De beruchte vragenlijst van paus Franciscus aangaande de Synode

synode

De bisschoppen van België hebben van Mgr. Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, een brief en bijhorende vragenlijst ontvangen ter voorbereiding van de Buitengewone Bisschoppensynode, die in oktober 2014 in Rome wordt gehouden. Doel van de vragenlijst is de deelnemers aan de synode zo goed mogelijk te informeren. Thema van de synode is: ‘Pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’.

Link van de vragenlijst:

Klik om toegang te krijgen tot Vragenlijst_synode.pdf

Vragenlijst werd voor u reeds ingevuld door KAVlaanderen. (zie onderaan voor link)

VRAGEN:

1. Over de kennis van de heilige Schrift en het kerkelijke leergezag omtrent huwelijk en gezin

a. De grote waarde die de Katholieke Kerk hecht aan huwelijk en gezin steunt op de Bijbel, ‘Gaudium et Spes’, ‘Familiaris consortio’ en andere postconciliaire documenten.

Hier zie je meteen al de bezetenheid van de modernisten, ook die daar in Rome, aangaande het Tweede Vaticaans Concilie. En het selectief refereren aan bepaalde documenten en het doodzwijgen van andere documenten. Trouwens, alsof er voor het Tweede Vaticaans Concilie geen documenten geschreven werden!

Waarom refereert men niet aan de Catechismus van de Katholieke Kerk? Dat is toch wel het eerste document waaraan ik zou denken.  Waarom verwijst men niet naar bijvoorbeeld:

HUMANAE VITAE

Het menselijk leven en geboorteregelingen

Paus Paulus VI – Encycliek – 1968

 

PERSONA HUMANA

Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek

Congregatie voor de Geloofsleer – 1975

 

VEGLIARE CON SOLLECITUDINE

Over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap

Tot het congres van de Italiaanse Katholieke Unie van Verloskundigen over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap

Paus Pius XII – Toespraak – 1951

 

CASTI CONNUBII

Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken

Paus Pius XI – Encycliek – 1930

 

DONUM VITAE

Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting

Congregatie voor de Geloofsleer – 1987

 

CODEX IURIS CANONICI

Codex van het Canonieke recht

Wetboek

Aucturitate Ioannis Pauli PP. II – 1983

 

1056 – De wezenlijke eigenschappen van het Huwelijk zijn de eenheid en de onontbindbaarheid, die in het christelijk Huwelijk om reden van het Sacrament een bijzondere bekrachtiging vinden.

 1141 – Een Huwelijk dat aangegaan en voltrokken is, kan door geen enkele menselijke macht en door geen enkele oorzaak, behalve de dood, ontbonden worden.

 Nog schokkender is de vaststelling, dat ‘de Bijbel’ blijkbaar tot de ‘postconciliaire documenten’ behoort.

Men schrijft: “De Bijbel, ‘Gaudium et Spes’, ‘Familiaris consortio’ en andere postconciliaire documenten.”

Waarschijnlijk bedoelen ze de 84ste vertaling/herschrijving in de volkstaal van ‘de Bijbel’ die dan voorlopig toch nog voldoende vervalst is om in deze versie ‘politiek correct’ te zijn.

 Bij deze enquête gaat men dus uit van de foute veronderstellingen en daarna vuurt men de ene vraag na de andere af.

Kennen de mensen deze documenten? Neen.

Hoe worden gelovigen gevormd om deze onderrichtingen na te leven? Niet.

b. Wordt de leer van de Kerk integraal aangenomen? Neen.

Welke moeilijkheden duiken er op bij het in de praktijk brengen ervan? De meeste priesters zijn het er niet mee eens.

c. Hoe wordt de kerkelijke leer opgenomen in pastorale programma’s op nationaal, diocesaan en parochiaal niveau? Niet.

Hoe wordt er aan gezinscatechese gedaan? Niet.

d. Welke aspecten van dit onderricht zijn gekend, aanvaard, verworpen of bekritiseerd in niet-kerkelijke middens? Niets. Niets. Alles. Alles. Wat een nonsens!

Welke culturele factoren verhinderen dat de leer van de Kerk over het gezin volledig geaccepteerd wordt? De anti-katholieke cultuur binnen de Kerk.

2. Over het huwelijk volgens de natuurwet. Wat?

a. Wat betekent het begrip ‘natuurwet’ in de samenleving, voor de overheid, het onderwijs, de wetenschap, de man in de straat? Niets!

