Editoriaal: Paus Pius X die het modernisme veroordeelde (2)

Vervolg.

Het parool van de modernisten was: “Blijf in de Kerk en tracht overal te infiltreren om u zo van de Kerk meester te maken. Probeer abten en leerstoelen te veroveren en in het geheim modernistische ideeën te verspreiden.

Jozef Schmitzer, een hoge Duitse modernist, schreef in 1912 deze onthullende zinnen: “Pius X heeft alleen maar bereikt dat hij een open modernisme veranderde in een verborgen, dat voor hem des te gevaarlijker is. Dit latent modernisme heerst reeds op katholieke universiteiten en faculteiten, doceert op leerstoelen, voert het woord op volksvergaderingen en in vakverenigingen, is redacteur van katholieke bladen en tijdschriften, studeert als geleerde in eenzame kamertjes en stille kloostercellen.” Pius X had dus gelijk toen hij in zijn Encycliek “Pascendi” schreef: “Niets is sluwer, niets is listiger dan zij. De leugen is haar wapen.” Zij bezetten posten tot zelfs in het Vaticaan. Gedurende het laatste Concilie waren zij fel actief en hebben zij getracht hun dwaalleer te doen aannemen. Vóór het einde van het Concilie reeds, begon hun afbraakwerk. Zij waren het die zogezegde vernieuwingen in de kerken doorvoerden met de duivelse leugen. Dit alles gebeurde zogezegd volgens de besluiten van het Concilie. Maar in deze besluiten is nergens een woord te vinden over deze doorgevoerde vernieuwingen/vernietigingen. Het modernisme voert trouw de richtlijnen uit van de vrijdenkers.

Citaat uit “Que Pasa” van 26 april 1976:

Op het congres van de loge 1928-1929 werd onder andere verklaard: “Onze taak is het de Rooms Katholieke Kerk af te breken om ze te vervangen door een wereldgodsdienst, waarin alle godsdiensten en sekten opgenomen worden, een Kerk waarin niets geboden of verboden wordt. De Kerk van de vrijheid! Wij moeten beginnen met het geloof in de Tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie te vernietigen! ’t Is de steunpilaar van de Katholieke Kerk! Eens die steunpilaar weg, valt geheel het gebouw in puin! Eerst en vooral moeten wij verkrijgen dat de Katholieken rechtstaande, zonder kniebuiging, de hostie in de hand ontvangen. Eens dit bereikt, valt al de rest als een rijpe vrucht in onze handen! De communiebanken moeten weg uit de kerken! Weg met de knielbanken en bidstoelen! Het tabernakel moet weg van de altaren! De Sacramentsprocessies moeten verdwijnen! De rest zal volgen. Veel priesters zullen ons helpen!”

Dit programma werd door de modernisten reeds stipt uitgevoerd.

In september 1904 verklaarde Bonnet – vrijdenker – in de Kamer van afgevaardigden te Parijs:

“Ons einddoel is: het voor altijd vernietigen van het Christendom, zelfs van alle Christelijke gevoelens!”

Op 4 maart 1904 zegt Ferdinant Buisson – vrijdenker – in dezelfde Kamer van afgevaardigden:

“Ik ken het spreekwoord: Het kleed maakt de monnik niet! Maar ik beweer dat het juist het kleed is dat de monnik maakt! Inderdaad, want voor hem en voor anderen is het kleed het teken, het eeuwig symbool van zijn macht! Wij moeten het hem afrukken. Eens dit uniform afgelegd, is er voor hem geen regel meer, die hem bindt voor geheel zijn leven. Hij zal niet meer de man zijn van de kerk. Vroeg of laat wordt hij de man van de familie. Hij zal trouwen en zijn brood willen verdienen zoals iedereen.”

Ook hier kan het modernisme victorie roepen! De brevierbiddende priester in soutane die eerbied en vertrouwen afdwong is reeds lang uit onze straten verdwenen.

  • Wij (de auteur van dit stuk en dezen van zijn generatie, nvdr) hebben het meegemaakt dat pas benoemde bisschoppen op de TV verschenen in een fijn gemaakt burgerpak met gekleurde stropdas, zelfs zonder kruisje.
  • Wij hebben het meegemaakt dat priesters in burgerpak, zonder het minste teken van hun waardigheid in het publiek verklaarden, en zelfs schreven: “Wij zijn mannen zoals anderen.” Noem mij de Jef, de Polle, de Willy, de Sus of de Jan.
  • Wij hebben het meegemaakt dat deze Jef of Jan verzaakten aan hun priesterambt en trouwden. Zo pleegden zij hoogverraad want zij verzaakten aan de hoogste liefde voor de laagste.
  • Wij hebben het meegemaakt dat uitgetreden priesters aangesteld werden tot godsdienstleraars in Katholieke scholen, waar zij van onze kinderen ongelovigen maakten.
  • Wij hebben het meegemaakt dat diegenen die geroepen en aangesteld werden om de Leer van Jezus en zijn Kerk te verkondigen, deze Leer totaal afbraken. Onder Jezus’ apostelen was er maar één verrader. Nu zijn er miljoenen verspreid over heel de wereld, die met een kus hun Meester verraden.
  • Dit alles en helaas, nog zoveel meer moeten wij meemaken door de werking van het modernisme dat herders veranderd heeft in verscheurende wolven voor hun kudde.

