Het exorcismegebed van Paus Leo XIII

Dit artikel is bijzonder voor de geestelijken bedoeld die willen beantwoorden aan de oproep van Aartsbisschop Viganò, om op 14 augustus het exorcismegebed te bidden. Dat kan in het Latijn of in het Nederlands. Hieronder geven wij de tekst in het Nederlands. In principe kunnen en mogen ook gewone gelovigen dit gebed bidden.

Kruisteken

Introductie

Psalm 67: God rijze op en dat Zijn vijanden verstrooid worden, en dat zij die Hem haten op de vlucht gaan. Dat ze verdwijnen zoals rook. En zoals het was wegsmelt voor het vuur, zo mogen de zondaars ten onder gaan voor het aanschijn van God.

Psalm 35 (vulgaat: 34): Bevecht, Heer, die mij bevechten, voer met mijn bestrijders de strijd;  grijp wapenrusting en rondas, verrijs om mij bijstand te bieden. Hanteer de lans en de strijdbijl als Gij mijn vervolgers genaakt. Zeg mij: ‘Ik ontzet u, Ikzelf.’ En beschaamd zullen worden, vernederd, die het hadden gemunt op mijn leven, aftrekken met schade en schande die uit zijn geweest op mijn ongeluk.  Laat hen worden als kaf op de wind – en de engel Gods die hen voortjaagt, donker zij hun weg, langs de steilten – en de engel Gods die hen vervolgt. Niets misdeed ik – zij spanden hun netten, niets misdeed ik – men groef mij een kuil: straks treft hen het onvoorzien onheil, vangt het net dat zij spanden henzelf; straks heeft hun val zich voltrokken. Dan geldt mijn jubel de Heer, mijn vervoering Hem, de bevrijder.

Gebed tot St. Michaël

O Heilige Aartsengel Michaël, roemrijke Vorst van de hemelse legerscharen, verdedig ons in de verschrikkelijke strijd die wij moeten voeren tegen de vorsten en machten, tegen de leiders van deze wereld van duisternis, tegen de boze geesten. Kom de mensen te hulp, die God heeft geschapen met een onsterfelijke ziel, gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis, en tegen een hoge prijs uit de tirannie van de duivel heeft vrijgekocht. Wil deze dag opnieuw met het leger van de heilige Engelen de strijd van de Heer voeren, zoals gij die eens gevoerd hebt tegen Lucifer, de aanvoerder van de trotse opstandigen, en zijn afvallige engelen. Zij hadden niet de kracht om u te weerstaan, en daarna was er voor hen geen plaats meer in de hemel. Die wrede oerslang, die de duivel of Satan genoemd wordt, en die de hele wereld verleidt, werd samen met zijn engelen in de afgrond gestort. Maar zie, deze eerste vijand en moordenaar heeft zijn stoutmoedigheid hernomen. Vermomd als een engel van het licht trekt hij rond met een menigte boze geesten om zich meester te maken van de aarde, om de naam van God en van zijn Christus uit te wissen, om de zielen, die bestemd zijn om gekroond te worden met de eeuwige glorie, te roven, te doden en in het eeuwig verderf te storten. Deze kwaadaardige draak stort in de mensen die bedorven zijn van geest en hart, als een onreine stroom het venijn van het kwaad uit: de geest van de leugen, van goddeloosheid, en van godslastering, de verpestende adem van onreinheid en alle andere ondeugden en ongerechtigheden.

Deze uiterst listige vijanden hebben de Kerk, de bruid van het vlekkeloze Lam, overstelpt met bitterheid, gedrenkt met versmading en naar haar heiligste bezittingen hebben zij goddeloos de hand uitgestrekt. Op de Heilige plaats zelf waar de zetel van de heilige Petrus en de Stoel der waarheid tot verlichting van de wereld is opgericht, hebben ze de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid opgesteld met de boosaardige bedoeling dat als de Herder getroffen is, de schapen verstrooid kunnen worden.

Daarom verhef u, O onoverwinnelijke Vorst, en kom het volk van God te hulp tegen de aanvallen van de boze geesten, en geef ons de overwinning. Wij vereren u als onze beschermer en weldoener. De heilige Kerk verheugt zich in u als haar verdediging tegen de kwade machten van de hel; aan u heeft God de zielen toevertrouwd van de mensen, die de eeuwige zaligheid zullen binnengaan. O, bid tot de God van vrede, dat Hij Satan onder onze voeten legt, zo verslagen, dat hij de mensen niet langer gevangen kan houden of de Kerk kan schaden. Breng onze gebeden voor het aangezicht van de Allerhoogste, opdat wij spoedig de grote barmhartigheid van de Heer moge ondervinden; en als gij de draak hebt verslagen, de oerslang, die de duivel en Satan is, werp hem dan geboeid in de  hel, opdat hij de volkeren niet langer kan misleiden. Amen

V. Zie het Kruis van de Heer, weest verstrooid, gij vijandige machten.
A. De Leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen

V. Uw barmhartigheid, o Heer, strekke zich uit over ons,
A. Daar wij hoopten op U.

V. O Heer, verhoor mijn gebed.
A. En mijn geroep kome tot U.

Laat ons bidden:

O God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, wij roepen Uw heilige naam aan, en smeken dringend om Uw genade, opdat U zich verwaardigt, op voorspraak van Maria, altijd Maagd en onze Moeder, en de roemrijke Aartsengel Michaël, ons bij te staan  tegen Satan en alle andere onreine geesten, die tot schade  van de mensheid en tot verderf van de zielen, over de wereld rondgaan.  Amen.

