Moeder Teresa: “De vrucht van abortus is nucleaire oorlog”

“De vrucht van abortus is nucleaire oorlog”, was één van de bekende uitspraken van Moeder Teresa van Calcutta. En we kunnen haar enkel maar gelijk geven.

In de VS is het Biden-regime intussen zo anti-God en anti-leven dat ze in de afgelopen weken reeds bij twee pro-life leiders met zwaar bewapende SWAT of FBI teams zijn binnengevallen om hen met groot vertoon te komen arresteren, terwijl vrouw en kinderen geterroriseerd moesten toekijken. Hun misdaad? Het verdedigen van ongeboren leven!

Amerika is een echte schurkenstaat geworden waar de hoogste prioriteit kennelijk het verdedigen van de moord op onschuldige baby’s in de moederschoot is; het offer van onschuldig kinderbloed aan Satan!, en dat met almaar grover geweld verdedigt. Maar al diegenen die reeds aanslagen pleegden op pro-life centra lopen nog vrij rond, en worden ongemoeid gelaten.

Het valt op dat als het op abortus aankomt, de gemoederen altijd zeer verhit worden, en pro-lifers (mensen die de ongeborenen verdedigen) worden altijd als inhumaan, barbaars, extremistisch, fanatiek, enz. afgedaan; de pro-abortusstrijders spiegelen wat zij zelf zijn af op hun tegenpartij, bijna in een soort duivelse razernij.

En zo zijn onze leiders van het Westen, ook hier bij ons. Allemaal vurige verdedigers van abortus. In de EU is het zelfs tot “mensenrecht” verheven.

Het moreel verderf in het Westen kent ongeziene dieptepunten – we gaan er geen tekening bij maken. In Oekraïne hebben reeds 15.000 inwoners van Kiev zich aangemeld om als Poetin besluit om nucleaire wapens in te zetten, een gigantische seksorgie te houden op een heuvel buiten de stad. Een inwoonster zei dat dit de “optimistische Oekraïense geest belichaamde”…

Hoe was het hier bij ons toen de coronacrisis toesloeg? De porno-consumptie ging zeer sterk omhoog!

Satan heeft veel macht, en de mensen geven hem macht door hun zonden, en in het bijzonder abortus, die in het algemeen de vrucht is van seksuele immoraliteit: de mensen willen het plezier van de seks, maar het nieuwe leven dat daardoor ontstaat moet worden in de kiem gesmoord (anticonceptie) of gewoonweg worden vermoord.

In België zijn dit de drie meest vermelde redenen (“noodsituaties”) voor een abortus:

  1. Momenteel geen kinderwens.
  2. De vrouw voelt zich te jong.
  3. Voltooid gezin. (Gesteld ideaal kindertal bereikt.)

Daarnaast hebben we nu ook te maken met het transgenderisme, waarbij zelfs kinderen reeds geslachtsoperaties ondergaan. Wie daar kritiek op durft te uiten wordt dezer dagen voor extreemrechtse neonazi versleten.

In een wereld waar abortus en andere vormen van immoraliteit zo verheerlijkt wordt, en leiders zich zo laten leiden door de duivel – zoals Jezus zegt in het Evangelie: een mensenmoordenaar en leugenaar vanaf het begin – dan kan die ongebreidelde moord op onschuldigen (ca. 40 miljoen abortussen per jaar wereldwijd of gemiddeld meer dan 1 abortus per seconde!) niet anders dan leiden tot een veel grotere moordpartij door onder meer nucleaire oorlog.

Onze Lieve Vrouw voorzegde in Fatima dat Rusland de gesel zou worden van God om de wereld te kastijden, en dat meerdere naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen.

Het enige dat wij kunnen doen is bidden. Bidden voor de bekering van de zondaars. Bidden voor de afzwakking van de gebeurtenissen. Bid de Rozenkrans, zoals Onze Lieve Vrouw heeft gevraagd!

