De H. Eucharistie zal worden afgeschaft

gruwel1

In de H. Schrift staat geschreven dat in de laatste dagen het Dagelijks Offer, dus het Heilig Misoffer zal afgeschaft worden, en dat in de plaats een rampzalige gruwel zal opgericht worden. Dit zijn gebeurtenissen die voor velen nog veraf lijken. Maar is dat wel zo?

De ‘vrijmetselaarsgroep van Sankt Gallen’, waar o.a. kardinaal Danneels lid van was, heeft drie jaar geleden z’n droom verwezenlijkt: Bergoglio op de Stoel van Petrus krijgen, en daarbij schuwden ze de harde middelen niet, namelijk het wegpesten van Paus Benedictus. De veranderingen die nu werden geïntroduceerd door de Exhortatie Amoris Laetitia, namelijk het onder valse voorwendsels toelaten van hertrouwde gescheidenen tot de Sacramenten, alsook de andere veranderingen die Bergoglio al deed, zoals het vergemakkelijken van een nietigverklaring van een huwelijk, lijken nog klein en relatief onschuldig. Maar dat is het niet. Je volgt de Leer van Christus, of je volgt ze niet. Je volgt Christus, of je volgt Hem niet. Compromissen hebben bij de Heer geen plaats.

De tijd waarin we nu leven is niet zomaar weeral een crisis in de Kerk, zoals sommige traditionalisten wel eens kunnen denken. Het is de totale overname door aanhangers van Satan: namelijk Bergoglio en zijn trawanten, en ze weten maar al te goed waar ze mee bezig zijn.

De H. Brigitta van Zweden noemt hem een “vernieler en verscheurder van zielen”, die “erger is dan Lucifer, onrechtvaardiger dan Pilatus, wreder dan Judas en verachtelijker dan de Joden.” De H. Maagd Maria zei in 1846 in La Salette tegen de kinderen Maximim en Mélanie dat Rome het geloof zou verliezen en de zetel zou worden van de Antichrist. Aartsbisschop Fulton Sheen voorspelde in 1950 dat “het mystiek lichaam van vandaag op aarde zijn Judas Iskariot zal hebben, en hij zal de Valse Profeet zijn; Satan zou hem rekruteren van onder de bisschoppen.” En in 1226 voorspelde de H. Franciscus van Assisi dat er in de eindtijd een paus op niet-canonieke wijze zou gekozen worden, dat deze de Antipaus zou zijn en het dodelijk gif van zijn dwalingen zou verspreiden.

Het uiteindelijke doel van Bergoglio is het afschaffen van de Eucharistie. Bergoglio zijn Missen in Buenos Aires waren vaak hemeltergend: hij vierde zogenaamde ‘straatmissen’ als sociale acties: tegen de mensenhandel, tegen uitbuiting en zo verder. Dat is pure bevrijdingstheologie (waar zonde wordt beschouwd als de sociale onrechtvaardigheid). En zelfs als “paus” betoont hij uiteraard totaal geen eerbied voor het Allerheiligste Sacrament; hij geeft zelfs aan de H. Communie te willen uitreiken aan mensen die leven in staat van doodzonde (als vorm van “integratie”, waarbij “geval per geval wordt bekeken, aldus Bergoglio in zijn Exhortatie).  Dit zijn de signalen die ons moeten duidelijk maken dat wanneer zo’n figuur op de Stoel van Petrus zit, het voortbestaan van de H. Eucharistie in gevaar is.

Dat het H. Misoffer zal afgeschaft worden werd ook vele malen voorzegd door verschillende zieners. Ook in de H. Schrift staat dit duidelijk weergegeven:

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

De Heer gaf aan de profeet Vassula Ryden (in de boeken van ‘Het Ware Leven in God’) op 5 augustus 1990 volgende boodschap over de Valse Profeet met het lamsmasker:

Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer en het te vervangen door een ongerechtigheid en een Leugen.

En op 1 juni 1993:

Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder, en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen? “Een ellendeling [=Bergoglio] zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt. Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen. Ja, er zal een tijd van groot leed zijn, ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd.

Een boodschap uit het Boek der Waarheid van 15 maart 2014:

Mijn Kerk zal een periode van verschrikkelijke duisternis lijden en Mijn Kruisiging zal doorstaan worden door elke ziel die Mij trouw blijft. Mijn vijanden zullen verwoestende en radicale uitspraken doen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn Heilige Naam, aanvaardbaar wordt verklaard in de ogen van Mijn Kerk. Zeer weinigen van de geestelijkheid zullen tegen de ontheiliging vechten als gevolg van de zonde van lafheid, maar weet dit. Indien zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan zullen proberen op te dringen aan Mijn trouwe volgelingen, zal Ik ze niet langer geschikt achten om voor Mij op te komen. Een groot deel van de schade die zal worden toegebracht aan de gewone mensen, zal gebeuren door de handen van diegenen die Mijn Kerk door valse middelen zijn binnengedrongen. Wanneer ze jullie vertellen dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysieke Lichaam, weet dan dat de heilige communie, die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen hen nooit in staat stellen om de betekenis van de Heilige Eucharistie te veranderen. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de Antichrist Mijn Kerk binnentreden en haar overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de wereld van de politiek zal versmelten met Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer in hen Aanwezig zal zijn. Mijn Kerk echter kan nooit sterven en zo zal het Mijn Restkerk zijn die Mijn Licht zal laten schijnen en Mijn Aanwezigheid levend houden en velen zullen moeten zoeken naar verborgen Kerken en naar die gewijde dienaren van Mij die, bij de Genade van God, erin slagen om Mijn Kerk intact te houden.

