Rampen

Het land zal met een derde verminderd worden

“Parijs zal verbrand en Marseille zal verzwolgen worden.”

Profetie over het lot van de twee grootste steden van Frankrijk – De H. Maagd in La Salette, 1846

Onlangs waren er twee bevingen in Californië, één van 6.4 en een dag later één van 7.1. De schade bleef beperkt, maar heel wat mensen kregen toch wat schrik. Deze bevingen zijn echter een peulenschil in vergelijking met wat nog moet komen. Heel wat katholieke en Bijbelse profetieën spreken over grote rampen die de wereld in de laatste dagen zullen treffen. Bovenstaande profetie van de H. Maagd in La Salette spreekt voor zich: de twee grootste steden van Frankrijk zijn, indien een grote bekering uitblijft, tot de ondergang gedoemd. Parijs zal, zo lezen we in andere, verklarende profetieën, door een hemels vuur verbrand worden, en de miljoenenstad Marseille, die aan de kust ligt, zal wellicht door een tsunami getroffen worden, of ten gevolge van een grote aardbeving in de zee zinken.

Maar het is niet enkel over deze twee Franse steden dat er geprofeteerd werd. Er zijn in de VS heel wat mensen die in een droom of een visioen een grote ramp gezien hebben die zich zal voltrekken aan de westkust van de VS, en dan meer bepaald in Californië. Velen zagen dat de San-Andreasbreuklijn op een gegeven moment zodanig zal gaan beven dat het gedeelte ten westen van deze breuklijn (met steden zoals Los Angeles (met Hollywood) en San Francisco) letterlijk zal wegzinken in de oceaan.

Wie een beetje geïnformeerd is, weet dat Californië de porno-hoofdstad van de wereld is, met het grootst aantal pornofilmstudio’s (vnl. dan in LA en SF). Dat deze steden, die wellicht in zondegraad de oude steden van Sodom en Gomorra overstijgen, zullen verwoest worden hoeft ons eigenlijk niet te verbazen.

Ook in het Boek der Waarheid staat een profetie die zegt dat tegen dat de Wederkomst van de Heer zal worden ingeluid, de wereld onherkenbaar zal veranderd zijn en dat 1/3 van het land wereldwijd in de zee zal weggezonken zijn:

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn. De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat. Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen vóór Mijn Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn. Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden, als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Wees dus alstublieft vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen. Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die zich zullen bekeren, weggeveegd worden. (De Heer op 20 februari 2014).

De lezers kunnen weer beginnen lachen of deze profetie afwimpelen als zijnde vals, want het komt toch van die valse zienster die dat fameuze Boek der Waarheid uit haar duim heeft gezogen? Zouden we niet beter ons bekeren, ons hart openen voor Gods boodschappers en God in deze goddeloze tijd smeken om barmhartigheid. Want wie denkt dat God een soort van “goede sinterklaas” is, die steeds de spons zal vegen over alle gruwelijke zonden van de mensen, en zal blijven cadeautjes uitdelen aan zowel de goeden als de slechten, zonder dat er ook maar enig berouw over de zonden aan te pas komt, heeft het mis. Gods barmhartigheid moet verwelkomd worden, maar indien dat niet gebeurt, moet zijn gerechtigheid gevreesd worden. Reeds tegen de H. zuster Faustina zei de Heer: “Wie niet door mijn deur van barmhartigheid gaat, zal door de deur van de gerechtigheid moeten gaan.” De wereld zál gekastijd worden. Dat is het ook wat Onze Lieve Vrouw steeds maar komt zeggen in haar verschijningen: “bekering en boete!”

In het boek Openbering lezen we dat, als de zevende engel zijn schaal zal uitgieten, er een aardbeving zal zijn die zo hevig zal zijn dat niemand in de geschiedenis ooit zo’n krachtige aardbeving zal gezien hebben en dat alle eilanden zullen wegzinken in de oceanen, dat de grote steden zullen instorten (de wolkenkrabbers van de wereldsteden) en dat er zelfs geen bergen meer zullen zijn (die wellicht door aardverschuivingen en dergelijke zullen “instorten”). We spreken dan wellicht van een beving (of simultane bevingen) met magnitude 10 of meer. De zwaarste die tot nu toe werden geregistreerd en die gepaard gingen met grote tsunami’s (Indonesië in 2004 en Japan in 2011) vallen allemaal in de categorie van 9.

