Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Op 8 december vieren wij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Even een bezinning over deze belangrijke feestdag.

De Zalige A.K. Emmerick, de gestigmatiseerde Duitse Augustijnerzuster die veel visioenen ontving over de heilsgeschiedenis, vertelt hierover op 16 december 1822:

“Ik hoor dikwijls dat de H. Maagd aan vrouwen die zij kende, zoals bvb. aan Johanna Chusa en Suzanna van Jeruzalem verschillende geheimen over zichzelf en de Zaligmaker openbaarde, welke haar deels door innerlijke ingeving, deels door mededelingen van haar H. moeder Anna bekend waren. Zo heb ik haar ook heden aan Suzanna en Martha horen verhalen hoe zij, toen zij het goddelijk Kind onder het hart droeg, niet de minste last, doch een inwendig een onbeschrijfelijke vreugde en zaligheid voelde. Zij verhaalde haar ook dat Joachim en Anna, in een zalig uur elkander in de gang onder de Gouden Poort ontmoet hebben; daar is de volheid van de goddelijke genade over hen gekomen, waardoor zij alléén door heilige gehoorzaamheid en reine liefde tot God, zonder enige onzuivere werking van haar ouders, in de schoot van haar moeder ontvangen werd. Zij gaf haar ook te kennen dat, zonder de zondeval de ontvangenis van alle mensen even zuiver zou geweest zijn. Zij sprak ook over haar geliefde zuster, Maria Heli; deze werd door haar ouders niet erkend als het kind der belofte en daarna hebben zij zich zo lang onthouden en bleven vurig verlangen naar de beloofde vrucht. – Het verheugde mij hier uit de mond van de Heilige Maagd zelf te vernemen wat mij steeds over haar oudste zuster in visioenen getoond werd. – Ik zag nu weer geheel de loop der genadegaven aan de ouders van de H. Maagd geschonken, vanaf de verschijning van de engel aan Joachim en Anna, tot de ontmoeting onder de Gouden Poort, zoals ik reeds meerdere malen heb medegedeeld. Onder de Gouden Poort, dat wil zeggen, in de onderaardse heilige gang onder de Gouden Poort, zag ik Joachim en Anna omgeven van een menigte lichtstralende engelen en zij zelf verbreidden ook een hemels licht en zij waren rein als geesten in een bovennatuurlijke toestand, zoals nog nooit tevoren een mensenpaar geweest is.”

Ook tegen de H. Birgitta van Zweden sprak de Heilige Maagd zich in gelijkaardige termen uit (Openb. VI, 55):

“Het uur van mijn ontvangenis mag terecht het gulden en kostbaar uur genoemd worden, omdat, terwijl anders echtelingen zich uit vleselijk verlangen lichamelijk verenigen, mijn ouders alleen uit gehoorzaamheid en op Gods bevel samenkwamen. Vandaar dat het uur waarop ik ontvangen ben, een gulden uur is, want dan nam de verlossing van allen een aanvang, en de duisternis ging spoedig over in het licht.

Het is duidelijk dat de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd niet gebeurde zoals de ontvangenis van een gewoon mens.

Enkele jaren nadat Pius XI het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis had afgekondigd, verscheen de H. Maagd in Lourdes, waar zij zich bekend maakte als de “Onbevlekte Ontvangenis.” Nog bij vele andere verschijningen zou de H. Maagd dit te kennen geven. Zo ook bij de (niet-erkende) verschijningen in Montechiari, Italië, waar ze wenste bekend te worden gemaakt als de “Rosa Mystica”. Gedurende de zevende verschijning op 8 december 1947 vroeg Maria weer als “Mystieke Roos” aangeroepen en vereerd te worden. Verder zei ze:

“Ik zou willen dat elk jaar, om 12 uur op 8 december, een Uur van Genade voor de hele wereld wordt gevierd. Door deze oefening zullen talrijke spirituele en lichamelijke genaden worden verkregen. Onze Heer, mijn goddelijke Zoon Jezus zal Zijn zeer grote genade schenken zolang de rechtvaardigen blijven bidden voor arme zondaars. Degenen die niet naar de kerk kunnen gaan, moeten om 12 uur (tot 1 uur) thuis bidden en ontvangen dan mijn genaden.

Daarna toonde de H. Maagd aan Piërina (de zienster) Haar Hart met de volgende woorden: “Zie dit Hart, dat de mensen zozeer bemint, terwijl de meesten het met smaad overladen”. De lieve Moeder Gods vertrok met de woorden:

“Ik heb al een overvloed van genaden klaar voor al die kinderen, die naar Mijn woorden luisteren en Mijn wensen ter harte nemen”.

Bron: Emmerick.be

Bron verschijningen Montechiari: countdowntothekingdom