Opinie

Editoriaal: De Bijbel, Gods woord, profetie

Pastor Holding Bible ca. 2000

Door de jaren heen is er al tal van profetie geweest. Maar de werkelijke profetie, vindt u in de Bijbel, daar waar Gods woord een leidraad is voor elke ziel. Om ieder, die God lief is op het rechte pad te brengen en te houden. Daar is maar een wil voor nodig, uw wil! Zalig zij die het woord in hun hart bewaren en er naar handelen.
Maar God zegt ook, ( Marcus 10;15): “Voorwaar , Ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.” Dus wie niet het woord niet ter harte neemt zoals een kind naar de ouders luistert, komt de Hemel niet in. Een klein kind, in alle onschuld afhankelijk van de ouders, vertrouwt blindelings op de ouders. Zo werkt het ook met het woord van God. Wat heeft dat met profetie te maken, wel het volgende. Ook zegt Jezus, ( Efesiers 1;17), “Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Glorie, u een geest van wijsheid en openbaring verlenen, opdat gij Hem moogt leren kennen.” Wauw!

Zo openbaart God aan wie Hij wil en wel in het bijzonder die klein van hart zijn (dus in hun hart als een klein kind zijn, dus niet kinderachtig, maar nederig) en dus ook aan zielen die niet als geestelijk of toegewijde door het leven gaan. Want Jezus openbaart aan wie Hij wil. Zo ook waren de Apostelen en de profeten  Jesaias, Jeremia, Obadja, Daniël enzovoort, eenvoudige zielen. Jezus openbaarde aan nog tal van profeten. Het probleem echter is dat veel zielen niet willen luisteren, naar de waarheid van God.

Zo ook in deze eindtijd, waarin we leven, zijn er tal van profetische verschijningen, zoals Garabandal, La Salette, Lourdes, waar de Moeder Maria, de Onbevlekt Ontvangenis zich heeft geopenbaard aan kinderen. Ook de afgelopen decennia is Jezus aan Marguerite (Legioen van de Kleine Zielen) verschenen, waarin de vragen van alle dag worden beantwoord door Jezus. Vassula Ryden, die zelfs een openbaring kreeg van Jezus, hoe Jezus er werkelijk uit ziet. En ook bij haar heeft Jezus het bederf van de wereld geopenbaard.

Dan nog de levensweg, die geopenbaard is aan Maria Valtorta (alsook aan de zalige Anna Katharina Emmerick). Aan haar werden de laatste drie levensjaren van Jezus geopenbaard, wat ook duidelijk in de Bijbel staat en ook nog de lijdensweg van Jezus. 12 Delen boekwerk! 12 Apostelen? Wellicht!

Maar toch zeker ook in de laatste vijf jaar, waarin Maria Devine Mercy, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, maar liefst 1335 boodschappen kreeg geopenbaard. Over wat er in deze eindtijd staat te gebeuren en hoe te handelen in deze eindtijd. Waar moet je opletten, als door je de bedrieger wordt misleidt en zo ook de Valse Profeet, waar je niet moet achterna lopen. Het is toch maar wederom de Barmhartigheid van de Heer. De wil van God om Zijn kinderen te redden. De wil van God om ons te laten inzien, ( openbaring!), waar we tekort schieten, ofwel zondigen. Zo wil God aan ieder die klein van hart is, dus openstaat voor Zijn berispingen, uit liefde voor onszelf waarschuwen wat er werkelijk aan de hand is. Maar ja, als het hart versteend is, wat bij een klein kind van nature niet voor komt, dan kan de liefde van God, ( Zijn profetie), ook niet tot dat hart doordringen. Dat kan gebeuren door plichtsbesef aan een functie, versteendheid van hoogmoed, versteendheid van Theologische houdingen, of “ik weet het beter”! Tja, dan blijft er weinig liefde over.
Dus wees wijs, want wijsheid is zoeken naar het woord van God en inzicht is het kwaad vermijden, neem het woord van God ter harte, vraag om onderscheid om te zien wat waar, dus liefde is en wat valsheid is. Zo staat alles in de Bijbel in het Oude Testament geprofeteerd en in het Nieuwe Testament is het verwezenlijkt, geopenbaard.
Dit alles heeft Jezus geopenbaard aan kleinen, die daar waar Hij op de deur klopt, wordt open gedaan en daar waar Hij welkom is, om deel te nemen aan Zijn maaltijd, Zijn Heilige Eucharistie, de dankzegging voor Zijn liefde.
Ik dank U God, want ik heb het in liefde voor U gedaan, Amen.

Categorieën:Opinie

Getagd als:

3 antwoorden »

  1. Zeer goed artikel wat ik wel graag had vernomen hoe zag jezus er dan uit? Dit werd aan Vassula geopenbaard maar ook medjugorge is volgens sommige Jezus geopenbaard maar velen nemen daar aanstoot aan ! Shalom

    • Hoi Willy, Vassula heeft Jezus mogen schilderen, Zijn gelaat is te vinden op http://www.tlig.org
      Hopende je bij deze te hebben geholpen.
      Met vriendelijke groet.

  2. Als water in de hemel is in de vorm van wolken, is het hoofdzakelijk water. En als het neerdaalt in de vorm van regen, blijft het nog altijd water. Als het in de stromen wordt opgenomen is het water. Het blijft altijd hetzelfde alhoewel in andere vorm. In elk stadium blijft het water. En zo is het ook met het Woord van God. Het daalt tot ons neder in een vorm die wij kunnen begrijpen. De Onuitsprekelijke heeft het gewaad van de menselijke taal aangenomen, zodat we kunnen horen en begrijpen en gereinigd worden tot steeds hogere glorie met het waterbad van het woord. (Ef. 5:26) En het water keert niet terug naar de hemel in de vorm van damp totdat het zijn werk heeft gedaan! “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het Woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.” (Jes. 55:10-11)