Leek tegen bisschop: Prof. De Mattei in de clinch met Aartsbisschop Viganò

Professor Roberto De Mattei, historicus, hoofdredacteur van Corrispondenza Romana, voorzitter van de katholieke Lepanto Foundation en een uitgesproken criticus van Bergoglio, en van wie wij reeds tal van artikelen hebben gepubliceerd, lijkt helemaal het noorden kwijt te zijn. Nadat hij een boek publiceerde ‘Over de Morele Wettigheid van Vaccinatie’, waarin hij de onethische en experimentele Covid-19-vaccins verdedigde [!] door middel van sterk verwrongen redeneringen en daarbij zichzelf heel wat tegenspreekt, en daardoor op LifeSiteNews een fikse veeg uit de pan kreeg van pro-life-advocaat en redacteur bij het Fatima Center Christopher Ferrara, is hij nu ook in de clinch geraakt met Aartsbisschop Viganó, door hem ervan te beschuldigen dat zijn teksten vanaf 2020 niet door hem zijn geschreven. Mgr. Viganò reageerde reeds op de onterechte beschuldigingen.

“Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.”

1 Kor. 10,12

Roberto De Mattei lijkt het spoor bijster. In zijn boekje ‘Over de Morele Wettigheid van Vaccinatie’ schrijft hij dat mensen die tegen de Covid-19-vaccins zijn, “antivaxxers” zijn die het bestaan van een pandemie ontkennen, en ze een “macro-samenzwering om de mensheid te beschadigen” aanhangen, en ze schuldig zijn aan “sentimentalisme” en “rigorisme”.

Hij schrijft in het boekje dat hij zelfs geen graten ziet in het verplicht vaccineren, “voor het algemeen welzijn”. Hij geeft er zelfs niet om dat “voor het groter goed” er mensen zullen sterven door dit vaccin. De Mattei – anders in katholieke kringen bekend als eerder vrij traditioneel – stelt zich hierbij op één lijn met onze wereldelites, met Bergoglio, Mgr. Bonny en andere geestelijken die zich vereenzelvigen met deze wereld.

Ferrara schreef in het derde deel van zijn antwoord aan Prof. De Mattei:

“Ik zou met respect willen voorstellen dat Roberto de Mattei nadenkt over zijn eigen zware morele verantwoordelijkheid voor de verdeeldheid die zijn boekje heeft helpen uitlokken onder de katholieke gelovigen, vooral gezien de dwingende en hooghartige toon ervan tegenover katholieken die niets met abortus te maken willen hebben en dus niets te maken willen hebben met vaccins op basis van abortus, een overtuiging die hij nogal argwanend afdoet als ‘sentimentalisme’.”

Het is duidelijk dat Prof. De Mattei niet gelooft dat we in de eindtijd leven, dat er een wereldwijde samenzwering is om een Grote Reset en een Vierde Industriële Revolutie tot stand te brengen, of met andere woorden: een Ene-Wereldorde met het systeem van het Beest. De Mattei’s geest is compleet verduisterd geraakt.

Aanval op Mgr. Viganò

Dat is ook de reden dat hij nu Mgr. Viganò, die wél de tekenen van de tijd kan onderscheiden, begint aan te vallen. Hij zou naar eigen zeggen (in een artikel dat op 21/06 verscheen op Corrispondenza Romana) ‘tegenstrijdigheden’ hebben ontdekt tussen de verklaringen van Aartsbisschop Viganò van vóór en na 2020.

Volgens hem waren Viganò’s eerste verklaringen zeldzaam, eenvoudig en nobel van taal, en enkel verwijzend naar materie waar Viganò directe kennis van had. Toen de Covid-crisis begon, verscheen volgens De Mattei “een nieuwe Viganò” die zichzelf uitte met een “spervuur” aan “hoogdragende” en “sarcastische” uitlatingen tegen de “Nieuwe Wereldorde”. Ook Vaticanum II moet het nu ontgelden. Dat zijn volgens De Mattei allemaal zaken die Viganò’s petje te boven gaan, en waar hij geen kennis van heeft.