Welke antropologische opvattingen liggen aan de basis van dit debat over de natuurwet als grondslag van het gezin? Onbekend.

b. Wordt de natuurwet over de verbintenis tussen man en vrouw algemeen aanvaard door de gedoopten? Pardon?

c. Hoe wordt, in theorie en praktijk, deze natuurwet als basis van het gezin betwist? Abortus? Euthanasie? ‘Homo-huwelijk’? Pas.

Hoe wordt ze verdedigd en verdiept door maatschappelijke en kerkelijke instellingen? Femen?

d. Hoe omgaan met de pastorale uitdagingen die zich stellen als niet-pratikerende gedoopten of niet-gelovigen een huwelijksviering vragen? Verbazing?

3. De pastorale zorg voor gezinnen in het kader van de evangelisatie

a. Wat zijn in de afgelopen decennia de ervaringen in verband met de verloofdenwerking? Bestaat dat nog? O ja, ik herinner me nog een vaag verhaal over een pastoor die er met de bruid vandoor ging…

Hoe heeft men de evangelisatie van de echtparen en het gezin proberen te stimuleren? Weet niet.

Hoe heeft men het besef van het gezin als ‘huiskerk’ proberen te bevorderen? Wat?

b. Bent u erin geslaagd om gebedsvormen voor het gezin aan te reiken die aangepast zijn aan de complexiteit van het leven en de cultuur van vandaag? Zen-meditatie in het klooster om de hoek.

c. Hoe hebben christelijke gezinnen hun eigen roeping om het geloof door te geven kunnen waarmaken in de huidige generatiekloof? Welke roeping?

d. Op welke manier hebben lokale kerkgemeenschappen en bewegingen voor gezinsspiritualiteit daarbij hulpmiddelen kunnen aanreiken? Taizé?

e. Welke bijdrage hebben echtparen en gezinnen geleverd in het geloofwaardig verspreiden van een integrale visie op het christelijke huwelijk en gezin? Ondanks de tegenwerking van de officiële Kerk, hebben de gezinnen alles gedaan wat er gedaan is!

f. Wat heeft de Kerk pastoraal gedaan om verloofden en echtparen in crisissituaties te ondersteunen? Niets.

4. De pastorale zorg in moeilijke huwelijkssituaties

a. Is het ongehuwd samenwonen ‘op proef’ een belangrijke pastorale realiteit in uw kerkgemeenschap? Neen.

Hoe hoog schat u het percentage? Nihil.

b. Leven er mensen samen op een manier die kerkrechtelijk noch burgerrechtelijk wordt erkend? Bestaat er een samenlevingsvorm die burgerrechtelijk niet is erkend? Wie bedenkt dit soort vragen? Denkt men daar in Rome wérkelijk, dat de Katholieke Staten nog bestaan?

Zijn daar betrouwbare cijfers over? Ja.

c. Vormen de echtgescheidenen en de hertrouwde echtgescheidenen een belangrijke pastorale realiteit in uw kerkgemeenschap? Neen.

Hoe hoog schat u hun percentage? Nihil.

Bestaan er aangepaste programma’s om deze mensen tegemoet te komen? De communie?

d. Hoe beleven gedoopten deze onregelmatige levensstaat? Kerkrechtelijk of burgerrechtelijk?

Zijn ze zich hiervan bewust? Zondigen mag toch van Paus Franciscus.

Laat het hen onverschillig? Mijn overgrootouders weten zich nog vaag te herinneren, dat het vroeger een ‘schande’ was. Soms werd er ook geroddeld. Maar, wie zijn wij om te oordelen?

Voelen ze zich uitgesloten en lijden ze eronder dat ze geen sacramenten mogen ontvangen? Wij lijden er zeker onder, dat vrome Katholieken geen begrafenismis meer krijgen van die modernistische priesters! Maar ja, om ons lijden lachen de modernistische priesters…

e. Wat zijn de vragen van de uit de echt gescheiden en hertrouwde personen aan de Kerk wat betreft de eucharistie en het sacrament van de verzoening? Geen.

Hoeveel van de mensen die zich in deze situatie bevinden, vragen naar die sacramenten? Geen.

f. Zou een vereenvoudiging van het kerkelijk recht omtrent de nietigverklaring van het huwelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan de problematiek van de betrokken personen? Natuurlijk. Mensen houden van laksheid.

Zo ja, onder welke vormen? Laat de mensen toch met elkaar hertrouwen als ze van elkaar houden. Alleen liefde is belangrijk. Het zou natuurlijk wel een beetje oneerlijk zijn ten overstaan van de gehuwden die hun problemen wél binnen de kerkelijke kaders proberen op te lossen, maar waarschijnlijk klink ik nu een beetje te ouderwets.

g. Is er een specifieke pastoraal voor deze betrokken personen? Neen.

Hoe verloopt die pastoraal? Niet.

