BREAKING: ‘Amoris Laetitia’: Een nieuwe ‘constitutie’ voor de familie

breakingnewsrestkerk

“Iedere nieuwe wet, die weldra door vijanden in Mijn Kerk zal worden geïntroduceerd, zal de Waarheid, door Mijn Vader neergelegd in de Tien Geboden en aan Mozes gegeven, weglachen.” – Jezus Christus, 17 oktober 2013. 

“De eerste veranderingen zullen weldra worden verwacht. Met een zoetheid die je zal aanspreken en met gepassioneerde woorden omtrent de nood aan een verenigde wereld – om aan iedereen liefde en verdraagzaamheid te verkondigen – zul je in het grootste bedrog worden meegesleurd. Velen zullen zijn gechoqueerd door het tempo waarmee Mijn Kerk de seculiere wereld zal lijken te omhelzen.” – Jezus Christus, 9 november 2013.

persconferentieamoris

Vandaag werd op een persconferentie om 11u30 de Post-Synodale Exhortatie van Bergoglio voorgesteld door Kardinaal Baldisseri, die tevens voorzitter was van de twee voorgaande bisschoppensynodes.

persconflive
Kardinaal Lorenzo Baldisseri.

De exhortatie telt 9 hoofdstukken en 264 pagina’s. “Het is een lang, complex document waarmee Franciscus de twee voorgaande bisschoppensynodes heeft besloten.”, schrijft de Italiaanse krant La Stampa. “Het eerste hoofdstuk steunt op citaten uit de Bijbel, het tweede hoofdstuk schetst een beeld van hoe situaties moeten worden aangepakt, terwijl het derde handelt over de vocatie van de familie. Het vierde en vijfde hoofdstuk richten hun pijlen op vervoegbare liefde. Het zesde hoofdstuk handelt over pastorale zienswijzen, terwijl het zevende de klemtoon op opvoeding van kinderen legt. Het achtste hoofdstuk, die waarschijnlijk het meest besproken hoofdstuk zal worden, handelt over de integratie van hertrouwde gescheidenen.”

bergogamoris

 

Het belangrijkste hoofdstuk is dus hoofdstuk 8, dat handelt over de hertrouwde gescheidenen. (Zie het aansluitende artikel, n.v.d.r.)

“In het eerste hoofdstuk heeft de paus het over de argumenten in de Bijbel die benadrukken dat de Bijbel een boek is van ‘families, van geboortes, van liefdesverhalen en van familiecrises.‘”

“Het tweede hoofdstuk handelt over de ‘uitdagingen’ binnen families. Er is ‘het groeiende gevaar omwille van extreem individualisme, wat is sommige gevallen ertoe leidt dat iemands persoonlijkheid wordt gevormd door zijn of haar verlangens, die dan als absoluut worden ervaren.’ Franciscus waarschuwt voor een populatie in verval, wat volgens hem is te wijten aan ‘gewijzigde mentaliteit omtrent het krijgen van kinderen en wat wordt gepromoot door wereldpolitiek inzake seksuele gezondheid, waarbij wordt benadrukt dat ‘de Kerk de tussenkomt van de staat verwerpt als het aankomt op contraceptie, sterilisatie en zelfs abortus.’ ‘Zo’n maatregelen zijn onaanvaardbaar, zelfs op plaatsen met hoge geboortecijfers, maar ook in landen met zeer lage geboortecijfers merken we de tussenkomst van de politiek zeer duidelijk op.”

Familiale rechten

“Franciscus schrijft dat het gebrek aan een waardige of betaalbare woonst er vaak toe leidt dat formele relaties worden uitgesteld. ‘Families en huizen gaan hand in hand. Dit wijst ons op het belang van familiale rechten, en niet alleen de rechten van individuen. De familie is een eenheid waar de maatschappij niet zonder kan, en moet worden beschermd.”

