Een pleidooi voor het Zegel van bescherming

In het boek Openbaring staat dat God, voordat hij de grote straffen over de aarde zendt, zijn getrouwen zal beschermen door op hun voorhoofd een Zegel aan te brengen:

En ik zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon met een Zegel van de Levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: ‘Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het Zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’

Apok. 7,2-4

Velen hebben destijds de spot gedreven of de draak gestoken met het ‘Zegel van de Levende God’ dat gegeven wordt in de boodschappen van het Boek der Waarheid: ‘gaat die door mensen ontworpen prent die lijkt op een oorkonde ons beschermen?’

Maar het gaat niet zozeer over de prent, maar over het gebed. De mooie prent is eerder om het geheel mooi te maken, als uiting van eerbied en liefde voor God, en uit dankbaarheid voor dit geschenk van het Zegel.

Het gebed met de prent is eveneens beschikbaar als scapulier (met het gebed in het Latijn), omdat gevraagd werd dit gebed dicht bij u te houden. Maar als men het gebed niet bidt, dan zal die prent noch het scapulier u bescherming bieden.

God geeft ons heel vaak eenvoudige en banale middelen die een krachtige uitwerking hebben. Dat omvat zowel de HH. Sacramenten als de sacramentaliën.

Door het Doopsel worden wij gewoon met wat water overgoten, waarbij de priester de woorden uitspreekt: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Deze uiterst simpele handeling heeft zéér grote consequenties: wij worden van de erfzonde bevrijd en opgenomen in Gods Kerk!

In de H. Eucharistie verandert God door de consecratiewoorden die de priester aan het altaar uitspreekt een stukje ongedesemd brood en een beetje wijn in Zijn goddelijk Lichaam en Bloed. Heel eenvoudig! Geen moeilijke handelingen, ingewikkelde formules, spijzen die heel moeilijk te vervaardigen zijn, of wat dan ook.

Een ander mooi voorbeeld is het Bruin Scapulier. God gaf Maria de opdracht om aan de karmeliet Simon Stock te verschijnen en hem het scapulier te geven: twee gewone bruine lappen stof aan elkaar verbonden met een koord. Dit zou een teken van toewijding zijn, maar ook van krachtige bescherming. Het scapulier wordt door de karmelieten gedragen, maar wordt in verkleinde vorm ook aan leken opgelegd. Twee kleine gewone lapjes bruine stof! En hoeveel mirakelen zijn er sindsdien niet bekend door het Bruin Scapulier! Het heeft zelfs al kogels tegengehouden!

Is het dan zo vreemd dat God in deze eindtijd, waarin ons nog heel wat te wachten staat, een bijzondere genademiddel aanreikt, dat zelfs beloofd werd in het Boek Openbaring? Het enige dat noodzakelijk is om dit Zegel te ontvangen is… nederigheid en geloof. Net zoals bij het ontvangen van de HH. Sacramenten, het Bruin Scapulier en andere sacramentaliën.

Belangrijk uiteraard is ook dat wij de boodschap aanvaarden, gebundeld in wat het ‘Boek der Waarheid’ wordt genoemd. Want zou God zijn kinderen in de steek laten in zo’n belangrijke tijd, door géén profeten meer te zenden?

De samenzwering tegen en het aftreden van Paus Benedictus werd erin voorzegd; de kenmerken van de valse paus die hem zou opvolgen, de geloofsafval en het schisma dat zichtbaar zou worden in de Kerk; en niet in het minst de wereldwijde vaccinatie die nu aan de gang is: neem het niet, want het kan en zal u doden.

Helaas zien wij dat priesters die deze boodschappen verworpen hebben, zonder schroom het vaccin reeds hebben genomen en anderen zelfs aanmoedigen van hetzelfde te doen…

Indien die boodschappen uit de duim gezogen zouden zijn, dan zouden daar geen zo’n rake profetieën in staan die naderhand in vervulling gaan. In de boodschappen wordt aangemaand van trouw te blijven aan de authentieke Katholieke Leer, en geen enkele nieuwe valse leer te aanvaarden. Homohuwelijk, abortus, euthanasie, etc., wordt allemaal veroordeeld. En er wordt vele malen gewaarschuwd voor het bestaan van de Hel.

