Het dreigende nieuwe schisma waar nu zo veel over wordt gesproken, werd reeds 7 jaar geleden voorzegd

Net zoals het aftreden van Paus Benedictus werd voorzegd, en net zoals werd voorzegd dat de opvolger van Benedictus een valse paus zou zijn, de Valse Profeet genaamd, werd ook voorzegd dat er een schisma zich zou beginnen aftekenen en uiteindelijk voltrekken. Alles wat zich nu voor uw ogen afspeelt, werd voorzegd. Wij, van de redactie, vallen dan ook niet uit de lucht bij het vernemen van de ontwikkelingen in het Vaticaan – in tegenstelling tot vele anderen.

Profetieën over het laatste schisma

Een profetie van 25 jaar geleden:

“Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. Dit is het Derde Geheim van Fatima.” (Openbaring over het Derde Geheim van Fatima een de Franse priester Raymon Arnette in 1994:)

Een profetie van ca 7,5 jaar geleden (ca. een jaar vóór het aantreden van Bergoglio):

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind! Houd jullie vast aan elkaar! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. (Boek der Waarheid; boodschap van de Heer op 20 maart 2012)

profetie van 6,5 jaar geleden (een week na het aantreden van Bergoglio):

Zovelen zullen de heerschappij van de Valse Profeet omhelzen en Mij met vreugde in hun hart aan de kant schuiven. Wanneer daarna de fouten van zijn handelwijze zichtbaar worden, zullen Mijn arme gewijde dienaren nergens terecht kunnen. Hun smart zal omslaan in angst en hun angst zal omslaan in vertwijfeling. Zij zullen niet weten wie te vertrouwen, maar zij moeten dit beseffen: Mijn Lichaam, Mijn Kerk, mag dan wel gegeseld en ontheiligd worden, maar aan Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want deze kan nooit sterven. Aan diegenen onder jullie die Mijn Woord en de waarheid, die jullie als een bijzonder geschenk van de Hemel gekregen hebben, nu verwerpen: Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten tot jullie terug naar Mij komen. Ik zal nooit opgeven tot Ik jullie armzalige ziel kan redden. Mijn Kerk, waarin Mijn Leer en de sacramenten intact blijven, zal leven en kan nooit vergaan. Ze heeft geen bakstenen en mortel nodig omdat Ik het ben, Jezus Christus, van wie het Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, gewijde dienaren en volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn met Mijn Lichaam verenigd om Mijn Kerk op aarde te vormen. Jullie moeten dus leren om sterk, moedig en trouw aan Mijn heilig Woord te zijn, ongeacht welke argumenten van het tegendeel jullie voorgehouden worden.Het moment waarop het schisma blootgelegd wordt, is dichtbij, en nu reeds is er in Rome een vreselijk onbehagen voelbaar. Wanneer de Heilige Geest met de geest van het kwaad botst, schept een richtlijn verdeeldheid zodat twee partijen zich aftekenen. De grote scheuring zal snel neerstrijken. Dan zullen velen van diegenen, die door de leugenaar misleid werden, terug in Mijn heilige armen lopen om bescherming. Ik ben jullie tot gids in deze droevige tijden en vraag dat jullie allemaal Mij jullie tranen overhandigen, en Ik zal jullie troosten naar de geest. Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.

Een profetie van 6,5 jaar geleden (ca. 2 maand na het aantreden van Bergoglio):

Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de duisternis voeren. Diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die de gruwel verwerpen, zullen door de apostel Petrus – die op de eerste Stoel van Rome zat – geleid worden. Hij zal Mijn geliefde Benedictus geleiden die, zoals voorzegd, hen zal helpen de waarheid in te zien. Hij zal de verschrikkingen moeten aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door diegenen die aan het ene ware Woord van God trouw gezworen hebben. En zo zal het schisma een aanvang nemen. Diegenen die de valse leer volgen – waarin Ik, Jezus Christus, niet vereerd wordt – zullen door het Beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. Die onschuldige dienaren van Mij, die deze boodschappen tot nu toe niet aanvaard hebben, zullen nu om troost naar Mij komen lopen. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen veel van deze arme zielen door de Heilige Stoel verworpen worden. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden. Ik zeg dit tot hen. Blijf kalm en wees in vrede want wanneer jullie de waarheid volgen, zullen jullie gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer accepteren, die van Mijn gezag verstoken zal zijn. Tot diegenen die leugens aannemen in de overtuiging dat jullie je plicht doen: jullie moeten beseffen dat jullie een moeilijke weg het hoofd zullen moeten bieden. Jullie hebben twee keuzes. Blijf in het Licht van God of keer Mijn heilige Sacramenten de rug toe! Weldra zullen velen van jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma zal wreed zijn en er zal zich een oorlog ontspinnen tussen de waarheid en de leugens. Het zal de Katholieke Kerk ten val brengen, tot deze op een hoop stenen gelijkt, maar de ene ware Kerk zal verheven blijven staan doordat Mijn trouwe dienaren Mijn restleger opzetten. Zij zullen strijden tot het bittere einde om het Woord van God te handhaven. (Boek der Waarheid, boodschap van de Heer op 2 mei 2013).

