175 jaar ‘La Salette’

Dit jaar, op 19 september 2021, zal het precies 175 jaar geleden zijn dat Onze Lieve Vrouw aan de twee Franse herderskinderen Maximim Giraud en Mélanie Calvat voorzegde dat Rome het geloof zou verliezen en de zetel zou worden van de Antichrist.

De verschijning

Op 19 september 1846 verscheen de heilige Maagd in La Salette, in de Franse Alpen, aan twee jonge herderskinderen, Maximim Giroud en Mélanie Calvat. Mélanie verhaalt: Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol van ongeveer een meter doorsnede. Door angst overvallen begon ik te schreeuwen: Maximin zie jij ook dat Licht ginder? Stomverbaasd volgden we de bewegingen van de bol die van boven naar onder openging; in het midden van de bol verscheen stilaan een nog onduidelijke menselijke gedaante. De gedaante nam langzaam een duidelijker vorm aan en toen verscheen zittend op een rotsblok een “Mooie Vrouw” zoals de kinderen Haar noemden. Ze huilde zachtjes met het hoofd in de handen, de ellebogen op de knieën. Daarna stond de “Mooie Dame” op. Haar gelaatsuitdrukking was vol majesteit, indrukwekkend maar niet zoals de meesters van hier beneden dat zijn. Haar blik was zacht en doordringend. Haar ogen schenen met de mijne te spreken, maar het gesprek kwam voort uit een levend en diep gevoel van liefde tot deze verrukkelijke schoonheid waarin ik versmolt. Zowel in Haar opschik als in Haar persoon ademde alles de majesteit, de schittering, de luister van een onvergetelijke koningin. Het kleed van de H.Maagd was zilverwit en gans schitterend. Het had niets van het materiële. Het was samengesteld uit licht en glorie met steeds een andere fonkeling. Men kan hiervoor geen uitdrukking of vergelijking vinden. De kroon van rozen die Ze op haar hoofd droeg was zo schoon, zo schitterend dat men er zich geen idee kan van vormen. De rozen van verschillende kleur waren niet van deze aarde en verwisselden van plaats en uit het hart van iedere roos ontsnapte een licht, dat de rozen een luisterrijke schoonheid gaf. Vanuit de kroon van rozen verhieven zich gouden stralen en een hoeveelheid andere kleine bloemen, gemengd met briljanten.

Dit alles tezamen vormde een mooie diadeem die onze aardse zon in schittering overtrof. De H.Maagd droeg een heel mooi kruis om de hals. Op dit kruis dat ook schitterde van Licht was een Christus, de armen op het kruis uitgestrekt. Bijna aan de uiteinden van het kruis, was er aan de ene kant een hamer, aan de andere kant een nijptang bevestigd. Het Licht dat uitging van de Christus was als schitterende pijlen die mijn hart braken van louter verlangen me met Hem te versmelten. Ik begreep dat Hij ons helemaal niet nodig heeft om te zijn wat Hij is, wat Hij was en wat Hij altijd zijn zal en dat Hij uit onbegrijpelijke liefde voor ons is mens geworden en heeft willen sterven… De tranen van onze tedere Moeder verminderden in het geheel niet Haar majesteit van Koningin en Meesteres. Ze schenen Haar veeleer nog schoner te maken, machtiger, liefdevoller, meer Moeder en ik zou me in Haar armen hebben willen werpen en Haar zeggen : “Mijn goede Moeder, ween niet meer!  Maar Ze scheen me te zeggen : “Er zijn zoveel mensen die me niet kennen !” Een moeder zien wenen, en zulk een Moeder, zonder alle mogelijke denkbare middelen te gebruiken om Haar te troosten, is dat mogelijk ?

De H.Maagd droeg 2 kettingen, de ene wat breder dan de andere. Aan de smalste bevond zich het kruis waarover ik reeds gesproken heb, de andere was ruim 3 duim dik. Ook had ze een krans van rozen om de hals. De rozen waren verblindend schoon. De ogen van de Lieve Vrouw, onze tedere Moeder laten zich niet door mensentaal beschrijven. Er zou een Serafijn nodig zijn of liever de taal van God zelf om er over te spreken. Hij die de H.Maagd heeft gevormd, het  Meesterwerk van Zijn almacht.. De ogen schitterden als 2 zonnen, zij waren zacht, de zachtheid zelf, helder als een spiegel. In Haar ogen zag men het Paradijs. Ze trokken tot Zich, het scheen dat Ze alles tot Haar wilde trekken en zich geven.. De ogen van de Onbevlekte waren als de deur van God waar men alles zag wat een ziel kan dronken maken.

