Kerk in Nederland

Het ‘Onze Vader’ in het Nederlands wordt aangepast

dekesel

Vanaf 27 november 2016 wordt in Vlaanderen en Nederland een “nieuwe versie” van het ‘Onze Vader’ ingevoerd. Dat meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Decennialang was het onmogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen in het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie moest daarvoor zorgen. Nu zijn alle betrokkenen – de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst – het eens geraakt. Ze hebben hun goedkeuring gegeven aan de wijzigingen.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling’, zegt bisschop Jan Liesen, referent van de liturgie.

Er volgt een uitgebreide communicatie naar de parochies en de katholieke scholen zullen in september de nieuwe vertaling van het Onze Vader al aanleren, zo is vernomen bij het katholieke onderwijsnet en bij de Bisschoppenconferentie van België.

In de nieuwe vertaling zijn niet alleen taalkundige aanpassingen gebeurd (vb. ‘Uw naam worde geheiligd’, in plaats van ‘geheiligd zij Uw naam’), maar ook inhoudelijke (vb. het woord ‘bekoring’ is vervangen door ‘beproeving’).

De besprekingen om de nieuwe vertaling in de praktijk te brengen, zijn volop aan de gang. Op grote schaal zal een gebedskaart worden verspreid, die niet alleen zal worden uitgedeeld bij de zondagsvieringen en andere vieringen (vb. doopsel), maar ook bijvoorbeeld in woon-zorgcentra. Ook katholieke media als Tertio en Kerk & Leven zullen de nodige aandacht besteden aan de wijzigingen. Er is ook een nieuwe toonzetting voor het gezongen Onze Vader.

De leerpakketten voor het katholiek onderwijs worden aangepast en vanaf september zal de nieuwe versie worden aangeleerd. ‘De aanpassing is een bevoegdheid van de Kerk. Wij zullen de tekst gebruiken die kracht van wet heeft voor de Kerk’, aldus Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (die o.a. recent ook zei dat Moslimleraars een meerwaarde zijn in de klas, nvdr).

Dit is de “nieuwe versie” van het Onze Vader:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede

op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving (was voorheen in beide landen: bekoring)

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Bron: de Standaard

Alsof deze wijziging nu een meerwaarde zou zijn voor de kerk in Vlaanderen en Nederland! Nu gaan ze weer vol lopen!


Over het woord bekoring: dit duidt op de bekoring tot het plegen van zonde. De Romeinse Catechismus zegt daarover (Hfst XV,11): “Men zegt dat wij in de bekoring geleid worden, als wij onder de bekoring bezwijken. We kunnen op twee manieren in bekoring geleid worden: ten eerste, als de bekoring een verandering in ons teweegbrengt, zodat wij in het kwaad vallen waartoe de Bekoorder (=de duivel) ons aanzet. Op die wijze wordt niemand door God bekoord, want God is voor niemand oorzaak van de zonde, integendeel. De heilige Jacobus zegt: “Niemand zegge in de bekoring: ik wordt door God bekoord; God immers kan niet door kwaad bekoord worden (Jac. 1,13). Ten tweede zegt men dat wij in bekoring geleid worden als iemand ons wel niet zelf bekoort en ook niets doet waardoor wij niet kunnen bekoord worden, maar ook niet belet dat de bekoring ons overvalt en dat wij eronder bezwijken. Op die wijze laat God toe dat deugdzame en vrome mensen bekoord worden, doch Hij verlaat hen niet en steunt hen door zijn genade. Nochtans gebeurt het dat wij door een rechtvaardig en verborgen oordeel van God aan onszelf overgelaten worden als straf voor onze boosheden, en dan bezwijken wij.”

Wij vragen ook niet vrij te zijn van bekoring, want het leven van de mens op aarde is een voortdurende bekoring, maar om in de bekoring niet door God verlaten te worden. In de bekoring moeten wij onze toevlucht nemen tot gebed. In de bekoringen van de Vijand hebben we Christus als aanvoerder, die in de strijd de zegepraal heeft behaald. Hij heeft de duivel overwonnen. God laat dus toe dat wij bekoord worden. Als we dan vragen ‘leid ons niet in bekoring’, dan vragen we opdat God ons zou bevrijden van de bekoring, dat we niet in de bekoring vallen, die de Bekoorder ons voorhoudt.

10 antwoorden »

  1. Jammer dat het volgende niet is veranderd: Verlos ons van het kwade naar verlos ons van de Boze. De Boze is namelijk de duivel(de verleider). Het kwaad zit namelijk in ieder van ons door de erfzonde. Bekoring betekent verleiding, verrukking, verzoeking en dit doet de Boze ofwel de duivel. Beproeving betekent het volgende: onderzoek, proef, test, toets. En dit doet God (Lees het boek Job) om ons te heiligen zodat we het eeuwige leven kunnen beërven. Als we vragen aan God, onze Vader om niet bebroefd te worden zeggen we eigenlijk we hebben geen heiliging en eeuwig leven nodig. Dit is zeer hoogmoedig, naar mijn idee. Maar de Boze ( de verleider) kan ons dan wel bekoren. Het onze Vader wordt zo zeer verzwakt.