Onmiddellijk na het Concilie had de grote aanval plaats tegen onze Katholieke scholen, tegen de ziel van het kind. Het godsdienstonderricht moest nu anders gegeven worden. De Catechismus waarin de ware leer van Jezus en zijn H. Kerk werd uiteengezet, moest weg uit onze Kerken, scholen en gezinnen. Met volle vrachtwagens werd dit kostbaar boekje als oud papier naar de papierfabrieken gevoerd om er gerecycleerd papier van te maken. De godsdienstlessen zouden vervangen worden door de nieuwe modernistische Catechese. Het resultaat van hun nieuwe methode was catastrofaal! De kinderen uit onze katholieke scholen kennen geen gebeden meer, zij kennen de 10 geboden niet. Zij kennen de waarheden van ons geloof niet. Zij zijn totaal ongelovig geworden! Door het daarbij horend seksonderricht is alle schaamte gevoel en zondebesef weggenomen! In die vernieuwde catechese werd op een sluwe manier, de valse filosofie van ht modernisme onderwezen. Ondanks het protest van veel ouders, blijven de modernisten doorgaan met hun afbrekende vernieuwende moderne catechese.

Toen onze Lieve Hemelmoeder zag dat haar raspaarden de ploeg van het ware geloof lieten steken en lieten roesten, spande zij haar ezelkes voor de verlaten ploeg. Aan een paar gaf zij de opdracht de goede oude Catechismus, uitgegeven en verplichtend gemaakt in alle bisdommen van België in 1954, weer uit te geven en te verspreiden. Volgens onze 6 bisschoppen van toen, moest de tekst dienen voor het Catechismusonderwijs aan de kinderen in de scholen en voor het godsdienstonderricht van de gelovigen, op de zondagen in de Kerken.

Deze Catechismus door de modernisten verbannen uit onze scholen en gezinnen, alleen omdat hij de zuivere leer van Jezus en Zijn Kerk bevatte, weer uitgeven was een zware opdracht. Dit boekje kostte in 1954 15fr. per stuk en wij leveren ze nu (in ca. 1985) aan 250 fr. voor 10 exemplaren aan Mariale Apostelzielen, die zorgen voor de verspreiding (heden, anno 2019, kunt u ze gratis downloaden op deze website, of een gedrukt exemplaar bestellen bij Uitgeverij JEANNE D’ARC voor €6,50, nvdr).

Eindelijk kwam ook het Vaticaan in actie tegen de Moderne Catechese. Op uitnodiging van Mgr. Decourtray, hield Kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, op 13 januari 1983 een ophefmakende redevoering, waarin hij de nieuwe catechese totaal afkeurde. Hij zei:

“Het was een eerste en grove fout de Catechismus af te schaffen en hem ‘voorbijgestreefd’ te noemen, terwijl hij door zijn inhoud de ware Leer verkondigde. De goede oude Catechismus moest vervangen worden door de moderne Catechese die de ware leer minimaliseert en de menswetenschap boven de godgeleerdheid plaatst. De [nieuwe] catechese laat gewoonlijk de dogma’s weg en breekt de geschiedkundige waarde van de Bijbel af, of stelt alles in twijfel. Alles moet men kennen door “ervaring”. Wij moeten maar geloven wat ons aanstaat, wat wij begrijpen.”

Kardinaal Ratzinger zag maar één oplossing: zo snel mogelijk terugkeren naar de goede Catechismus. De Roomse Catechismus, uitgegeven door Pius V als gevolg van het Concilie van Trente. Zo werd onze verbannen Catechismus door Kardinaal Ratzinger in ere hersteld. Op aanvraag van Mgr. Lustigev herhaalde Kardinaal Ratzinger diezelfde toespraak te Parijs op 16 januari 1983. De modernisten zijn natuurlijk niet akkoord en zullen voortgaan met hun ketterse Catechese.

Met aandrang vraagt O.L.Vrouw de Rozenkrans te bidden, “het machtigste wapen tegen Satan”, om haar zo te helpen de zielen van haar verdwaalde kinderen te redden. De laatste strijd met Satan en zijn trawanten is nu volop bezig. Laat u niet ontmoedigen en geef u niet over!

Toen de bloedige slag van Waterloo voor Napoleon verloren was, vluchtten zijn soldaten in wanorde. Om die wilde aftocht van zijn wapenmakkers te beschermen, vormde generaal Cambronne – met zijn oude garde – een laatste gevechtsgroep om de oprukkende Engelsen en Pruisen tegen te houden. Toen zijn troep dapperen omsingeld werd, riep een vijandelijk officier: “Cambronne, geef u over! ’t Is nutteloos verder te vechten! Gij staat alleen op het slagveld!” Cambronne antwoordde: “De oude garde sterft, maar geeft zich niet over!” Bij de tweede roep, klonk zijn bevel: “Vuur!” en Bij de derde oproep om zich over te geven, was zijn laatste antwoord: “Merde!” en hij stierf met het wapen in de hand.

Goede Maria-vrienden, wij vormen de garde van Onze Lieve Hemelmoeder, aangevoerd door St. Michaël. Met hen zullen wij overwinnen! Laat ons in momenten van ontmoediging en vermoeidheid denken aan de woorden van Cambronne te Waterloo: “Liever sterven dan zich over te geven!”

Bron: Brochure ‘De Heilige Paus Pius X die het modernisme veroordeelde” – Uitgegeven door A. Vanderveken, Mechelen – 1985;

De Encycliek Pascendi Dominci Gregis van St. Paus Pius X werd in vraag- en antwoordvorm uitgegeven door Pater Lemius als de “Catechismus van het Modernisme” en nu heruitgegeven door Uitgeverij JEANNE D’ARC. U kunt dit uiterst interessant boek bestellen via Bol.com en Amazon, of via Lulu. Op Amazon UK zijn er momenteel grote kortingen op deze Catechismus.