Het heiligdom van La Salette in de Franse Alpen.

De boodschap

Melanie vertelt : Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol en in dat Licht een Zeer mooie Vrouw zittend op een rotsblok met het hoofd in de handen. Die mooie Vrouw is opgestaan, Zij heeft haar armen licht gekruist terwijl Ze ons aankeek en tot ons sprak met een buitengewoon zachte stem.

De ongeletterde kinderen begrepen Haar niet altijd want soms sprak ze in het Frans (boodschap voor gans het volk) en soms in het dialect (boodschap speciaal voor de kinderen) maar als papegaaien hebben ze altijd zonder aarzelen dezelfde  woorden steeds opnieuw letterlijk weergegeven.

“Kom dichter bij, mijn kinderen, weest niet bevreesd; Ik ben hier om u een groot nieuws te verkondigen” Toen sprak de Moeder Gods, terwijl tranen uit Haar mooie ogen begonnen te stromen op 19 september 1846 de volgende zeer merkwaardige boodschap:

“Als Mijn volk zich niet wil onderwerpen ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat Ik hem niet langer kan tegenhouden.”

“Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken. Maar jullie, jullie trekken er zich niets van aan. Ik heb u zes dagen gegeven om te werken, ik heb mezelf de zevende dag voorbehouden en gij wilt hem Mij niet toestaan. Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld. Ik heb het u vorig jaar getoond met de aardappelen en ge hebt er u niets van aangetrokken. Wanneer ge er vond die rot waren vloekten jullie en brachten er de naam van Mijn Zoon bij te pas. Zij zullen verder rotten en met Kerstmis zullen er geen meer zijn. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen verrotten. Er zal een grote hongersnood komen maar voordat die komt zullen de kleine kinderen onder de 7 jaar door een siddering bevangen worden en sterven in de handen van hen die ze vasthouden…”

Deze gedane profetische bedreigingen die de Moeder van God in 1846 bekend maakte lieten inderdaad niet op zich wachten :

  1. 1846 : de aardappelziekte
  2. 1847 : de voorspelde kinderziekte teisterde niet alleen de omgeving van La Salette, er stierven 70 kinderen in de streek  maar 75.000 in heel Frankrijk!
  3. 1851 : opduiken van de ziekte van de wijnstok (phylloxera)
  4. 1852 : de notenziekte teistert de streek
  5. 1854 : omdat de streek rond Corps (La Salette) tot het geloof was teruggekeerd, werd de streek gespaard van de cholera die elders in geheel Frankrijk 150.000 slachtoffers eiste.
  6. 1855 : de voorspelde hongersnood eist 100.000 doden in heel Frankrijk !

Verder drong de Moeder Gods erop aan dat men God niet vervloekt en de schuld geeft voor alles wat verkeerd gaat en ze vraagt om de zondag te eren als de dag des Heren. Ze vraagt ook aan de kinderen om iedere morgen en avond één Onze Vader en één Wees gegroet te bidden en meer als het kan. Ze vraagt ook de vasten te onderhouden. Ze zegt letterlijk : “In de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden !” Ze sprak echter ook de volgende bemoedigende woorden als men naar Haar luistert:  “Als ze zich zullen bekeren dan zullen de stenen en rotsen veranderen in graanhopen en de aardappelen zullen gezaaid liggen op de akkers.” Tussendoor is er de Merkwaardige Passage waar O.L.Vrouw aan Maximin een ogenschijnlijk banale gebeurtenis in herinnering brengt : Ze spreekt over een voorval, één jaar voordien, toen Maximin met zijn vader mee mocht op reis om hout in te kopen (zijn vader was wagenmaker). Op de terugreis waren ze gestopt in een bepaald gehucht en daar hadden ze hun boterhammen opgegeten en toen had zijn vader hem slecht graan getoond dat als stof tussen zijn vingers verpulverde en gezegd : Eet mijn jongen, want als dat zo voortgaat met het graan zal er volgend jaar groot tekort zijn. Toen herinnerde Maximin zich het voorval en toen hij diezelfde avond vertelde over de verschijning geloofde zijn vader hem eerst niet. Maar toen zei hij tegen zijn vader : Maar Zij heeft ook over u gesproken. De vader stond stom verbaasd toen hij hoorde dat de “Mooie Dame” zomaar het voorval van verleden jaar in herinnering gebracht had want dit was iets waar alleen vader en zoon bij waren en niemand anders… Dit was voor de vader van Maximin dan ook voldoende om zich te bekeren want hij ging niet naar de kerk… Gedurende de verschijning heeft de “Mooie Dame” ook gesproken tot elk kind afzonderlijk en hen een geheim medegedeeld.