Bestaan er programma’s op diocesaan en nationaal niveau? Neen.

Hoe wordt Gods barmhartigheid ter sprake gebracht bij gescheiden personen en hertrouwde uit de echt gescheidenen? “Zondigen mag.”

Hoe begeleidt de Kerk hen op hun geloofsweg? Niet.

5. Over verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht

a. Bestaat er in uw land een wet die de verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht erkent en wordt deze verbintenis op de een of andere manier gelijkgesteld met het huwelijk? Ja.

b. Wat is de houding van de lokale kerken tegenover de staat als promotor van burgerrechtelijke verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht en tegenover hen die een dergelijke verbintenis hebben gesloten? Wat zijn ‘lokale kerken’?

c. Welke pastorale aandacht kan gegeven worden aan hen die voor een dergelijke levensstaat hebben gekozen? Dat moet de Kerk toch weten? Wie ben ik om dat te bepalen?

d. Als echtparen van hetzelfde geslacht kinderen hebben geadopteerd, wat kan er dan pastoraal gedaan worden om het geloof door te geven? Ik denk niet dat “echtparen van hetzelfde geslacht” veel zin hebben om het geloof door te geven…

6. De opvoeding van kinderen binnen onregelmatige huwelijkssituaties

a. Hoe verhoudt zich het aantal kinderen en adolescenten die opgroeien binnen een onregelmatig gezin tot de kinderen die geboren en opgevoed worden in regelmatige gezinnen? 90% – 10%

b. In welke geestesgesteldheid richten deze ouders zich tot de Kerk? Niet.

Wat vragen ze? Doopsel, Eerste Communie en Vormsel.

Vragen ze alleen om de sacramenten of ook een catechese? Liefst géén catechese.

c. Hoe probeert de kerkgemeenschap tegemoet te komen aan ouders die hun kinderen een christelijke opvoeding willen geven? Met aversie.

d. Hoe verloopt de sacramentele praktijk in deze gevallen: voorbereiding en toediening van het sacrament? Onregelmatig.

7. De openheid van de gehuwden op het leven

a. Kennen de christenen de leer over verantwoord ouderschap van ‘Humanae vitae’? Neen.

Welk besef hebben ze van de morele evaluatie van de verschillende methodes van geboorteregeling? Geen.

Wat kan vanuit pastoraal oogpunt gebeuren om dit besef te verdiepen? De bisschoppen en priesters evangeliseren.

b. Wordt deze morele leer aanvaard? Welke leer?

Welke aspecten vormen het grootste probleem bij de overgrote meerderheid van de gehuwden? Geen enkel.

c. Welke natuurlijke methodes worden door de plaatselijke kerkgemeenschappen gepromoot om echtparen te helpen om ‘Humanae vitae’ in praktijk te brengen? Wat is ‘Human vite’?

d. Wat is uw ervaring op dit vlak in de praktijk van het sacrament van de verzoening en in de deelname aan de eucharistie? Is er dan een verband?

e. Welke tegenstellingen bestaan er tussen de leer van de Kerk en wat de samenleving hierover zegt? Voor zoveel domheid pas ik!

f. Hoe kan een grotere openheid op nieuw leven worden bevorderd? Minder abortussen.

Hoe een toename van het aantal geboortes ondersteunen? Meer seksuele betrekkingen?

8. De relatie tussen gezin en persoon

a. Jezus Christus openbaart het mysterie en de roeping van de mens: is het gezin hiervoor een bevoorrechte plaats? Hangt er vanaf.

b. Welke gezinssituaties kunnen een obstakel vormen in de ontmoeting van de individuele persoon met Christus? Als men niet naar de kerk gaat.

c. In welke mate hebben geloofscrisissen die mensen kunnen doormaken een weerslag op het gezinsleven? De hervormingen na het Tweede Vaticaans Concilie en pedofiele en homofiele priesters en bisschoppen hebben inderdaad heel wat geloofscrisissen veroorzaakt. Zodanig zelfs, dat de hier behandelde thematiek bij “de overgrote meerderheid van de gehuwden” niet meer relevant is.

9. Andere uitdagingen en voorstellen

Zijn er nog andere vragen en voorstellen die u belangrijk en nuttig vindt in verband met de in deze vragenlijst behandelde thema’s? Bovenal, bekeer eerst uw bisschoppen en priesters!

Deze vragenlijst bewijst nog maar eens de wereldvreemdheid van de huidige top van de Kerk! Absurd!

Onder Paus Franciscus wordt de achterlijkheid tot een deugd verheven.

(Met dank aan KAVL: http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/11/hier-is-dan-de-beruchte-vragenlijst-van.html)