Kritiek op Bergoglio

Prof. de Mattei: verklaring van Bergoglio op één lijn met de ideeën van de Vrijmetselarij

Tot nog toe is er geen enkele reactie vanuit de hiërarchie van de Kerk, geen bisschop, geen kardinaal, die enig commentaar heeft op de verklaring van Bergoglio. De enige persoon van betekenis die tot nu toe reageerde is Prof. dr. Roberto de Mattei, historicus en stichter van het Lepanto-Instituut. Hij zei dat het erop lijkt dat Bergoglio het Evangelie ‘omver werpt’ en dat zijn verklaring op één lijn staat met de ideeën van de Vrijmetselarij. 

De Mattei zei onder andere dat “het onderwerpen van de waarheid van het Geloof aan ‘broederlijkheid’ betekent dat men religieuze onverschilligheid belijdt, wat voortdurend door het universele Magisterium van de Kerk werd veroordeeld.”

“Broederlijkheid, samen met Vrijheid en Gelijkheid, zijn in de plaats daarvan één van de funderende beginselen van de Franse revolutie.” En Prof. de Mattei legt ook uit dat “Broederlijkheid ook een dogma van de Vrijmetselarij” is, waar in “diens ideologie en rituelen een parodie wordt geboden van de Christelijke leer en liturgie.” Het is volgens de Mattei dan ook geen toeval dat de Grootloge van Spanje onlangs Bergoglio bedankte voor z’n Kerstboodschap van afgelopen jaar: “Alle Vrijmetselaars van de wereld vervoegen de oproep van de paus voor ‘broederlijkheid’ tussen mensen van verschillende religies.”

De Mattei besloot: “In realiteit blijft de Vrijmetselarij veroordeeld door de Kerk, zelfs indien de mannen in de Kerk op de hoogste niveaus hun ideeën lijken te omarmen. Maar de onderrichtingen van de goddelijke Meester blijven weergalmen in de gelovige harten: daar kan liefde voor de naaste enkel gebaseerd zijn op liefde voor God. En zonder een verwijzing naar de ware God, die enkel kan bemind worden binnen de Kerkelijke Ark van Verlossing, is broederlijkheid enkel een hol woord dat de haat voor God en de naaste verbergt.”

En inderdaad, indien men niet geïnteresseerd is in de redding van de ziel van de naaste, dan bemint men de naaste niet, en dus ook God niet. Bergoglio heeft het trouwens al vaker gezegd dat hij tegen het “zieltjeswinnen” is.

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

10 antwoorden »

 1. Broederlijk, de taal van Hitler, het communisme, de vrijmetselaarij en van het Tweede Vaticaanse Concillie. De Italianen waren in 1958 de baas in het Vaticaan. In Italië waren de Eurocomministen aan de macht. De communisten hebben de pauskeuze van 1958 en het Tweede Vaticaanse Concillie beïnvloed, waardoor het Tweede Vaticaanse Concillie op een ramp is uitgelopen. We zullen dus moeten terugkeren naar het geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concillie.

 2. Desastreuze evolutie ! Het verhaal van Hitler is NIET gestopt in 1945, maar is als een kanker blijven woekeren in Kerk & maatschappij, alles aanvretend… Hoe zijn wijk zo misleid kunnen worden ? Verlossing ?? Deze wereld is helemaal niet verlost ! Kijk om je heen & je weet genoeg !

 3. Als iemand het instituut van het pausdom binnen de katholieke Kerk ondergraaft en tot zijn minimale proporties terugbrengt, is dat paus Franciscus. We weten natuurlijk altijd al dat op het gebied van het geloof het gezag van de paus afhangt van in hoeverre zijn uitspraken en geschriften overeenkomen met het traditionele geloof van de Kerk zoals het door de oecumenische Concilies en door al zijn voorgangers verkondigd is. Maar de pausen waren er altijd op uit te voorkomen dat wat zij schreven of zeiden verkeerd (op niet orthodoxe wijze) kon worden uitgelegd. Vanwege het gewicht van hun uitspraken waren vroegere pausen altijd karig met interviews en informele uitspraken. En voor hun geschriften hadden zij bekwame theologen (binnen de Congregatie voor de Geloofsleer) die alle teksten nakeken. Het gezag van de individuele paus hangt immers in hoge mate af van de theologische correctheid van zijn uitspraken en geschriften. Dat betekent ook dat het leergezag in de Kerk dat de paus moet uitoefenen sterk aan belang en waarde inboet als de paus zijn persoonlijke mening gaat verkondigen die niet overeenstemt met de traditionele leer. Datzelfde geldt ook voor het persoonlijk gezag van de paus dat hij als bestuurder uitoefent. Wat is zijn morele gezag als bestuurder als hij in de leer niet (helemaal) betrouwbaar is?

