Restkerk TV

RESTKERK TV: Het visioen van David Wilkerson over de politieke paus en de superwereldkerk

In deze nieuwe video van ons tv-kanaal willen we dieper ingaan op het eindtijdvisioen van de conservatieve Evangelische prediker David Wilkerson in 1973. Hij was een krachtig prediker die niet aarzelde om over de duivel, de zonde, en Gods gerechtigheid te prediken. Hij zag in het visioen dat hij in 1973 ontving het moreel verval van onze tijd, hij zag de natuur in barensweeën: bovennatuurlijke tekenen en veranderingen, de toenemende kastijdingen van God; hij zag de maatschappij overspoeld worden door onzedigheid en pornografie; hij zag toenemende rebellie van de kinderen tegen de ouders… En hij zag ook de opkomst van een superwereldkerk. Een superwereldkerk die bestaat uit een vereniging van liberale oecumenische protestanten en (het afvallige deel van) de Rooms-katholieke Kerk. Wat opvallend is, is dat een stukje van deze profetie reeds is vervuld. Dat tonen we in de video.

Categorieën:Restkerk TV

8 antwoorden »

 1. Dit is inderdaad schrikbarend en anders geaarde seksuele voorkeuren worden nu al als normaal beschouwd en je moet goed opletten als je daar een negatieve mening over geeft of je riskeert aangeklaagd te worden ! Kortom de duisternis neemt nu toe met elke dag die voorbijgaat en als ware christen leef je gewoon in angst met welke nieuwigheid men morgen voor de dag komt, want het is altijd wel iets dat onze verder van de waarheid afbrengt

  • Daarom dat God best van al tabula rasa maakt met ons. Het heeft al veel te lang geduurd & veranderen zal het toch nooit meer…

 2. Ik herinner mij het visioen van David Wilkerson nog heel goed, wat ik kort na 1973 onder ogen kreeg. Geen moment heb ik eraan getwijfeld dat zijn visioen van God kwam, hoe ongeloofwaardig het toen ook leek. Eén facet wil ik graag benadrukken, dat deze toekomstige ontwikkeling alleen maar mogelijk is omdat de maatschappij, óók in het religieuze, een consumptiemaatschappij is geworden. De mensen zijn op genot uit, het zich prettig voelen, de innerlijke vrede ervaren en willen vooral geen gewetenswroeging hebben en onze zielzorgers zorgen daarvoor met lieve zalvende woorden …en geraken daardoor zelf ook op een dwaalspoor, want een advies geven is nooit neutraal. Het is niet alleen dat, men ondergaat de kerkse show op een verschrikkelijk passieve wijze. Waarom verschrikkelijk? De Heer heeft ons gemaakt met verstand, ziel en lichaam. Passief betekent dat we het gezonde verstand uitschakelen, alsof we onze eigen verantwoordelijkheid mogen afschuiven. Maar NEEN! Onze persoonlijke verantwoordelijkheid behoort tot ons intieme domein. Wij hebben de vrije wil gekregen om die te gebruiken. Natuurlijk, dat is individueel bepaald. De een heeft nu eenmaal meer beoordelingsvermogen dan een ander, maar niemand is zonder. Zelfs een klein kind heeft reeds besef van goed en kwaad. Passiviteit komt overeen met onverschilligheid. In de brief aan de Thessalonicenzen zegt Paulus dat God dit laat gebeuren, hij spreekt over de afval in de eindtijd waartoe de mensen verleid worden, omdat de mensen geen liefde tot de waarheid hebben, in één woord, omdat ze onverschillig zijn geworden.

  Wat de profetieën van MDM betreft zegt Jezus zelf dat niemand kwalijk zal worden genomen als hij of zij ze afwijst (na de Waarschuwing ligt dat anders), maar dat niemand gerechtigd is anderen te veroordelen die ze wel aanvaardt en nog minder is iemand gerechtigd de woorden zelf van MDM op de gril te leggen, want zoals Gamalaël in het Boek Handelingen zei, zou het dan kunnen zijn dat we dan tegen God zelf strijden en laden we zo een zware schuld op ons. Dus ook hier mogen we ons niet verschuilen achter ‘anderen’.

 3. Ik herhaal hier nogmaals wat ik in de vorige post heb gezegd over het commentaar van Bergoglio op de kruisstaties. Wat de oecumene nastreeft is de reorganisatie van de sociale orde, niet de hernieuwing van de menselijke geest. Men ziet alleen de riten en vormen van het geloof en aanschouwt niet de inhoud: het mysterium fidei. Men probeert de mens te veranderen door een verandering van regiem in plaats van het regiem te veranderen door in Christus de mens te veranderen. Iedere poging om de menselijke samenleving te verbeteren door de invoering van een radicaal nieuwe sociale orde is uiteindelijk tot mislukking gedoemd indien niet voorafgegaan door wat het eerste moet plaatsvinden en wat tot de heilige door God toegekende missie behoort van de kerken: de hernieuwing van de mens, gemodelleerd naar ons grote voorbeeld. Jezus Christus heeft de ultieme prijs betaald waardoor de weg werd vrijgemaakt om de mens te enten in de goddelijke orde zoals die in het allereerste begin bestond. Als onze kerkleiders ongeestelijke mensen zijn geworden die op zelfverheerlijking uit zijn, dan zijn de congregaties nesten van addergebroed geworden en geldt alleen nog maar één advies: “Gaat weg van daar!”

 4. de Vrouwe van alle Volkeren , waarschuwde, en Moeder van allen die ‘Christus geboden onderhouden’ (openbaringen 12:17
  en de draak streed tegen de Vrouw en tegen haar nageslacht,die God s geboden onderhouden en de getuigenis van Jezus Christus)
  In de jaren 1945-1952 dit gebed; HeerJezus Christus, Zoon van de Vader, zend nú uw Heilige Geest over de aarde,laat de Heilige Geest wonen in de harten van álle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog, moge de vrouwe
  van alle volkeren, de heilige maagd Maria, onze voorspreekster zijn’
  een zeer belangrijk gebed bij God onze Vader, zei erbij. -de Vrouwe van alle Volkeren-