Exorcisme

(bij ‘+’ wordt een kruisteken gemaakt (zegenend))

“In de naam van Jezus Christus, onze God en onze Heer, en met de bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, van de heilige Aartsengel Michael, van de apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen (voor priesters: “en steunend op de heilige macht die ons gegeven werd”) ondernemen wij vertrouwvol de strijd tegen de aanvallen en de hinderlagen van de duivel.”

V. Ziehier het kruis van de Heer, vlucht vijandige machten

R. De Leeuw uit de stam van Juda, de zoon van David, heeft overwonnen.

V. Dat Uw barmhartigheid, Heer, over ons neerkome.

R. zoals wij gehoopt hebben op U.

Wij bevelen u weg te gaan, onreine geest, wie ge ook zijt, duivelse kracht, invasie van de helse vijand, met al uw legioenen, verenigingen en sekten, in de naam en door de kracht van Onze Heer Jezus + Christus: wees weggerukt uit de Kerk van God, en verwijderd van de zielen die naar Gods beeld geschapen zijn en verlost werden door het heilig bloed van het Goddelijk + Lam. Van nu af aan, trouweloos serpent, zult ge het niet meer wagen het menselijk geslacht te misleiden, Gods Kerk te vervolgen en de uitverkorenen van God te zeven en te wannen, als tarwe +. Zo beveelt het u de Allerhoogste + God, die gij in uw onzinnige hoogmoed als uw gelijke beschouwt, Hij die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van der waarheid geraken. Zo beveelt u, God de + Vader, zo beveelt u God de + Zoon, zo beveelt u, God de Heilige +Geest. Zo beveelt u de Christus, het eeuwig Woord van God dat vlees + geworden is; die voor het heil van ons geslacht, verloren door uw afgunst, zich vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Zo beveelt u, het teken van het Heilig + Kruis en de kracht van alle + mysteriën van het christelijk geloof.

Zo beveelt u, de machtige Moeder van God, de Maagd + Maria, die sinds het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis, door haar nederigheid, uw hoogmoedige kop heeft verpletterd. Zo beveelt u, het geloof van de heilige Petrus en Paulus en van alle andere + apostelen.

Zo beveelt u, het bloed van de martelaren en de godvruchtige bemiddeling van alle + heiligen. Welnu, vervloekte draak, en alle duivelse legioenen, wij bezweren u door de levende + God, door de ware + God, door de heilige + God; door God die de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Houd op de mensen te misleiden en het vergif van de eeuwige verdoemenis over hen uit te storten; houd op de Kerk te schaden en haar vrijheid te belemmeren.

Ga weg, Satan, uitvinder en meester in alle misleiding, vijand van het heil van de mensen. Maak plaats voor Christus, in wie ge geen van uw werken zult vinden: maak plaats voor de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk, die Christus zelf verworven heeft ten koste van Zijn bloed. Vernedert U onder de machtige hand van God. Beef en vlucht bij onze aanroeping van de heilige en schrikwekkende Naam Jezus, die de hel doet beven; aan wie de hemelse krachten, machten en heerschappijen onderworpen zijn; die de cherubijnen en serafijnen onophoudelijk loven met de woorden: “Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God van de heerscharen”.

V. Heer, verhoor mijn gebed.

R. En mijn geroep komen tot U.

V. De Heer zij met U.

R. En met Uw geest.

Eindgebed

“Laten wij bidden: God van de hemel, God van de aarde, God van de engelen, God van de aartsengelen, God van de aartsvaders, God van de profeten, God van de belijders, God van de Maagden, God die de macht hebt het leven te geven na de dood, de rust na de arbeid, want er is geen andere God buiten U: en er kan geen andere zijn buiten U; Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, aan wiens Rijk geen einde zal komen; nederig smeken wij Uw Goddelijke Majesteit, ons machtig te bevrijden en ongeschonden te bewaren voor elke macht, valstrik, bedrog en boosheid van de helse geesten. Door Christus, onze Heer.

R. Amen.

Van de listen van de duivel, verlos ons, Heer. Verleen aan Uw Kerk de rust en de vrijheid om U te dienen, wij smeken U, verhoor ons, Heer. Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de Heilige Kerk te vernederen, wij smeken U, verhoor ons, Heer.


De plaats wordt met wijwater besprenkeld, alsook diegenen die dit gebed hebben (mee)gebeden.

Onze Vader…

Kruisteken

(Dit gebed mag in principe door iedereen gebeden worden, als het niet over een [bezeten] persoon wordt uitgesproken.)