Lingeman: ‘Paus Franciscus gaat de weg op als Hendrik VIII’

lingeman

Onder het opschrift Paus: ‘Gescheiden mensen welkom in kerk’ publiceerde CIP.nl op 7 augustus 2015 een opmerkelijk nieuwsbericht. Daarin wordt Franciscus geciteerd en zegt hij dat er aandacht moet zijn voor mensen die gescheiden zijn en hertrouwen.

De paus zegt eigenlijk vrij vertaald: ‘Ik weet dat het sacrament van het huwelijk er is maar ik ga daar nu toch een andere invulling aan geven.’ Hiermee zet hij de deur open voor praktijken die sowieso kerkrechtelijk helemaal niet kunnen en zal hij met deze uitspraak menig katholiek gelovige op het hart trappen. Hoe kon het zover komen, vraag je je dan af.

Koning Hendrik de VIII

Als we teruggaan in de geschiedenis was het paus Clemens VII die in 1532 de Engelse Koning Hendrik de VIII verbood om van zijn vrouw Catharina van Aragon te scheiden. De reden van deze voorgestelde scheiding was dat Catharina de koning geen levende zoon schonk. Hendrik had inmiddels een andere vrouw gevonden, Anna van Boleyn. Hij hoopte bij haar een mannelijke troonopvolger te verwekken.

Clemens VII hield vast aan wat de kerk over het huwelijk leerde, het was (en is nog steeds) een sacrament en daar had je met je vingers van af te blijven. Dat gold ook voor de koning van Engeland. In 1533 excommuniceerde Clemens Hendrik vanwege zijn overspelige levenswijze.

Het conflict tussen Hendrik en de paus liep zo hoog op dat Hendrik tenslotte de rooms-katholieke kerk vaarwel zei en voor zichzelf begon. De Anglicaanse kerk was geboren.

Hendrik benoemde zichzelf tot hoofd van die kerk en echtscheiding en hertrouwen waren geen punt meer. De paus in Rome was definitief buitenspel gezet.
En Hendrik? Hij scheidde en trouwde en scheidde en trouwde…… Zes vrouwen heeft hij gehad. Twee daarvan liet hij onthoofden.

Zijn kanselier, Thomas More, protesteerde fel tegen deze gang van zaken. Hendrik zag dat als hoogverraad en More werd daarom ook veroordeeld tot de doodstraf en op 6 juli 1535 in Londen (Tower Hill) onthoofd. Hij was één van de velen die, omdat ze vasthielden aan de Bijbelse waarheid en daarvan getuigden, gruwelijk werden omgebracht. De Anglicaanse kerk is daardoor gefundeerd op onschuldig bloed van gelovigen.

Terug naar 2015. De paus van Rome weet dit allemaal, althans dient dit te weten, en gaat nu dezelfde weg als Hendrik de VIII. Hij weet dat hertrouwen na een echtscheiding overspel is en accepteert dit.

Is de paus uniek in zijn gedachtegang? Nee, helemaal niet.

De Westminster Confessie

We gaan nog even terug naar Engeland. Precies 100 jaar na de dood van Hendrik de VIII stelt de Anglicaanse Kerk een belijdenisgeschrift op, de Westminster Confessie. Een kerkelijk geschrift, uiteindelijk voortgekomen uit het gedachtegoed van een man die zijn hand er niet voor omdraaide om de ‘dwarsliggers’ hardhandig uit de weg te ruimen. Deze Westminster belijdenis is wereldwijd, met name door kerken van reformatorische oorsprong of signatuur aanvaard.

Ook veel Nederlandse reformatorische kerken erkennen de Westminster Confessie als Bijbelgetrouw en zien deze, naast de drie formulieren van enigheid, als één van de basisgeschriften binnen hun stroming. Het geschrift is zelfs op verzoek van een kerkelijke synode in 1986 in het Nederlands vertaald.

In hoofdstuk 24 van dit belijdenisgeschrift over ‘Het huwelijk en de echtscheiding’ lezen we in § 5 het volgende: ‘Overspel en ontucht gepleegd na het aangaan van een verloving en die wordt ontdekt vóór de trouwdag, geeft aan de onschuldige partij het recht om de verloving te verbreken. In geval van overspel na de trouwdag is de onschuldige partij gerechtigd om echtscheiding aan te vragen en om nadat deze uitgesproken is iemand anders te trouwen, alsof die partij die overtreden heeft dood was’.

Jezus’ woorden

Het overspelig gedachtegoed van Hendrik de VIII was ook in Nederlandse (protestantse) kerken ‘veiliggesteld’. Dit valt niet te rijmen met de woorden van de Heere Jezus als Hij in de evangeliën zegt: ‘En Hij zei tot hen: Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel jegens haar. En als zij na haar man verstoten te hebben met een andere trouwt, pleegt zij overspel.’

De Heere Jezus geeft hier een haarscherpe definitie van overspel. Deze is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Paulus sluit hier naadloos bij aan: ‘Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, overspel*, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven’ (Galaten 5:19-21).

* De Griekse grondtekst vermeldt hier ook nog ‘moicheia’, wat overspel betekent. In veel Bijbelvertalingen is dit weggelaten.

Willem Lingeman is auteur van het boek ‘Verbonden voor het Leven’.

http://www.cip.nl/nieuws/augustus-2015/50953-Is-Paus-Franciscus-het-spoor-bijster?utm_campaign=nieuwsbrief&utm_source=A2