“De seksuele uitbuiting van kinderen is ‘ook weer een schandalige en perverse realiteit in de tegenwoordige maatschappij. Maatschappijen die worden geconfronteerd met geweld door oorlog, terrorisme of georganiseerde misdaad zijn getuige van het zogenaamde fenomeen der straatkinderen. Het seksuele misbruik van kinderen is het meest schandalig wanneer het voorkomt op plaatsen waar kinderen worden verondersteld veilig te zijn: vooral binnen families, op school, in gemeenschappen en in christelijke organisaties.'”

“Euthanasie en begeleide zelfmoord zijn andere ‘serieuze bedreigingen’ binnen families wereldwijd, en worden ook besproken in de exhortatie. Franciscus vermeldt ‘de familiale omstandigheden van armoede en grote beperkingen.’ Hij heeft het over ‘het schandaal’ van drugmisbruik dat ertoe leidt dat ‘vele families onder immens leed gebukt gaan en zelfs worden uiteengetrokken.’ ‘Hetzelfde is waar voor alcoholisme, gokverslaving en ander verslavingen.'”

“Het verzwakken van de familie ‘is geen meerwaarde voor de maatschappij.’ Integendeel, ‘het vormt een bedreiging voor de ontplooiing van individuen.’ ‘Men faalt erin zich te realiseren dat alleen de exclusieve band tussen een man en vrouw een plenaire rol speelt in de maatschappij. De facto- of homohuwelijken bijvoorbeeld, mogen niet zomaar worden verward met het huwelijk. Geen enkel huwelijk dat tijdelijk is of het voortbestaan van het leven in gevaar brengt kan de toekomst van de maatschappij verzekeren.'”

“In paragraaf 54 heeft de paus het over de rechten van de vrouw, waarbij hij zegt dat ‘vrouwen soms worden onderworpen aan schandalige wanpraktijken.’ ‘Het verbale, fysieke en seksuele geweld dat vrouwen moeten doorstaan binnen sommige huwelijken spreekt de natuur van hetzelfde huwelijk tegen.’ Franciscus heeft het dan over infibulatie, ‘de genitale verminking van vrouwen in sommige culturen, maar ook hun gebrek aan toegang tot waardig werk en leidende rollen.’ Hij schrijft ook ‘het gebruik van surrogaatmoeders en de uitbuiting en commercialisatie van het vrouwelijke lichaam in de mediacultuur.'”

Genderideologie

“Het document besteedt een paar zinnen aan het ‘geslacht’, een ‘ideologie’ die ‘de verschillen tussen man en vrouw ontkent en zich een maatschappij voorstelt zonder seksuele verschillen, waarbij de antropologische oorsprong van de familie wordt tenietgedaan. Deze ideologie leidt naar educatieve programma’s en wettelijke maatregelen die de persoonlijke identiteit promoten en waarbij de emotionele intimiteit op radicale wijze wordt gescheiden van het biologische verschil tussen een man en een vrouw.’ Franciscus zegt dat het reden is tot bezorgdheid dat sommige van deze ideologieën zichzelf als absoluut en onweerlegbaar voorstellen, waarbij zelfs wordt bepaald hoe kinderen zouden moeten worden opgevoed.'”

“Men maakt zich ook zorgen over ‘de mogelijkheid om de reproductieve daad na te bootsen’, waarbij het los komt te staan van de onafhankelijke, seksuele relatie tussen man en vrouw. ‘Op deze manier worden het menselijke leven en ouderschap modulaire, scheidbare realiteiten, waarbij ze zijn onderworpen aan de wensen van individuen of koppels. Laat ons niet zondigen door te proberen om de Schepper te vervangen’, zegt Franciscus.”