En de zevende engel toot zijn schaal uit de lucht. Toen riep uit de Tempel, vanaf de troon, een machtige stem: “Het is gebeurd” En er kwamen bliksemstralen en dreunende donderslagen. Er ontstond een hevige aardbeving, zoals er nooit één geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo ontzettend was die aardbeving. en de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en Hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toorn te drinken. En alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te zien.” Apoc. 16,17-20

Maar deze rampen zijn allemaal pas voor het allerlaatste einde, als God reeds talloze waarschuwingen aan de wereld zal gegeven hebben middels grote tekenen en onder andere de Grote Gewetensverlichting of de Grote Waarschuwing. Veel kan afgewend worden als er grote bekering komt. Denken we maar aan de profetie die God deed aan Jona. Ninevé zou ondersteboven gekeerd worden (wellicht door een zeer zware aardbeving getroffen worden), maar de mensen bekeerden zich – van de koning tot de arme bedelaar – en ze riepen een boetetijd af, gingen in zak en as zitten en bekeerden zich van hun slechte daden. En God kwam terug op zijn besluit en vernietigde de stad niet…

Categorieën:Rampen

14 antwoorden »

 1. De gestigmatiseerde Marie Julie Jahenny gaat in detail in op alle straffen die God zal zenden, in het bijzonder wat Frankrijk betreft. Ik heb al haar boeken en neem ze ernstig. De mensen die een God die straft ontkennen, hebben in één ding gelijk: “God wil niet straffen.” Inderdaad, God straft met de grootste tegenzin, maar als het moet straft God. Hij zou niet rechtvaardig zijn indien Hij het goede zou belonen en de rechtvaardigen laat lijden onder het kwaad dat hen wordt aangedaan, indien Hij de onbekeerlijke kwaaddoener onbestraft zijn gang zou laten gaan. Een niet straffende God gaat samen met de nutteloosheid van Christus’ Kruisoffer, gaat samen met niet geloven in de Hel en demonen, en het in de prullebak gooien van de Bijbel. De verwoestingen in de natuur zijn bedoeld om de mensen tot inkeer te brengen, want zolang de mens leeft kan zijn ziel gered worden. O ja, dan is er het fabeltje dat God de kwaaddoeners in een soort eeuwigdurend coma brengt, een soort niet-bestaan. Dat is echt een fabeltje, bedoelt om de gewetens te sussen. Wat is het essentiële verschil tussen de mens, als kroon der schepping, en dieren? De mens heeft een onsterflijke ziel. Onsterflijk is onsterflijk, basta. In “Maria dwingt de duivel tot bekentenissen” staat: “Bij de Tronen was ik. Ik, Akabor, moet verkondigen hoe schrikkelijk de hel is. (hij schreeuwt met een vervaarlijke stem.) Het is veel erger dan men meent. De gerechtigheid van GOD is vreselijk, schrikkelijk is de rechtspraak van GOD. (Hij huilt en kreunt.) De hel is het allerergste. Nodig is het geloof oude stijl. Men heeft niet het recht eenvoudigweg en lichtvaardig nieuwigheden aan te kleven.”

   • Om een antwoord te krijgen op de vraag waarom God niet onmiddelijk straft, kan ik u de volgende artikelen aanraden:

    “God Veraf …en toch Nabij”

    “De God van Wrake”

 2. @ lunsius,

  Bedankt beste Lunsius voor uw mooi geschreven stuk, maar weet dat er nog vele met ons lachen.
  Gij geloofd rotsvast, ik ook en vele van onze broeders.
  De andere zal het lachen nog vergaan, als hun ogen open gaan, ik heb goede vriend die catechese geeft aan vormelingen.
  Ze denken Gods wetten en gebeden zomaar te mogen veranderen.
  Dan word ik uitgelachen en gezegd, dat is allemaal oubollig en vinden dat Bergoglio een nieuwe frisse wind laat waaien over de kerk.
  En zo zijn er nog heel veel.
  Er zijn er gelukkig al een hele hoop, die het vuur van de Heilige Geest al hebben mogen ontvangen.
  Maar daar willen mensen als ze al geloven helemaal dikwijls niets van weten of van aannemen, gewoon gemakshalve wat hen het beste uitkomt

  Mensen zijn als schapen en hebben een goede herder nodig om te kunnen overleven, die zijn er spijtig te weinig.
  Ik blijf het woord Gods verkondigen, in de hoop er toch nog over de schreef te kunnen trekken.
  Verder blijf ik hopen en krijg hier en daar bevestiging van mensen, meestal oudere personen dat wij in de eindtijd leven.
  Zei snakken naar Gods wederkomst.
  Hoop doet leven en de tijd tik genadeloos voort, ik hoop dat ze het halen.

