Gods Kerk kan nooit kapot gemaakt worden, hoe hard Satan dit ook zal proberen

Vandaag zijn we de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op 11 februari 1858 verscheen Onze Lieve Vrouw voor het eerst aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Ze riep op tot gebed, boete, eerherstel en het bidden van de Rozenkrans, en ze openbaarde zich bij de laatste verschijning met de machtige titel van ‘Onbevlekte Ontvangenis’. Zij die zonder zonde is en de Slang zal verpletteren. Die verschijning was er niet zonder reden.

Een jaar later, in 1859, bracht Charles Darwin zijn boek ‘Over de oorsprong der soorten‘ uit; een boek dat het begin betekende van een zware aanval van Satan op de Kerk en het geloof, en meer bepaald op de Leer omtrent de Schepping.

Het atheïstisch evolutionisme heeft zich sindsdien als een kanker verspreid in deze wereld, en in de Kerk is het modernisme (waar het ‘evolutionisme’ deel van uitmaakt) zich sindsdien langzaam op sluipende wijze als een dodelijk gif binnengedrongen. Zeer veel “katholieken” geloven nu ook dat de mens geëvolueerd is, dat erfzonde en dus ook zonde niet bestaat, noch de Hel, etc… Zelfs de duivel is eigenlijk maar een soort beeldspraak…

Wat begon in 1859, zette zich verder in 1959, precies 100 jaar later…

In 1958 was Pius XII, die zich evenzeer fel verzette tegen het modernisme, overleden, en kwam Johannes XXIII aan de macht. Reeds in 1959 maakte hij zijn intentie bekend om het Tweede Vaticaans Concilie bijeen te roepen.

Dat concilie, dat duurde van 1962-1965 en gestuurd werd door de modernisten, was zoals we weten, een zeer grote ramp voor de Kerk.

De Kerk takelde de daarop volgende decennia verder af. Priesterroepingen in de diocesane seminaries kelderden. Kerken stroomden leeg. Kloosterlingen gooiden massaal hun kap over de haag, en priesters hun boord. Lauwheid, laksheid, heiligschennissen, liturgisch misbruik en modernisme werden alomtegenwoordig. Pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI konden het tij niet meer keren.

Gelukkig ontstond in 1970 ook een tegenbeweging onder leiding van Aartsbisschop Lefebvre, waaruit de FSSPX, en later de FSSP, ICK, en andere traditionele priesterbewegingen als een soort oases in de woestijn ontsproten, en waar jonge gezinnen de weg naartoe vinden.

Paus Benedictus XVI herstelde in 2007 de Tridentijnse Mis, na jaren verguizing door het Vaticaan onder zijn voorgangers, weer in ere. Met deze paus kreeg de traditionele beweging een boost.

Op 11 februari 2013, precies 155 jaar na de verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes, kondigde Paus Benedictus XVI aan dat hij zou terugtreden.

De finale aanval op Gods Kerk werd ingezet.

Op 13 maart 2013 werd de Argentijn Jorge Mario Bergoglio – de lieveling van de Maffia van Sankt Gallen – benoemd tot de zogenaamde “opvolger”. Hij noemde zichzelf “Franciscus”.

En met die “Franciscus” zitten we nu reeds bijna 9 jaar, en dat terwijl Paus Benedictus nog steeds leeft! De gruwelijke gevolgen zijn te lezen op onze website. Vooral het samenbrengen van andere denominaties en religies is één van zijn stokpaardjes, en zal voltooid worden wanneer de Antichrist ten tonele is gekomen (en Benedictus wellicht gestorven is).

De ware heilige, katholieke en apostolische Kerk, die steeds volhardt in het ware geloof (omdat haar onzichtbaar hoofd, Jezus Christus zelf, haar het geloof geeft), zal geheel ondergronds moeten gaan, in huiskerken/huisaltaren. Enkel de valse ene-wereldkerk, geleid door de Antichrist, zal nog zichtbaar zijn in de wereld.