Vervoegbare liefde

“In het derde hoofdstuk van de exhortatie doorloopt Franciscus de magisteriums van zijn voorgangers en legt hij uit dat het huwelijk geen sociale conventie is maar ‘een gift omwille van de heiligmaking en de redding van de echtgenoten, een vocatie. Als gevolg daarvan is de beslissing om te trouwen en een gezin te stichten iets wat voorkomt uit de eedaflegging. Vervoegbare liefde staat open voor nieuw leven. De algemene opvoeding van kinderen is een ‘serieuze plicht’ en tezelfdertijd een ‘primair recht’ van de ouders en niemand mag hun dat afnemen.'”

“In het vierde hoofdstuk, een van de meest vernieuwende, citeert de paus Sint-Paulus’ hymne omtrent solidariteit, waarbij hij stelt dat het een nuttige raad voor koppels kan zijn. Hij nodigt hun uit om ‘wederzijds geduld’ te oefenen, zonder te veel na te denken over de relaties of de imperfectie van mensen, en zonder ‘onszelf in het middelpunt te plaatsen.’ Hij spoort koppels aan om zichzelf ‘aan elkaar te geven door middel van een vrije, gelovige en exclusieve liefde, waarbij niets van de ander wordt verwacht.‘ Hij spoort hun aan om niet jaloers, trots of arrogant te worden, ‘want zij die nederig zijn hebben een liefdevolle uitstraling en reageren niet onmiddellijk op zwaktes en fouten van anderen.’ Hij nodigt hun uit om ‘de dag niet te laten voorbijgaan zonder te zorgen voor vrede binnen de familie, om te vergeven zonder wrok, om met respect over elkaar te praten en om te proberen om de goede kant van de echtgeno(o)t(e) te benadrukken, niet hun zwaktes of fouten, waarbij op elkaar wordt gerekend zonder de uitoefening van controle en waarbij ruimte voor het individu wordt gelaten.’ Hij herinnert de echtgenoten eraan om de dingen in perspectief te zien en om zich ‘te realiseren dat de meest vreugdevolle dingen zich in het leven voordoen wanneer we de vreugde in anderen opmerken, als een voorsmaakje op de Hemel.'”

“De paus vertelt jongeren dat het huwelijk, omwille van de ernst ervan en de publieke verklaring van liefde, ‘geen haastige beslissing mag zijn, maar dat het ook niet voor altijd kan worden uitgesteld.’ Zichzelf onvoorwaardelijk aan iemand anders geven gaat altijd gepaard met risico’s en gokken.’ Franciscus moedigt hun aan om ‘de tijd te nemen’ en om ‘klaar te staan om aandacht en geduldig naar elkaar te luisteren, ‘vooraleer meningen of adviezen worden opgedrongen.’ ‘Veel onenigheden onder koppels handelen niet over belangrijke zaken. Wat de sfeer verandert, is de manier waarop dingen worden gezegd of de attitude waarmee ze worden gezegd.'”

Menselijke waarde

“Verlangens, emoties, ‘ze hebben allemaal een belangrijke plaats binnen het huwelijk.’ Franciscus citeert Benedictus XVI en legt uit dat de officiële leer van de Kerk geen zulke zienswijzen verwerpt maar eerder de oorlog verklaart aan de meer verdraaide vormen ervan die ‘de menselijkheid eruit halen.’ Het is God Zelf die seksualiteit creëerde, een wonderbaar geschenk aan Zijn schepselen.’ Sint Johannes Paulus II verwierp de claim dat de leer van de Kerk een ‘ontkenning is van de waarde van menselijke seksualiteit is.’ of dat de Kerk seksualiteit maar aanvaardt om ‘het nodig is voor de voortplanting.Er mag niet worden neergekeken op seksuele verlangens tussen echtgenoten.‘ ‘Seks wordt vaak onpersoonlijk of ongezond, als gevolg daarvan wordt het in verband gebracht met de bevrediging van persoonlijke verlangens en instincten. Vandaar herhaalt de paus dat ‘een vervoegbare daad met de echtgenoot zonder zijn of haar situatie te overwegen, of zijn of haar wensen en verlangens, geen echte liefdesdaad is.’ ‘Iedere vorm van seksuele ondergeschiktheid moet onmiskenbaar worden verworpen.'”

