Aartsbisschop Viganò maakt korte metten met de zelfreferentiële ‘post-conciliaire kerk’

Reeds in het verleden heeft Aartsbisschop Viganò sterk uitgehaald naar het Tweede Vaticaans Concilie als de wortel van alle problemen in de Kerk van vandaag. Opnieuw heeft Viganò een stuk geschreven waarin hij geen spaander heel laat van de ‘post-conciliaire kerk’ en Vaticanum II. Hij ziet wat dat concilie heeft in gang gezet, reeds heeft veroorzaakt, en waar het naartoe leidt op dit ogenblik. Hij legt de vinger op de zere wonde, iets wat weinigen durven doen. Geef toe: zonder dat Concilie en de liturgiehervorming van 1969 gingen we nooit op het punt gekomen zijn in de Kerk, waar we nu gekomen zijn.

REPETITA JUVANT

Hoe de “conciliaire kerk” zich met haar eigen autoreferentie buiten de weg van de traditie van de Kerk van Christus plaatst

Met de prosopopoeia die ideologische propaganda kenmerkt, heeft de recente Bergogliaanse lofrede (hier) ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de opening van het Oecumenisch Concilie Vaticanum II niet nagelaten om, afgezien van de lege retoriek, de totale zelfreferentialiteit van de “conciliaire kerk” te bevestigen, dat wil zeggen van die subversieve organisatie die bijna ongemerkt uit het concilie is voortgekomen en die in deze zestig jaar de Kerk van Christus bijna volledig heeft overschaduwd door haar hoogste niveaus te bezetten en zich haar gezag toe te eigenen.

De “conciliaire Kerk” beschouwt zichzelf als erfgenaam van Vaticanum II, los van de andere twintig oecumenische concilies die er in de loop der eeuwen aan zijn voorafgegaan: dit is de belangrijkste factor van haar zelfreferentialiteit. Zij miskent ze (de vorige concilies) in het geloof, en stelt een leer voor die in strijd is met die welke door Onze Lieve Heer is geleerd, door de Apostelen is verkondigd en door de Heilige Kerk is overgeleverd; zij miskent ze in de moraal, en wijkt af van beginselen in naam van de situationele moraal; tenslotte miskent zij ze in de liturgie, die zich als gebedspraktijk van de lex credendi heeft willen aanpassen aan het nieuwe leergezag, en zich tegelijkertijd heeft geleend als een zeer krachtig instrument om de gelovigen te indoctrineren. Het geloof van het volk is wetenschappelijk gecorrumpeerd door de vervalsing van de Heilige Mis door de Novus Ordo, dankzij welke de dwalingen die in nuce in de teksten van Vaticanum II zijn vervat, vorm kregen in de heilige handeling en zich als een besmetting verspreidden.

Maar als aan de ene kant de “conciliaire kerk” graag herhaalt dat zij niets te maken wil hebben met de “oude Kerk”, en nog minder met de “oude Mis”, door beide ver weg en niet promootbaar te verklaren juist omdat ze onverenigbaar zijn met de “fantoomgeest van het Concilie”. Anderzijds bekent zij ongestraft het verlies van die band van continuïteit met de Traditio, die de noodzakelijke voorwaarde is – door Christus zelf gewild – voor de uitoefening van gezag en macht door de Hiërarchie, waarvan de leden, van de Romeinse Paus tot de meest onbekende Bisschop in partibus, opvolgers van de Apostelen zijn en als zodanig moeten denken, spreken en handelen.

Deze radicale breuk met het verleden – in donkere tinten opgeroepen door het primitieve spreken van degene die neologismen als “achterlijkheid” in de mond neemt en anathema’s tegen “grootmoeders kant” slingert – blijft uiteraard niet beperkt tot uiterlijke vormen – met al dat ze precies de vorm zijn van een zeer precieze substantie, waar niet toevallig aan gesleuteld is – maar strekt zich uit tot de grondslagen zelf van het geloof en de natuurwet, en bereikt een werkelijke ondermijning van de kerkelijke instelling, zodanig dat ze in strijd is met de wil van de goddelijke Stichter.