Diezelfde boodschappen vertellen ook over de satanische samenzwering van de elites die zich verbergen in geheime organisaties, en die een ene-wereldregering beramen. Er wordt gewaarschuwd voor de komst van de Antichrist die als de “teruggekeerde Jezus” zal worden aanbeden; en het merkteken dat hij zal introduceren zonder het welk niemand nog iets zal kunnen kopen of verkopen.

En alles is zich nú voor onze ogen aan het ontvouwen.

En onze bescherming tegen dit alles wordt ons aangereikt: kruistochtgebed nr. 33 om Gods Zegel van Bescherming.

Ik verlang jullie allemaal, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en bevatten, op te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op aarde. Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal passeren en dat jullie beschermd zullen worden. Want Ik laat jullie nu het Zegel van Mijn liefde en bescherming na.

Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van diegenen die ontbering zullen veroorzaken in jullie landen. Mijn Zegel is Mijn belofte van redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht door jullie stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen.

Dit is een wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals kleine kinderen met liefde voor Mij in hun hart, kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk.

Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God. Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van bescherming. Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde, en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel. En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik hou van U, lieve Vader. Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader. Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

Ga, Mijn kinderen, en vrees niet! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen heeft.

(God de Vader, 20 februari 2012)

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden. […] Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en bezit veel, hieraan verbonden, goddelijke krachten. Koester het en wend het aan om niet enkel jezelf, maar ook jullie familie te beschermen

(Onze Lieve Vrouw, 17 mei 2012)

Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het Beest zijn.

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.

Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn. Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger.

(Jezus Christus, 1 juni 2012)

Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de verschrikkelijke daden die op het hoogste niveau door vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen beraamd worden. Jullie zouden je hun verdorvenheid onmogelijk kunnen voorstellen, maar herken deze tekenen. Wanneer jullie banken jullie vrijheid, jullie huizen en jullie vermogen om jullie familie te voeden afnemen, zal dat slechts één onderdeel van hun plan tegen de mensheid zijn. Jullie zullen slaven worden, maar diegenen die Mij en Mijn Leer aanhangen en die Mij trouw blijven, mogen nooit Mijn barmhartigheid vergeten.Hoewel deze openbaringen beangstigend kunnen zijn, zijn ze de Waarheid. Door voorbereid te zijn op deze daden tegen Gods schepping, zullen jullie door middel van jullie gebeden helpen om veel van het lijden, dat deze boosaardige sekten jullie zullen toebrengen, te verzachten. […]


Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door hun wrede afwijzing van Mij, zullen Mij om genade smeken zodra deze gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer jullie gedwongen worden om te lijden en het teken van het Beest te aanvaarden, of te sterven, zullen jullie om Mij schreeuwen. Jullie zullen dan vechten om het Zegel van de Levende God, dat Ik door Mijn Vader in deze boodschappen aan de wereld geschonken heb, te vinden – maar tegen dan zal het te laat zijn. Enkel diegenen die het Zegel aannemen, het in huis hebben of het op zich dragen, zullen beschermd worden. Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

(Jezus Christus, 4 april 2013)

Niet één van jullie zal onberoerd blijven door de verdorvenheid van de Antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, door het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in huis te hebben, zullen jullie immuun worden voor het lijden dat hij de wereld zal toebrengen.

(Jezus Christus, 30 augustus 2013)

Als we de woorden in Apokalyps lezen over het Zegel, dan kan men zich afvragen: hoe weet ik zeker dat ik erbij ben? Dat ik ook beschermd wordt door dat Zegel? Wie kan mij garanderen dat ook ik onder het getal ben van de beschermden? Misschien krijgt mijn gelovige buurman wél dat Zegel, en ik niet? Ben ik wel heilig genoeg? Ben ik wel gelovig genoeg? Ben ik goed genoeg bezig in Gods ogen?

