Demonische activiteit

De H. Eucharistie zal worden afgeschaft

gruwel1

In de H. Schrift staat geschreven dat in de laatste dagen het Dagelijks Offer, dus het Heilig Misoffer zal afgeschaft worden, en dat in de plaats een rampzalige gruwel zal opgericht worden. Dit zijn gebeurtenissen die voor velen nog veraf lijken. Maar is dat wel zo?

De ‘vrijmetselaarsgroep van Sankt Gallen’, waar o.a. kardinaal Danneels lid van was, heeft drie jaar geleden z’n droom verwezenlijkt: Bergoglio op de Stoel van Petrus krijgen, en daarbij schuwden ze de harde middelen niet, namelijk het wegpesten van Paus Benedictus. De veranderingen die nu werden geïntroduceerd door de Exhortatie Amoris Laetitia, namelijk het onder valse voorwendsels toelaten van hertrouwde gescheidenen tot de Sacramenten, alsook de andere veranderingen die Bergoglio al deed, zoals het vergemakkelijken van een nietigverklaring van een huwelijk, lijken nog klein en relatief onschuldig. Maar dat is het niet. Je volgt de Leer van Christus, of je volgt ze niet. Je volgt Christus, of je volgt Hem niet. Compromissen hebben bij de Heer geen plaats.

De tijd waarin we nu leven is niet zomaar weeral een crisis in de Kerk, zoals sommige traditionalisten wel eens kunnen denken. Het is de totale overname door aanhangers van Satan: namelijk Bergoglio en zijn trawanten, en ze weten maar al te goed waar ze mee bezig zijn.

De H. Brigitta van Zweden noemt hem een “vernieler en verscheurder van zielen”, die “erger is dan Lucifer, onrechtvaardiger dan Pilatus, wreder dan Judas en verachtelijker dan de Joden.” De H. Maagd Maria zei in 1846 in La Salette tegen de kinderen Maximim en Mélanie dat Rome het geloof zou verliezen en de zetel zou worden van de Antichrist. Aartsbisschop Fulton Sheen voorspelde in 1950 dat “het mystiek lichaam van vandaag op aarde zijn Judas Iskariot zal hebben, en hij zal de Valse Profeet zijn; Satan zou hem rekruteren van onder de bisschoppen.” En in 1226 voorspelde de H. Franciscus van Assisi dat er in de eindtijd een paus op niet-canonieke wijze zou gekozen worden, dat deze de Antipaus zou zijn en het dodelijk gif van zijn dwalingen zou verspreiden.

Het uiteindelijke doel van Bergoglio is het afschaffen van de Eucharistie. Bergoglio zijn Missen in Buenos Aires waren vaak hemeltergend: hij vierde zogenaamde ‘straatmissen’ als sociale acties: tegen de mensenhandel, tegen uitbuiting en zo verder. Dat is pure bevrijdingstheologie (waar zonde wordt beschouwd als de sociale onrechtvaardigheid). En zelfs als “paus” betoont hij uiteraard totaal geen eerbied voor het Allerheiligste Sacrament; hij geeft zelfs aan de H. Communie te willen uitreiken aan mensen die leven in staat van doodzonde (als vorm van “integratie”, waarbij “geval per geval wordt bekeken, aldus Bergoglio in zijn Exhortatie).  Dit zijn de signalen die ons moeten duidelijk maken dat wanneer zo’n figuur op de Stoel van Petrus zit, het voortbestaan van de H. Eucharistie in gevaar is.

Dat het H. Misoffer zal afgeschaft worden werd ook vele malen voorzegd door verschillende zieners. Ook in de H. Schrift staat dit duidelijk weergegeven:

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

De Heer gaf aan de profeet Vassula Ryden (in de boeken van ‘Het Ware Leven in God’) op 5 augustus 1990 volgende boodschap over de Valse Profeet met het lamsmasker:

Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer en het te vervangen door een ongerechtigheid en een Leugen.

En op 1 juni 1993:

Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder, en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen? “Een ellendeling [=Bergoglio] zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt. Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen. Ja, er zal een tijd van groot leed zijn, ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd.

