Waarom de Rozenkrans zo’n belangrijk gebed is

Waarom de Rozenkrans zo’n belangrijk gebed is.

Allereerst omdat de Kerk ons dit altijd heeft voorgehouden en grote mannen van de Kerk ons daarin zijn voorgegaan, zoals de heilige Bernardus van Clairvaux (1090-1153), die zei: “Als je in de maalstroom van dit leven heen en weer geslingerd wordt, wend dan nooit je ogen af van de glans van deze wonderbare ster, van Maria! Wanneer de stormen der bekoring opsteken en je op de klippen der beproeving te pletter dreigt te slaan, sla dan je ogen op naar Maria!”

De Rozenkrans is zeker niet een gebed voor alleen maar oude vrouwtjes, maar zou ook het dagelijks gebed moeten zijn van de priesters en het zou reeds aan de kinderen op de lagere school onderwezen moeten worden, zoals destijds. De Rozenkrans werkt genezend en is een grote bron van vrede, in het bijzonder voor de families die deze tezamen bidden. Alleen al om deze reden haat Satan de Rozenkrans! Het Boek der Waarheid geeft aan dat dit gebed niet alleen voor de Katholieken is; dat is een belangrijke opmerking. Het is waarlijk een universeel gebed.

Het Boek der Waarheid laat vele malen het belang van het rozenkransgebed weten, bijvoorbeeld in de boodschap van 15 april 2011: “De Heilige Rozenkrans is vooral effectief tegen Satan vanwege de krachten die God, de Eeuwige Vader, aan de Heilige Maagd, Mijn Moeder, heeft gegeven. Zij heeft een enorme macht over de bedrieger. Hij staat machteloos tegenover haar en dat weet hij ook.” En van 11 mei: “Elke dag mijn Allerheiligste Rozenkrans bidden is belangrijk, want het zal je beschermen tegen de boze.” De boodschap is duidelijk: “Bid de Rozenkrans.”

Onze Lieve Vrouw zelf is bij haar verschijningen komen vragen dat we de Rozenkrans zouden bidden, onder andere te Fatima in 1917. En vele heiligen hebben eveneens de Rozenkrans sterk aanbevolen, zoals de Heilige Pater Pio. Hij noemde de rozenkrans zijn “wapen”.

God heeft ons dit gebed gegeven als wapen waarmee de Allerheiligste Maagd de vijand kan verslaan, een gebed dat uitblinkt door zijn eenvoud en daarom binnen ieders bereik ligt. De overweging van de geheimen die met Jezus’ verlossingswerk te maken hebben, en samen gaat met het bidden van de tientjes, geeft ons tevens een verdieping van ons geloof en helpt ons onze gedachten omhoog te richten. Nadenken over de geheimen van de Rozenkrans is nadenken over het leven van Jezus en zijn moeder en brengt ons zoveel vreugde en vrede dat het Satan gek maakt.

Waaruit bestaat het “Wees Gegroet Maria”? Ten eerste is het een verkorte declamatie van wat de Engel Gabriël aan Maria boodschapte, zij, de onbevlekte, die volgens de oudtestamentische profetie in verwachting zou raken van de Verlosser. Na deze declamatie komt het korte verzoek aan haar om voor ons arme zondaars te bidden, en zij zal daar getrouw gehoor aan geven. De declamatie is gebaseerd op: 

«« De engel trad bij Maria binnen, en sprak: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.” Zij verschrok van dit woord en vroeg zich af wat die groet kon beduiden. De engel zei haar: “Vrees niet, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Zie, u zult in uw schoot ontvangen en een Zoon baren; en u zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap komt geen einde.” Maria sprak tot de engel: “Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken?” De engel antwoordde: “De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd. Zie, uw bloedverwant Elisabeth heeft ook een zoon ontvangen in haar ouderdom, en zij, die onvruchtbaar heette, is in haar zesde maand, want niets is onmogelijk bij God.” Nu sprak Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” »»

De verkorte declamatie van het bovenstaande is de kern van het wees gegroet gebed; is in feite een Bijbelcitaat en daarom is de kritiek die de Protestanten hebben op het bidden van de Rozenkrans ongefundeerd. Luister maar: “Weest gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend in Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God.” Vervolgens komt het verzoek aan haar om voor ons te bidden, nu maar ook in het bijzonder op het cruciale moment van onze dood. Zijnde broers en zusters van Christus is Maria onze aller moeder en zijn wij dus haar kinderen. En mogen kinderen geen vragen stellen aan hun moeder? Maria Simma zegt in haar boek over het Vagevuur: “De Protestanten vereren Onze Lieve Vrouwe niet, ten minste niet officieel, alhoewel ik weet dat er velen onder hen zijn die de Rozenkrans bidden.”

Nu we het toch over het Vagevuur hebben. Onze lezers weten heel goed hoe de Rozenkrans het gebed bij uitstek is om de duivel af te weren en genaden te bekomen voor de arme zielen in het Vagevuur. En als het zoveel vruchten afroept voor die zielen, geldt datzelfde voor de nog levende zielen, voor onze eigen kinderen allermeest, of kinderen in onze familie en naaste omgeving.

