb bestudeerd, en het zou beter zijn dat de paus er ook eens in keek zodat hij zou weten wat hij zou moeten onderwijzen.”

“Er zijn al ruim 10 dingen die deze paus zei die tegen de Katholieke Leer ingaan. Ik was geschokt toen ik het Vaticaans Magazine in handen nam deze week. Bijna 2/3 ging over wat deze paus verkeerd doet, en de kardinalen en leiders van het Katholicisme geraken verontrust. De katholieken die hun plezierig leventje willen leiden zijn zeer blij met deze liberale paus, maar de katholieken die willen vasthouden aan de Bijbel, zijn niet zo blij met deze paus.”

Van Impe citeert New Oxford Review: “Orthodoxe Katholieken zijn tot besluit gekomen dat, tot dusver in dit pausschap, ze onzeker zijn of Franciscus werkelijk gelooft in de Leer van Jezus Christus op gebied van vitale morele kwesties – onderrichtingen die de paus plichtsgebonden moet promoten, op ieder moment… De bezorgdheid die hier wordt veroorzaakt, verergert nog wanneer men denkt aan het feit dat veel van de prelaten die Franciscus heeft geselecteerd als zijn nauwe adviseurs, openlijk heterodoxe standpunten promoten. Welke vruchten zien we van dit pausschap? We zien verwarring, onenigheid en meningsverschillen. We zien kardinaal opgesteld tegenover kardinaal, bisschop tegen bisschop. We zien een openlijk promoten van heterodoxie, ontkenning van het concept van zonde, toelating tot de sacramenten zonder bekering, vergiffenis zonder berouw, met andere woorden, verlossing zonder het kruis. We zien een open aanval op de Kerkelijke Leer, vanuit haar eigen hoogste rangen, dewelke sommigen de ‘rook van Satan’ hebben genoemd.”

Dan ging Van Impe weer verder: “De King James versie voor de Protestanten is echt doctrine, en de Douay-Reims versie van de Katholieke Bijbel is echt trouw aan de Leer.  Ik denk dat deze paus een exemplaar moet krijgen en dat hij moet kijken wat zijn Bijbel echt leert. ”

Vervolgens haalt hij de H. Schrift aan, 2 Tim. 3,16-4,5: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt is, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het woord, houd aan gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar daar zij kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot de fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd is.”

“Er zijn 266 pausen geweest tot nu toe, en 10 van hen leidden een verachtelijk leven,” zegt Van Impe.

Alles wat de katholieke profetie ons leert over paus nummer 113 (uit de lijst van St. Malachias), slaat op wat deze kerel, Franciscus, aan het doen is. De volgende twee weken zal ik aantonen wat deze man allemaal doet tegen het geloof. En veel mensen zullen hun ziel verliezen. Maar weet je, het zijn de katholieken die nu al deze voordelen krijgen, de liberale katholieken, die zeggen, ‘O, we houden van deze kerel’, maar de katholieken die hun Bijbel kennen, zijn zeer ontmoedigd, bezorgd,… en ik weet waarom.”

“Laten we wat verder gaan, het was het jaar 1193, en vader McGregor was in Rome, en hij had een visioen van de rest van de pausen, en hij ging tot 113 vanaf de toenmalige paus, en hij zei dat wanneer die paus komt, hij zich zal keren tegen onze Kerk, en het Katholicisme zal vallen,” aldus nog Jack van Impe.

dsev_jvi_detail

Op het einde promoot Rexella, de vrouw van Jack van Impe, nog hun nieuwste DVD: “Verbazingwekkende eindtijdprofetieën: paus Franciscus en Christus’ wederkomst.” U kunt deze hier bestellen.

Bron: JVIM Ministries

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

Getagd als:

3 antwoorden »

  1. De sterkste aanwijzing voor de goddelijke regie in de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel is dat haar geschriften over een enorm tijdsbestek zijn opgetekend door mensen van totaal andere achtergronden en dat ze niettemin één geheel vormen. Dat hebben grote bijbelkenners keer op keer vastgesteld. In zijn preek van 14 mei 2000, getiteld “Het Woord van God”, biedt dominee Lee Woofenden uit Bridgewater, Massachusetts, de volgende overdenking: “De Bijbel is een boek dat over een tijdbestek van 1.500 jaar werd gewrocht. De eerste vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, werden meer dan 1.400 jaar vóór Christus’ geboorte geschreven. Het laatste boek, Openbaring, kwam ongeveer 100 jaar nadat de Heer op aarde verscheen tot stand. Zijn vele boeken zijn door minstens veertig verschillende schrijvers opgetekend. Hun schrijfstijlen omvatten mythe, geschiedenis, wetten, poësie, toespraken, profetie, theologie en mystieke openbaring. De Bijbel is allesbehalve een eenvoudig boek. Regimenten geleerden kunnen hun gehele carrière spenderen, en doen dat ook, in de bestudering van zijn complexiteit en vele dwarsverbanden. (…) Voor hen die met het idee willen spelen dat de oneindige God zijn bedoelingen veel complexer naar voren brengt dan onze eenvoudige geesten voor mogelijk houden, is het nuttig meer te weten te komen van hoe de Bijbel door zoveel auteurs kon worden geschreven en vanuit zoveel verschillende invalshoeken over zoveel eeuwen bestek en dat dit desondanks in één samenhangend boek is verweven, gekend als het geïnspireerde “Woord van God”. Ik geloof (zo zegt Woofenden) dat de Bijbel door het feit dat het via zoveel menselijk intellect over zoveel eeuwen is geschreven naar zijn huidige vorm toe, dat dit verre van twijfel zaaiend over zijn goddelijke oorsprong, juist deel uitmaakt van Gods plan om het (Gods openbaring) in een boek te gieten dat een wezenlijke schakel moest zijn tussen de Schepper en de door Hem geschapen mens. Als de Bijbel op zeker moment door één auteur tot stand was gebracht, zou ik twijfels hebben gehad over hoe een boek uit zulk een beperkte bron in staat zou zijn de uitgestrektheid van Gods natuur mee te delen aan de uiterst gedifferentieerde menselijke individuen en culturen die onze aarde bevolken. Door de Bijbel door zoveel menselijke auteurs over zoveel eeuwen tot stand te laten komen, verzekerde God dat het alle mensen in alle tijden zou aanspreken.”

  2. steeds meer en meer mensen beginnen deze paus de wantrouwen veel zien hem zoals hij is een vat vol tegenstrijdigheden ! shalom