“Ze zullen getuige moeten zijn van de publieke verkondiging, die de zonde zal bejubelen, als wordt verklaard dat de mensheid zwak is – God weet dat de mens, verzwakt door zonde, maar een slachtoffer is. In de plaats van de zonde te moeten aanschouwen in al zijn lelijkheid, zullen ze worden gedwongen om voor de nieuwe wetten, die zullen worden geïntroduceerd in de Kerk, hun hoofden te buigen. Van hen zal worden verwacht dat ze de nieuwe wetten aanvaarden en vereren, als ze zullen oproepen om de individualiteit van mensen, en hun recht om te doen en laten wat ze willen, te respecteren.” – Jezus Christus, 7 januari 2014. 

“Het vijfde hoofdstuk gaat over de familie, een plaats waarin nieuw leven wordt verwelkomd ‘als een geschenk van God.’ De paus schrijft dat ‘als een kind ter wereld komt in ongewilde situaties, de ouders en andere familieleden alles moeten doen wat ze kunnen om te aanvaarden dat het kind een gave van God is.’ Grote families zijn een ‘vreugde voor de Kerk.’ Tezelfdertijd legde Sint Johannes Paulus II uit dat verantwoordelijk ouderschap niet gelijk is aan ‘onbeperkte voortplanting.’ Franciscus herhaalt dat het belangrijk is voor het kind om zich ‘gewenst te voelen.’ ‘We houden van onze kinderen omdat het kinderen zijn, niet omdat ze mooi zijn, of er uitzien zoals wij, of onze dromen realiseren.’ De paus spreekt alle zwangere vrouwen aan: ‘Je kind verdient het om gelukkig te zijn. Laat zorgen, angst of de commentaar van anderen je er niet van verhinderen om nieuw leven op de wereld te zetten.'”

Feminisme

“Het document stelt dat het legaal en wenselijk is dat vrouwen ‘studeren, werken, hun talenten ontplooien en persoonlijke doelen stellen. Tezelfdertijd kunnen we niet ontkennen dat kinderen nood hebben aan de aanwezigheid van de moeder, vooral in de eerste levensmaanden.’ ‘Het uitblijven van deze aanwezigheid, met alle vrouwelijke kwaliteiten, vormt een bedreiging voor de wereld. Ik hecht zeker waarde aan feminisme, maar dan wel feminisme dat het moederschap niet onderhandelbaar vindt of er uniformiteit rond wenst.'”

“Het probleem dezer dagen lijkt de afwezigheid van vaders te zijn. ‘Vader zijn zo vaak begaan met zichzelf en hun werk dat ze hun families uit het oog verliezen. Ze laten de kleinsten en de jongeren aan zichzelf over. De tegenwoordigheid van de vader en zijn autoriteit worden vervangen door communicatie en de media. Maar vragen of de vader ‘aanwezig’ zou zijn betekent niet dat hij te veel controleert. Vaders die te veel controleren overschaduwen hun kinderen.‘”

Adoptie

“‘Adoptie is een vrijgevige manier waarop men ouder kan worden. De paus schrijft dat ‘het belangrijk is dat de wet het adoptieproces helpt vergemakkelijken.’ ‘Families zouden zichzelf niet mogen zien als een plek waar men aan de maatschappij kan ontsnappen.’ ‘God heeft de familie de taak gegeven om ‘van de wereld een thuis te maken’ en om iedere persoon te helpen om andere mensen als broeders en zusters te zien. Dat wil zeggen dat men zich moet inzetten voor de armen en de mensen die lijden. De nucleaire familie moet begaan zijn met de algemenere familie die bestaat uit ouders, ooms en tantes, neven, nichten en zelfs buren.'”