Een boodschap uit het Boek der Waarheid van 15 maart 2014:

Mijn Kerk zal een periode van verschrikkelijke duisternis lijden en Mijn Kruisiging zal doorstaan worden door elke ziel die Mij trouw blijft. Mijn vijanden zullen verwoestende en radicale uitspraken doen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn Heilige Naam, aanvaardbaar wordt verklaard in de ogen van Mijn Kerk. Zeer weinigen van de geestelijkheid zullen tegen de ontheiliging vechten als gevolg van de zonde van lafheid, maar weet dit. Indien zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan zullen proberen op te dringen aan Mijn trouwe volgelingen, zal Ik ze niet langer geschikt achten om voor Mij op te komen. Een groot deel van de schade die zal worden toegebracht aan de gewone mensen, zal gebeuren door de handen van diegenen die Mijn Kerk door valse middelen zijn binnengedrongen. Wanneer ze jullie vertellen dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysieke Lichaam, weet dan dat de heilige communie, die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen hen nooit in staat stellen om de betekenis van de Heilige Eucharistie te veranderen. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de Antichrist Mijn Kerk binnentreden en haar overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de wereld van de politiek zal versmelten met Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer in hen Aanwezig zal zijn. Mijn Kerk echter kan nooit sterven en zo zal het Mijn Restkerk zijn die Mijn Licht zal laten schijnen en Mijn Aanwezigheid levend houden en velen zullen moeten zoeken naar verborgen Kerken en naar die gewijde dienaren van Mij die, bij de Genade van God, erin slagen om Mijn Kerk intact te houden.

Jezus spreekt in de boodschappen meerdere malen over toevluchtsoorden waar de H. Tegenwoordigheid van de Heer aanwezig blijft. Er worden geen specifieke richtlijnen gegeven, maar we kunnen ons baseren op wat de christenen in de Sovjet Unie deden, tijdens de Communistische vervolging: er werden huiskerken of huiskapellen opgericht. Deze overblijvende rest van trouwe gelovigen werd de catacombekerk genoemd, verwijzend naar de eerste christenen die ook in het verborgene bijeenkwamen.

Ivan Andreyev is een ex-Sovjet die is kunnen vluchten en die omstreeks 1950 zijn verhaal deed over de Ondergrondse Kerk, of de Catacombe-kerk in de Sovjet-Unie. Deze geschiedenis vertoont (helaas) treffende gelijkenissen met wat er nu in de Katholieke Kerk aan het gebeuren is. Ten tijde van de Sovjet-Unie was er een valse kerk, die door de overheid erkend was, en dus Communistisch was, en de Ware Kerk, die ondergronds gegaan was, en zwaar werd vervolgd. Nu hebben we de kerk van Bergoglio, die de traditie verwerpt en de bevrijdingstheologie (= een vorm van Communisme) omarmt, en de Ware Kerk, of de Restkerk, die trouw blijft aan de traditie, en op een gegeven moment in de nabije toekomst, zal moeten onderduiken, en zwaar zal worden vervolgd. Dit zal dan ook een soort schisma zijn (het afscheuren van de Ware Kerk van het ketters geworden Rome).

Hij vertelt:

Het bestaan van de Catacombe-kerk in de omstandigheden van de Sovjet-Unie zou onmogelijk geweest zijn, ware het niet dat er in heel het land een dorst was naar de Ware Kerk, onderscheidbaar van de Valse kerk. Het gebrek aan priesters werd gedeeltelijk gecompenseerd door een aantal geheime nonnen alsook toegewijde mannen en vrouwen die de Geheime Kerk dienden. Ze lazen hymnen en begeleidden gebedsgroepen van algemene aard, die “ontmoetingen bij kaarslicht” werden genoemd. Sommige geheime bisschoppen noemen deze vrome mensen, die onbaatzuchtig de Geheime Kerk overal dienden, “sub-priesters” of “onderpriesters”. De sub-priesters bewaarden meestal in hun huis het Heilig Sacrament, dat met de grootste moeite en voorzichtigheid werd bemachtigd, tijdens de zeldzame gevallen toen een ontmoeting met de geheime herders gebeurde.

Ons staat ook een moeilijke tijd te wachten, maar we werden voldoende op voorhand gewaarschuwd, dankzij de profetieën in de H. Schrift en de profetieën van vele zieners, zoals MDM, wiens boodschappen gebundeld zijn in het boek der Waarheid.

Wat moet er nu gebeuren? Mensen, ook geestelijken, die daartoe de mogelijkheid hebben, kunnen thuis, liefst in een aparte kamer die men kan vrijmaken en omdopen tot huiskapel, een tabernakel plaatsen en daarin het H. Sacrament bewaren. Daarvoor is ook een pyxis (hostiedoosje) nodig, of een kleine monstrans. Dan kunnen in de toekomst aanbiddingsmomenten georganiseerd worden, met bijvoorbeeld een gebedsgroep. En als er dan een trouwe priester eens langskomt kan dan ook de H. Mis gevierd worden.

