Ketterse synode

Kardinaal Brandmüller bestempelt werkdocument van Amazonesynode als ‘ketters’ – moet volgens hem ‘met alle daadkracht verworpen worden’

Kardinaal Brandmüller, één van de twee overblijvende van de vier dubiakardinalen, heeft scherpe kritiek geuit op het werkdocument van de aanstaande Amazonesynode. Hij zei dat het ketters is, en dat het een geloofsafval van de Goddelijke Openbaring inhoudt, en dat het met alle daadkracht moet verworpen worden.

De reeds 90-jarige Kardinaal Brandmüller zei over het document dat “aangezien zelfs het feit van de Goddelijke Openbaring hier in vraag gesteld of misverstaan wordt, men bovendien nu ook moet spreken van apostasie.” “Het moet nu met nadruk gezegd worden dat het Instrumentum Laboris de bindende leer van de Kerk tegenspreekt op beslissende punten en dus als ketters moet betiteld worden.”

De Kardinaal zei dat de focus op het houden van een synode voor een regio met een relatief kleine populatie, de helft van Mexico-stad, “een oorzaak is voor argwaan tegenover de ware intenties achter de ontmoeting van de bisschoppen.” 

De kardinaal nam aanstoot aan de “zeer positieve beoordeling” in het werkdocument “van natuurreligies, inclusief inheemse geneespraktijken en aanverwanten, zelfs mythisch-religieuze praktijken en cultusvormen,” en hij voegde eraan toe dat de “notie van “inculturatie in het document geperverteerd wordt. Hij vroeg zich af waarom bijna 3/4 van de onderwerpen slechts in zeer kleine mate gerelateerd zijn aan het Evangelie en de Kerk.

Hij bekritiseerde het document ook voor het streven naar “de afschaffing van het celibaat” en de “introductie van een weg naar het vrouwelijk priesterschap.” “Het is onmogelijk om te verhullen dat de synode als doel heeft twee van de meest gekoesterde projecten, die tot nog toe nooit werden ten uitvoer gebracht, te helpen introduceren: de afschaffing van het celibaat en de introductie van het vrouwelijk priesterschap – eerst beginnend met vrouwelijke diakens. Hoe dan ook gaat het over het ‘aanvaarden van de rol, het leiderschap van de vrouw in de Kerk (129a3). Op een gelijkaardige wijze worden er nu ‘nieuwe ruimten geopend voor de vorming van nieuwe ambten, zoals dit historisch moment hiertoe oproept. Het is tijd om te luisteren naar de stem van de Amazoneregio…’ (nr. 43).”

Brandmüller bracht in herinnering hoe Paus Johannes Paulus II “reeds met de hoogste magistrale autoriteit heeft verklaard (in zijn Apostolische brief Ordinatio Sacerdotalis van 1994) dat het niet in de macht van de Kerk ligt om het Sacrament van de Heilige Wijding aan vrouwen toe te dienen.”

Verder bekritiseerde hij het werkdocument voor diens “directe aanval op de hiërarchisch-sacramentele constitutie (grondwet) van de Kerk, wanneer wordt gevraagd of het niet de gelegenheid zou zijn om ‘de notie te heroverwegen dat de uitoefening van macht van bestuur in alle gebieden moet verbonden zijn (sacramenteel, juridisch, administratief) en op een permanente manier aan het Sacrament van de H. Wijding’ (nr. 127).”

Kardinaal Brandmüller stelde dat we in dit document getuige zijn van een “nieuwe vorm van het klassieke Modernisme van de vroege 20ste eeuw”, die gelinkt is aan een verkeerd begrip van de ontwikkeling van dogma, dat “sterk tegengesteld is aan het authentieke Katholieke oordeel.” Bepaalde aspecten van het document moeten daarom of als “ketters” of als een “vorm van apostasie” beschouwd worden. “Het Instrumentum Laboris voor de Amazonesynode vormt een aanval op de fundamenten van het Geloof, en op een wijze die tot nu toe nog niet voor mogelijk werd geacht. Daarom moet het verworpen worden met de grootste daadkracht.

Bron: LifeSiteNews, Kath.net

Categorieën:Ketterse synode

Getagd als:

5 antwoorden »

  1. Bergoglio die zegt dat OLHEER IN brood wordt. Bergogoglio die super knielingen doet voor mensen . Die keer op keer OLHEER vernedert.. .
    Hihi —) men moet Dwaas zijn om deze ketter nog te geloven. Een stamp onder zijn gat verdient deze man die zich voorhoudt van paus te noemen.

    • Helaas, meeste RKCn vinden alles best. Zit geen ‘leven’ meer in. OLH zal ons RKCn tot op het bot laten betalen in Zijn verschrikkelijke Majesteit!

  2. Kardinaal Brandmüller haalt aan dat de poging van Bergoglio om alle godsdiensten over één kam te scheren een geloofsafval van de Goddelijke Openbaring inhoudt. Dat sluit aan bij de encycliek van Paus Pius X uit 1907, Pascendi geheten, die tegen het ketterse denken is gericht in het bijzonder ten aanzien van de ontkenning van de openbaringsgave, en dus de traditie. In die zin zou de kerkelijke traditie niets anders zijn dan een menselijke uitvinding. Indien wij spreken over de Bijbel, zo zegt die encycliek, spreken wij over de openbaringsgave bij uitstek. En gaat het verder: “Het is daarom interessant na te gaan hoe de Modernist daarover denkt. De Modernist meent dat het religieus gevoelen, zoals zich dat aan het bewustzijn toont, een openbaring is zo niet het begin van een openbaring. Waarlijk, zegt hij, kan ‘God’ zoals ‘het’ zich – zij het uiterst vaag – aan de ziel meedeelt, niet dezelfde religieuze betekenis hebben als de openbaringsgave? En verder: Aangezien God zowel het doel als het begin van het geloof is houdt deze openbaring in dat het geopenbaarde en de openbaarder die wij God plegen te noemen identiek zijn.” Uit deze bizarre voorstelling van zaken volgt dat iedere godsdienst vanuit het voor deze godsdienst geldende perspectief dient te worden bekeken voor zowel het natuurlijke als bovennatuurlijke aspect. Hieruit volgt ook dat iedere godsdienst, om het even welke, ons respect verdient! Terecht noemt Kardinaal Brandmüller de amazonesynode ‘ketters’.