Bergoglio zegt: ‘christelijke doctrine is geen gesloten systeem’, en stelt een ‘nieuw humanisme in Christus Jezus’ voor

bergo4

Tijdens een 49-minuten durende toespraak tot de 10-jarige nationale conferentie van de Italiaanse Kerk op 10 november, stelde Bergoglio een nieuwe en omvangrijke visie voor de toekomst  van de Katholieke Kerk voor, waarbij hij benadrukte dat onze tijden een diep barmhartig katholicisme nodig heeft, dat niet bang is van veranderingen.

Bergoglio zei als volgt: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een veranderend tijdperk. Voor de problemen van de kerk is het niet nuttig om oplossingen te zoeken in conservatisme of fundamentalisme, in de herstelling van verouderde gedragingen en vormen die niet langer de capaciteit hebben van cultureel significant te zijn.”

“Christelijke doctrine is geen gesloten systeem dat incapabel is van het genereren van vragen en twijfels, maar het is levend, het is onbestendig en wordt verlevendigd. Het heeft een gezicht dat niet stijf is, het heeft een lichaam dat beweegt en groeit en het heeft zacht vlees, het heet: Jezus Christus.”

[Bergoglio beweert dat doctrine kan gewijzigd worden, dit is echter niet zo; de woorden in het Evangelie, de Leer van de Kerk is ONVERANDERLIJK; de wetten van Christus zijn nu nog altijd dezelfde als 2000 jaar geleden]

Bergoglio ging verder: “De hervorming van de kerk, en de kerk is semper reformanda [steeds hervormend]…. eindigt niet in het zoveelste plan om structuren te veranderen. Het betekent in de plaats daarvan jezelf enten en wortelen in Christus, jezelf laten leiden door de Geest – zodat alles zal mogelijk zijn met vernuft en creativiteit.

En dan stelt Bergoglio zijn plan voor: “Een nieuw humanisme in Jezus Christus.”  Hij kijkt naar het gezicht van Jezus dat afgebeeld wordt op de koepel van de Kathedraal van Florence en zegt: “Als we kijken naar Zijn gezicht, wat zien we? Bovenal het gezicht van een God die leeggemaakt is, een God die de toestand van een dienaar heeft aangenomen, nederig en gehoorzaam tot de dood. Het gezicht van Jezus is gelijkaardig aan dat van zoveel van onze vernederde broeders, slaven gemaakt, leeg gemaakt. God heeft hun gezicht aangenomen. En dat gezicht kijkt naar ons. Als we ons niet verlagen zullen we Zijn gezicht niet zien. We zullen niets zien van Zijn volheid als we niet aanvaarden dat God Gods zelf heeft leeggemaakt. Daarom zullen we niets verstaan van Christelijk humanisme en onze worden zullen mooi zijn, maar woorden zonder geloof. Het zullen woorden zijn die weerklinken met leegheid.”

Bergoglio ging verder en legde drie aspecten van Christelijk humanisme uit waarbij hij vroeg om een uitzicht van nederigheid, onverschilligheid in persoonlijke lof of macht en een leven van de zaligsprekingen aan te nemen.

Dan waarschuwde hij weer tegen de verleidingen van het Pelagianisme [lees: het traditionele Christendom],  “dat ons ertoe brengt van te vertrouwen in structuren, organisaties en perfecte plannen, maar abstract. Het brengt ons om een stijl van controle, van hardheid, van normaliteit aan te nemen. De norm geeft aan de Pelagiaan de zekerheid van zich superieur te voelen, van het hebben van een precieze oriëntatie. In dit wordt z’n kracht gevonden, niet in de lichtheid van de adem van de geest.”

“Neem altijd de ‘geest’ van de grote ontdekkers aan, die op zee gepassioneerd waren om te navigeren in open water en niet bang waren door grenzen en stormen. Moge het een vrije kerk zijn, open voor de uitdagingen van het heden, en nooit in verdediging met de angst om iets te verliezen.”

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/44584/

http://www.news.va/en/news/pope-francis-a-new-humanism-in-christ-jesus


Uit het Boek der Waarheid:

Jezus Christus, 19 mei 2013:

Mijn Kerk werd, net zoals Ik, vervolgd en zal nu een barbaarse afstraffing, een pijnlijke aanval en wat een verpletterende nederlaag lijkt te zijn, te verduren krijgen.En zodra deze gekruisigd werd en aan de kant geschoven, zal het lijken dat deze opgebrand en vergeten is.

Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het door de Boze beïnvloedt en geleid zal worden, zal deze er zorg voor dragen de ware aard ervan niet te tonen. Het zal aan de wereld voorgesteld worden als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme waarbij aan alle behoeften van de mens tegemoetgekomen wordt. Deze behoeften zullen het recht om te zondigen omvatten, maar deze zonden zullen ook – in weerwil van God – gezien worden als het moreel recht van de mens.