Het geheim van Melanie mocht pas in 1868 worden bekend gemaakt. Dit is dan ook gebeurd.  De Moeder Gods besloot Haar Merkwaardige Boodschap tijdens Haar éénmalige Verschijning te La Salette met tot 2x toe de volgende oproep te herhalen :

“Welnu, Mijn Kinderen, zorg ervoor dat deze Boodschap goed verspreid wordt aan gans Mijn Volk !”

Het Geheim

Het Geheim van La Salette, zoals het gepubliceerd werd met het Imprimatur van Mgr Zola, bisschop van Lecce en geestelijke begeleider van Melanie, herderin te La Salette.

O.L.Vrouw zei : “Melanie, wat Ik je nu ga zeggen zal niet altijd geheim blijven, ge kunt het in 1858 publiek maken”.

Wee de priesters, de plaatsvervangers van Mijn Zoon, die door hun slecht leven, hun oneerbiedigheid en goddeloosheid bij het vieren van de H. Geheimen, door de liefde voor het geld, de zucht naar eer en genot, riolen van onzuiverheid zijn geworden. Wee de priesters en de aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheid en hun slecht leven opnieuw Mijn Zoon kruisigen !

De zonden van de aan God toegewijde personen schreeuwen om wraak en ziehier de wraak voor hun deuren want er is niemand meer om medelijden en vergeving af te smeken voor het volk. Er is niemand meer die waardig is om het Offer aan de Allerhoogste aan te bieden ten gunste van de wereld…

Wee de Prinsen der kerk die zich nergens anders mee bezig houden dan met het opstapelen van rijkdom, met het opbouwen van hun gezag of carriere en het hoogmoedig domineren over de hen toevertrouwde schapen. Velen zullen van het geloof afvallen en het getal der priesters en geestelijken die zich van het ware geloof af zullen scheiden zal groot zijn daar zij niet geleid zullen worden door de goede geest van het evangelie, die een geest is van nederigheid, van liefde en van ijver voor de Glorie van God; onder die personen zullen zelfs bisschoppen zijn.

De hoofden, de leiders van het volk van God hebben het gebed en de boete verwaarloosd en de duivel heeft hun verstand verduisterd. Zij zijn die dwaalsterren geworden die de oude duivel met zijn staart zal meeslepen om ze te doen vergaan

God zal het oude serpent toestaan verdeeldheden te brengen in alle gezinnen en in alle gemeenschappen. Men zal aan allerlei ziekten lijden van fysische en psychische aard. God zal de mensen aan zichzelf overlaten en zal gesels zenden die elkaar langer dan 35 jaar zullen opvolgen. God gaat slaan op een manier zonder weerga. Wee de bewoners der aarde! God gaat Zijn toorn uitputten en niemand kan zich onttrekken aan zoveel gesels tegelijk.

De gemeenschap staat aan de vooravond van de allerverschrikkelijkste geselingen en de allergrootste gebeurtenissen, ge kunt erop rekenen met een ijzeren roede gegeseld te worden en de kelk van de toorn Gods te drinken. Dat de Paus  flink en edel zij, dat hij strijde met de wapenen van het geloof en van de liefde. Ik zal met hem zijn. Dat hij zich in acht neme tegen de wonderdoeners want de tijd is gekomen dat de meest verbazingwekkende wonderen zullen geschieden op de aarde en in de luchten.