Jezus spreekt in de boodschappen meerdere malen over toevluchtsoorden waar de H. Tegenwoordigheid van de Heer aanwezig blijft. Er worden geen specifieke richtlijnen gegeven, maar we kunnen ons baseren op wat de christenen in de Sovjet Unie deden, tijdens de Communistische vervolging: er werden huiskerken of huiskapellen opgericht. Deze overblijvende rest van trouwe gelovigen werd de catacombekerk genoemd, verwijzend naar de eerste christenen die ook in het verborgene bijeenkwamen.

Ivan Andreyev is een ex-Sovjet die is kunnen vluchten en die omstreeks 1950 zijn verhaal deed over de Ondergrondse Kerk, of de Catacombe-kerk in de Sovjet-Unie. Deze geschiedenis vertoont (helaas) treffende gelijkenissen met wat er nu in de Katholieke Kerk aan het gebeuren is. Ten tijde van de Sovjet-Unie was er een valse kerk, die door de overheid erkend was, en dus Communistisch was, en de Ware Kerk, die ondergronds gegaan was, en zwaar werd vervolgd. Nu hebben we de kerk van Bergoglio, die de traditie verwerpt en de bevrijdingstheologie (= een vorm van Communisme) omarmt, en de Ware Kerk, of de Restkerk, die trouw blijft aan de traditie, en op een gegeven moment in de nabije toekomst, zal moeten onderduiken, en zwaar zal worden vervolgd. Dit zal dan ook een soort schisma zijn (het afscheuren van de Ware Kerk van het ketters geworden Rome).

Hij vertelt:

Het bestaan van de Catacombe-kerk in de omstandigheden van de Sovjet-Unie zou onmogelijk geweest zijn, ware het niet dat er in heel het land een dorst was naar de Ware Kerk, onderscheidbaar van de Valse kerk. Het gebrek aan priesters werd gedeeltelijk gecompenseerd door een aantal geheime nonnen alsook toegewijde mannen en vrouwen die de Geheime Kerk dienden. Ze lazen hymnen en begeleidden gebedsgroepen van algemene aard, die “ontmoetingen bij kaarslicht” werden genoemd. Sommige geheime bisschoppen noemen deze vrome mensen, die onbaatzuchtig de Geheime Kerk overal dienden, “sub-priesters” of “onderpriesters”. De sub-priesters bewaarden meestal in hun huis het Heilig Sacrament, dat met de grootste moeite en voorzichtigheid werd bemachtigd, tijdens de zeldzame gevallen toen een ontmoeting met de geheime herders gebeurde.

Ons staat ook een moeilijke tijd te wachten, maar we werden voldoende op voorhand gewaarschuwd, dankzij de profetieën in de H. Schrift en de profetieën van vele zieners, zoals MDM, wiens boodschappen gebundeld zijn in het boek der Waarheid.

Wat moet er nu gebeuren? Mensen, ook geestelijken, die daartoe de mogelijkheid hebben, kunnen thuis, liefst in een aparte kamer die men kan vrijmaken en omdopen tot huiskapel, een tabernakel plaatsen en daarin het H. Sacrament bewaren. Daarvoor is ook een pyxis (hostiedoosje) nodig, of een kleine monstrans. Dan kunnen in de toekomst aanbiddingsmomenten georganiseerd worden, met bijvoorbeeld een gebedsgroep. En als er dan een trouwe priester eens langskomt kan dan ook de H. Mis gevierd worden.

Het is best om ons zo goed en zo vroeg mogelijk voor te bereiden, want hoe beter we zijn voorbereid, hoe sterker we staan en hoe makkelijker het zal zijn om de vervolging en de geestelijke strijd het hoofd te bieden, want deze mag niet onderschat worden. We zullen namelijk geconfronteerd worden met de vleesgeworden Satan zelf: de Antichrist, en zijn aanhangers (van de Nieuwe Wereldorde). De Antichrist is weliswaar nog niet publiek op het toneel, maar de H. Maagd zei in een boodschap dat zodra dit een feit is, de veranderingen in de Kerk snel zullen gaan. En we mogen ook de andere calamiteiten niet vergeten die voor de deur staan: dreiging van een derde Wereldoorlog, toenemende terreur en islamisatie, instorting van de economie… En de tijd staat niet aan onze kant. We zijn dus gewaarschuwd.