Schokkend: meer dan 240 geconsacreerde Hosties gestolen in Spanje, voor ‘kunstwerk’

hosts-spain-300x300

Een zeer schokkend voorbeeld van heiligschennis van de H. Eucharistie vond eind november vorig jaar plaats in de Spaanse stad Pamplona, waar meer dan 240 geconsacreerde Hosties gestolen werden, en vervolgens gebruikt werden in een kunstvoorstelling, waar ze het woord “pederastria” (= Spaans voor “pedofilie”) vormden. Foto’s van de ontheiliging werden dan tentoongesteld in het kunstmuseum van de stad.

Catholic News Agency meldde dat de godslasterlijke kunst werd gemaakt door de Spaanse homoseksuele artist Abel Azcona. Hij plaatste op zijn twitteraccount foto’s van hoe hij telkens de H. Hostie in de kerk van de pastoor ontving en half in zijn mond stopte om ze dan naderhand weg te stoppen in zijn zak.

De Hosties bleven op de grond tot een plichtbewuste burger ze verwijderde. Polonia Castellanos, woordvoerder van de Christelijk Advocatenvereniging, vertelde dat ze een klacht indienden tegen de verantwoordelijke van de tentoonstelling voor een “misdrijf tegen religieuze gevoelens en heiligschennis”, wat in Spanje tegen de wet is.

75.000 mensen tekenden ook een petitie om de kunstvoorstelling onmiddellijk op te doeken.

sacriligespain

– See more at: http://www.womenofgrace.com/blog/?p=45372#sthash.fvggdA0x.dpuf


Litanie der eerherstel

Hier volgt een weinig bekende, vergeten Litanie, namelijk de ‘Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers” (1766). De litanie werd uit het oud-Nederlands bijgewerkt.

Heer, heb medelijden met ons.

Gezalfde Zaligmaker, heb medelijden met ons.

Jezus Christus, aanhoor ons.

Jezus Christus, verhoor ons.

God, Hemelse Vader, ontferm u over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons.

God, Heilige Geest, ontferm u over ons.

Allerheiligste Drievuldigheid, één God, ontferm u over ons.

H. Hostie, opgedragen ter zaligheid der zondaars, ontferm u over ons. (*)

H. Offer, vernederd tot op het Altaar voor ons en door ons, *

H. Offer, misacht van de kwade Christen, *

H. Offer, gesteld als tot een teken van tegenstrijd, *

H. Offer, dikwijls geleverd aan de Joden en Ketters, *

H. Offer, mishandeld door de lasteraars, *

H. Offer, Brood der Engelen, gegeven aan de honden, *

H. Offer, uit Uw heilige Rustplaats overgeleverd tot de schuilhoeken der zondaars, *

H. Offer, onteerd door de priesters, *

H. Offer, gewond en bebloed door een moordpriem van een Jood, *

H. Offer, veronachtzaamd en verlaten in de kerken, heb medelijden met ons.

H. offer, op menige andere wijze veracht, mishandeld en onteerd, heb medelijden met ons.

O God, wees ons toegenegen en toegedaan, en vergeef ons onze zonden. Wees in ons voordeel en verhoor ons Heer.

Voor de uiterste verwerping van een zo wonderbaar Sacrament, Heer wij brengen u Eerherstel. (**)

Voor de onwaardige Communies, de heiligschennende uitreikingen en nuttigingen van een zo verheven Sacrament, **

Voor de oneerbiedigheden van de christengelovigen, **

Voor de ergernissen van de kwade priesters, **

Voor de verijdeling van Uw heiligdommen, **

Voor de heilige vaten mishandeld, ontheiligd en met geweld weggenomen, **

Voor de voortdurende lasteringen van de goddelozen, **

Voor de hardnekkigheid, trouweloosheid en ongelovigheid van de ketters, **

Voor het oneerbiedig spreken en oneerbiedige zeden die geschieden in uw heilig Huis, **

Voor de heiligschenners van uw Kerk, waarvan zij een plaats van hun verijdelingen, onteringen en heiligschennissen hebben gemaakt, **

Heer wij doen U Eerherstel, Heer neem die toch aan en verhoor ons.

Wij bidden U, o Heer, dat gij toch gelieft te vermeerderen in alle christelijke gelovigen, de eerbiedigheid tot dit aanbiddelijk Mysterie, Heer verhoor ons. (***)

Wij bidden U, van gelieve te openbaren aan de ketters en alle ongelovige dwaalgeesten, de pand van uw oneindige liefde in dit hoogwaardig Sacrament, ***

Wij bidden U, van te willen doen Hemel, Aarde en Hel buigen voor dit allerhoogste Sacrament, ***

Wij bidden U, van ons de genade te verlenen om U meer te beminnen, als Uw grootste vijanden U haten, ***

Wij bidden U, dat Gij ons de kracht wil geven om U meer te loven als zij, en al hun ongerechtigheden, u kunnen lasteren, ***

Wij bidden U, verwaardig U, aan te nemen, de herstelling die wij onwaardige en onbekwame mensen u te durven offeren, ***

Wij bidden U Heer, ontvang ons offer, wij doen hem met vernedering, onderwerping en ootmoedigheid, steunend op Uw genade, ***

Wij bidden U, dat onze gedurige aanbidding U toch mag behagen, ***

Allerzuiverste Hostie, verhoor ons.

Alleronbevlekt Offer, verhoor ons.

Allerheiligste Offer, verhoor ons.

Allergrootste Offer, verhoor ons.

Jezus Christus, God en Mens, zoals Gij zegepralend zit aan de Rechterhand van God Uw Hemelse Vader, zo schuilt Gij in dit onuitsprekelijk Sacrament, wij bidden U, verhoor ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, scheld ons kwijt.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, wees ons barmhartig.

Heer, heb medelijden met ons.

Gezalfde Zaligmaker, ontferm U over ons.

Heer aanschouw onze verdrukking.

En geef lof aan uw heilige Naam.

Heer, verhoor mijn gebed.

En dat mijn geroep zich opheft tot bij U.

Laten wij bidden.

Heer Jezus Christus, die bij ons hebt willen verblijven in uw allerheiligste en wonderbare Sacrament tot de vervulling der eeuwen, en tot het einde der wereld toe, geef ons, dat wij betreuren de zovele heiligschennissen, lasteringen, versmadingen, oneerbiedigheden begaan tegen Uw hoogverheven Sacrament. Ah! Ontvlam ons met een brandende ijver om te herstellen, alle oneer, waaraan Gij U liever hebt willen onderwerpen, dan U af te scheiden van de getrouwe gelovigen; Gij die hier nu onder gedaante van een weinig Brood en Wijn verborgen zijt, ter zaligheid van alle mensen, rechtvaardigen en zondaars, leeft en heerst met God de Vader en de Heilige Geest, in eenheid van wezen, van alle tot alle eeuwen der eeuwen.

Amen.