Dat wij broers en zusters zijn van Christus, op grond waarvan wij kinderen zijn van Maria, volgt uit de volgende episode (Mt. 12:46-50): «« En als Christus nog tot de scharen sprak, ziet, zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zei tot Hem: “Zie, uw moeder en uw broers (bloedverwanten) staan daar buiten en willen U spreken.” Maar Hij antwoordde: “Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?” En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zei Hij: “Zie mijn moeder en mijn broers. Want zo wie de wil van mijn Vader doet, die in de Hemel is, dezen zijn mijn broer en zuster en moeder. »»

Welnu, als Maria ons Moederke is geldt het gebod van de Tien Geboden: “Eert uw vader en uw moeder.”, met een belofte daaraan verbonden: “Opdat het u wel gaat in het leven.” Die belofte houdt ook een vloek in, want wie zijn vader of moeder vervloekt, zal zelf vervloekt zijn, hetgeen bevestigd wordt in Spreuken 20:20 en Exodus 21:17. Helaas kan gesteld worden: wee hen die Maria vervloeken want Gods toorn rust op hen. Ik weet dat er veel Protestanten zijn die een afschuw hebben van Maria, zonder dat direct hoog van de toren te blazen. Op zijn minst kan dat onverstandig worden genoemd. Het valt hen niet euvel te duiden, want het wordt ze met de paplepel ingegoten. Daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk de opvoeding is in het bijbrengen van godsdienstige waarheden.

Opvallend is dat de engel zegt: “Vol van genade.” Behalve bij de Messias, Jezus Christus, wordt dat van niemand anders in de Bijbel gezegd. Vol van genade betekent “vol van de Heilige Geest”, en dat was alleen mogelijk omdat Maria de onbevlekte was, niet besmet met de erfzonde, dat de overgeërfde neiging ten kwade is, waarvoor wij anderen vergeving hebben ontvangen tijdens de doop. Daardoor wordt voor ons gedoopten onze aangeboren zondigheid door God niet aangerekend, maar wel indien we aan de neiging ten kwade gehoor geven. Omdat die neiging blijft bestaan zullen wij mensen in deze dispensatie (wachtend op de komst van het Vrederijk) nooit geestvervulde Christenen kunnen zijn in de betekenis van een overvloeiende beker die ons in Psalm 23 wordt toegezegd. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, dat in 1854 werd afgekondigd, sluit daarom naadloos aan bij de uitdrukking van de Engel Gabriël: “Vol van genade”. Het een volgt uit het ander. De uitleg dat “Vol van genade” betekent dat zij vervuld was van Jezus is onjuist, want dat gebeurde pas op het moment dat de maagd haar fiat had gegeven: “Mij geschiede naar uw woord.”

Nu komen we terug op het feit dat het grootste deel van de Rozenkrans een declamatie is. Declamaties zijn buitengewoon krachtige gebeden waarvan de kracht des te groter en machtiger is indien door een aantal mensen gezamenlijk beleden. Er zijn vele voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld die van Deuteronium 10:17-18, het vijfde Bijbelboek: “Want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.”

Een heel korte declamatie is “Jezus, Maria, ik bemin U”, dikwijls gevolg door: “Red de zielen”, en Pater Pio voegde daaraan toe: “…en de aan God gewijde dienaars”.

De Heilige Mis staat vol prachtige declamaties, maar dat wist u al. De oefeningen van hoop, geloof en liefde zijn in feite ook declamaties net als het credo.

Een mooie declamatie is kruistochtgebed 121. Ongelooflijk indrukwekkend indien uit volle borst gescandeerd. Stel je voor in een arena van duizenden mensen! “Wij zijn verenigd met uw Heilig Hart, lieve Jezus. Wij spreken met gezag het Ware Woord van God. Wij zullen naar de uiteinden der Aarde gaan om de Waarheid te verspreiden. Wij zullen nooit enige nieuwe valse leer in uw Naam aanvaarden, die anders is dan wat Uzelf ons geleerd heeft. Wij blijven trouw, loyaal en standvastig in ons geloof. Wij zullen hen die U verraden met liefde en erbarmen behandelen, in de hoop dat zij naar U zullen terugkeren. Wij zullen vastberaden zijn maar geduldig met diegenen die ons in uw Naam vervolgen. Wij zullen zegevierend heel de weg afleggen naar uw Nieuw Paradijs. Wij beloven dat wij U door onze pijn en lijden al die verloren zielen zullen brengen die hunkeren naar uw Liefde.”

Er zijn er die zeggen dat de Rozenkrans een vervelend en nutteloos gebed is omdat het een dom herhalen is van een simpele boodschap. Wie dit zegt heeft de Rozenkrans nog niet gebeden en zijn zegeningen niet ervaren. Nadenken over de geheimen (mysteries) en over het leven van Jezus brengt zoveel vreugde en vrede dat het Satan in vele bochten doet wringen. Dit gebed beperkt zijn macht en ontrukt vele zielen aan de Hel en het brengt ons die het dagelijks bidden tot de eeuwige zaligheid. Wie de Rozenkrans dagelijks aandachtig bidt zal niet verloren gaan, zo beloofde Onze Lieve Vrouw aan St. Dominicus.