Op de vraag “Houdt gij van mij?” stelt de Bergogliaanse kerk – maar daarvoor al de conciliaire kerk, met minder schaamteloosheid, maar altijd spelend op duizend onderscheidingen – “zich vragen over zichzelf”, want “de stijl van Jezus is niet zozeer om antwoorden te geven, maar om vragen te stellen”. We kunnen ons afvragen, als we deze verontrustende woorden serieus nemen, waartoe de Goddelijke Openbaring en het aardse ambt van Onze Heer, de boodschap van het Evangelie, de prediking van de Apostelen en het Magisterium van de Kerk behoren, als niet het beantwoorden van de vragen van de zondige mens is, die er zelf is om vragen te stellen, om te dorsten naar het Woord van God, en behoefte heeft om eeuwige Waarheden te kennen en te weten hoe zich te voegen naar de Wil van de Heer om het geluk in de Hemel te bereiken.

De Heer stelt geen vragen, maar Hij onderwijst, vermaant, beveelt en gebiedt. Omdat Hij God is, Koning, opperste en eeuwige Hogepriester. Hij vraagt ons niet wie de Weg, de Waarheid en het Leven is, maar wijst Zichzelf aan als de Weg, de Waarheid en het Leven, als de Poort van de kudde, als de Hoeksteen. En op zijn beurt benadrukt Hij Zijn gehoorzaamheid aan de Vader in de economie van de Verlossing, waarbij Hij ons Zijn heilige onderwerping toont als een voorbeeld om na te volgen.

Bergoglio’s visie doet relaties kantelen en ondermijnen: de Heer stelt Petrus een vraag waarop Petrus, door te antwoorden, heel goed weet wat het in de praktijk betekent om Onze Heer lief te hebben. En het antwoord is niet facultatief, noch kan het negatief of ongrijpbaar zijn, zoals de “conciliaire kerk” doet wanneer zij – om de wereld niet te ontstemmen en niet uit de mode te lijken – meer belang hecht aan de verleidingen van voorbijgaande en bedrieglijke ideologieën, en weigert in haar integriteit door te geven wat haar Hoofd haar heeft opgedragen trouw te onderwijzen.

“Houden jullie van mij?” vraagt de Heer aan de inclusieve kardinalen, de synodale bisschoppen, de oecumenische prelaten; en zij antwoorden als de bruiloftsgasten: “Ik heb een akker gekocht, en ik moet die gaan bekijken; beschouw mij als verontschuldigd” (Lc 14,18). Er zijn veel dringender, veel meer dankbare verplichtingen om aanzien en sociale goedkeuring te verwerven. Er is geen tijd om Christus te volgen, veel minder om Zijn schapen te voeden, nog erger als die schapen koppig zijn in hun “achterstand”, wat dat ook moge betekenen.

Daarom zijn er geen andere concilies dan hun Vaticanum II; dat, door het feit dat het het enige concilie is waarop zij zich beroepen, zich tegelijkertijd vreemd, zo niet volledig tegengesteld toont in vorm en inhoud aan wat alle oecumenische concilies zijn: de ene stem van de ene Meester, van de ene Herder. Als de stem van hun concilie niet verenigbaar is met die van het leergezag dat eraan voorafging; als de openbare eredienst zich niet in de traditionele vorm kan uitdrukken omdat zij die in strijd achten met de “nieuwe ecclesiologie” van de “nieuwe kerk”, dan bestaat de kloof tussen voor en na en is die onmiskenbaar; en zij zijn er zelfs trots op, door zich voor te doen als vernieuwers van iets dat non est innovandum is. En opdat de mensen niet zien dat er een geloofwaardig en veilig alternatief is, moet alles wat het verleden vertegenwoordigt en eraan herinnert, worden gedenigreerd, geridiculiseerd, gebagatelliseerd en tenslotte verwijderd, de eersten zijnde die de cancelcultuur toepassen die vandaag de dag door de woke-ideologie is overgenomen. Hieruit kunnen we de afkeer begrijpen van de oude liturgie, van de gezonde leer, van de heroïek van de heiligheid waarvan de werken getuigen en die niet wordt verwoord in vette zielloze verklaringen.