Maar God zal overwinnen, en zo zal ook zijn Kerk overwinnen, samen met de H. Maagd Maria en Jezus Christus. De strijdende Kerk zal tot slot zegepralen en de valse ‘kerk’, zal samen met al diens aanhangers en ‘dienaren’ schielijk ten onder gaan.

God heeft aan H. Lungenschmid in 1975 in een visioen getoond hoe het er zal aan toe gaan op de Laatste Dag:

De vernietiging van de verraders van Christus.

Jezus nam me mee naar Rome en liet de satanische vertegenwoordigers van het Vaticaan naar Hem toe komen. Jezus zweefde boven het Sint-Pietersplein en ik bevond mij naast Hem. Uit een ander visioen van de Moeder Gods, wist ik reeds, dat de vertegenwoordigers van het valse geloof, binnen het Vaticaan gezocht en gevonden moeten worden. Dit visioen, dat de Moeder Gods mij toen liet zien, was heel belangrijk voor mij, want ik had er geen idee van, dat deze valse leer vanuit de Kerk zou komen. Ik was altijd van mening, dat de wereld uiteindelijk geregeerd zou worden door een communistisch regime, die dan ook de toon zou zetten wat de religie betreft. Nee, de Moeder Gods had mij een andere waarheid getoond en geopenbaard.

Zonder uitzondering: alle vertegenwoordigers van het valse geloof (dat waren vele kardinalen en bisschoppen over de hele wereld) en de paus, als Valse Profeet (die enige tijd daarvoor op de Stoel van Petrus was gezeten), met dan de Antichrist aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, die nu niet meer als zodanig werd bestempeld, maar als “één-wereldreligie”. Zonder uitzondering moesten al deze “hoogwaardigheidsbekleders” zich voor Jezus Christus verantwoorden.

Allen wisten, dat zij nu voor Jezus Christus stonden en deden daarvoor nog vlug hun kazuifels aan, enkel om Jezus te behagen. Dit was hun laatste poging om hun hypocriete houding te verhullen, want zij waren allen ten prooi gevallen aan het geloof dat Jezus Christus slechts een mens was, en niet ook ‘God’ belichaamde met zijn gehele Persoon. Maar het bleef alleen bij een poging van bedrog.

Plotseling zag ik hoe Jezus Christus diep ademhaalde en zijn adem ophield. Hij sprak helemaal niet met die individuen, noch wachtte Hij op enige rechtvaardiging. Ik kon zien, dat sommigen van hen zich stilletjes wilden verantwoorden, maar het bereikte niet de Persoon tot wie het was gericht (Jezus Christus).

Jezus ademde dan met geweld uit en de zucht van Zijn adem, die als een enorme storm Zijn Mond had verlaten, kwam neer op deze slechte horde mensen. Ik kon zien hoe hun hoofden werden afgerukt en hoe zij van hun kazuifels werden ontdaan, zoals men Jezus Christus kort voor de kruisiging de klederen van Zijn Lichaam hadden afgerukt.

De hele horde (ik kon ook vrouwen onder hen zien) met inbegrip van de Valse Profeet en de Antichrist, werden met deze storm weggevoerd naar de Hel, waar zij voor eeuwig blootgesteld worden aan de kwelling, opgelopen door hun satanische leven.

Bijna op hetzelfde ogenblik had Jezus Christus Petrus opnieuw aangesteld als hoofd van de Rooms-Katholieke en Apostolische Kerk, en de Kerk begon voor de laatste maal in haar geschiedenis opnieuw te bloeien, en dat voor altijd.

Dit is het gruwelijke lot dat alle geestelijken te wachten staat, die Christus tot het einde toe zullen verloochend en verraden hebben.

Bidden wij voor de bekering van de geestelijkheid! En blijven wij trouw aan de ware Leer van Christus, en Zijn Kerk, wat er ook gebeurt!

Geen strobreed toegeven! Net zoals de martelaren van de eerste eeuwen! Geen compromissen! Trouw blijven en volharden!