Zuster Lucia zei aan pater Fuentes in december 1957:

“Pater, de Madonna is ontevreden omdat men geen gehoor heeft gegeven aan Haar boodschap van 1917. Noch de goeden, noch de slechten hebben ernaar geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich te bekommeren om de hemelse normen; de slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen. Geloof mij, pater, God zal weldra de wereld straffen. Die kastijding zal materieel zijn, en denk erom, hoeveel zielen in de hel zullen vallen als men niet bidt en boete doet. Dit is de reden van de droefheid van de Madonna. Pater, zeg toch aan iedereen dat de Madonna mij zo dikwijls heeft gezegd dat vele naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen. Rusland zal de gesel zijn, gekozen door God zelf om de mens te kastijden, als men niet door gebed en de H. Sacramenten haar bekering verkrijgt. Zeg het, pater, dat de duivel de beslissende aanval heeft aangevangen tegen de Madonna. De Onbevlekte Harten van Jezus en Maria zijn het meest bedroefd om de val van religieuzen en priesterzielen. De duivel weet dat de priesters en religieuzen, wanneer zij hun verheven roeping verwaarlozen, vele zielen met zich naar de hel sleuren. Het is nauwelijks nog tijd om de kastijding des hemels tegen te houden: te dien einde hebben wij twee afdoende middelen, het gebed en het offer. De duivel stelt alles in het werk om ons te verstrooien en ons de smaak van het gebed te toen verliezen. Wij zullen ons redden, of ons verdoemen.
Het is nochtans nodig, Pater, de mensen erop te wijzen dat ze niet moeten hopen aangespoord te worden tot het gebed en de boete, noch door de Paus, noch door de Bisschoppen, noch door de priesters, noch door de Generale Oversten der Orden. De tijd is reeds gekomen dat ieder door eigen initiatief de heilige werken vervulle en zijn eigen leven hervorme, volgens de aansporing van de Madonna.
De duivel wil zich meester maken van de Godgewijde zielen. Hij ijvert om ze te verderven, om de anderen aan te zetten vrij te genieten en geen boete te doen. Hij gebruikt zelfs zijn sluwheid om ons te doen geloven dat het nodig is, het religieuze leven aan te passen. Daaruit spruit voort: onvruchtbaarheid van het inwendig leven en laksheid bij de mensen om het genot vaarwel te zeggen en zich volledig toe te wijden aan God.
Denk eraan, dat twee feiten hebben bijgedragen tot de heiliging van Francesco en Jacinta: de droefheid van de Madonna en het visioen van de Hel. De Madonna staat tussen twee zwaarden: van de ene kant ziet Zij de hardheid en hardnekkigheid van de mensen en hun onverschilligheid tegenover de straffen die hen bedreigen; van de andere kant ziet Zij dat wij de H. Sacramenten vertrappen en de straf die nadert misprijzen: wij blijven ongelovig, zinnelijk, seksueel, materialistisch.
De Madonna heeft uitdrukkelijk gezegd en mij DRIEMAAL herhaald, dat de laatste dagen naderen. Zij verzekerde eerst, dat de duivel de beslissende strijd heeft aangevangen waarin één van de twee zal overwinnen of overwonnen worden: wij zijn met GOD of met de DUIVEL – men kan geen twee meesters dienen.
De tweede maal heeft Zij mij herhaald dat de laatste middelen die ons gegeven zin, de Rozenkrans is en de devotie tot het ONBEVLEKT HART VAN MARIA. De derde maal heeft Zij mij gezegd: “Als alle middelen uitgeput en misprezen zullen zijn door de mensen, zal Zij ons als laatste anker van redding Haar persoon zelf aanbieden: Haar menigvuldige verschijningen, Haar tranen, Haar boodschappen gegeven aan zieners, verspreid over gans de wereld.” En de Madonna voegde eraan toe dat we niet meer zullen vergeven worden, indien we niet luisteren en doorgaan te zondigen.
Het is dringend, pater, dat men zich rekenschap geeft van de ernstige werkelijkheid. Niemand wil de zielen angstig maken: het is enkel een dringende aanmaning, omdat sinds de Heilige Maagd ons het afdoende middel gaf van het Rozenkransgebed, er geen enkel probleem is, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”

En zoals we reeds schreven, is Rusland niet bekeerd zoals Onze Lieve Vrouw had gewenst: de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart door Paus en alle bisschoppen is nooit gebeurd (en de “toewijding” van Bergoglio begin dit jaar is geen geldige toewijding; omdat hij niet de geldige paus is; en bovendien ruimschoots te laat).