Het is best om ons zo goed en zo vroeg mogelijk voor te bereiden, want hoe beter we zijn voorbereid, hoe sterker we staan en hoe makkelijker het zal zijn om de vervolging en de geestelijke strijd het hoofd te bieden, want deze mag niet onderschat worden. We zullen namelijk geconfronteerd worden met de vleesgeworden Satan zelf: de Antichrist, en zijn aanhangers (van de Nieuwe Wereldorde). De Antichrist is weliswaar nog niet publiek op het toneel, maar de H. Maagd zei in een boodschap dat zodra dit een feit is, de veranderingen in de Kerk snel zullen gaan. En we mogen ook de andere calamiteiten niet vergeten die voor de deur staan: dreiging van een derde Wereldoorlog, toenemende terreur en islamisatie, instorting van de economie… En de tijd staat niet aan onze kant. We zijn dus gewaarschuwd.

Categorieën:Demonische activiteit

Getagd als:

15 antwoorden »

 1. Voor mij zegt die video genoeg maar ik zit dan nog met een vraag als hij de valse profeet is gezien zijn leeftijd dan is jezus wederkomst niet meer veraf? Dan loopt alles uit op een climax ? Dan moet de antichrist zich binnenkort gaan openbaren en de tekenen zijn er alle religies op één hoop gooien de eucharistieviering ontheiligen ja de tekenen zijn er maar er ontbreekt nog één ding de openbaring van de antichrist wie? De islam best mogelijk gezien Johannes schrijft 1 Joh 2-22) Dus dat het pausschap heidens word zien we bij deze paus. De burgeroorlog in het Midden-Oosten is volgens mij het grootste teken omdat het laatste Bijbelboek de laatste en verschrikkelijkste oorlog daar beschrijft en het tweede is het pausschap de openbaring van de valse profeet en alleen de openbaring van de antichrist is wie in jullie ogen? Shalom

  • Gezien zijn leeftijd kan het inderdaad allemaal niet meer veraf zijn. Hij wordt nu dit jaar 80; dus neem pakweg nog een jaar of 5…? Ik zie hem eerlijk gezegd geen 90 worden; alhoewel… alles is mogelijk natuurlijk. Mozes, uiteraard een man Gods, was ook 80 bij de uittocht uit Egypte; en hij bleef 40 jaar in leven, tot hij 120 was… Dusja…Maar zo lang zal het hier niet duren denk ik. Een climax is inderdaad dan ook aanstaande.

  • Beste Willy,
   De antichrist is al onder ons samen met zijn boers. Hij is ongeveer 33 jaar oud. Zie ook het geheim van La Salette. En deze “paus is zijn voorloper de geestelijk ten strijde trek, de strijd tegen de ziel en de Sacramenten.
   Zijn broers zijn nu al letterlijk aan het strijden( denk aan o.a. IS en de grote chaos die is ontstaan door opstanding en verschillende oorlogjes), maar nog niet als aanvoerder, ze strijden nog op de achtergrond.

   In het geheim van La Salette kunnen we als volgt lezen: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. “

   Wat wil dat nu zeggen? Rome zal eerst het geloof verliezen en dan de zetel worden van de Antichrist. Hoe zal Rome het geloof verliezen? Niet door een paar priesters of bisschoppen die dwalen, neen, het zal de “paus” zelf zijn. De apostasie zal beginnen van aan de top. En dan, als de Kerk afgedwaald is en een valse leer verkondigt, zal de Antichrist ten tonele komen en zich verheffen. En in de Kerk zal hij zichzelf uitroepen tot Messias. Hij zal zeggen: “Ik ben Jezus Christus, en ik ben gekomen om de wereld te redden.”

   In Fatima zei de H. Maagd: “Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk (dat is dus: de H. Stoel!).” Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden (dat is: het geloof zal verdwijnen). […] De kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten.”

   Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden. Samen met de Antichrist zullen de duivels in de lucht grote wonderen doen, zowel op aarde als in de lucht. De mensen zullen steeds meer ontaarden, maar God zal zorgdragen voor zijn getrouwe dienaren en de mensen van goede wil. (cfr Jes. 66:2) Het Evangelie zal overal verkondigd worden, alle mensen van alle naties zullen de waarheid kennen!