En het Boek der Waarheid – een zeer groot geschenk aan ons gegeven in de eindtijd – biedt hét antwoord en dé zekerheid: iedereen die kruistochtgebed nr. 33 bidt. Het kan maar zo simpel zijn. Dus hoeft er niemand uitgesloten te worden. Bovendien strekt de bescherming zich zelfs uit over familieleden die het gebed niet zouden bidden. Wat een genade!

Meer over het Zegel en de beloften daaromtrent kunt u hier lezen.

Natuurlijk, als God zegt het vaccin of het merkteken van het Beest NIET te nemen, dan moeten wij het niet wél nemen, om dan te zeggen: ‘we moeten vertrouwen op God’. God kan en zal ons beschermen door het Zegel, maar dan moeten wij vertrouwen op hem door te doen wat Hij zegt, en het dus niet te nemen. Dan moeten wij ons in volle vertrouwen aan Hem overgeven, wetende dat Hij voor ons zal zorgen en zal maken dat wij niks tekort komen en beschermd worden. Als we het wel nemen, dan vertrouwen wij niet op God omdat we angst hebben om onze “vrijheden” te verliezen indien we weigeren het vaccin (en later het merkteken) te nemen. Zo werkt het dus natuurlijk niet. En het is belangrijk dat we nu reeds voet bij stuk houden en dat vergiftigd vaccin niet nemen, zodat we later ook niet zullen bezwijken om het satanische merkteken van het Beest aan te nemen.

Waarom zouden wij twijfelen? Vertrouw op God.

We moeten ook niet wachten op ‘kerkelijke goedkeuring’, want daar is geen tijd meer voor, en gezien de toestand in de Kerk vandaag, zal die er wellicht ook nooit komen. Vrijmetselaars en modernisten zullen nooit een boodschap goedkeuren die hen tegen de borst stuit.

Getuigenissen

Er zijn mensen – en wij weten dit uit eerste hand – die toen ze het Zegel aannamen en dat gebed begonnen te bidden, een gevoel van een lichte druk op het voorhoofd gewaar werden, alsof er iemand met zijn duim op drukte. Dat gevoel bleef een tijdje duren en ging dan weg. Heel merkwaardig.

Dan kwamen de bijzondere getuigenissen, onder andere van een inwoner (Gio) van Tacloban, de Filipijnse stad die in 2013 letterlijk werd weggeveegd door supertyfoon Haiyan met een stormvloed van meer dan 5 meter. Schepen werden landinwaarts geslingerd, en er vielen ruim 6000 doden en zeer veel gewonden.

US storm-chasers catch Typhoon Haiyan hitting Tacloban

Gio vertelde dat het klonk alsof er een airbus 5 meter boven zijn huis vloog. Het water kwam binnen maar tot op kniehoogte, terwijl het buiten op manshoogte stond. Zelfs bij de buren was het water tot op nek-hoogte gekomen. Hij had het Zegel van Bescherming gebeden, maar niet genoeg vertrouwen gehad toen het water begon binnen te stromen, waardoor hij op het dak is gekropen en urenlang heeft gezeten in de gietende regen met voorbijvliegende brokstukken. Hij voelde zich achteraf wat beschaamd over zijn klein geloof, toen hij weer zijn huis in ging en zag hoe hoog het water maar gekomen was.

Een ander getuigenis komt eveneens uit de Filipijnen, waar het gedeelte van het huis van een familie waarin ze vertoefden tijdens een hevige aardbeving van 7.2 magnitude intact bleef, en zelfs geen barsten vertoonde, terwijl het achterste deel (waar niemand was) was ingestort. Buren waren omgekomen onder hun instortend huis, en ook de dorpskerk van Bohol was met de grond gelijk gemaakt.