Er zullen overal buitengewone “wonderen” plaats hebben, daar het echte geloof is uitgeblust en daar het valse licht de wereld verlicht. De plaatsbekleder van Mijn Zoon zal veel te lijden hebben omdat de Kerk voor een tijd zal overgeleverd worden aan grote vervolgingen. Dat zal de tijd der duisternis zijn. De Kerk zal een afschuwelijke crisis doormaken maar Ik zal met hem zijn tot het einde toe. De bozen zullen meerdere malen een aanslag op zijn leven plegen zonder zijn leven te verkorten ; maar noch hij noch zijn opvolger… zullen de triomf van Gods kerk zien.

In het jaar 1864 zal Lucifer met een groot aantal duivelen losgelaten worden uit de hel. Zij zullen het geloof beetje bij beetje vernietigen en zelfs in de personen die God zijn toegewijd. Zij zullen hen op zulke wijze verblinden dat dezen de geest van die gevallen engelen zullen overnemen tenzij ze een bijzondere genade krijgen. Veel kloosters zullen geheel en al het geloof verliezen en zo veel zielen doen verloren gaan. In de kloosters zullen de bloemen van de Kerk verrot zijn en de duivel zal zich uitgeven vor de koning der harten want de wanorde en de liefde voor het vleselijk genot zullen over de hele aarde verspreid zijn.

Beef aarde en gij allen die er uw beroep van maakt Christus te dienen maar in plaats daarvan uzelf aanbidt. Beeft want God zal u aan Zijn vijand overleveren daar de heilige plaatsen bedorven zijn want veel kloosters zijn niet meer de huizen van God maar de weilanden van Asmodée en de haren. Slechte boeken zullen rijkelijk over de aarde stromen en de geesten der duisternis zullen overal een algemene verflauwing verspreiden voor alles wat de dienst van God betreft. Ze zullen een zeer grote macht over de natuur bezitten. De wereldlijke heersers zullen allen éénzelfde doel hebben: het afschaffen en doen verdwijnen van elk godsdienstig beginsel dat plaats moet maken voor het materialisme, atheisme, spiritisme en allerlei soorten van zonden.

Er zullen burgeroorlogen zijn en daarna een algemene oorlog die afschuwelijk zal zijn. Daar het heilig geloof van God vergeten zal zijn zal de mens meer en meer egoïstisch worden. Men zal de burgerlijke en geestelijke machten afschaffen, iedere orde en elke rechtvaardigheid zullen met voeten getreden worden; men zal niets zien dan moorden, haat, jaloezie, leugen en verdeeldheid, zonder liefde voor God en de mensen. Dan zal er een soort schijnvrede in de wereld heersen. Men zal nergens anders aan denken dan om zich te vermaken. De bozen zullen zich aan alle soorten zonden overgeven maar de kinderen des geloofs, Mijn ware navolgers zullen groeien in liefde tot God en in de deugden die Mij het dierbaarst zijn. Gelukkig de nederige, door de H.Geest geleide zielen. Ik zal met hen strijden tot zij tot de volheid des levens gekomen zijn.

Maar dan zal de natuur om wraak roepen over de mensen en zij zal van ontzetting sidderen in afwachting van wat er met de door misdaden besmeurde aarde zal gebeuren. De seizoenen zullen veranderd worden en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen. Bij de eerste slag echter van Zijn bliksemend zwaard zullen de aarde en de bergen sidderen van vrees daar de wanorde en de misdaden der mensen het gewelf der hemelen doorboren. Parijs zal verbrand worden en Marseille verzwolgen.

Meerdere grote steden zullen door aardbevingen in puin storten en verzwolgen worden. Men zal denken dat alles verloren is en men zal niets anders zien dan moorden en wapengekletter en gevloek horen. De sterren zullen hun gewone bewegingen staken. De maan zal slechts een zwak roodachtig licht uitstralen. Water en vuur zullen aan de aardbol krampachtige bewegingen en verschrikkelijke aardbevingen meedelen die bergen en steden verzwelgen.

De rechtvaardigen zullen veel lijden. Hun gebeden, boete en tranen zullen opstijgen ten hemel en heel het volk van God zal vergeving en medelijden vragen en zal Mijn hulp en Mijn bemiddeling inroepen. Dan zal Jezus Christus door een daad van Zijn rechtvaardigheid en van Zijn grote liefde voor de rechtvaardigen aan Zijn engelen bevelen om al Zijn vijanden ter dood te brengen.