   Wat betreft de Antichrist deze zal geboren worden uit een Hebreeuwse non, uit een onechte maagd die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester van onreinheid. Bij zijn geboorte zal hij godslasteringen uitbraken, en zal hij tanden hebben. Het zal in één woord de geïncarneerde duivel zijn. Hij zal vreselijke kreten slaken, hij zal wonderen doen en zich slechts met onreinheden voeden. Hij zal broers hebben die, ofschoon zij niet zoals hij geïncarneerde duivels zijn, kinderen van het kwaad zijn. Op twaalfjarige leeftijd zullen ze zich door hun dapper bevochten overwinningen onderscheiden. Weldra zal ieder van hen aan het hoofd van legers staan, daartoe bijgestaan door de legioenen van de hel. De seizoenen zullen veranderen en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen. De sterren zullen hun gewone bewegingen staken, de maan zal nog maar een zwak, roodachtig licht uitstralen. Het water en vuur zullen uiting geven van de stuiptrekkingen van de aardbol. Verschrikkelijke aardbevingen zullen bergen en steden en dergelijke verslinden. (cfr Ap. 6:12-14)

   • Dick….bij deze een citaat uit het boek -Christenen ontwaakt-
    De oorspronkelijke Franse tekst van de profetie van La Salette bevat de afkorting “Ev” ter aanduiding van de vader van de antichrist.
    Evêque = bisschop, de voor de hand liggende verklaring lijkt te zijn dat Mélanie Calvat of een ander uit eerbied voor het volledig woord Evêque niet heeft willen vermelden.

    Joséphine Lamarine vroeg inwendig waar hij vandaan zou komen, met als antwoord: uit Jeruzalem, als zoon van een Moslim, zelf heb ik ergens gelezen dat de antichrist 2 vaders zou hebben.

    Hoe dan ook kan het dus niet maitreya zijn daar die beweert dat hij Jezus overschaduwde bij zijn doop, zoals hij dat ook veronderstelt te gaan doen in een situatie zoals alleen mogelijk en als begrepen is in de gebeurtenis van de Grote Waarschuwing.

    Uitgaande van die gegevens bestond het bisschopsambt nog niet en maitreya wel.

    Ook uit die gegevens blijkt dat als maitreya dan niet de antichrist is hij wel dan de valse profeet moet zijn, het tweede beest want hij is de top van de oosterse occulte kennis.
    Hopelijk is dat voor de The Scent of Roses afdoende informatie om tot de juiste conclusies te komen.

    Dat de huidige antie-paus ook als de valse profeet wordt verondersteld zou ik dan kunnen begrijpen als de top van wat in de kerk als mogelijk is in zijn valsheid en verraad.

    Ben

   • We zullen zien hé Ben… Toch is de VP Bergoglio. De VP moet immers een christelijk leider zijn. Je zult nog zijn verplicht je woorden in te slikken als je de voorspellingen in het Boek der Waarheid voor je ogen ziet vervuld worden. Dat is nu al het geval. Maar blijkbaar is keiharde argumentering niet voldoende om jou te doen inzien dat Bergoglio een van de beesten uit Openbaring is. Waar denk je dat La Salette over gaat? “ROME zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.” Daarom MOET de VP wel een “paus” zijn.

 2. De antichrist is maitreya. Maitreya zal zich op een gegeven moment openbaren op tv. Die sterren die nu bv. worden gezien, dat is ook weer Satan die het Levensverhaal van Jezus wil na-apen. Hij zal Jezus’ Leven letterlijk nabootsen en dan verklaren dat hij de wedergekeerde Christus is.

  Er zijn enkele aanwijzingen over wie maitreya zou kunnen zijn, maar is het wijs om daarover te speculeren? Ik weet het niet. Sowieso zal de antichrist wel over de mogelijkheid beschikken om zich op verschillende manier te ‘presenteren.’ We spreken immers over de zoon van Satan. Eén zekerheid is dat hij uit het Oosten zal komen en niet uit het Westen.

  Sowieso kan en zal Jezus’ Tweede Komst niet meer lang uitblijven. Het Boek der Waarheid is niet de enige bron die dit voorspelt. Vrijwel alle profeten zeggen dat Jezus’ Komst niet meer veraf is. Zal wellicht ook niet voor morgen zijn maar dat gaat ook geen decennia meer duren. Diegenen die nu op Aarde leven zullen de Tweede Komst vrijwel zeker meemaken.

 3. Dagelijks lees ik als protestant de artikelen van uw website. Dit o.a. omdat ik veel katholieke vrienden heb en zijdelings verbonden ben aan oecumenische instellingen. Daarom ben ik geïnteresseerd in hetgeen van katholieke zijde kritisch wordt geschreven tav de christelijke mondiale ontwikkelingen van deze tijd. Mijn dank daarvoor. Slechts weinigen binnen de RK kerk hebben in de gaten waarheen het allemaal gaat, is mijn conclusie.

