Het land zal met een derde verminderd worden

“Parijs zal verbrand en Marseille zal verzwolgen worden.”

Profetie over het lot van de twee grootste steden van Frankrijk – De H. Maagd in La Salette, 1846

Onlangs waren er twee bevingen in Californië, één van 6.4 en een dag later één van 7.1. De schade bleef beperkt, maar heel wat mensen kregen toch wat schrik. Deze bevingen zijn echter een peulenschil in vergelijking met wat nog moet komen. Heel wat katholieke en Bijbelse profetieën spreken over grote rampen die de wereld in de laatste dagen zullen treffen. Bovenstaande profetie van de H. Maagd in La Salette spreekt voor zich: de twee grootste steden van Frankrijk zijn, indien een grote bekering uitblijft, tot de ondergang gedoemd. Parijs zal, zo lezen we in andere, verklarende profetieën, door een hemels vuur verbrand worden, en de miljoenenstad Marseille, die aan de kust ligt, zal wellicht door een tsunami getroffen worden, of ten gevolge van een grote aardbeving in de zee zinken.

Maar het is niet enkel over deze twee Franse steden dat er geprofeteerd werd. Er zijn in de VS heel wat mensen die in een droom of een visioen een grote ramp gezien hebben die zich zal voltrekken aan de westkust van de VS, en dan meer bepaald in Californië. Velen zagen dat de San-Andreasbreuklijn op een gegeven moment zodanig zal gaan beven dat het gedeelte ten westen van deze breuklijn (met steden zoals Los Angeles (met Hollywood) en San Francisco) letterlijk zal wegzinken in de oceaan.

Wie een beetje geïnformeerd is, weet dat Californië de porno-hoofdstad van de wereld is, met het grootst aantal pornofilmstudio’s (vnl. dan in LA en SF). Dat deze steden, die wellicht in zondegraad de oude steden van Sodom en Gomorra overstijgen, zullen verwoest worden hoeft ons eigenlijk niet te verbazen.

Ook in het Boek der Waarheid staat een profetie die zegt dat tegen dat de Wederkomst van de Heer zal worden ingeluid, de wereld onherkenbaar zal veranderd zijn en dat 1/3 van het land wereldwijd in de zee zal weggezonken zijn:

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn. De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat. Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen vóór Mijn Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn. Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden, als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Wees dus alstublieft vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen. Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die zich zullen bekeren, weggeveegd worden. (De Heer op 20 februari 2014).

De lezers kunnen weer beginnen lachen of deze profetie afwimpelen als zijnde vals, want het komt toch van die valse zienster die dat fameuze Boek der Waarheid uit haar duim heeft gezogen? Zouden we niet beter ons bekeren, ons hart openen voor Gods boodschappers en God in deze goddeloze tijd smeken om barmhartigheid. Want wie denkt dat God een soort van “goede sinterklaas” is, die steeds de spons zal vegen over alle gruwelijke zonden van de mensen, en zal blijven cadeautjes uitdelen aan zowel de goeden als de slechten, zonder dat er ook maar enig berouw over de zonden aan te pas komt, heeft het mis. Gods barmhartigheid moet verwelkomd worden, maar indien dat niet gebeurt, moet zijn gerechtigheid gevreesd worden. Reeds tegen de H. zuster Faustina zei de Heer: “Wie niet door mijn deur van barmhartigheid gaat, zal door de deur van de gerechtigheid moeten gaan.” De wereld zál gekastijd worden. Dat is het ook wat Onze Lieve Vrouw steeds maar komt zeggen in haar verschijningen: “bekering en boete!”

In het boek Openbering lezen we dat, als de zevende engel zijn schaal zal uitgieten, er een aardbeving zal zijn die zo hevig zal zijn dat niemand in de geschiedenis ooit zo’n krachtige aardbeving zal gezien hebben en dat alle eilanden zullen wegzinken in de oceanen, dat de grote steden zullen instorten (de wolkenkrabbers van de wereldsteden) en dat er zelfs geen bergen meer zullen zijn (die wellicht door aardverschuivingen en dergelijke zullen “instorten”). We spreken dan wellicht van een beving (of simultane bevingen) met magnitude 10 of meer. De zwaarste die tot nu toe werden geregistreerd en die gepaard gingen met grote tsunami’s (Indonesië in 2004 en Japan in 2011) vallen allemaal in de categorie van 9.

En de zevende engel toot zijn schaal uit de lucht. Toen riep uit de Tempel, vanaf de troon, een machtige stem: “Het is gebeurd” En er kwamen bliksemstralen en dreunende donderslagen. Er ontstond een hevige aardbeving, zoals er nooit één geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo ontzettend was die aardbeving. en de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en Hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toorn te drinken. En alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te zien.” Apoc. 16,17-20

Maar deze rampen zijn allemaal pas voor het allerlaatste einde, als God reeds talloze waarschuwingen aan de wereld zal gegeven hebben middels grote tekenen en onder andere de Grote Gewetensverlichting of de Grote Waarschuwing. Veel kan afgewend worden als er grote bekering komt. Denken we maar aan de profetie die God deed aan Jona. Ninevé zou ondersteboven gekeerd worden (wellicht door een zeer zware aardbeving getroffen worden), maar de mensen bekeerden zich – van de koning tot de arme bedelaar – en ze riepen een boetetijd af, gingen in zak en as zitten en bekeerden zich van hun slechte daden. En God kwam terug op zijn besluit en vernietigde de stad niet…