Vladimir Poetin heeft goede connecties met Klaus Schwab, en Rusland speelt een cruciale rol in de regulering van technologie in het kader van de “4de industriële revolutie”. In Rusland: ook lockdowns, coronavaccinaties (alle gemobiliseerde reservisten moeten verplicht gevaccineerd worden!), ontwikkeling van een digitale munteenheid, big-brother cameranetwerk, enz.

Het is duidelijk dat doorheen partners zoals CFR (Council on Foreign Relations), BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation) en het WEF, het Globale Publiek-Private Partnerschap (GPPP of G3P) een globale beleidsagenda doordrukt die gesteund wordt door beide zijden van de vermeende Oost-West scheiding.

De toestand in Rusland is vandaag op veel vlakken gelijkaardig als in de hoogdagen van de USSR. Mensen worden opgepakt en bestraft omdat ze zich bvb. uitspreken tegen de oorlog in Oekraïne (omdat ze simpelweg geen oorlog willen); iedereen wordt in de gaten gehouden door instanties zoals de FSB (opvolger van de KGB), mensen geven elkaar aan, worden geliquideerd, enz.

Het post-christelijke Westen is er uiteraard op moreel gebied nog slechter aan toe dan Rusland, en dat is wellicht de reden waarom God Rusland uitkiest om de wereld (vnl. het Westen) te straffen. Die profetie staat op het punt in vervulling te gaan.

Toen Israël van het geloof afviel in het Oude Testament, en Baäl ging vereren, werd het land ook gestraft door de inval van onder meer de koning van Babylonië en zijn leger.

WOII werd ook als soort straf aangekondigd door Onze Lieve Vrouw in 1917. God liet het kwaad de vrije loop, om de mensheid te zuiveren, en uit het kwade het goede te trekken.

Maar helaas, na de heropleving van de jaren 50 begon het verval weer in de jaren ’60, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog (Vaticanum II en de dramatische nasleep, de ‘seksuele revolutie’,… ).

In de Neues-Europa versie van het Derde Geheim van Fatima die in 1963 verscheen (en waarvan het Vaticaan nooit de authenticiteit heeft ontkend) staat:

De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw [er is duidelijk uitstel geweest, nvdr.]. Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren. Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is.
Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn. Er zullen overal verdrukkingen zijn waar men kijkt, en miserie over heel de aarde en verlatenheid in alle landen. Ziehier, de tijden naderen steeds meer,, de afgrond verdiept zich steeds meer, en er is geen weg meer terug. De goeden sterven met de slechten, de groten met de kleinen, de prinsen van de kerk met hun onderdanen, de vorsten van de aarde met hun volk, overal regeert de dood, verheven in zijn triomf door de verloren mensen en de dienaren van Satan die dan de enige vorsten zullen zijn op aarde. Het zal een tijd worden die geen enkele koning noch keizer, geen kardinaal noch bisschop verwacht en hij zal komen volgens het plan van mijn Vader om te straffen en wraak te nemen.
Later echter, zullen diegenen die nog in leven zijn opnieuw God aanroepen en Zijn heerlijkheid en men zal opnieuw God dienen zoals voorheen toen de wereld nog niet verdorven was..

Satan lijkt nu aan de winnende hand. Zijn definitieve ondergang is echter nabij. En daarom braakt hij nu al zijn haat uit over de mensheid, die slechts één ding weerspiegelt: zijn ongebreidelde haat voor onze Schepper.

Het is oorlog: een oorlog om de zielen van alle mensen. Wij moeten de kant van de Heer kiezen en door ons gebed en offer Hem helpen om arme zielen uit de klauwen van Satan te rukken.

Blijven wij dicht bij de Heer en Zijn Moeder, en verliezen we de hoop en het vertrouwen niet.

God overwint en Hij zal zijn getrouwen belonen.