Bergoglio spreekt van een “kerk die luistert”; maar juist omdat het “voor het eerst in de geschiedenis een concilie heeft gewijd aan het bevragen van zichzelf, aan het nadenken over haar eigen aard en zending”, laat hij zien dat hij het zelf wil doen, zodat hij afstand kan doen van het erfgoed van de traditie en zijn eigen identiteit kan verloochenen, “juist voor het eerst in de geschiedenis”. Deze zelfreferentialiteit gaat uit van een “beter” dat moet worden ingevoerd in plaats van een “slechter”, dat moet worden gecorrigeerd, en dit betreft niet de zwakheden en ontrouwheden van de individuele leden, maar “haar eigen aard en missie”, die Onze Heer voor eens en altijd heeft vastgesteld, en het is niet aan zijn bedienaars om dat in twijfel te trekken. Toch bevestigt Bergoglio: “Laten we terugkeren naar het Concilie om uit onszelf te komen en de verleiding van zelfreferentialiteit, die een wereldse manier van zijn is, te overwinnen”, terwijl het principe van “terugkeren naar het Concilie” juist het meest brutale bewijs is van zijn zelfreferentialiteit en breuk met het verleden.

Zo worden de eeuwen van de grootste uitbreiding van de Kerk – waarin zij in conflict kwam met ketters en de leer over de door hen betwiste waarheden explicieter maakte – beschouwd als een pijnlijke parenthese van “klerikalisme” die vergeten moet worden, omdat we al diezelfde fouten terugvinden in de afwijkingen van het Concilie. Het verre verleden – dat van de veronderstelde christelijke oudheid, de “primitieve eeuwen”, de “broederlijke agape” – in het conciliaire verhaal is in wezen een historische vervalsing, die opzettelijk het viriele getuigenis verbergt van de eerste christenen en hun herders, die vervolgd en gemarteld werden vanwege hun geloof, hun weigering wierook te branden bij het standbeeld van Caesar, hun zedelijk gedrag in tegenstelling tot de verdorven gebruiken van de heidenen. Dat consequente getuigenis, zelfs van vrouwen en kinderen, moet hen beschamen die het huis van God ontheiligen door de pachamama te vereren om de waanbeelden van de Green deal in het Amazonegebied uit te leven, de eenvoudigen te schofferen en de goddelijke Majesteit te beledigen met afgodische handelingen. Is het niet deze zelfreferentialiteit, die nu het punt heeft bereikt dat het eerste gebod wordt geschonden om zijn eigen oecumenische tirades na te streven?

Laten we ons niet laten misleiden door deze verleidelijke woorden, die niet achteloos worden uitgesproken: de Kerk van Christus is nooit “naar zichzelf verwijzend” geweest, maar Christocentrisch, omdat zij het Mystieke Lichaam is waarvan Christus het Hoofd is, en zonder het Hoofd kan zij niet bestaan. Haar troosteloze wereldse versie, verstoken van bovennatuurlijke horizonten, die zichzelf definieert als de “conciliaire kerk” is daarentegen onverbiddelijk zelfreferentieel. Zij oefent haar macht uit door zich voor te stellen als een voorstander van een terugkeer naar de zuiverheid van haar oorsprong, na eeuwen waarin zij zich zogenaamd heeft opgesloten “in de omhulsels van comforten en overtuigingen”, en tegelijkertijd te doen alsof zij in staat is de leer te vervalsen die Christus gebood getrouw door te geven.

Welke zogenaamde “gemakken” hebben de tweeduizendjarige geschiedenis van de Bruid van het Lam onderscheiden, als we kijken naar de ononderbroken vervolging die zij heeft ondergaan, het bloed dat haar martelaren hebben vergoten, de gevechten die tegen haar zijn gevoerd door ketters en schismaten, en de inzet van haar dienaren voor de verspreiding van het Evangelie en de christelijke moraal? En welke mogelijke moeilijkheden kunnen er zijn voor een kerk die zichzelf in twijfel trekt zonder enige overtuiging, ijverig buigt voor de eisen van de wereld, de groene ideologie en het transhumanisme volgt, homoseksuele verbintenissen zegent, zegt bereid te zijn zondaars te verwelkomen zonder enige eis hen te bekeren, en instemt met de machtigen der aarde door zelfs de vaccinatiepropaganda goed te keuren terwijl ze hoopt op eigen kracht te overleven?

Er is iets vreselijk egocentrisch, typisch voor Luciferiaanse trots, in het beweren beter te zijn dan degenen die ons voorgingen, hen ten onrechte verwijten dat zij een autoritair beleid voeren waarvan hij het eerste voorbeeld is, met doelen die lijnrecht tegenover het heil van zielen staan.