  Paus Franciscus heeft met de tevoren bestaande pauselijke traditie gebroken. Voortdurend brengt hij de gelovigen in verwarring door dubieuze uitspraken en misbruikt daarmee zijn gezag als paus. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia. Volgens welingelichte bronnen is het ontwerp van de Exhortatie aan de Congregatie voor de Geloofsleer voorgelegd. Deze heeft nogal wat theologische opmerkingen en correcties aangebracht waarmee in de uiteindelijke tekst niets is gedaan. De onduidelijkheden (met name: mogen hertrouwd gescheidenen de communie ontvangen?) bleven bestaan. Dit was, gezien ook de reacties van de paus nadien, zo bedoeld. Hij wilde de geesten van de bisschoppen rijp maken om de hertrouwd gescheidenen tegen de tweeduizendjarige traditie van de Kerk in tot de communie toe te laten. En dat is bij diverse bisschoppenconferenties ook gelukt, terwijl andere zich ertegen bleven verzetten. De verdeeldheid is groot en de chaos is compleet. Dit alles herhaalde zich bij de kwestie van de communie voor de protestantse partner in een gemengd huwelijk in Duitsland. De paus, die al eerder bij een vraag van een individuele gelovige weifelend had geantwoord, weigerde nu een beslissing te nemen en maakte de toch bij uitstek dogmatische en ecclesiologische vraag tot een pastorale vraag voor de bisschoppen. Ook nu weer verwarring en chaos.

  Dit beeld zet zich voortdurend door. Zo schafte de paus persoonlijk tegen heel katholieke traditie in de mogelijkheid van de doodstraf af. En dan hebben we het nog niet over zijn rehabilitatie van de Zuid-Amerikaans bevrijdingstheologie die door de vorige pausen als te binnenwerelds en te marxistisch voortdurend is veroordeeld.

  Nu heeft de paus tijdens zijn reis naar Bahrein een document uitgegeven samen met de groot-imam van de Al-Azhar Universiteit in Caïro dat gericht is op gezamenlijke inzet voor vrede en broederschap onder de mensen. Naast andere dingen waarbij je vraagtekens kunt plaatsen, treffen we in dit document de volgende zin aan: “Het pluralisme en de verscheidenheid van godsdiensten, van huidskleur, sekse, ras en taal zijn door God gewild in zijn wijsheid waardoor Hij de mensen heeft geschapen”. De paus zegt hier dat de verscheidenheid van godsdiensten door God gewild is. Er is geen enkele Bijbelse grond voor deze bewering. Heel het Oude Testament is een strijd tegen de afgoden en een afkeuring van de afgodische godsdiensten buiten Israël. Zoals iemand in een commentaar schreef, kan toch niemand met gezond verstand beweren dat godsdienst van de Azteken met hun wrede mensenoffers een door God gewilde godsdienst was. Dit soort ondoordachte beweringen in officiële pauselijke stukken, doen afbreuk aan het pauselijk gezag.

  Paus Franciscus en groot imam Ahmad Al-Tayyep

  Ik had vroeger nooit gedacht dat ik intellectueel gedwongen zou worden het pauselijk gezag zover te ontmythologiseren dat er alleen de harde kern overblijft. En die harde kern is, dat hij alleen onfeilbaar leergezag geniet als hij een traditioneel aanvaarde leer verkondigt en ook anderszins slechts geloofwaardig en gezagvol is al hij in lijn met zijn voorgangers en de algehele traditie van de Kerk spreekt en handelt.

  Het zou goed zijn als de door de paus zo geroemde synodaliteit niet alleen gemanipuleerd zou worden om de (al dan niet heterodoxe) plannetjes van de paus te faciliteren, maar dat die synodaliteit bisschoppen zou opleveren die de paus zouden wijzen op de grenzen van zijn ambt en de echte plichten die hij als paus heeft. Maar de meeste bisschoppen die zorgen hebben over de toestand van de Kerk, zwijgen. Je kunt immers zomaar afgezet of op een zijspoor gezet worden. Met zijn universele jurisdictie is een paus, die wraakzuchtig is, een machtig en gevaarlijk man.

