Het ‘Onze Vader’ in het Nederlands wordt aangepast

dekesel

Vanaf 27 november 2016 wordt in Vlaanderen en Nederland een “nieuwe versie” van het ‘Onze Vader’ ingevoerd. Dat meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Decennialang was het onmogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen in het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie moest daarvoor zorgen. Nu zijn alle betrokkenen – de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst – het eens geraakt. Ze hebben hun goedkeuring gegeven aan de wijzigingen.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling’, zegt bisschop Jan Liesen, referent van de liturgie.

Er volgt een uitgebreide communicatie naar de parochies en de katholieke scholen zullen in september de nieuwe vertaling van het Onze Vader al aanleren, zo is vernomen bij het katholieke onderwijsnet en bij de Bisschoppenconferentie van België.

In de nieuwe vertaling zijn niet alleen taalkundige aanpassingen gebeurd (vb. ‘Uw naam worde geheiligd’, in plaats van ‘geheiligd zij Uw naam’), maar ook inhoudelijke (vb. het woord ‘bekoring’ is vervangen door ‘beproeving’).

De besprekingen om de nieuwe vertaling in de praktijk te brengen, zijn volop aan de gang. Op grote schaal zal een gebedskaart worden verspreid, die niet alleen zal worden uitgedeeld bij de zondagsvieringen en andere vieringen (vb. doopsel), maar ook bijvoorbeeld in woon-zorgcentra. Ook katholieke media als Tertio en Kerk & Leven zullen de nodige aandacht besteden aan de wijzigingen. Er is ook een nieuwe toonzetting voor het gezongen Onze Vader.

De leerpakketten voor het katholiek onderwijs worden aangepast en vanaf september zal de nieuwe versie worden aangeleerd. ‘De aanpassing is een bevoegdheid van de Kerk. Wij zullen de tekst gebruiken die kracht van wet heeft voor de Kerk’, aldus Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (die o.a. recent ook zei dat Moslimleraars een meerwaarde zijn in de klas, nvdr).

Dit is de “nieuwe versie” van het Onze Vader:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede

op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving (was voorheen in beide landen: bekoring)

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Bron: de Standaard

Alsof deze wijziging nu een meerwaarde zou zijn voor de kerk in Vlaanderen en Nederland! Nu gaan ze weer vol lopen!


Over het woord bekoring: dit duidt op de bekoring tot het plegen van zonde. De Romeinse Catechismus zegt daarover (Hfst XV,11): “Men zegt dat wij in de bekoring geleid worden, als wij onder de bekoring bezwijken. We kunnen op twee manieren in bekoring geleid worden: ten eerste, als de bekoring een verandering in ons teweegbrengt, zodat wij in het kwaad vallen waartoe de Bekoorder (=de duivel) ons aanzet. Op die wijze wordt niemand door God bekoord, want God is voor niemand oorzaak van de zonde, integendeel. De heilige Jacobus zegt: “Niemand zegge in de bekoring: ik wordt door God bekoord; God immers kan niet door kwaad bekoord worden (Jac. 1,13). Ten tweede zegt men dat wij in bekoring geleid worden als iemand ons wel niet zelf bekoort en ook niets doet waardoor wij niet kunnen bekoord worden, maar ook niet belet dat de bekoring ons overvalt en dat wij eronder bezwijken. Op die wijze laat God toe dat deugdzame en vrome mensen bekoord worden, doch Hij verlaat hen niet en steunt hen door zijn genade. Nochtans gebeurt het dat wij door een rechtvaardig en verborgen oordeel van God aan onszelf overgelaten worden als straf voor onze boosheden, en dan bezwijken wij.”

Wij vragen ook niet vrij te zijn van bekoring, want het leven van de mens op aarde is een voortdurende bekoring, maar om in de bekoring niet door God verlaten te worden. In de bekoring moeten wij onze toevlucht nemen tot gebed. In de bekoringen van de Vijand hebben we Christus als aanvoerder, die in de strijd de zegepraal heeft behaald. Hij heeft de duivel overwonnen. God laat dus toe dat wij bekoord worden. Als we dan vragen ‘leid ons niet in bekoring’, dan vragen we opdat God ons zou bevrijden van de bekoring, dat we niet in de bekoring vallen, die de Bekoorder ons voorhoudt.