Plotseling zullen de vervolgers van de Kerk en hen die zich aan de zonde hebben overgegeven sterven en de aarde zal zijn als een woestijn. Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen. Jezus Christus zal gediend, geëerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien.

De nieuwe koningen zullen de rechterarm van de H.Kerk zijn die sterk zal zijn, nederig, vroom, arm, ijverig en navolgster van de deugden van Jezus Christus. Het evangelie zal overal gepredikt worden en de mensen zullen grote vorderingen maken in het geloof want er zal eenheid zijn onder de werklieden van Jezus Christus en de mensen zullen leven in de vreze Gods. Maar die vrede zal echter niet van lange duur zijn. 25 jaren van overvloedige oogsten zullen hen doen vergeten dat de zonden van de mensen de oorzaak zijn van alle rampen die op aarde neerkomen.

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid.

Een voorloper van de antichrist zal strijden tegen de ware Christus. Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn. De kerk zal verdwenen zijn , de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia. Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven. Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H.Geest en zullen de duivelse dwalingen van de Antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en 3 steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn.

Wee de bewoners der aarde! Er zullen bloedige oorlogen en hongersnoden zijn, pest en besmettelijke ziekten, buien van een verschrikkelijke hagel van dieren, donderslagen die steden zullen doen wankelen, aardbevingen die landen zullen verzwelgen. Men zal stemmen horen in de luchten.

De mensen zullen zich met het hoofd tegen de muren slaan, zij zullen de dood afroepen en anderzijds zal de dood hun marteling zijn. Het bloed zal overal stromen. Wie zal kunnen overwinnen als God de tijd der beproevingen niet inkort ? Maar door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen zal God zich laten vermurwen.

Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. (De Antichrist) Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michael. Hij zal vallen en de aarde die sedert 3 dagen in voortdurende beweging zal zijn zal haar vurige schoot openen. Hij zal voor eeuwig met al zijn trawanten gestort worden in de eeuwige afgronden der hel.

En dan zullen water en vuur de aarde zuiveren  en alle hoogmoed der mensen verslinden en alles zal vernieuwd zijn en God zal gediend en verheerlijkt worden. Het Evangelie zal overal verkondigd zijn, alle volkeren en alle landen zullen de Waarheid kennen.”

Verder zei O.L.Vrouw :

“Ik richt een dringende oproep tot de Aarde” : Ik roep de ware leerlingen van de levende en in de hemel heersende God, ik roep de ware navolgers van de mensgeworden Christus, de enige en ware redder der mensen; Ik roep Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken, hen die ik om zo te zeggen in Mijn armen draag, hen die van Mijn geest hebben geleefd. Tenslotte roep ik de Apostelen van de Laatste dagen, de trouwe leerlingen van Jezus Christus, die hebben geleefd in verachting van de wereld en onthecht aan zichzelf, in armoede en nederigheid, in de stilte en gebed, in kuisheid en versterving, in vereniging met God in het lijden en ongekend door de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komen verlichten. Gaat en toont u als mijn geliefde kinderen. Ik ben met u en in u mits het geloof het licht is dat u verlicht in deze donkere dagen. Werkt voor de glorie en de eer van Jezus Christus. Strijdt kinderen van het Licht, gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde… “

En tot twee maal toe besloot de Moeder Gods met volgende woorden: “Welnu mijn kinderen, ge zult dit aan heel mijn volk bekend maken.”

Paus Pius IX erkende de Verschijning van Onze Lieve Vrouw te La Salette, en bevorderde de verspreiding van het geheim. Na zijn dood werd het geheim van Onze Lieve Vrouw echter in de doofpot gestopt.

Het geheim bestaat uit verschillende delen, en niemand kan met zekerheid zeggen op welke periode in de geschiedenis ze slaat. Vast staat zeker dat er uitstel is verleend, en dat bepaalde gebeurtenissen kunnen zijn afgewend (wijziging van ‘plannen’) door het gebed. Profetieën zijn vaak voorwaardelijk. Maar de voorzegging over Rome is wel bezig in vervulling te gaan.