“‘We moeten het gemeenschappelijke gevoel van dankbaarheid, appreciatie .gastvrijheid aanwakkeren, waardoor de ouderen kunnen voelen dat ze een levend deel van de maatschappij zijn.’ Franciscus dat ‘aandacht voor de ouderen een verschil uitmaakt in de maatschappij van vandaag.’ Het document roept ook op om schoonouders niet te beschouwen als ‘rivalen’ of ‘indringers.'”

Pastorale aspecten

“Het zesde hoofdstuk van de exhortatie is gewijd aan pastorale aspecten. Franciscus vraagt erin om ‘te proberen om te evangeliseren binnen families.’ Hij wil ook een ‘missionaire bekering’ van de gehele Kerk, ‘een die zich niet tevreden stelt met een louter theoretische boodschap zonder de problemen van mensen in acht te nemen.’ ‘Pastorale zorg voor de familie moet duidelijk maken dat de familie beantwoordt aan de diepste verwachtingen van de menselijke persoon.’ Het document dringt eropaan dat er nood is aan een meer uitgebreide, interdisciplinaire vorming – niet alleen doctrinaire vorming – voor priesters in wording zodat ze kunnen omgaan met de complexe problemen waar families tegenwoordig mee worden geconfronteerd.'”

“Al hun daden zullen worden goedgepraat met het excuus dat de oude Kerk wordt vernieuwd, om Ze iets te laten betekenen en voor ongelovigen aantrekkelijker te maken.” – Jezus Christus, 22 oktober 2013.

“Er wordt ook gepraat over de nood aan voorbereiding op het huwelijk, ‘met een grotere inzet vanwege de hele christelijke gemeenschap.’ ‘Het is aan ieder individu binnen de Kerk om te bepalen hoe hij of zij dat doet. Het is een soort van ‘voorloper’ op het Sacrament van het Huwelijk. ‘We mogen de pastorale waarde van dergelijke traditionele praktijken niet onderschatten.’ Sint-Valentijn bijvoorbeeld, de dag waarop in sommige landen meer aan de commerciële opportuniteiten wordt gedacht dan aan de viering binnen de Kerk ervan.’ ‘Het voorbereidende proces moet koppels de kans geven om hun eventuele problemen te erkennen en om een relatie af te breken als het falen ervan wordt voorzien.‘”

“Kortstondige voorbereidingen op het huwelijk lijken te zijn gericht op het versturen van uitnodigingen, de kledij, het feest en vele andere details die happen in het budget, maar ook in vreugde en energie. De echtgenoten komen uitgeput en gehaast naar het feest. Laat mij een paar woorden spreken tot de verloofden: Heb de moed om anders te zijn. Laat jullie niet meeslepen in een maatschappij die is begaan met overconsumptie en loze beloftes. Het huwelijk is een project waar samen aan moet worden gewerkt, zonder veel verwachtingen te hebben over het vervoegbare leven.'”

“Franciscus roept op om de encycliek van Paulus VI, en die van Johannes Paulus II – ‘Familiaris Consortio’ – opnieuw te bestuderen, ‘om zo een vijandelijke mentaliteit jegens het leven tegen te gaan.'”

Dagelijkse rituelen

“De paus stelt enkele dagelijkse ‘rituelen’ voor. Deze zouden kunnen bestaan uit: een ochtendzoen, een avondzegen, aan de deur wachten om elkaar thuis te verwelkomen, samen reisjes maken en huiselijke taken verrichten. ‘Maar het helpt ook om met de routine te breken en om te genieten van familiefeestjes.'”

“‘Met de juiste hulp en daden van verzoening, door genade, kan een aantal problematische huwelijken toch een positieve wending nemen. Te weten hoe men moet vergeven en zich vergeven voelen, is een basiservaring in het familiale leven. Dit vereist de genereuze samenwerking van familieleden en vrienden, en soms zelfs van andere hulp of professionele hulp.'”