 4. God de Vader die via het Kruisoffer zijn blik op aarde richt ziet Zichzelf als het ware gedwongen de aarde te zegenen. De substantiële realiteit van het Heilig Misoffer brengt dat Kruisoffer in herinnering: “doe dit ter mijner gedachtenis”. Als het Heilig Misoffer gestaakt wordt kan de Zoon de straffende hand van de Vader niet meer tegenhouden, alhoewel het Heilig Misoffer nooit geheel zal kunnen worden gestopt (dankzij de catacombenkerk). Het Heilig Misoffer wordt wel de bliksemafleider van Gods oordeel genoemd. Het is daarom een uiterst serieuze zaak als dat plan tot opheffing van het Misofffer gestalte krijgt.

 5. The Scent of Roses,

  laten wij eens kijken wat er bij Vassula wordt voorzegd… google Vassula en klik dan via -boodschappen- op de datum 1996-3 januari.

  Het citaat over: als de vorst van de onderwereld is geketend…en het koninkrijk van de rebel zal vallen ,impliceert 2 zaken, ten eerste wordt met het geketend zijn verwezen naar het “duizendjarig” rijk en dit terwijl Vassula ontkent maar iets te beweren over dat rijk in haar verdediging aan de vorige paus Benedictus XVI, toen hij nog kardinaal was.
  En ook tenminste eenmaal in een andere passage verwijst Jezus naar het duizendjarig rijk.
  De kerk wijst uitdrukkelijk de visie over dat rijk af zoals blijkt.

  Uit haar betoog blijkt ook dat haar uitleg over de Waarschuwing gebrekkig is en op plaatsen zelfs feitelijk onjuist.
  Maar dit toont juist aan dat het een en ander niet uit haar eigen koker komt maar haar begrip juist overstijgt, en juist de uitspraken van Jezus doet veronderstellen.

  En dat het koninkrijk van de rebel zal vallen is hier niet van toepassing op de antichrist daar die pas voor het laatste oordeel komt.
  Elders wordt verkondigd dat het vuur (van de Waarschuwing) in bijzondere samenhang is met die beide personen de rebel en de man met gunstig voor-teken, (ook 1995-28 april »» 1994-7 augustus) {23 augustus 1994 »»1991-13 november}

  Ben

 6. Tav de meerdere opmerkingen gemaakt over de persoon/figuur van Maitreya het volgende:
  Dit is een merkwaardige figuur waarvan de escapades toch wel eng dicht binnen de marges van de bijbelse profetie passen. Wat zeggen de betrokken spirituele stromingen eigenlijk zelf van hun verwachte pseudo messias?

  De New Age conformeert zij zich totaal niet met het christendom die ze alleen maar als eng en dogmatisch beschouwen. Al hun vrijwillige uitingen relateren zij dus geheel niet aan de bijbel terwijl diezelfde bijbel een paar rake waarschuwingen plaats over een dergelijke persoon al Maitreya. Het is geen toeval dat de leringen en verwachtingen rondom Maitreya afkomstig zijn uit de Theosofie die we tevens als een aan de vrijmetselarij verwante en gelieerde organisatie mogen beschouwen.

  De Here Jezus zei 2000 geleden: “Indien iemand tot u zegt: Zie hier is de Christus, zie Hij is daar, geloof het niet” (Marcus 13:21 NBG)

  De New Age organisatie Share International verklaar bij monde van zijn woordvoerder/profeet Benjamin Creme dat Maitreya:…op wonderbaarlijke wijze voor grote groepen mensen verschijnt in de hele wereld…Maitreya verschijnt zowel direct als in dromen aan bekende wereldleiders en aan vele gewone burgers… Dus Maitreya verschijnt nu “hier” dan “daar”….

  De Here Jezus Christus waarschuwde 2000 jaar geleden dat “Als iemand zegt dat de Christus zich ergens verborgen houdt, geloof hem niet” . En deze waarschuwing sluit wéér exact aan op een aankondiging uit 1980 waarin diezelfde Benjamin Creme zei dat “..Maitreya de Christus op een verborgen plaats in Londen leeft”.

  In het kader van groeiende wereldeenheid/globalisme zal Maitreya zich aan de wereldbevolking bekendmaken als de “Nieuwe Wereldleraar”. De bedoeling is om dmv een wereldomvattende t.v. uitzending hij zich voor het eerst aan de gehele mensheid te presenteren, een gebeurtenis die men in New Age jargon ‘Verklaringsdag’ noemt.
  Deze gebeurtenis zal plaatsvinden door een wereldomvattende tv-uitzending, waar iedere wereldburger de gelegenheid krijgt het gezicht van Maitreya te aanschouwen. Deze profetische dag werd 2000 jaar geleden al door de apostel Johannes voorspeld en daarin past Maitreya weer exact “De HELE aarde liep vol bewondering achter het beest aan, en aanbad de draak..”
  De hele aarde is klaarblijkelijk betrokken met “het beest” en wordt vol bewondering ingepalmd door deze verleidende persoonlijkheid. De wereldbevolking roept: “Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren?”. De daden van het beest vallen niet te vergelijken met andere historische persoonlijkheden. De laatste zinsnede van deze profetie is wederom zeer opmerkelijk: “..Wie kan er oorlog tegen voeren?..”. Geheel in de lijn van profetie zei Benjamin Creme: “Maitreya heeft gezegd dat de oorlogsmachinerie is uitgeschakeld…”.

