De wereld anno 2019: klimaatwaanzin, abortuswaanzin,…

De wereld lijkt wel een gekkenhuis. In de VS is bij de democraten abortus tot aan/tijdens de geboorte ineens een dringend punt op de agenda, en in België is er de afgelopen weken een echte klimaathysterie ontstaan. De wereld lijkt niet op te houden met weg te zinken in duisternis en zonde. Het licht dooft zienderogen.

De waanzin lijkt met de dag nog erger te worden. In Amerika, the United States of Abortion zoals men het kan beginnen noemen, lijken de democraten in de verschillende deelstaten als door de Satan opgejaagd om zo snel mogelijk de meest liberale abortuswetten door te drukken. Zo werd in de staat New York onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd om abortus te versoepelen en tot de geboorte toe te laten, en nu werd in de staat Virginia door de democratische Afgevaardigde, Kathy Tran, een wetsvoorstel ingediend om abortus toe te laten tot tijdens, en zelfs na de geboorte (indien het kind nog leeft na een mislukte abortuspoging tijdens de geboorte). President Trump, die hier blijkbaar machteloos tegenover staat, haalde fel uit naar de democratische gouverneur, Ralph Northam, die dit wetsvoorstel steunde. Eerder werd al bekend dat intussen 9 staten reeds abortus tot aan de geboorte hebben toegelaten. Amerika gaat door het afvoerputje naar het riool!

In België dan, heb je geen abortuswaanzin, maar klimaatwaanzin. Sinds enkele weken zijn er in Brussel ‘spijbelende’ betogende jongeren, die politici oproepen om iets te doen aan de klimaatverandering. En dat gaat zo (sorry voor de expliciete taal):

Veel van die scholieren die zogezegd protesteren voor het klimaat, doen het enkel om te ‘brossen’ en om dom te komen doen in Brussel, om te komen “betogen” met vulgaire slogans. Ze zijn totaal gebrainwasht, en hun niveau vertaalt zich in de slogans die ze gebruiken. En op basis van deze “betogingen” zullen politici actie ondernemen. En wat zal die actie zijn? Onze zakken nog meer leegkloppen door extra “groene taksen”, de zogenaamde CO2-taksen. Bedankt “jongeren!”

Zonde nog meer promoten, de gewone burger nog armer maken, dat zal zeker het “klimaat” helpen. Dat de jongeren maar eens naar Chicago gaan, waar het nu -30°C is en rivieren dichtvriezen! De opwarming kunnen ze daar aan de lijve ondervinden.

God zal echter de wereld blijven straffen voor z’n misdaden. Bekering: dat zal helpen om de weersextremen te verzachten! Alleen dat!

Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen. Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden. Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen. Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert. Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden. De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.  Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft. (Boek der Waarheid – Boodschap van de Heer op 6 juli 2012)

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/oklah.jpg

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn. De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat. Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen voor Mijn Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn. Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden, als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Wees dus a.u.b. vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen. Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die zich zullen bekeren, weggeveegd worden. (Boek der Waarheid- Boodschap van de Heer op 20 februari 2014)

De duivel is zich dezer dagen met ongekende krachten aan het inspannen om deze wereld en de kerk moreel om zeep te helpen, om zielen te roven en mee te sleuren naar de hel. Laten wij ons extra inspannen om méér te bidden en offers te brengen, om de Hemel te helpen! Om die klimaatspijbelaars en die abortuspromoters te bekeren! Om Jezus en Maria te troosten! En wijden wij ons elke dag toe aan Onbevlekt Hart van Maria, ons toevluchtsoord, om weerstand te kunnen bieden aan al deze ‘waanzin’ die we rondom ons zien, ja, zelfs in de Kerk. Enkel veel gebed kan en zal iets uithalen! En richt gebedsgroepen op!

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden. De kracht van het gebed, en vooral het bidden van de heilige Rozenkrans, die het Beest machteloos maakt, mag niet onderschat worden. Om meer zielen te redden, moeten jullie bovendien het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden.

Selecteer de kruistochtgebeden die Ik jullie schonk, en bid deze zo, dat jullie je tijdens elke gebedsbijeenkomst op verschillende verzoeken kunnen richten. Als jullie bijvoorbeeld het kruistochtgebed om de genade van kwijtschelding bidden, doe dat dan op zo’n manier dat de gebedsgroep zich die dag kan concentreren op een selectie van kruistochtgebeden, die om Gods bescherming voor de zielen vragen. Focus jullie dan een andere dag op een selectie van gebeden die jullie gegeven zijn voor de bescherming van priesters en geestelijken.

Deze kruistochtgebedsgroepen zullen, zodra zij overal ter wereld gevormd zijn, de wapenrusting worden die nodig is om de vijand op meer manieren te verslaan dan jullie voor mogelijk houden. (Boek der Waarheid – 7 maart 2013)

Hier vindt u de gebundelde Kruistochtgebeden

Informatie over de vorming van Kruistochtgebedsgroepen

Meer info:

http://dewaarschuwing.be/index.html

https://jezustotdemensheid.wordpress.com/bestellen/

Paus Benedictus bidt de Rozenkrans