“Franciscus vraagt dat ouders hun kinderen ‘niet zouden gijzelen.’ ‘Jullie kinderen zouden geen last moeten ondervinden van echtscheidingen of als gijzelaar worden gebruikt. Ze zouden hun moeder met respect over hun vader moeten horen praten, hoewel ze niet samen zijn, en hun vader met respect over hun moeder horen praten.’ De paus zegt dat de echtscheiding een ‘kwaad’ is en dat het stijgende aantal echtscheidingen ‘problematisch’ is.”

Moeilijke situatie

“Families waarin een persoon valt voor leden van hetzelfde geslacht worden met ‘een moeilijke situatie’ geconfronteerd, zowel voor het kind als voor de ouders. De paus benadrukt dat ‘ieder persoon’ moet worden gerespecteerd in zijn of haar waardigheid en niet mag worden gediscrimineerd. ‘Zulke families zouden moeten worden bijgestaan met respectvolle, pastorale raad, zodat diegenen die zich aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht kunnen worden bijgestaan op een begripvolle manier en ‘kunnen doen wat God wil dat ze doen in hun levens.’ Hij benadrukt dat homoseksuele verenigingen niet op hetzelfde niveau als het huwelijk kunnen staan.”

Bergoglio zet het belang van bijstand aan families die rouwen in de verf, bevestigend dat ‘na het verlies van een dierbare, we nog steeds een missie hebben die moet worden vervolledigd’, en dat het ons geen deugd doet om het leed te verlengen.”

“Het zevende hoofdstuk handelt over de opvoeding van kinderen. Franciscus nodigt de gelovigen uit om zich af te vragen ‘wie instaat voor hun entertainment’, wie hun kamers binnenkomt via de televisie, ‘diegenen met wie ze hun vrije tijd spenderen.’ ‘Opmerkzaamheid is altijd belangrijk. Ouders moeten hun kinderen waarschuwen voor de gevaren van agressie, misbruik of drugs. Als ouders zijn geobsedeerd door wat hun kinderen doen of laten, dan kunnen kinderen niet op een goede manier worden opgevoed, waarbij ze dan niet voldoende worden voorbereid om uitdagingen aan te gaan. Het is het belangrijkst dat kinderen kunnen groeien in vrijheid, maturiteit, discipline en autonomie en dat ze daarin worden bijgestaan.'”

Morele vorming

Morele vorming zou moeten gebeuren op een manier waarbij kinderen het belang van zekere waarden, principes en normen kunnen inzien en waarbij hun geen absolute waarheden worden opgedrongen. Het is vandaag de taak van families – in een omgeving die wordt gekenmerkt door stress en snelle technologische ontwikkelingen – om de kinderen van hoop te voorzien. Dit betekent niet dat de kinderen ervan worden verhinderd om te spelen met elektronische apparaten, maar dat ze worden geholpen in de ontwikkeling van hun talenten en niet hoeven te denken dat digitale snelheid waar is voor alles in hun leven.'”

“Soms kunnen elektronische apparaten ervoor zorgen dat mensen vervreemden in de plaats van samenkomen, zoals wanneer tijdens het diner iedereen bezig is met de gsm of wanneer een echtgenoot in slaap valt terwijl de andere op een elektronisch apparaat speelt. Kinderen en jongvolwassenen kunnen op die momenten apathisch worden en zich vervreemden van de echte wereld. De technologische niet-verbondenheid maakt hen vatbaar voor manipulatie. De exhortatie zegt ‘ja’ aan een voorzichtige seksuele voorlichting waarbij mannen het idee krijgen dat ze ook enkele huishoudelijke taken voor hun rekening kunnen nemen. ‘Het is van wezenlijk belang dat het kind kan inzien dat gebed, voor zijn ouders, echt belangrijk is.'”

Vertaald door: Restkerk.net
Foto’s: CTV