Is de stillegging van de maatschappij de aanloop naar de Grote Waarschuwing?

Uit de profetieën weten we dat door de schok van de Grote Waarschuwing – de gewetensverlichting, zoals ook aangekondigd te Garabandal in 1961 – het openbaar leven zal stilvallen. Is het stilleggen van het openbaar leven naar aanleiding van het coronavirus de aanloop naar de Grote Waarschuwing?

Is dit stilleggen van de maatschappij op onrechtstreekse wijze bedoeld door Gods barmhartigheid, zodat de maatschappij reeds is stilgevallen en de mensen beter voorbereid zijn?

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens de impact, die de Waarschuwing op de gehele mensheid zal hebben, onderschatten. De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen. Velen zullen getuige zijn van wat zal gezien worden als een catastrofaal gebeuren wanneer twee kometen zullen lijken te botsen en exploderen vlak bij het aardoppervlak. De vlammen van vuur zullen er uitzien alsof een vulkaan is uitgebarsten in de lucht en velen zullen bang zijn. De stralen van rood vuur zijn de stralen van Mijn Bloed, de stralen van Mijn barmhartigheid, aan jullie gegeven als een geschenk van een zodanige omvang dat geen mens in staat zal zijn om te begrijpen wat er aan het gebeuren is. Velen zullen door heel hun lichaam een vuur voelen branden alsof de hitte van de zon hen overweldigt. Innerlijk zullen zij een brandende hitte voelen totdat het bewustzijnsgevoel hen in staat stelt om getuige te zijn van het schouwspel van hun ziel. Velen zullen de aarde voelen beven alsof er een aardbeving is. De grond zal beven, kreunen en velen zullen neervallen, zich om beschutting vastklampend aan wat ze maar kunnen. Maar de grond zal zich niet openen en hen opslokken. Want dit is geen fysieke aardbeving maar een bovennatuurlijke.

Vooraleer dit gebeurt, zullen de weerpatronen doorbroken worden. Mijn kruis zal na de explosie aan de hemel verschijnen.

Velen zullen bittere tranen van berouw en verdriet wenen en zullen door hun zonden de pijn van vernedering ondergaan. Anderen zullen schreeuwen en vloeken omdat zij niet in staat zullen zijn om de verlichting, een goddelijk gebaar, te verdragen door de duisternis in hun ziel en zij zullen zich verzetten tegen het licht van Mijn barmhartigheid. Zij zullen brullen door de pijn van het vuur van de hel omdat Mijn gebaar van barmhartigheid hen het lot zal tonen dat hen te wachten staat, tenzij zij tot inkeer komen en hun handelwijze veranderen. Die goede zielen, die van Mij houden, zullen eveneens lijden want velen onder hen zullen ook bedekt zijn met de zonde, maar zij zullen ogenblikkelijk absolutie ontvangen. Ook zij zullen nederig gemaakt worden wanneer hen hun zonden van hoogmoed getoond worden. Velen zullen achteraf gedurende enige dagen binnen blijven en velen zullen voor zichzelf moeten zorgen door het gebrek aan dienstverlening. Dat is de reden waarom jullie je moeten voorbereiden. Het zal bovendien een periode van lijden zijn waarbij de zielen de pijn van het vagevuur zullen ondergaan terwijl hun zuivering plaatsvindt. Op die manier zullen velen een openbaring over de toestand van hun ziel ervaren en nederig gemaakt worden op een manier die zij nooit eerder ervaren hebben. Zoveel mensen zullen aanvaarden wat er gebeurd is en zullen weten dat hen een groots geschenk van Mijn genaden en Mijn goddelijke barmhartigheid gegeven werd. De bekering zal wereldwijd zijn en van een omvang die sinds Mijn kruisdood niet meer gezien werd. Miljarden zullen zich tot God wenden doordat de waarheid duidelijk zal worden.