Een profetie van 6 jaar geleden:

Mijn zeer geliefde dochter, ga de wereld in, jullie allemaal, en verspreid de Evangeliën want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt. Jullie moeten al jullie vertrouwen op Mij stellen en getroost zijn in de wetenschap dat wanneer de Grote Dag aanbreekt, jullie slechts in een oogwenk met lichaam en ziel in Mijn armen gehesen zullen worden. Dat is de reden waarom jullie met liefde en geduld de wereld moeten herinneren aan Mijn Leer. Herinner hen eraan dat de zonde bestaat en vergeven zal worden, maar zij moeten Mij dan eerst om vergeving vragen. Niettegenstaande hen verteld wordt dat de zonde de tweede natuur van de mens is, moeten zij weten dat zij, als Gods kinderen, elke keer om verzoening moeten vragen, hoe onbeduidend hun zonden ook mogen lijken. De zonde is wat jullie van God scheidt. Hoe meer jullie zondigen, hoe duisterder jullie zullen worden en hoe dieper het zielenleed dat jullie zullen voelen, en dan zullen jullie zo rusteloos zijn dat niets dan Mijn genade jullie pijn zal verlichten of jullie waarachtige vrede zal brengen. Weet dat wanneer de heerschappij van de ketterij een aanvang neemt, diegenen die zich daarmee inlaten, een vreselijke eenzaamheid en ellendigheid gewaar zullen worden. Maar naar de buitenwereld toe zal alles voor de Kerk aanvaardbaar lijken. Terwijl jullie innerlijk zullen worstelen, zullen alle uiterlijke rituelen – die in de naam van een wereldwijd verenigde kerk uitgevoerd worden – maken dat jullie je ongemakkelijk voelen. Binnen de zes maanden nadat de ketterij in Mijn Kerk ingevoerd wordt, zullen velen die Mijn roep negeerden, wegvluchten en diegenen opzoeken die Mijn heilig Woord trouw bleven. Dan zal Mijn strijdmacht aanzwellen, groeien en de overblijvers uit alle Christelijke Kerken verzamelen en de geest van het kwaad bestrijden.

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze horen te zijn, ontzegd worden. De derde fase zal plaatsvinden wanneer Mijn Kerken geschonden werd, en het zal dan zijn dat Mijn heilige dienaren eindelijk de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, zullen begrijpen.

Mijn profeten liegen niet. Zij doen niet graag wat hun gevraagd wordt te doen. Zij openbaren enkel Mijn heilig Woord en doen wat hen door de Heilige Wil van Mijn Vader opgedragen wordt. De tekenen dat de laatste profeet – de enige profeet aan wie vandaag de dag vanuit de Hemel de machtiging gegeven wordt om de wereld op de Tweede Komst voor te bereiden – gekomen is, zijn er nu. Wanneer jullie begrijpen dat de profetieën – die vanuit de Hemel aan de wereld gegeven worden – erop neerkomen om jullie geloof te doen toenemen en om ervoor te zorgen dat jullie trouw blijven aan Mijn heilig Woord, dan zullen jullie deze aannemen. Zodra deze zich afspelen, zoals voorzegd, zullen jullie de waarheid kennen. Sta klaar! Wees in vrede, want Ik zal jullie allen, die zich nu verzamelen om Mijn restleger op aarde te vormen, vergezellen. (Boek der Waarheid; boodschap van de Heer op 20 oktober 2013)

Het schisma dat staat te gebeuren is iets ongezien in de geschiedenis van de Katholieke Kerk. Tot op heden waren het de ketters die zich afscheurden van Rome, maar nu zal het het ketters geworden Rome zijn dat zich – samen met alle afvallige geestelijken en gelovigen – die zich zal afscheuren van de Katholieke Kerk. Slechts weinigen kennen de profetieën van La Salette en Fatima. Onze Lieve Vrouw voorzegde reeds in 1846, dat is 173 jaar geleden (!) dat Rome in de eindtijd het geloof compleet zou verliezen, en de zetel van de Antichrist zou worden. In het Derde Geheim van Fatima werd gesproken over een situatie van twee pausen: een valse paus en een echte paus (de bisschop in het wit die zich voordoet als de paus, en de Paus). En ook de zalige A.K. Emmerick deed voorspellingen over een toekomstige valse Kerk en een schisma, waarbij de ware Kerk zou moeten gaan onderduiken.