Een ander teken van zelfreferentialiteit is de wens om de Kerk een democratische structuur op te leggen die het in wezen monarchale (ik zou zelfs zeggen keizerlijke) systeem dat Christus wenste, ondermijnt. Er is namelijk een onderwijzende Kerk (Ecclesia docens) bestaande uit de herders onder leiding van de Roomse Paus, en een lerende Kerk (Ecclesia discens) bestaande uit het volk van God, de gelovigen. De opheffing van de hiërarchische instelling – die Bergoglio omschrijft als “de lelijke zonde van het klerikalisme dat de schapen doodt, niet leidt, niet doet groeien” – beoogt een ander en veel ernstiger bedrog, ja een echte subversie binnen het kerkelijk lichaam: doen alsof de macht van hen die de verantwoordelijkheid hebben om het authentieke leergezag door te geven, gedeeld kan worden met hen die, niet gewijd en dus niet bijgestaan door de genade van de staat, het recht hebben om naar veilige weiden geleid te worden.

Het woord magister draagt de ontologische superioriteit – magis – in zich van hen die onderwijzen over hen die leren wat zij nog niet weten. En de herder kan zeker niet samen met de schapen beslissen in welke richting hij hen zal leiden, omdat zij als kudde niet weten waarheen zij moeten gaan en blootgesteld zijn aan de aanvallen van wolven. Te doen geloven dat zich bevragen “over de eigen aard en opdracht” een terugkeer naar de oorsprong kan betekenen, is een kolossale leugen: “Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie opdraag”, zei Christus (Joh 15,14). Zo moeten ook zijn bedienaars bevelen, die als zodanig, zolang zij Hem onderworpen blijven, het plaatsvervangend gezag van het Hoofd van het Mystiek Lichaam uitoefenen. Zij zijn bedienaars (van minus, wat wijst op hiërarchische inferioriteit) in de etymologische betekenis van knechten, onderworpen aan het gezag van hun Meester; zodat de katholieke hiërarchie Magistra is in het onderwijzen van alleen datgene wat zij als Ministra van Christus heeft ontvangen en angstvallig bewaakt.

Deze democratische en anti-hiërarchische visie van de “conciliaire kerk” wordt vooral bevestigd in haar liturgie, waarin de ministeriële rol van de celebrant bijna wordt ontkend ten gunste van het door Lumen Gentium gethematiseerde “priesterlijke volk” dat zwart op wit staat in de ketterse formulering van art. 7 van het Institutio Generalis. 7 van de Institutio Generalis van het Montini Missaal van 1969: “Het Avondmaal, of de Mis, is de heilige synaxis of vergadering van het volk van God, voorgezeten door de priester, om de gedachtenis van de Heer te vieren. Daarom is de belofte van Christus bij uitstek van toepassing op deze plaatselijke vergadering van de Heilige Kerk: “Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden” (Mt 18,20).

Wat is dit, als het geen zelfreferentialiteit is tot het punt van het wijzigen van de definitie van de Mis in de zin van die “geest van het Concilie” en in strijd met de dogmatische canons van het Concilie van Trente en van het gehele leergezag van vóór Vaticanum II?

De Kerk is en kan niet democratisch of “synodaal” zijn, zoals sommigen haar tegenwoordig eufemistisch noemen: het heilige Volk van God bestaat niet “om anderen, alle anderen, te weiden”, maar veeleer om een Hiërarchie te hebben die hen verzekert van de bovennatuurlijke middelen om het eeuwige doel te bereiken, en opdat “alle anderen” – velen, maar niet allen – door Gods Voorzienigheid onder leiding van de ene Herder in de ene kudde worden geleid. “En Ik heb andere schapen, die niet van deze kudde zijn; ook die moet Ik leiden” (Joh 10,16).

De krachtige veroordeling door kardinaal Mueller van de bedreiging die uitgaat van de ketterse benadering van het synodale stelsel – waarvan de onheilspellende vruchten al zichtbaar zijn – is in die zin terecht en getuigt van de ernstige malaise van zoveel herders die heen en weer geslingerd worden tussen trouw aan de katholieke orthodoxie en het bewijs van het verraad dat plaatsvindt door de meest onwaardige hedendaagse hoeders daarvan. Zij konden misschien niet tegen de “conciliaire kerk” en tegen het “concilie” – tussen aanhalingstekens – zijn, totdat de verwoestende invloed ervan op het leven van de individuele leden van de gelovigen, op het gehele kerkelijke lichaam en op de wereld duidelijk werd. Maar vandaag, geconfronteerd met het bewijs van de meest complete en rampzalige mislukking van Vaticanum II en de ongelukkige keuze om de Heilige Traditie te verlaten, zijn zelfs de meest voorzichtige en gematigde mensen gedwongen om de zeer nauwe samenhang te erkennen tussen het doel dat werd gesteld, de middelen die werden aangenomen en het resultaat dat werd verkregen. Inderdaad, juist met het oog op het doel dat men wilde bereiken, moeten wij ons afvragen of wat ons enthousiast werd aangekondigd als een “conciliaire lente” niet een voorwendsel was, waarachter in werkelijkheid het onuitsprekelijke plan tégen de Kerk van Christus schuilging.