Ook uit andere werelddelen zoals Australië zijn er reeds heel wat getuigenissen, zoals het getuigenis dat we onlangs publiceerden.

Het niet aannemen van het Zegel

Wie het Zegel niet aanneemt is daarom natuurlijk niet verloren, maar hij zal opgespoord en gevonden worden door de legers van de Antichrist en de Nieuwe Wereldorde, en gedwongen worden het merkteken aan te nemen of worden vermoord. Dat zijn dingen die in de toekomst gaan gebeuren, hoe dan ook. Dit is het eindtijdscenario, zoals opgetekend in het Boek Apocalyps.

Er er zijn protestantse voorgangers in de VS die reeds in droomvisioenen gezien hebben wat er (met hen) zal gebeuren. Maurice Sklar en David Eels hadden beiden een visioen over wat voor hen lijkt als VN-troepen in de VS, die de orde komen terug herstellen na een tijd van chaos en oorlog. Het visioen van Sklar dateert van 2014, van Eels van 2003.

Eels zag in zijn droomvisioen in 2003 dat waar hij zich ook trachtte te verbergen, de soldaten van de NWO (naar eigen zeggen precies de VN) hem hoe dan ook konden vinden, hem oppakten en naar een centrum brachten waar iedereen gechipt werd. Er stonden zelfs rijen christenen die hij kende, van zijn kerk, aan te schuiven om het merkteken aan te nemen en een eed van trouw te zweren aan de grote wereldleider (de Antichrist). Hijzelf had geen medelijden met die mensen. Hij merkt ook op dat hij grootgebracht was met de overtuiging dat ze wel gingen ‘opgenomen’ zijn voordat dit alles gebeurt, maar de H. Geest heeft hem van het tegendeel overtuigd. Zijn focus was op de Heer. Hij werd naar een aparte kamer geleid, waar hij op een bed werd vastgebonden en onder de guillotine werd geschoven. Dan eindigde de droom. Wie dus weigerde, werd zonder genade afgemaakt.

Sklar zag in zijn visioen overal oproerpolitie, precies een soort soldaten van de VN. Ze waren alleszins niet Amerikaans. Ze drongen zwaar bewapend de huizen binnen en dwongen mensen mee te komen. Diegenen die meegingen, werden naar concentratiekampen gebracht, die gemaakt waren van scholen, bedrijfsgebouwen en warenhuizen. Sommigen die weigerden mee te gaan werden reeds terplekke neergeschoten. In het concentratiekamp was er een hologram van de Antichrist die de mensen zei zich aan hem over te geven.

De mensen gingen op hun knieën voor dat hologram van de Antichrist en ontvingen een elektronische tatoeage of chip. In bepaalde werelddelen was dat op het voorhoofd, elders in de rechterhand. Dan werden ze naar een kamer gebracht waar er voedsel was, zodat ze konden eten (want er heerste hongersnood). Maar toen ze weer naar buiten kwamen waren ze als zombies: ze hadden geen vrije wil meer, maar hadden hun ziel aan de Antichrist verloren. Christenen die weigerden het merkteken aan te nemen, werden met een laser gefolterd. De laser ging door het hoofd, dan door het hart. Vervolgens werd het hoofd eraf gebrand en het lijk werd tot slot door de zeer krachtige lasers gecremeerd totdat er een hoopje as overbleef. Dit alles gebeurde in enkele luttele seconden.

Conclusie

Wie denkt dat dit niet mogelijk is: ze zijn nú al bezig met het ziek maken en uitroeien van delen van de wereldbevolking middels experimentele Covid-vaccins. Dit is slechts het voorproevertje.

Mochten er dus nog mensen zijn die zouden aarzelen: grijp dit geschenk van het Zegel met beide handen!

U kunt gratis gedrukte prenten bekomen via dit bestelformulier. De prenten zijn reeds door een priester gezegend.