  2. elke vertaling verliest altijd iets van zijn oorspronkelijkheid beproeving of bekoring is inderdaad niet echt hetzelfde ! Shalom

  3. Elk gebed is een vorm van exorcisme, een afscherming, ook voor onszelf. Niemand is gevrijwaard van de duivelse valstrikken. Door deze toch wel verontrustende werkelijkheid staat in het ‘Onze Vader’ (Mt. 6:13) aan het eind een uitdrijvingsgebed: “Onze Vader die in de hemel zijt (…) verlos ons van de boze”. In de Statenvertaling (1637) staat het als volgt: “verlos ons van den boze”. In de “King James” versie (1611): “the evil one”, maar in de Franse vertalingen staat onjuist “du mal”, terwijl het had moeten zijn “du malin”. In de moderne Nederlandse versie staat helaas “verlos ons van het kwade”. Dat moet dus ‘de kwade’ of ‘de boze’ zijn. Jammer, een gemiste kans om dat in deze laatste aanpassing van het gebed te corrigeren. Of is het met opzet zo gelaten? Ja, want in religieuze kringen is het niet ‘bon ton’ om over de duivel te spreken als zijnde een reële tegenwoordigheid. De consequentie daarvan is dat ook ons geloof in de goede engelen wordt ondermijnd. Immers, Lucifer en zijn bende zijn gevallen engelen.

  4. Inderdaad, de aanpassing die ze hadden moéten doen, hebben ze niet gedaan.

  5. Bekoringen komen van de duivel maar beproevingen kunnen ook komen van God. De Bijbel staat vol van beproevingen, bvb Mozes en Isaak, de beproevingen van Job enz…enz.. Daarvan moeten we niet verlost worden, wel overheen komen te staan. Bekoringen : daarvan moeten we ons af leiden, want die komen van de duivel. De nieuwe woordkeuze is héél ongelukkig en fout. Nochtans was in beide teksten ( NL-VL ) ‘bekoring’ het woord. Waarom juist dàt veranderen? En nog iets. Ik dacht dat men in NL bad: ‘ verlos ons van de Boze ‘? Waar is die heen? ‘ het’ kwade is afstandelijk, maar ‘de’ Kwade’ loert om de hoek. Hadden we dit nu nodig in deze crisistijden? Veel kinderen en jongeren kennen het tot op heden gebruikte Onze Vader nog niet, laat staan, het nieuwe…? Volgt het ‘ Wees Gegroet ‘ ook nog? En in bedevaartsoorden klinkt internationaal gebeden Onze Vaders in verscheidenheid heel goed. Waarom dan een eenheidssoep maken? Geef me de voorkeur aan het Onze Vader vanuit het hart! De rest is navelkijkerij. Het maakt me triest en woedend en zelf merk ik een zweem van huichelarij om het net nu te wijzigen tot wat het nu wordt. Evangelisatie heeft nu dringend andere noden dan woordgekletter. Herders, breng de mensen tot gebed en de woorden daarbij zijn belangrijk maar wie nog bid nu wordt een jarenlange traditie ontnomen. En wie niet bidt zal de nieuwe tekst ook niet bidden. Gezond verstand. Ik schaam me soms in deze hedendaagse Kerk. wat een beproeving. Maar het bekoort me niet, want de Kwade komt er niet in! Ph.V.

  6. ik denk dat ze beter hadden kunnen zeggen “verlaat ons niet in bekoring” nog even en de Heilige Eucharistie is aan de beurt stapje voor stapje maken ze ons geloof kapot. Maar het zal ze niet lukken bij de echte Katholieken.

  7. Naar verluidt waren de exacte woorden van Jezus: ‘Deliver us from the evil’ (zoals het in het Grieks werd teruggevonden)… Ik denk dat de Heer daarmee vooral een bredere interpretatie aan het kwaad wou meegeven.. Volgens mij doelde Hij daarmee op de oorzaak van alle kwaad: Satan. Alle kwaad komt van hem en hij is de belichaming van het kwaad. Daarmee is de vertaling ‘verlos ons van het kwade’ volgens mij wel een goeie vertaling.

    • Het Griekse woord wordt ook wel vertaald in godenloosheid. Dat is de Boze. En alles op een hoop gooien dan wordt het gebed ook zwakker. Het kwaad in ons kunnen we o.a. tegen gaan door de beproeving en gebed. God heeft macht over de Boze.