De gelovigen nemen niet alleen niet bewuster deel aan de Heilige Mysteriën, zoals hun was beloofd, maar zijn ze ook als overbodig gaan beschouwen, waardoor het bezoek aan de Mis tot een dieptepunt is gedaald. Evenmin kan worden gezegd dat jongeren iets opwindends of heroïsch vinden in het omarmen van het priesterschap of het religieuze leven, aangezien beide zijn gebagatelliseerd, beroofd van hun specificiteit, van het gevoel van offer en opoffering naar het voorbeeld van Onze Heer, dat elke werkelijk katholieke handeling met zich mee moet brengen. Het burgerlijke leven is onbeschrijflijk barbaars geworden, en daarmee ook de openbare moraal, de heiligheid van het huwelijk, de eerbiediging van het leven en de scheppingsorde. En deze propagandisten van Vaticanum II reageren met de uitdagingen van bio-engineering, van transhumanisme, dromend van in massa geproduceerde wezens verbonden met het wereldwijde netwerk, alsof het manipuleren van de menselijke natuur niet een satanische aberratie is die zelfs de hypothese onwaardig is. We horen ze pontificaal beweren dat “de uitsluiting van migranten walgelijk, zondig en misdadig is”, terwijl NGO’s, Caritas en welzijnsorganisaties profiteren van de handel in illegale immigranten op kosten van de staat en weigeren Italianen op te vangen die door de instellingen in de steek zijn gelaten en worden geteisterd door de door het systeem veroorzaakte crises. Zij sporen “soevereine” naties aan tot ontwapening en maken de burgers beschaamd over hun identiteit, maar theoretiseren de rechtmatigheid van het sturen van wapens naar Oekraïne, naar een regering die een marionet is van de Nieuwe Wereldorde, gefinancierd door globalistische organen en grote eliteorganisaties.

Een andere zeer ernstige theologische fout die de ware aard van de Kerk vervalst, ligt in de in wezen secularistische grondslagen van de conciliaire ecclesiologie, niet alleen wat betreft de visie van de instelling en haar rol in de wereld, maar ook omdat zij de band van hiërarchische complementariteit tussen het geestelijk gezag van de Kerk en het burgerlijk gezag van de Staat, die beide hun oorsprong vinden in het Heerschap van Christus, heeft verbroken. Dit thema, dat door de geleerden van Vaticanum II kennelijk complex is behandeld, was het onderwerp van een recente interventie van Joseph Ratzinger die ik in een afzonderlijk essay wil behandelen.

“U die ons liefhebt” – zei Bergoglio in zijn homilie voor de “Herdenking van de heilige Johannes XXIII” – “bevrijdt ons van de aanmatiging van zelfgenoegzaamheid en van de geest van wereldse kritiek. Voorkom dat wij onszelf uitsluiten van de eenheid. U die ons liefdevol voedt, leid ons uit de omheining van de zelf-referentialiteit. U die verlangt dat wij een verenigde kudde zijn, red ons van de vormen van polarisatie en de “ismen” die het handwerk van de duivel zijn.”

Dit zijn woorden van een ongehoorde schaamteloosheid, bijna spottend. Welnu, de tijd is gekomen voor de geestelijken en gelovigen van de “conciliaire kerk” om zich af te vragen of de “conciliaire kerk” niet de eerste is die veronderstelt zelfvoorzienend te kunnen zijn, die de wereldse kritiek voedt door goede katholieken te bespotten als star en intolerant, die zichzelf opzettelijk uitsluit van eenheid in de Traditie, en die trots zondigt door zelfreferentialiteit.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop
26 oktober 2022

Bron: Remnant Newspaper