Het Jaar van Barmhartigheid: Bergoglio’s truken van de foor om zijn agenda door te drukken

heilig_jaar

Laten we de lezer er nogmaals aan herinneren: Bergoglio zwoer om in de naam van barmhartigheid de Communie voor hertrouwde gescheidenen in te voeren, wat neerkomt op het vergoelijken van de zonde! Bergoglio, Kasper en co hangen de leer van de ‘valse barmhartigheid’ aan. Bergoglio kreeg nu de ingeving om een ‘Uitzonderlijk Jubeleum van Barmhartigheid’ af te kondigen, dat begint op 8 december 2015 en eindigt op 20 november 2016. Directe aanleiding was volgens hem de verjaardag van het slot van het Tweede Vaticaans Concilie. Niemand zal daar echter iets kwaad achter vermoeden, want wie heeft nu iets tegen de verering van de Goddelijke Barmhartigheid en de Barmhartige Jezus?

Net dit is weer een list van Satan om op heel geraffineerde wijzen de mensen erin te lokken zonden te gaan vergoelijken. Met dit afgekondigde jaar zal er tijdens de Synode in oktober 2015 nog meer de nadruk op gelegd worden dat men moet’ barmhartig’ zijn: “Ach we moeten toch barmhartig zijn, dus laten we de hertrouwde gescheidenen maar de H. Communie geven, of laten we homoseksuele koppels verwelkomen in de kerk…!”

Wie dacht dat met het vergoelijken van de zonde het zo zou gaan: “Zonde bestaat vanaf vandaag niet meer!”, heeft het mis. Alles gebeurt heel sluw en heel listig!

Bidt om de H. Geest zodat u de gave van onderscheiding ontvangt en de doortrapte plannen van de Vrijmetselaars in Rome kunt doorzien!

Paus Franciscus kondigt Heilig Jaar aan


Boodschap van Jezus (in het Boek der Waarheid) op 26 januari 2012:

Elke dag worden elk van de Tien Geboden van Mijn Vader verbroken. Toch preekt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen nooit tegen de mensen dat zij naar de hel zullen gaan indien zij een doodzonde begaan en geen berouw betonen. Mijn Hart is diep gewond. Mijn Kerken overal ter wereld preken de waarheid niet. Velen onder Mijn gewijde dienaars geloven zelf niet meer in de hel of het vagevuur. Zij aanvaarden de geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen elke zonde. Zij spreken over de barmhartigheid van Mijn Vader, maar laten het na om de gevolgen uit te leggen wanneer men sterft in staat van doodzonde. Door hun plichten niet te vervullen waartoe zij geroepen zijn, beledigen zij Mij zeer. In vele gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van veel zielen. Word wakker voor de waarheid, jullie allen die beweren te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, en weet dit: Er is slechts één waarheid. Er kan niet meer dan één waarheid zijn. Al wat niet de waarheid is, is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

24 april 2012:

Hoewel vele gelovigen Mij blijven vereren, zal dat op hun eigen voorwaarden zijn. Sommigen zullen de nood voelen zich af te zonderen van hun broeders en zusters om de wereld te laten zien hoe geleerd zij wel zijn in spirituele zaken. Zij gebruiken dan hun eigen interpretaties van wat Mijn Barmhartigheid echt wil zeggen. Hoe dikwijls hebben jullie gehoord dat God altijd barmhartig is? Hij is zo barmhartig dat, omdat Hij iedereen bemint, Hij niemand zou veroordelen? Dat Hij nooit een ziel naar de hel zou sturen? Wel, dat is een leugen. Zo veel leugens, waarin ook het bestaan van de hel verworpen wordt, zullen de ondergang van christenen betekenen. Mensen veroordelen zichzelf tot de hel. Ik plaats hen daar niet in. Zij kiezen het zelf door te weigeren zich af te keren van de doodzonde. Noch zullen zij vergeving vragen of berouw tonen. Dat te denken is gevaarlijk en het is de plicht van alle christenen om anderen te waarschuwen voor de gevaren van de hel. Zo velen, inclusief diegenen die hun kinderen het sacrament van het doopsel weigeren, spreken alsof zonden niet langer een rol spelen. De overtuiging dat elke zonde ‘zal’ vergeven worden is niet juist. Elke zonde ‘kan’ vergeven worden, ongeacht hoe zwart de zonde ook is, maar enkel en alleen als de zondaar vergeving vraagt.

25 februari 2013:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger [de Valse Profeet] luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de zegen van Mijn Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart.

14 maart 2013:

Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

12 oktober 2013:

Ik moet een oproep doen tot al diegenen die geloven in Mijn Woord en jullie vragen, wanneer Ik ooit zonde door de vingers heb gezien? Ik vergeef zonde, maar Ik vergoelijk haar nooit. Indien jullie geloven dat Ik de zonde vergoelijk, dan rechtvaardigen jullie zonde. Jullie zullen lijden omwille van de dwaling van jullie wegen en jullie zijn niet beter dan zij die Mij verraadden, bespotten, beschimpten en Mij kruisigden.Vergeet niet, Ik leerde jullie de waarheid. Niets anders dan de waarheid zal jullie ertoe brengen de redding te aanvaarden die Ik nu aan de wereld geef, op deze laatste etappe van Mijn Verbond om de mensheid te redden. Vergeet nooit dat Ik de waarheid ben. Alleen de waarheid komt van Mij.