  Wat betreft de pauselijke curie beweert Benjamin Creme dat deze geïnfiltreerd zijn door hoge occultisten. Creme beweert dat “..de meester Jezus in Rome woont en 2 leden van de curie directe discipelen van hem zijn. Jarenlang hebben zij geprobeerd om op subtiele wijze de gedachten van de paus te richten op het idee van de aanwezigheid van de meester Jezus in Rome en van Maitreya in Londen. ( met “de meester Jezus” wordt niet Jezus Christus bedoeld).

  Er zijn nog een aantal profetieën die exact passen in het Maitreya model. http://www.bijbels-panorama.nl/S08_maitreya_antichrist.html Behalve dat Maitreya een moslim zal zijn en derhalve in staat zal worden gesteld een groot deel van de 1.6 miljard moslims achter zich te krijgen en vrede met Israel te bewerkstelligen past ook zijn naam in het profetische verwachtingsmodel. Maitreya past trouwens ook exact in het huidige islamitische eschatologische verwachtingsmodel. Dat even terzijde.

  De naam Maitreya komt overeen met het getal 666. De naam ‘Maitreya’ geschreven in het Hebreeuws moet een getal opleveren. De Hebreeuwse letters corresponderen, evenals de Griekse en Latijnse letters, met getallen. De transscribaire Hebreeuwse schrijfwijze luidt:
  Mem (40), jod (10), taw (400), reesh (200), jod (10), alef (1), hee (5), tezamen opgeteld levert deze naam 666 op. Met Maitreya als antichristmodel dient dus serieus rekening gehouden te worden.

 7. The Scent of Roses,

  Waarom zou de vp een christelijke leider moeten zijn??
  maitreya lijkt meer op Christus omdat hij, ook al is het op luciferische wijze, de dood heeft “overwonnen”.

  De tempel van God in 2Tess.2:4 is niet de Joodse tempel maar de tempel op Petrus te Rome.
  De tempel die de “joden” zouden willen maken kan nooit de tempel van God kunnen zíjn want in Christus is alles afgerond.

  De protestanten die uitzien naar de bouw van die tempel vanwege die profetie en andere, misleiden zichzelf, alleen de illuminati en vrijmetselaars kunnen zoiets bedenken om hun doel met hun vader, de antichrist te bereiken.

  En bedenk daarbij vooral !!!!!!!: ..maitreya heeft geen vleselijk lichaam meer en de antichrist juist wel, jáá, @The Scent of Roses je moet toch wel allround denken, trouwens meer dan 40 jaar geleden is mij dat van 2Tess.2 aangaande maitreya door de H.Geest duidelijk gemaakt.. de tijd van preutsheid is voorbij, gewoon de dingen dus bij naam noemen en zonodig herhalen, alhoewel….

  • Ben, omdat de Bijbel een christelijk boek is, atlhans, Het Nieuwe Testament en de daarbij horende Openbaringen. Onder een profeet moet men dus een christelijke leider of een invloedrijke leraar verstaan. Valse profeet = valse christelijke gezaghebber/leraar, iemand die ketterijen verkondigt. Dit is mijns inziens een goeie beschrijving van Bergoglio.

   Wat jij zegt druist totaal in tegen wat in het Boek der Waarheid staat beschreven, ik veronderstel daarom dat je er niet in gelooft en het heeft dan ook geen zin meer om er nog over te discussiëren. Ik hoop alsnog dat je erkent dat wat in La Salette is voorzegd overeenstemt met wat is voorzegd in het Boek der Waarheid. Alles draait om Rome. Maitreya kan de VP niet zijn, want maitreya wordt in alle religies verwacht. Een valse profeet is iemand die de waarheid kent en haar misbruikt. Maitreya kent ook de waarheid maar zal alle religies verenigen om zo vooral het christendom te kunnen ondermijnen, wat wordt beoogd door Satan. De VP is daar een soort van voorbode van. Bergoglio probeert ook alle religies te verenigen. We moeten er geen tekeningen meer bij maken… Bergoglio plaveit de weg voor de Antichrist, zijnde maitreya. En ja maitreya zal zich openbaren als een fysieke entiteit.

