Ware oecumene versus valse oecumene

211164-bigthumbnail

Bergoglio spreekt heel vaak van dialoog met andere religies. Dialoog met de Moslims, dialoog met de Joden, … In een toespraak aan een Braziliaanse delegatie op 27 juli 2013 zei Bergoglio: “Mijn advies is altijd: dialoog, dialoog, dialoog.” Hij benadrukte de noodzaak van constructieve dialoog. Kort nadat hij werd aangesteld, zei hij op 24 maart 2013 dat hij de dialoog met de Islam wilde intensifiëren. Bergoglio bezocht in juni 2014 het Heilig Land samen met een Joodse rabbi en een Moslim imam. Hij  benadrukte toen opnieuw het belang van interreligieuze dialoog.

omar en skorka en bergoglio

Hij vertelde ook eerder in talloze interviews (o.a. met Eugenio Scalfari in La Republicca) dat hij niet geïnteresseerd is in het bekeren van anderen, maar dat hij dialoog zoekt.

Bergoglio was, toen hij Aartbisschop was van Buenos Aires, nauw betrokken bij het Argentijns Parlement van Religies. Hij ontving tevens prijsuitreikingen voor zijn inspanningen voor interreligieuze dialoog.

Parlamento Argentino de Religiones NCSJB

Bergoglio was ook nauw betrokken bij de Joodse Loge van de B’nai ‘B’rith, die elk jaar een interreligieuze bijeenkomst organiseerde in de kathedraal van Buenos Aires.

bergoglio-bnai-01

Bergoglio is ook goed bevriend met Liù Ming, een Oosterse geneesheer en Taoïstische monnik, die hem in 2005 genas van allerlei zware kwalen. Sinds hij verkozen is als paus verschijnt zijn foto telkens op de cover van het tijdschrift TAO. Bergoglio heeft hem niet bekeerd, maar in tegendeel, hem wat Taoïstische literatuur gegeven. [!]

0219_revistatao_cedoc_g_jpg_1508290738

Bergoglio was het brein achter de Interreligieuze voetbalwedstrijd voor de vrede op 1 september 2014.

Argentina v Switzerland: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup Brazilpartita_interreligiosa_d0

Bergoglio had vorig jaar ook een oecumenische ontmoeting met de Televangelist Kenneth Copeland.

1

En in juni vorig jaar bad hij samen met de leiders van Israël en Palestina en een imam en een rabbi in de Vaticaanse tuinen. Er werden Koranverzen gezongen. Ongezien in de hele geschiedenis van de Katholieke Kerk.

606x340_269944

Laten we nu eens kijken naar die zogenaamde “dialoog” en de betekenis daarvan in de context van oecumene.

Oecumene zoals deze door het Vaticaan wordt gepropageerd doet zowel doctrinaire als pastorale problemen rijzen. Oecumene stelt de zoektocht naar wereldwijde religieuze eenheid voor. In het geval van religieuze vrijheid, benaderen het Katholicisme en het modernisme de oecumene op verschillende manieren, gebaseerd op hun verschillende overtuiging van wat de waarheid is.

Het modernisme gelooft dat religieuze kennis voortkomt uit het individu. Deze kennis komt van binnenin als een subjectieve impuls van het geweten. Daarom zijn alle religies min of meer goed en prijzenswaardig, sinds ze allemaal, op verschillende manieren, het religieuze instinct van de mens kenmerken. Er zijn dus veel verschillende opvattingen over God. Al deze verschillende opvattingen van de waarheid en van het Goddelijke verdienen respect, want ze zijn allemaal legitieme uitingen van de menselijke geest. Door wederzijdse dialoog komen verschillende religies ertoe elkaar te begrijpen en elkaar te respecteren, en dit promoot op zijn beurt een ‘gezonde vrede en een gezond compromis.’

Het Traditioneel christelijk (Katholiek) geloof leert dat er slechts één ware religie is, rechtstreeks geopenbaard door God. Omdat God wil dat elke mens de waarheid kent en het eeuwig leven ontvangt, heeft de Kerk de plicht om haar leer te verspreiden en haar aanwezigheid te manifesteren zo ver en wijd als mogelijk. Deze Leer komt rechtstreeks van God zelf en zijn dus vrij van fouten, en daarom moet de Kerk liefdevol alle zielen aanmoedigen om voor hun eigen goed, hun dwalingen te laten varen en de waarheid te omarmen.

Dit is waarom Jezus zei toen Hij deze missie van het bekeren van alle zielen toevertrouwde aan de Kerk: “Ga, en onderricht alle naties en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” (Matt. 25,32)

De Kerk verkondigt bekering terwijl het modernisme dialoog en compromis nastreeft. Dit nieuwe idee van dialoog en oecumene is één van de meest verwarrende nieuwigheden geïntroduceerd door het Tweede Vaticaans Concilie – ondanks de veroordelingen van de Pausen van de 19e eeuw. Deze nieuwe leer floreerde met herhaalde oecumenische ceremonies. Ze zijn in principe een belediging voor Jezus, onze enige Redder, en voor de andersgelovigen die daardoor in dwaling gelaten worden zonder de aanmoediging om zich te bekeren en gered te worden.