Hoe weerzinwekkend zal deze goddeloze ene-wereldreligie zijn voor Mij, Jezus Christus! Zij zullen niet enkel Mij de rug toekeren, maar zij zullen ook satanische symbolen opnemen waarbij Mijn kruis op een potsierlijke manier weergegeven zal worden. Mijn Hostie zal terzijde gelegd worden. Er zal een ander soort offer op de altaren van de kerken opgedragen worden. Het zal het Beest zijn, dat zij openlijk zullen aanbidden, en op zijn beurt zal hij hen veel krachten schenken. Dat is de reden waarom velen zullen geloven dat diegenen, die deze gruwel zullen aansturen, wonderlijke krachten zullen bezitten. En hoewel het kan lijken dat zij een goede en rechtvaardige kerk volgen, zal deze niets dan duisternis voortbrengen. In deze kerken – die gebouwd werden om Mij, Jezus Christus, te vereren – zullen festiviteiten en obsceen gedrag bijgewoond worden, maar Ik zal niet Tegenwoordig zijn. En dan, net als zij Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed. Zij zal op openbare plaatsen weer tot leven komen. Daarop zal Ik al Mijn kinderen verzamelen, die Mijn Woord trouw bleven en diegenen van wie de ogen voor de waarheid geopend werden. Vervolgens zullen wij opstijgen naar het Nieuw Paradijs, samen met diegenen die op de grote dag gewacht hebben, maar die gestorven zijn. Diegenen die Mij afwijzen nadat Ik alles in het werk gesteld heb om hun ziel te bewaren, zullen verworpen worden. Daarna zal Mijn heerschappij een aanvang nemen en het Koninkrijk, dat Mij door Mijn Vader beloofd werd, zal gevormd worden.

Jezus Christus, 27 juli 2013:

De vloek van het humanisme bestaat erin dat het de mens, in de ogen van de mensen, verheft. Alles wat er volgens de humanist gedaan moet worden, is ervoor te zorgen dat de noden van de mens op de eerste plaats komen. Veel mensen verwarren het humanisme met het Christendom.Wanneer men verkondigt dat de wereldse goederen in het leven van de mens belangrijk zijn om tegen elke prijs leed of armoede te vermijden, is het gemakkelijk aan te nemen dat dit een vorm van liefde tot de naaste is.

Als jullie zeggen dat jullie een eind willen maken aan armoede, werkeloosheid en andere ellende, zullen velen denken dat jullie in naam van God spreken.Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen, noch zullen jullie Zijn naam horen vernoemen. Diegenen die hun leven als humanisten leiden, houden niet van God. Zij houden enkel van zichzelf. Om hun doel te bereiken, zijn zij bovendien van mening dat het welzijn van de mensheid – doorgaans in de vorm van wereldse zaken – het enige is wat telt.

Terwijl het menslievend kan lijken om zich zichtbaar te bekommeren om de noden van de mens, mogen jullie God nooit vervangen door de noden van de mens op de eerste plaats te stellen. Wanneer jullie dat doen, beledigen jullie God. Hoewel het humanisme al de uiterlijke tekenen van een liefde tot God bezit, is het niet wat het lijkt.Achter het masker van liefde verschuilt zich eigenliefde. De mens zal sterven, zijn lichaam zal tot stof vergaan, zijn ziel zal voortleven, maar het humanisme zou jullie willen laten geloven dat de mens onsterfelijk is. Pas ervoor op het humanisme te omhelzen, want wanneer jullie dat doen, zullen jullie je zelf van Mij afsnijden!

Jezus Christus, 9 november 2013:

De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omhelzen, die wat in de Heilige Bijbel vervat ligt, in diskrediet zullen brengen. Ze zullen wat naar hun eigen zeggen nieuwe bewijzen zullen zijn, bekendmaken, die in twijfel trekken hoe de wereld geschapen werd. Ze zullen verder zeggen dat veel van wat in de Bijbel opgenomen is, gewoon metaforen zijn, bedoeld om onder de mensen vrede te creëren.  Ze zullen de boodschap van het humanisme, van liefde voor elkaar inzake jullie vermogen om voor de armen, ongeschoolden en noodlijdenden te zorgen, gebruiken als een vervanging voor de waarheid, die jullie in de Evangeliën gegeven werd. Daarop zullen nieuwe, valse leerstellingen die op de waarheid lijken, door priesters omhelsd worden, en enkel diegenen die standvastig bij Mijn Woord blijven, zullen de waarheid levend houden.

Mijn geliefde volgelingen, wanneer jullie merken dat maar zeer weinigen nog naar de waarheid – het Woord van God – zullen luisteren, dan moeten jullie elkaar troosten. Jullie moeten diegenen in Mijn Kerken, die de ketterijen – die ingevoerd zullen worden – zullen toejuichen, aan de waarheid blijven herinneren, want velen van hen zullen niets wijzer geworden zijn. Zij zullen Mij in zoverre afvallen, dat ze dergelijke veranderingen gewillig zullen accepteren. Voor de kleingelovigen zal het gemakkelijker zijn om het woord aan te nemen van diegenen die hervorming eisen, dan aan het Woord van God trouw te blijven.