  C. Mennen pr

  Gedachtenis van de heilige Paulus Miki en gezellen 2

 4. |
  NB > uiteraard, was ‘r reeds ’n flinke OVERLAP tussen zowel de leer & cultuur van de vrijmetselarij, anderzijds de leer & cultuur van de jezuiten — wat Bergoglio deed, was nu deze overlap : waarderen + zichtbaar maken — voor de gelovigen wordt daardoor duidelijk, welke richting ze dus_NIET op`moeten — dat heet duidelijkheid …!?

 5. De ontluistering van de Kerk met alle desastreuze gevolgen vandien is begonnen met de ontluistering van de Bijbel op grond van de achterhaalde stelling van Papias, die in een tijd leefde dat er nog mensen leefden die onze Heer en Zaligmaker met eigen ogen hadden gezien. Na de grote oorlog van 132 tot 136 werd Jeruzalem verwoest achtergelaten en was van de oorspronkelijke bevolking niks meer over: allemaal vermoord. De nieuw aangekomen Joodse immigranten spraken geen Hebreeuws maar Aramees. Die stelling van Papias was dat in Jezus’ tijd Aramees werd gesproken. Welnu, in Jezus’ tijd was de belangrijkste taal Grieks en daarnaast Hebreeuws. In Galilea predikte Jezus altijd in het Grieks en ook in Jeruzalem opdat de vele bezoekers van die stad hem ook konden verstaan. Omdat stenografie toen heel normaal was zou het vreemd zijn als zijn gezegdes niet zouden zijn genotuleerd. De Evangeliën zijn dus een eigentijds en betrouwbaar verslag en niet de neerslag van tientallen jaren prediking van de Apostelen in de Griekse taal wat weer een vertaalslag had ondergaan vanuit het geheugen hetgeen de Heer in het Aramees zou hebben gepredikt. De ‘wetenschappelijke’ uitwerking van de niet onderbouwde veronderstelling van Papias heeft de betrouwbaarheid van de Evangeliën steeds verder aangetast zodat de meeste goed opgeleide theologen van tegenwoordig de Bijbel als Woord van God naar het rijk der fabelen verwijzen. Die benadering heeft als een kanker steeds verder gewoed en gedood wat tot die ‘old time religion’ behoort.

  • |
   @Lunsius,
   er is in de vorige eeuw, ook nog een stukje “”evangelie tekst”” gevonden, geschreven in de aramese taal -( waarvan de echtheid nooit is onderzocht )- en mede waarop men ging baseren, dat alle evangelie`en, van oorsprong in het aramees zouden geschreven waren — opvallend toen was, dat de vrijzinnige denk`stroming, de aramese fabel om`armde, en de bijbelgetrouwe orthodoxie dat dus niet deed …
   |
   zo was ‘r daarnaast, nog de fabel, als zouden de paus & de overige christenen, vroeger hebben geloofd dat **de aarde plat** was -( het is een verdichtsel uit de #18e eeuw )- iemand uit mijn eigen bijbel`kring, bleek het ook nog op de universiteit te hebben geleerd ooit ….

   • Beste Hero
    De mythe dat Christus Aramees sprak valt te herleiden tot de kerkvader Papias, die leefde van ongeveer 65 tot 130 na Christus. Maar je hebt gelijk dat er een koppige tendens is onder de godgeleerden om die mythe levend te houden. Als de mens direct na zijn dood voor Gods troon staat is de eerste vraag: “Wat heb je voor Mijn glorie gedaan?” En dan zullen die godgeleerde heren beschaamd hun hoofd afdraaien. Godgeleerd gebruik ik als bespotting. Hoe kan iemand met zijn verstand op de juiste plaats ooit zeggen: “Ik ben in de godgeleerdheid gepromoveerd.”?

    Wat de Aramese vertaling van de Bijbel betreft, dateert dat van het begin van het Christendom omdat die taal in het oostelijke deel van het Romeinse rijk de voertaal was. Zonder die vertalingen vanuit het Grieks was de evangelisatie in die gebieden niet goed van de grond gekomen. In de Roomse kerk echter steunde men op de Latijnse vertalingen.