 3. Dat liegt er precies niet om ! Hopelijk ben ik dan allang van deze aardkloot weg…!

 4. |
  van mij mag Hollywood verzinken, want haar zonde is erger dan Sodom & Gomorra — maar, boven genoemde profetie mag zeker als realistisch verstaan worden — Lucas 21:25 spreekt over de angst der volkeren, vanwege het bulderen der zee — Openbaring 16:18 zegt dat er een aardbeving komt, van waarschijnlijk magnitude 12 !! — en de griekse grondtekst van Openbaring 16:20 voorzegt ons hoe de *aard_eilanden* zullen versmelten (( is helaas fout vertaald )) doch zegt wel, dat de zgn continenten : weer tot EEN aard`oppervlak zullen zijn (( dus zo`als het ooit was tot #100 jaar na de zondvloed )) — maar, het goede nieuws is hierbij, dat God : de gelovigen beschermt — en tegen die tijd, dat is de Groote Verdrukking, zullen de gelovigen in tenten wonen …

 5. ‘Eilanden’ kan men zien als van Waarheid afgescheiden volkeren of gemeenschappen, en ‘bergen’ kan men zien als de talrijke machten die zich eveneens van God en Waarheid afscheidden. Zij kunnen onmogelijk blijven bestaan als afgescheidenen, ofwel bekeren zij zich, ofwel is hun lot bezegeld.

  • |
   @Eric-b-l,
   bij het verklaren van de schrift, zou ik niet overgaan tot de goedkopen manier van het *VERGEESTELIJKEN* — want zo kan je bvb ook zeggen, dat : de hemel en de hel, maar menselijke denkbeelden zouden wezen -( snap je ’t …?

 6. Men mag de mensen geen angst aanjagen, dat doet men al genoeg met de klimaatverandering of is klimaatverandering ook al zonde? God laat de mens altijd een beetje zijn goesting doen totdat , hijzelf gaat ingrijpen, want onze Heer wil niet dat zijn schepping die oorspronkelijk goed was en is vernietigd zou worden door de mens zijn zelfzucht.

  • Dat is ook waar… Anders zou het Scheppingsverhaal 1 grote leugen zijn. Anderzijds is het project ‘mens’ 1 fallicante mislukking. Al heel vroeg heeft de mens het verbrod & zelfs Jezus’ kruisdood heeft hierin geen verandering kunnen brengen. Het is nu al duidelijk dat God niet de volledige mensheid zal kunnen redden. Of we het nu willen of niet…

 7. Een belangrijke kwestie is wanneer God deze straffen over de wereld zendt. Ten eerste is het zo dat er een toename is van natuurrampen in aantal en in zwaarte totdat veel mensen tenslotte Gods hand hierin zullen erkennen, de gelovigen het eerst. Ze dienen als een “wake up call”. Ten tweede is het zo dat in de laatste twee weken voordat de poorten van het Vrederijk opengaan, Gods oordeel over de wereld raast. Maar vóór die tijd zullen Gods getrouwen in de zogenaamde opname ten hemel worden opgenomen om dan na die verschrikkelijke oordelen terug te keren op aarde (de oordelen zijn ontketeningen van natuurkrachten door logische oorzaak, zoals van een komeet die vlak langs de aarde scheert – zie “Père Pel”. De nieuwe dageraad is er dankzij Gods miraculeus ingrijpen). De getrouwen worden opgenomen omdat dan het punt is bereikt waar hun verdere getuigenis en gebed voor de wereld geen nut meer heeft. Opname en oordeel staan met elkaar in verband: zo was er een opname van Noach en zijn familie in de Ark tijdens de zondvloed, en was er opname van het volk van Israël vanuit de diepte van de Rode Zee toen Gods oordeel de Egyptenaren trof, en tenslotte was er de opname van Lot en de zijnen bij het oordeel over Sodom en Gomorrah.

  • |
   @Lunsius,
   de opname der gelovigen, zal inderdaad zijn : vlak!voor de Wederkomst van Christus, plus begin van het Vrederijk -(( maar of het Vrederijk *poorten* heeft ? ))- de VREDE begint wel terstond na de aller`laatste veldslag te hArmagedon — maar of de voorbereiding daarvan #2 weken gaat duren, is niet zo heel duidelijk, want die voorbereiding begint al in Openb_16:16, terwijl de laatste veldslag gebeurt in Openb_19:19 — ja, misschien dat juist die voorbereiding, waarvan een zeer grote dreiging zal uitgaan, DE aanleiding zal wezen tot : DE opname der gelovigen_?
   |
   NB : we mogen aannemen, dat de #1e jaren van VREDE, gebruikt zullen worden voor het herstel en de weder opbouw …

 8. en zoals men er geen acht op sloeg, totdat de zondvloed kwam en allen verzwolg, zo zal ook de komst van den Mensenzoon zijn. Matt 24:39

 9. bid bid bid , want onze Heer wil de gehele mensheid redden ! ❤ Amen ❤