 8. The Scent of Roses,

  Hieronder toon ik jullie de informatie die nodig is om goed te kunnen oordelen betreffende die verklaringsdag en zijn overeenkomst op punten met gegevens betreffende de Waarschuwing.

  Om te beginnen de half uur waar alles stilstaat.
  In de Waarschuwing zal ieder mens inwendig de stem van Maria vernemen.
  En het zal een belevenis zijn die zijn weerga niet kent. Ook hier weer meent maitreya dat hij de inwijder wordt, maar dan vindt hij de dood.

  Hans Visser hierboven onthoudt juist die informatie die zo nodig is om tot een juist vergelijk te komen.

  De kennis van de anti-paus staat in geen vergelijk met die van maitreya en als jullie blijven volhouden dat maitreya de antichrist is dan ontkennen jullie de info uit la Salette en uit andere bronnen over de antichrist en dat zijn manifestatie in het vlees zal zijn.
  Bij Vassula wordt ook duidelijk dat de valse profeet met de Waarschuwing aan zijn einde komt, zoals ook duidelijk is in Jesaja 66:17 en 46:11 wordt hij gesteld tegenover de Maleachibode als de eindtijd Cyrus…..

  Ben

  Overschaduwing Jezus
  Tweeduizend jaar geleden ‘overschaduwde’ Maitreya gedurende drie jaar zijn discipel Jezus (het bewustzijn van Maitreya maakt gebruik van het fysieke, emotionele en mentale lichaam van Jezus). Het was onder andere hierdoor dat Jezus zijn zogenaamde wonderen kon verrichten. Het grote doel is het vestigen van vrede en het invoeren van Verklaringsdag, de dag waarop Maitreya over de hele wereld op radio, televisie en via internet te beluisteren en te zien zal zijn. Op die dag zal Maitreya de hele mensheid tegelijk overschaduwen. Iedereen zal zijn woorden innerlijk horen, ieder in zijn eigen taal. Deze telepathische communicatie bereikt iedereen, ook degenen die niet luisteren of kijken. Het zal lijken alsof de wereld en haar mensheid een half uur stilstaat. Het zal een belevenis zijn die zijn weerga niet kent en het zal de hele mensheid in haar hart zal raken. Het is startsein om mensen aan te zetten tot het goede. In de hele wereld zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Op die dag zal er geen twijfel meer over bestaan dat Maitreya de Christus is, de Imam Mahdi, Maitreya Boeddha, de Kalki-avatar: de wereldleraar. Dan zal Zijn wereldwijde missie openlijk begonnen zijn. Na Verklaringsdag zullen de Meesters openlijk naar buiten treden.

  • Precies daarom kan en moet maitreya wel een fysieke entiteit zijn, Ben. Je wart te veel profetieën dooreen. Alles wordt in de Bijbel voorspeld. Zelfs Daniël praat over de afschaffing van de H. Eucharistie, wat zal worden verwezenlijkt door een van de beesten in Openbaring.

  • The Scent of Rose en anderen:

   Er zijn inderdaad enige grote protestante stromingen die de herbouw van de tempel verwachten in Jeruzalem. Dit is echter geen specifiek protestants idee dat gestoeld is op overspannen protestant-evangelische verwachtingen of op fantasierijke profetieën. Daaraan zijn belangrijke uitlatingen aan vooraf gegaan. Ze komen o.a. uit katholieke-wetenschappelijk onderzoeksbronnen.

   Begin 20-ste eeuw schreef de Nederlandse onderzoeker J.P. van Term een trilogie over “de verborgen roerselen in de historie der vrijmetselarij”, samengevat in 3 wetenschappelijke delen. Zijn onderzoek was gebaseerd op de (schriftelijke) beweringen Westerse maçonnieke loges. Van Term werd nog tot in de zeventiger jaren vermeld als een bron van katholieke zijde tav de rubriek ‘vrijmetselarij’ in de gezaghebbende Winkler Prins encyclopedie en de Katholieke Encyclopedie. In de tijd dat Van Term schreef (1917-1931) bestond Israel nog niet, was er geen tweede wereldoorlog geweest, zegevierde het liberalisme nog niet en bestond er geen EU. Als deze ontwikkelingen heeft hij op grond van maçonnieke uitspraken op juiste wijze geëxtrapoleerd. Tot op het uitroepen van Brussel als EU hoofdstad toe !

