Kasper: ‘Paus heeft niet de bedoeling om alles te behouden zoals het altijd is geweest’

kasperandpope

Op 22 april gaf kardinaal Kasper een interview met de Duitse Krant Aachener Zeitung over Bergoglio en zijn hervormingen. In dit interview deed de kardinaal enkele straffe uitspraken.

Kasper spreekt over de verdere plannen voor kerkhervorming van Bergoglio en zijn intentie “om niet alles te behouden zoals het altijd is geweest.” Met “paus” Franciscus, “zijn de dingen niet meer zo abstract en doordrongen van wantrouwen, zoals het in vroegere tijden was”, binnen in de Kerk. Toen men hem vroeg of er een nieuwe toon is in de Kerk, antwoordt Kapser: “Ja, een nieuwe toon.” Hij antwoordt ook op een meer positieve manier op de vraag of de Duitse bisschoppenconferentie de wind in de rug heeft: “Zeker!

En hij gaat verder in de context van de kwestie van hertrouwde gescheidenen, door te zeggen dat Bergoglio met hem akkoord ging om enkele “humane beslissingen” te nemen. Kasper verhaalt over hoe hij eens aan Bergoglio vertelde over een priester die hij kende en die had besloten om een hertrouwde moeder de Communie niet te ontzeggen op de Eerste Communie van haar dochter. Kasper ging mee in de beslissing van die priester: “Deze priester was volledig juist.” En hij gaat verder: “Ik vertelde dit tegen de paus en hij bevestigde mijn houding: ‘Dàt is waar de pastoor de beslissing moet maken’.” Kasper besloot: “Er is nu een wind in de rug om zulke situaties te helpen oplossen op een humane manier.”

[Zonde vergoelijken en de H. Communie onteren wordt nu genoemd: situatie oplossen op humane manier!!]

Kasper zegt ook in het interview met betrekking tot het toelaten van hertrouwde gescheidenen tot de Sacramenten: “De deur is open… Er is ook wat vrijheid voor de individuele bisschoppen en de bisschoppenconferenties. Niet alle katholieken denken op de manier zoals wij Duitsers denken.” En hij concludeert: “Hier (in Duitsland), kan iets toegelaten zijn dat verboden is in Afrika.  Daarom geeft de paus vrijheid voor verschillende situaties en toekomstige ontwikkelingen.” [De zogenaamde “decentralisatie”!]

In andere delen van het interview toont Kasper hoeveel de paus hem heeft gesteund. Bijvoorbeeld, hij haalt aan hoe Bergoglio – nadat hij Kasper publiekelijk prees op de eerste zondag na zijn intronisatie op de Stoel van Petrus- hem vertelde: “Ik maakte propaganda voor jou!”. Kasper zegt ook dat hij hijzelf is die in staat was om de paus te overtuigen om de prestigieuze Europese Karelsprijs in ontvangt te nemen.

Kasper geeft ook toe dat, in verband met de hervormingen van Bergoglio die bezig zijn, er wat tegenkanting is binnen in de Curie. “Als in je redactiekantoor alles ineens ondersteboven wordt gehaald zou er ook wat tegenkanting zijn.” Het is belangrijk om op te merken dat Kasper openlijk toegeeft dat Bergoglio eigenlijk juist dat doet met de Katholieke Kerk: alles ondersteboven keren. Bergoglio zei ooit tijdens een Bezoek aan Latijns Amerika: “Maak er een rotzooi van!”

Kasper gaat nog wat dieper in op de methodes van de hervormingen van Bergoglio: “Hij verandert vele dingen – maar niet enkel structureel. Hij doelt in het bijzonder op de mentaliteit. Enkel als dat verandert, zullen de structurele hervormingen vrucht dragen. Maar dat vraagt tijd. Franciscus werkt eraan.”

Deze verhelderend opmerking kan gelezen worden in het licht van een citaat dat werd gepubliceerd door een correspondent in Rome, in de context van Amoris Laetitia:

“Het is zeer Gramsciaans,” zei een kerkelijke geleerde in de filosofie, refererend naar de Italiaanse Marxist die ijverde voor het verspreiden van de Communistische ideologie door culturele infiltratie. “Het verzet tegen de traditionele orthopraxie is ook een aanval op de orthodoxie, want elke begonnen verandering van praktijk omvat noodzakelijkerwijs een verandering in de beginselen.”

Zoals velen weten, was de Gramsciaanse strategische benadering (uitgevonden door de Italiaanse Communist Antonio Gramsci) bedoeld om politieke invloed te verkrijgen door langzaam de cultuur te veranderen – of in de woorden van Kasper, de algemene mentaliteit.

Bron: OnePeterFive


Uit het Boek der Waarheid:

Hij heeft zijn positie zorgvuldig gemanipuleerd en spoedig zal, te midden van zijn luisterrijk hof, zijn hoogdravende gedrag gezien worden. Zijn trots, arrogantie en zelfobsessie zullen in het begin zorgvuldig voor de wereld verborgen worden. In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting te horen zijn, als de trompetten schallen om zijn ambtstermijn als hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen. Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij, Jezus Christus, zijn dat hij zijn trouw belooft, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe zal hij Mijn gewijde dienaren, die hem zullen steunen, uitlachen en bespotten. Hij, die het waagt in Mijn tempel plaats te nemen, en die door de Boze gestuurd werd, kan de waarheid niet spreken want hij komt niet van Mij. Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren voordat hij, met zijn verachtelijke mond, deze zal uitspuwen.

Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog in leven, maar enkel diegenen die de waarheid spreken en zich houden aan het heilig Woord van God, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Nu door de Stoel van Petrus de ultieme belediging tegenover Mij, Jezus Christus, zich zal gaan manifesteren, zullen jullie eindelijk de waarheid vatten. Het Boek der Waarheid, aan Daniël voorzegd voor de eindtijd, zal door leden van Mijn Kerk niet lichtzinnig opgenomen worden, want de inhoud ervan zal Mijn geliefde gewijde dienaren tegen de borst stuiten zodra zij beseffen dat Ik de waarheid spreek.

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te schepen. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Zijn handelwijze zal niet onmiddellijk zichtbaar zijn, maar al vlug zullen de voortekenen gezien worden terwijl hij de steun van invloedrijke wereldleiders en diegenen die hooggeplaatst zijn, zal beginnen opzoeken. Wanneer de gruwel ingeburgerd raakt, zullen er zich plotseling veranderingen voordoen. Kort daarna zullen er aankondigingen van hem komen om, door zich bij alle geloofsovertuigingen en andere religies aan te sluiten, een verenigde katholieke kerk te creëren. Hij zal aan het hoofd staan van de nieuwe ene-wereldreligie en zal heersen over heidense religies. Hij zal het atheïsme insluiten door het stigma, waarvan hij zal zeggen dat dit aan het nastreven van de zogenaamde mensenrechten toe te schrijven is, te laten varen. Alles wat in Gods ogen zonde is, zal door deze nieuwe allesomvattende kerk als toelaatbaar beschouwd worden.

Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden.

Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis. Deze verwoesting kan leiden tot de ineenstorting van de structuur van Mijn Kerk. De veranderingen en de aanpassingen van gebouwen zullen – samen met de nieuwe tempel, gecreëerd voor de ene- wereldkerk – in Rome vervaardigd en gesitueerd worden. Wees er zeker van dat – net zoals Mijn tempel geschonden wordt – Ik, Jezus Christus, de Redder van de hele mensheid, afgedankt en in de goot geworpen zal worden! (Jezus Christus, 8 maart 2013)