De Kesel in interreligieuze gebedswake: ‘Joden, Christenen en Moslims moeten rekenen op elkaars vriendschap’

gebedswakebrussel

Mgr. De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging maandagavond in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal voor in een interreligieuze gebedswake ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen Zaventem en Brussel. De wake werd georganiseerd door vertegenwoordigers van de christelijke (Rooms-Katholieke, Orthodoxe, Anglicaanse, Protestantse en Evangelische) Kerken in ons land. Ook het Jodendom en de Islam waren vertegenwoordigd. Heel wat politici en vertegenwoordigers van hulp- en veiligheidsdiensten woonden de dienst bij. In zijn homilie bedankte De Kesel nadrukkelijk de hulpdiensten.

In zijn homilie zei De Kesel dat de aanslagen een aanval waren op de fundamenten van de samenleving; op datgene wat de samenleving zo waardevol maakt: “vrijheid, eerbied voor elkaars eigenheid en anders-zijn, broederlijkheid en solidariteit.”

Hij zei dat het goed was dat er noch door media noch door de politiek werd opgeroepen tot wraak, want dit zou volgens hem leiden tot meer geweld (echter, Defensie ging weer gevechtsvliegtuigen richting Syrië en Irak sturen, nvdr).

De Kesel merkte ook op dat we niet mogen toegeven aan angst, en “daarom moeten Joden, Christenen, Moslims en mensen van welke overtuiging dan ook rekenen op elkaars vriendschap en solidariteit.”

Hij eindigde met het vermelden van de H. Geest: “De Geest die ons aan elkaar toevertrouwt als broers en zusters, elkaars lotgenoten, burgers van dit land en deze samenleving in wel en wee. Dat is ons gebed vandaag. Allereerst voor hen die gestorven zijn of in groot verdriet achterbleven. En voor ons allen, dat we de angst overwinnen en elkaar de hand blijven reiken om het leven met elkaar te delen in eerbied voor elkaars eigenheid, in vriendschap en daadwerkelijke solidariteit.”

Bron: Kerknet.be

De Kesel is dan ook de ‘leerling’ van (vrijmetselaar) Danneels, en de uitverkorene van Bergoglio, om de ‘kerk’ in België  te leiden om zeep te helpen. De droom van de Vrijmetselaars voor een Nieuwe Wereldreligie komt almaar dichterbij. In hun ogen zal dat de “problemen” oplossen…

Distantieer u van deze marionet van het in ketterij vervallen Rome en hou u vast aan Christus en Zijn Ware Kerk. 

de Heer op 4 april 2014 (boek der Waarheid):

Mijn profetieën, die aan jou gegeven worden, Mijn dochter, hebben wel degelijk een aanvang genomen. De bedriegers hebben van binnenuit de controle overgenomen, en zij zullen de wereld blijven wijsmaken dat een nieuwe leer – één waarin wijzigingen aan de bestaande Leer, die door God vastgelegd is, aangebracht werden – gewijzigd kan worden om deze te schikken naar het leven van alle mensen en naar alle religies. Pas op voor het woord ‘oecumenisch’ of voor elke poging om Mijn Kerk op aarde in te nemen en haar van haar goddelijkheid te beroven!

Hij, die de liturgie vervalst, is geen echte dienaar van Mij, en toch is het juist dat wat er zal gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen? Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen opheffen in glorieuze lofprijzing voor de nieuwe valse leer en al wat Ik de wereld schonk, ontkennen. Hun liefde voor wereldse zaken, hun verlangen bewonderd te worden en hun torenhoge ambities zullen hen van hun geloften aftrekken. Ze zullen verraders worden en Mij de rug toekeren. Ze zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen. Kort daarna, als de kern van Mijn Kerk ontheiligd is, zullen ze alle andere christelijke geloofsrichtingen verzamelen en nieuwe oecumenische sekten uitvinden, wat zal uitmonden in de publieke verklaring die het bestaan van de hel zal ontkennen. Achterstevoren werkend, in juist de tegenovergestelde richting van de waarheid, zal er dan aan al de gelovigen verteld worden dat de zonde subjectief is, en dat het door de erfzonde onmogelijk is om deze te vermijden. Bijgevolg, zo zal er jullie verteld worden, is het niet iets om jullie zorgen over te maken. De zonde zelf zal geherdefinieerd worden. Zodra dat gebeurt, zal elk moraliteitsbesef uitsterven. Wanneer moraal niet langer als belangrijk beschouwd wordt, zal de zonde welig gaan tieren. De zonde zal zich verspreiden, escaleren, tot de samenleving zal instorten, en voor diegenen die Mijn Kerk – de ware Kerk – trouw blijven, zal het een afschuwelijk zicht zijn om te aanschouwen.

Mensen zullen zich beroemen op de zonde, openlijk pronken met hun gebrek aan moraliteit en de nieuwe wereldreligie zal verordenen dat de zonde jullie nooit zal hinderen of schaden in de ogen van God. De god op wie zij zich zullen beroepen, is Satan, maar ze zullen dat nooit aan jullie vertellen. Om de spot met Mij te drijven, zullen ze jullie de Antichrist voorstellen, die enthousiast ontvangen zal worden omdat hij door de Valse Profeet toegejuicht en door hem verafgood zal worden. De Antichrist zal alles doen wat met Mijn Leer in tegenspraak is, maar hij zal dat met charisma en charme doen. Miljoenen zullen hem aanbidden. Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal er zovelen om de tuin leiden, dat het voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen tot ketterij en verschrikkelijke troosteloosheid te voeren.

Ik Ben jullie allemaal op deze dag aan het voorbereiden. Het is voor velen van jullie zeer moeilijk om dat nieuws aan te horen, maar het is de waarheid. De waarheid zal jullie ziel verlossen van de dood. Bestrijd de waarheid en daaruit zal niets goeds voortkomen – enkel vertwijfeling! Verhinder anderen trouw te blijven aan Mijn Kerk, door hen aan te moedigen de ketterij te volgen – die op het punt staat om door Mijn Kerk, van binnenuit, aan de wereld opgelegd te worden – en jullie zullen voor de leeuwen gegooid worden! Diegenen die met geweld de ziel van anderen verderven, treden de grootste straf door Mijn hand tegemoet.

Neem de waarheid aan en bereid jullie voor! Volg Mij en Ik zal jullie veilig naar Mijn Koninkrijk voeren! Volg het Beest en hij zal jullie, en diegenen die jullie meebrengen, voor de eeuwigheid naar het vuur van de hel voeren!