Lezen we uit de H. Schrift over de afgodendienst:

1 Kor. 10,14-22

Houd u dus ver, geliefden, van afgoderij. Ik spreek tot verstandige mensen: vorm uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. De beker van de zegening, die wij zegenen, geeft ons gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus.  Omdat het één brood is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allemaal hebben wij deel aan het ene brood.  Kijk ook naar het Joodse volk: zij die de offers nuttigen, hebben bij hen immers deel aan het altaar.Ik zeg niet dat offervlees iets bijzonders is, of dat een afgod iets te betekenen heeft. Maar wel dat de heidenen offers opdragen aan demonen en niet aan God; en ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de demonen.  U kunt niet uit de beker van de Heer drinken én uit de beker van de demonen; u kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heer én aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heer uitdagen? Zijn wij soms sterker dan Hij?

Hieronder een video van een Hezbollahstrijder die zich heeft bekeerd:

https://vimeo.com/120168823

 

Bronnen:

Onze archieven

(gebaseerd op  http://gloria.tv/media/nNEegvbk5Tm)

http://www.news.va/en/news/pope-francis-my-advice-is-always-dialogue-dialogue

Pope Francis says he will try to ‘intensify dialogue with Islam’

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/05/pope-francis-urges-interfaith-diaologue-201452453531609342.html


 

Boodschap van Jezus op 4 april 2014:

Mijn zeer geliefde dochter, profetieën worden door God niet aan de mens geopenbaard om sensatie te creëren. Ze worden gegeven om de mensheid op hun toekomst in Mijn Koninkrijk voor te bereiden zodat ze vooraf gewaarschuwd kunnen worden voor potentiële gevaren voor hun ziel. Elk ingrijpen in jullie leven, op bevel van Mijn Vader, is voor jullie eigen bestwil en dat van andere zielen.

Mijn profetieën, die aan jou gegeven worden, Mijn dochter, hebben wel degelijk een aanvang genomen. De bedriegers hebben van binnenuit de controle overgenomen, en zij zullen de wereld blijven wijsmaken dat een nieuwe leer – één waarin wijzigingen aan de bestaande Leer, die door God vastgelegd is, aangebracht werden – gewijzigd kan worden om deze te schikken naar het leven van alle mensen en naar alle religies. Pas op voor het woord ‘oecumenisch’ of voor elke poging om Mijn Kerk op aarde in te nemen en haar van haar goddelijkheid te beroven!

Hij, die de liturgie vervalst, is geen echte dienaar van Mij, en toch is het juist dat wat er zal gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen? Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen opheffen in glorieuze lofprijzing voor de nieuwe valse leer en al wat Ik de wereld schonk, ontkennen. Hun liefde voor wereldse zaken, hun verlangen bewonderd te worden en hun torenhoge ambities zullen hen van hun geloften aftrekken. Ze zullen verraders worden en Mij de rug toekeren. Ze zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen. Kort daarna, als de kern van Mijn Kerk ontheiligd is, zullen ze alle andere christelijke geloofsrichtingen verzamelen en nieuwe oecumenische sekten uitvinden, wat zal uitmonden in de publieke verklaring die het bestaan van de hel zal ontkennen. Achterstevoren werkend, in juist de tegenovergestelde richting van de waarheid, zal er dan aan al de gelovigen verteld worden dat de zonde subjectief is, en dat het door de erfzonde onmogelijk is om deze te vermijden. Bijgevolg, zo zal er jullie verteld worden, is het niet iets om jullie zorgen over te maken. De zonde zelf zal geherdefinieerd worden. Zodra dat gebeurt, zal elk moraliteitsbesef uitsterven. Wanneer moraal niet langer als belangrijk beschouwd wordt, zal de zonde welig gaan tieren. De zonde zal zich verspreiden, escaleren, tot de samenleving zal instorten, en voor diegenen die Mijn Kerk – de ware Kerk – trouw blijven, zal het een afschuwelijk zicht zijn om te aanschouwen.

Mensen zullen zich beroemen op de zonde, openlijk pronken met hun gebrek aan moraliteit en de nieuwe wereldreligie zal verordenen dat de zonde jullie nooit zal hinderen of schaden in de ogen van God. De god op wie zij zich zullen beroepen, is Satan, maar ze zullen dat nooit aan jullie vertellen. Om de spot met Mij te drijven, zullen ze jullie de Antichrist voorstellen, die enthousiast ontvangen zal worden omdat hij door de Valse Profeet toegejuicht en door hem verafgood zal worden. De Antichrist zal alles doen wat met Mijn Leer in tegenspraak is, maar hij zal dat met charisma en charme doen. Miljoenen zullen hem aanbidden. Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal er zovelen om de tuin leiden, dat het voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen tot ketterij en verschrikkelijke troosteloosheid te voeren.

Ik Ben jullie allemaal op deze dag aan het voorbereiden. Het is voor velen van jullie zeer moeilijk om dat nieuws aan te horen, maar het is de waarheid. De waarheid zal jullie ziel verlossen van de dood. Bestrijd de waarheid en daaruit zal niets goeds voortkomen – enkel vertwijfeling! Verhinder anderen trouw te blijven aan Mijn Kerk, door hen aan te moedigen de ketterij te volgen – die op het punt staat om door Mijn Kerk, van binnenuit, aan de wereld opgelegd te worden – en jullie zullen voor de leeuwen gegooid worden! Diegenen die met geweld de ziel van anderen verderven, treden de grootste straf door Mijn hand tegemoet.

Neem de waarheid aan en bereid jullie voor! Volg Mij en Ik zal jullie veilig naar Mijn Koninkrijk voeren! Volg het Beest en hij zal jullie, en diegenen die jullie meebrengen, voor de eeuwigheid naar het vuur van de hel voeren!