Zij zullen exact weten wat er op de Dag des Oordeels zal gebeuren en zij zullen weten hoe hun ziel te redden omdat Mijn liefde hen omhuld zal hebben. Zij kunnen opnieuw gezond worden naar geest, lichaam en ziel. Mijn kruis zal het bewijs zijn van Mijn manifestatie van Mijn goddelijke barmhartigheid, reeds zo lang aan de mensheid beloofd. Het zal overal ter wereld in de lucht gezien worden. Een rust zal neerdalen over heel de aarde ten gevolge van deze daad van goddelijke interventie, verleend aan Gods kinderen om hen uit hun sluimer te doen ontwaken. (Jezus Christus, uit de boodschappen van het Boek der Waarheid, 15 juli 2012).

En ook:

Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn. Overal zullen de mensen nederig gemaakt worden op een manier die ongewoon is. Velen zullen te zeer van streek zijn om onmiddellijk naar hun werkplaats terug te keren. Mensen in machtsposities, in regeringen, zullen hun wetten in twijfel trekken. De moordenaars en misdadigers binnen jullie gemeenschappen zullen een vreselijk verdriet en wanhoop voelen maar velen zullen boete doen voor hun zonden. (Jezus Christus, uit de boodschappen van het Boek der Waarheid, 17 juli 2012)

Als de maatschappij en het openbaar leven op volle toeren zou draaien bij het aanbreken van de grote dag, dan zou de klap veel groter zijn wanneer de maatschappij volledig stilvalt. Maar als de maatschappij reeds is stilgevallen, dan is de klap veel minder hard. De mensen zijn reeds voorbereid (ze hebben wat extra voedsel in huis, ze zijn het al wat gewoon om binnen te blijven, de winkels zijn niet meer open, enz…). Dit virus – dat zoals we moeten toegeven nog steeds zeer mild is in vergelijking met andere dodelijke virussen in de geschiedenis – kan net de aanleiding zijn voor de Grote Waarschuwing.

The History of Pandemics by Death Toll

Het is duidelijk dat er een reeks gebeurtenissen aan de Waarschuwing vooraf gingen gaan:

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid van de gebeurtenissen in de aanloop naar de Waarschuwing neemt verder toe. Het gebed, Mijn kinderen, is van essentieel belang nu Mijn kinderen overal ter wereld, vervuld met de gaven van de Heilige Geest, vooruitschieten om Mijn strijdmacht te vormen. Hoewel vrij klein doordat veel van Mijn volgelingen nog moeten begrijpen dat ieder van hen nu al een belangrijke rol speelt, zal deze strijdmacht opstaan en Mijn kinderen tot het bittere eind aanvoeren. (Jezus Christus, uit de boodschappen van het Boek der Waarheid, 10 augustus 2011)

Uit de diverse profetieën is ook bekend dat éérst de Grote Waarschuwing komt, en pas daarna – na enige tijd – de Antichrist op het wereldtoneel zal verschijnen als de teruggekeerde Messias. En na een korte periode zal Jezus Christus dan in volle glorie terugkeren om deze wereld te oordelen.

De H. Maagd gaf op 6 september 1991 aan zuster Agnes, een zienster in Hongarije, de volgende boodschap over de volgorde van de gebeurtenissen:

  1. De Waarschuwing
  2. Het grote wonder in Garabandal
  3. De wereldheerschappij van de Antichrist. De 3,5 jaar kunnen door gebed, offer en eerherstel ingekort en gemilderd worden.
  4. De zege van de Moeder Gods, door de Liefdevlam van haar Onbevlekt Hart – over Satan en zijn aanhangers, die in de eeuwige afgrond gestort worden
  5. De Wederkomst van Jezus op de wolken van de hemel, die zal intreden als de aarde van alle boosheid gezuiverd is. Met de Wederkomst van Jezus begint tegelijk de Nieuwe Wereld, het tijdperk van de H. Geest, gekenmerkt door liefde en vrede.

Meer profetische boodschappen over de Grote Waarschuwing kunt u hier vinden.