Even herinneren: de gezonde leer zoals beschreven in het Evangelie

bible1

Met al die ketterijen waar we de laatste tijd mee om onze oren worden geslagen, zou men het risico lopen z’n heldere kijk op de Ware Leer van Christus te laten vertroebelen. We willen even de voornaamste delen uit het Evangelie aanhalen, waar zo goed als de gehele Leer van Jezus Christus in vervat zit, gewoon om de lezer nog eens te herinneren aan de onveranderlijke en onomstootbare waarheid. God is onveranderlijk; zo ook Zijn Woord.

Neem uw Bijbel ter hand en lees:

  • Matteüs 5 : de Bergrede; de Wet en de Profeten; “Ik zeg jullie…”

“Zalig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.”

“Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.”

“Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk, en wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk.”

  • Matteüs 6 : Weldadigheid en bidden; vasten; schatten vergaren

Pas op dat gij uw weldadigheid niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden, anders hebt gij geen loon bij uw Vader in de hemel. Wanneer gij dan weldadigheid doet, laat het voor u niet trompetten, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten dat doen, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.”

  • Matteüs 7 : Oordelen en bidden; de smalle en brede weg; het huis op de rots

  • Matteüs 18: onderricht aan de leerlingen

“Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij. Maar wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Wee de wereld, die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt.”

  • Matteüs 19, 1-12 : De echtscheiding

  • Lukas 7: Bergrede; “Wee u…”

“Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders dezen evenzo met de valse profeten.”

  • Lukas 12 : Waarschuwing tegen huichelarij en mensenvrees; de rijke dwaas

Ik zeg jullie: eenieder die Mij belijden zal bij de mensen, die zal ook de Mensenzoon belijden bij Gods engelen. Maar wie Mij verloochent tegenover de mensen, zal verloochend worden tegenover Gods engelen. En eenieder die enige woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie de heilige Geest lastert zal dat niet vergeven worden. Als ze jullie voor synagogen, overheden en gezagsdragers leiden, maak je dan geen zorgen over hoe je je zult verdedigen of wat je zult zeggen;  want de heilige Geest zal jullie op dat ogenblik leren wat je moet zeggen.’

  • Lukas 13,1-9 : Boeteprediking; de onvruchtbare vijgenboom

  • Lukas 15: Het verlorene

  • Johannes 15: De Ware Wijnstok; de haat van de wereld

“Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat ze Mij voor jullie heeft gehaat. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet van deze wereld: Ik heb jullie uit de wereld gekozen en daarom haat de wereld jullie.”