Hij schreef onder andere:

In 2020, het jaar van de pandemie, veranderde er iets onverwachts en verscheen een nieuwe Aartsbisschop Viganò op het podium. Als we het hebben over een “nieuwe” aartsbisschop Viganò, hebben we het natuurlijk niet over zijn privépersoon, maar over zijn publieke identiteit, zoals blijkt uit het spervuur ​​aan verklaringen dat hij begon te publiceren, te beginnen met het aanklacht van 8 mei 2020 tegen de “Nieuwe Wereldorde.” Deze oproep leidde niet tot ernstige twijfels in de katholieke wereld die dicht bij hem stond, zodat sommige van zijn vrienden en bewonderaars hem niet steunden. De toon van zijn steeds talrijker wordende publicaties werd hoogdravend en sarcastisch, en de onderwerpen breidden zich uit tot de gebieden van theologie en liturgie, waarin hij altijd had gezegd geen expertise te hebben, zelfs tot overwegingen van geopolitiek en de filosofie van de geschiedenis, vreemd aan zijn manier van denken en zichzelf uiten. Twee thema’s die de traditionalisten dierbaar waren, de liturgie en het Tweede Vaticaans Concilie, werden zijn stokpaardje, in de context van een geschiedenisfilosofie gedomineerd door het idee van een “Grote Reset”, die door medische dictatuur en massale vaccinatie zou leiden tot de uitroeiing van de mensheid. Paus Franciscus, in het algemeen “Bergoglio” genoemd, zou een van de architecten van dit plan zijn.

Prof. De Mattei is ervan overtuigd dat de woorden in de huidige verklaringen van Mgr. Viganò niet van de ‘echte’ Aartsbisschop Viganò zijn, er nu een ander persoon, een zogenaamde “ghostwriter”, de teksten van Viganò schrijft, en vraagt daarom om een verklaring, om de bekendmaking van die “ghostwriter”.

Maar Aartsbisschop Viganò heeft reeds gereageerd op deze uitlatingen. Hij is “verbijsterd” dat Prof. De Mattei het nodig vond hem op die manier aan te vallen.

“Er is geen ghostwriter. Bij de genade van God ben ik nog steeds in het volle bezit van mijn capaciteiten; ik wordt door niemand gemanipuleerd en ik ben absoluut vastberaden om mijn apostolische missie verder te zetten, om de redding van zielen. Al mijn geschriften, verklaringen en interviews zijn het resultaat van de rijping van overtuigingen, waarvoor ik trots aanspraak maak op het volle auteurschap. ”

Viganò noemt de aantijgingen van De Mattei “totaal ongegrond, brutaal en denkbeeldig.” Hij draait de rollen om en zegt dat de theorie van De Mattei het resultaat moet zijn van “één of andere adviseur”.

Nvdr: Wij vermoeden bij Prof. Roberto De Mattei een verduistering van de geest. Hij geloofde vanaf het begin dat Covid-19 een directe straf van God was. Toen nadien meer en meer bleek dat het opgezet spel was, een plandemie, weigerde hij resoluut zijn standpunt te wijzigen. Hij kan niet aanvaarden dat het opzet zou zijn (door God toegelaten). Hij hecht geen geloof aan samenzweringen en kon bijvoorbeeld ook nooit geloven dat Bergoglio ongeldig zou zijn verkozen. Ongelijk niet kunnen toegeven ondanks ontegensprekelijke aanwijzingen, ruikt naar hoogmoed. En hoogmoed leidt onvermijdelijk tot verduistering van de geest, wat leidt tot dwaling… Dat is wat wij zien. Wij roepen op tot gebed voor De Mattei, dat hij zijn fout mag inzien en zich mag bekeren.

Bron: Gloria News; Corrispondenza Romana