   Tav de tempelbouw schreef Van Term, enkele vrijmetselaars uit die tijd citerend:

   De vrijmetselaar Jeremiah How:
   “Al de versiersels en beeldspraak van de vrijmetselarij zijn ontleend aan de Tabernakel en de [Joodse] Tempel”.

   De vrijmetselaar Mackey noemde de toekomstige tempel van Jeruzalem dan ook triomfantelijk “..het grote prototype van alle maçonnieke loges”. De maçonnieke broederschap – vereeuwigd in “de Tempel van en voor alle mensen”.
   Tempel voor alle mensen?

   De gedachte aan een universele tempel der mensheid is versluierd terug te vinden in het hedendaagse occultisme. Aleister Crowley, magiër en 33-ste graad vrijmetselaar en her initiator van de Baphomet cultus, waarvan Eliphas Levi de kabbalistische betekenis van Baphomet onthulde:
   BA P H O MET, omgekeerd: TEM O H P AB, luidt de afkorting: TEMpli Omnium Hominum Pacis ABbas, wat vrij vertaald betekent: “De vader van de universele vredestempel der mensen”.

   Dezelfde gezaghebbende occultist en vrijmetselaar Eliphas Levi schreef in de 19e eeuw dan ook al triomfantelijk dat: “de tijd is gekomen, waarin wij – gelijk Julianus de Afvallige – de tempel willen herbouwen…Die tempel heeft voor ons twee draagzuilen, waarvan op een [zuil] het christendom zijn naam gegrift heeft….
   Met “wij” bedoelde Elpigas Levi de wereldvrijmetselarij……

   De in het citaat vermelde draagzuilen van de tempel vervullen in de vrijmetselarij een zwaarwichtige symbolische betekenis. De ene zuil werd in het oude testament Jachin en de andere Boaz genoemd:
   • Jachin; afgeleid van de woorden ‘Jah’ (Jehova, God) en ‘achin'(vestigen)
   • Boaz; afgeleid van ‘b’ ( in) en ‘oaz’ (kracht).

   Bij elkaar opgeteld symboliseren de beide tempelzuilen Gods belofte om Zijn volk Israël met kracht bij te staan bij de vestiging in ’t beloofde land. Beide zuilen waren voor de tempel geplaatst door de in de bijbel genoemde Hiram Abiff die in de (blauwe) vrijmetselarij is verheven tot cultusfiguur.
   In iedere hedendaagse vrijmetselaarsloge staan beide zuilen afgebeeld. Elke vrijmetselaar passeert bij het binnengaan van zijn loge deze symbolische zuilen en geeft daardoor op versluierde wijze uiting aan de Joodse bede dat “….God het huis van Israël [de tempel] zal herstellen in macht” !

   De vrijmetselaar Mackey noemde de tempel van Jeruzalem dan ook triomfantelijk “..het grote prototype van alle maçonnieke loges”.

   De herbouw van de tempel is dus, behalve in het (kabbalistische) Jodendom, op versluierde wijze onder alle geledingen van de wereldvrijmetselarij terug te vinden!

   C.W. Leadbetter, destijds gezaghebbende vrijmetselaar en theosoof (33ste graad) drukte dan ook moeiteloos en in korte bewoordingen de verwantschap uit tussen Egyptische mysteriën – jodendom – kabbala – joodse tempel – vrijmetselarij en theosofie. Deze elementen vloeiden volgens hem middels de joodse kabbala als het ware ineen: Hij zei destijds:

   “Er is in de kabbala veel, dat licht werpt op onze ceremoniën en symbolen, en een studie van kabbalistische theosofie kan voor de vrijmetselaar zowel leerzaam als van belang zijn”, waaraan Leadbetter nuchter toevoegde dat men “..in de kabbala…een sleutel [kan] vinden voor veel dat in onze ritualen duister is…Wat zij van het Egyptische stelsel wisten, pasten de joden toe op de tempel van koning Salomo…Een deel ervan…werd…doorgegeven in de geheime loges van de vrijmetselarij.”

   Ziehier de eenvoudige ‘rode draad’ van de esoterische geschiedenis:
   Egyptische mysteriën -> kabbalistisch jodendom -> vrijmetselarij -> theosofie -> New Age-> “gij zult als God zijn” (Genesis 3:5 )

   Tot slot:
   Genoemde citaten zijn geen persoonlijk uitgangspunt. Deze onderstrepen slechts de gedachte dat ‘Gods tegenstanders’ zonder het zelf te beseffen bezig zijn de bijbelse profetieën te vervullen. Ik geloof persoonlijk in Jezus Christus, niet een vage Jezus Christusfiguur, maar de Heer uit de bijbel.