Kardinaal Burke: Het vuur dat de Notre Dame van Parijs verwoestte is een weerspiegeling van de aanvallen op het geloof door de zonden en misdaden van de mensheid

De Notre Dame daags na de brand. Verschillende grote gapende gaten in het gewelf en beneden steenpuin, verkoolde balken en verwrongen ijzer. Foto AFP via RT.

De hele wereld was getuige van het afbranden van de Notre Dame van Parijs, en ook veel niet-gelovigen keken met afgrijzen hoe deze eeuwenoude kathedraal werd verwoest. Het is alsof God aan het begin van de Goede Week aan de hele wereld wilde tonen hoe zijn Kerk wordt kapot gemaakt, hoe ze verwondt is en lijdt. Kardinaal Burke, die momenteel in Rome is, liet verstaan dat hij diep bedroefd is door de enorme vernieling toegebracht aan de Kathedraal van Notre Dame in Parijs door de brand van eergisteren. Hij zei tevens dat het afbranden van deze kathedraal een weerspiegeling is van de Kerk en het Katholiek Geloof dat verwoest wordt door aanvallen van binnen- en buitenaf.

Op maandagavond, als Katholieken de Goede Week zijn ingegaan en de centrale mysteries van de Verlossing – de Passie, Dood en Verrijzenis van Jezus Christus – gedenken, keek de wereld in afgrijzen toe hoe het hart van de godsverering in Frankrijk, “de oudste dochter van de Kerk” in vlammen was gehuld.

“Voor deze tragische gebeurtenis vervoeg ik de devote Katholieken van Parijs, Frankrijk en de hele wereld in gebed, voor wie de Kathedraal van Notre Dame een levende uiting is van ons diep geloof in God en onze vurige liefde voor Hem.”

Terwijl velen hebben opgemerkt dat de Notre Dame een emblematisch monument is voor de hele natie van Frankrijk, benadruke Burke dat “voor Katholieken, kerken geen monumenten zijn, maar het Huis van God, waarin we werkelijk en waarachtig de Hemel ontmoeten.” “Vanwege Gods onmetelijke en onophoudelijke liefde voor ons in de Kerk, zijn de kerken ook het huis van de Kerk. Omwille van die reden, gebruikten de gelovigen in de 12de eeuw de mooiste en duurzaamste materialen om de kathedraal te bouwen, die bedoeld was om mee te gaan doorheen de eeuwen tot aan de Komst van Onze Heer aan het einde der tijden.”

Burke verwees ook naar het bezoek van Paus Benedictus XVI aan de Notre Dame zo’n 10 jaar geleden en hij merkte de kracht van de Notre Dame op in het bekeren van mensen. “Het is passend om in herinnering te brengen dat het in dezelfde kathedraal was dat de poëet Paul Claudel (1868-1955) een unieke ervaring had van de schoonheid van God tijdens het zingen van het Magnificat toen hij de Vespers bijwoonde op Kerstmis 1886. Zijn unieke ervaring in deze Kerstnacht leidde tot zijn bekering tot het Katholiek Geloof.”

Over de symboliek van de Notre Dame in vlammen zei Kardinaal Burke: “De ravage ziend van de Kathedraal van Notre Dame door de brand gisteren, zijn mannen en vrouwen van geloof ertoe geleid de aanvallen te zien op de oneindige schoonheid van het geloof door de afschuwelijke zonden en misdaden van vandaag.” De verwoesting door de brand is een ontnuchterende weerspiegeling van de vernielzucht van de rebellie van de mens tegen de schoonheid, de waarheid en de goedheid waarmee God ons en onze wereld heeft geschapen en ons en onze wereld heeft verlost door de verlossende Incarnatie van zijn Eniggeboren Zoon, dé gebeurtenis die in het gebouw van de Kathedraal van Notre Dame gecelebreerd werd.”

Burke bracht de dag in herinnering dat hij een Pontificale Hoogmis mocht opdragen in deze kathedraal, en besloot met een uitdrukking van hoop dat de kathedraal mag heropgebouwd worden.

Bron: LifeSiteNews