Paus Benedictus

Als Benedictus tot op heden nog steeds de Heilige Vader is, wat wil dat dan zeggen?

Bergoglio is inderdaad wat u hier ziet: hij is niet echt.

Uiteraard weten wij op Restkerk al sinds dag één dat Bergoglio nooit de geldige paus geweest is, omdat Benedictus’ aftreden niet geldig was én de verkiezing van Bergoglio, dat gebeurde middels een samenzwering dat gestraft wordt door automatische excommunicatie, ook niet geldig was. Maar, tot op heden zijn het enkel leken en een handvol priesters en een gepensioneerde bisschop (Mgr. René Gracida) die beseffen en verkondigen dat Bergoglio de paus niet is. Gisteren brachten we een uitvoerige en heldere analyse door Br. Alexys van het blog “From Rome”, waarin nog eens duidelijk werd weergegeven waarom het aftreden van Benedictus effectief ongeldig was. Laten we nu nog eens op een rijtje zetten wat de gevolgen zijn van 6 jaar anti-pausschap van Bergoglio. 

Uit het feit dat Benedictus nog steeds dé Heilige Vader is, volgt dat Bergoglio géén paus is en dus geen enkele bevoegdheid heeft. Dat wil zeggen dat al zijn besluiten, benoemingen en noem maar op, nietig en ongeldig zijn. Omdat hij reeds 6 jaar ongestoord heeft kunnen “regeren”, heeft hij reeds een soort eigen “anti-kerk” gecreëerd, met eigen kardinalen, documenten enz…

Wat wil dat nu concreet zeggen?

1. Al de kardinalen die hij sinds maart 2013 heeft benoemd, en dat zijn er ondertussen al 75, zijn géén kardinaal. Onder hen zijn o.a. De Kesel, Baldisseri, Tagle…

2. Alle bisschoppen die hij heeft aangeduid, werden bisschop gewijd door een andere bisschop, dus is hun wijding wellicht wel geldig (maar onwettig), maar hun benoeming (tot een bisdom) is nietig en ongeldig. Lode Aerts is dus geen bisschop van Brugge, want hij werd door Bergoglio aangeduid. Bisschoppen moeten door de Heilige Vader worden aangeduid. Bovendien zijn de meeste van de door Bergoglio aangeduide bisschoppen modernist (en dus pro-Bergoglio).

3. Alle benoemingen in het Vaticaan en daarbuiten: nietig.

4. Alle encyclieken (Laudato Si, Evangelium Gaudium) zijn evenveel waard als een doorsnee roman.

5. Alle exhortaties (Amoris Laetitia, Gaudete et exsultate) zijn evenveel waard als uw parochieblad.

6. Al zijn beslissingen met betrekking tot zijn publicaties zoals Amoris Laetitia… zijn van generlei betekenis.

7. Al zijn gedwongen ontslagen van goede bisschoppen, zijn ongeldig. Die geestelijken zijn nog steeds bisschop van hun bisdom, maar leven nu in ballingschap.

8. Al zijn uitspraken, interviews, homilieën, zijn beloftes enz… zijn holle woorden die verwaaien met de wind: zonder enige waarde. Niet meer waard dan de uitspraken van uw buurman.

9. Al zijn publieke daden (voetwassing van moslims,…) zijn niet meer waard dan de daden van uw buurman.

Maar ondanks het feit dat heel zijn handel en wandel van generlei waarde is, is ze wel van zekere betekenis omdat ca 97% van de katholieken gelooft dat hij de paus is, en pakweg 80% prijst hem de hemel in. Bergoglio is in de 6 jaar tijd dat hij in het Vaticaan zit erin geslaagd een schijnkerk op te richten: de kerk van schijnpaus Bergoglio. Deze kerk zit helaas verstrengeld en verweven met de ware kerk, tot in de parochie: mensen die pro-‘Paus Franciscus’ zijn en mensen die geloven dat hij een anti-paus is. Een schisma, het afscheiden van de schapen van de bokken, is noodzakelijk. Maar uiteindelijk is het de Heer zelf die de zuivering zal bewerkstelligen, want de toestand is menselijkerwijze gezien bijna niet meer te herstellen.

 

Lees meer op de site “Paus Franciscus”

 

Een beetje papier, evenveel waard als uw wekelijks tijdschrift. Foto: getty images

 

De valse (ongeldig benoemde) kardinaal Baldisseri en Kardinaal Schönborn met een betekenisloze publicatie.

Categorieën:Paus Benedictus

Getagd als:

15 antwoorden »

 1. Dank u wel voor de vele informatieve berichten die ik steeds in mijn mailbox krijg. Deze toelevering van informatie is voor veel mensen en priesters zoals ik zelf van onschatbare waarde. Ik moet u echter v.w.b. de opmerking met betrekking tot Schönborn van Wenen corrigeren: Schönborn was wel degelijk kardinaal (benoemd door paus Johannes-Paulus II, en heeft in 2005, zowel als in 2013 daarom wel degelijk als kardinaal kunnen deelnemen aan het conclaaf. Ter uwer informatie een stukje uit Wikipedia (niet altijd betrouwbaar, toch in deze omstandigheid wel) : De taal is duits.
  Kardinal Schönborn war Teilnehmer am Konklave 2005, in dem Josef Kardinal Ratzinger Papst Benedikt XVI. gewählt wurde. Zudem war Schönborn Teilnehmer am Konklave 2013, in dem der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum Papst (Franziskus) gewählt wurde. In einigen Medienkreisen galt er kurzzeitig als „papabile“[3][4].
  Dat Schönborn modernist is, daarover beslist geen twijfel
  Ik wens u Gods zegen van ganser harte toe.
  Drs. Pfarrer Arnold Blondel, Arnstadt.

  • Ok, bedankt eerwaarde, voor de info. We hebben het aangepast.

 2. In Johannes 10 staat de parabel: “Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Deze parabel was ongetwijfeld gericht tegen de schriftgeleerden en de farizeeën uit Matteüs 23, die het koninkrijk der hemelen voor de mensen sloten en die, in tegenstelling tot een goede herder, zich niet lieten leiden door het heil voor hun kudde. In breder verband geldt deze parabel voor elk kerkelijk leiderschap dat aan zijn taak verzaakt. Duidelijk is dat de schaapskooi symbool staat voor de kerkgemeenschap, om precies te zijn de Roomse Kerk. De herder had (in de parabel) voor zijn kudde ‘s nachts onderdak gevonden bij een landheer die, zoals te doen gebruikelijk, bij het vallen van de nacht voor rondtrekkende herders faciliteiten verleende. De bewaker, in dienst van de landheer (dat is God), is de Heilige Geest, die erop toeziet dat alleen legitieme herders de schaapskooi binnengaan. De nacht staat voor de interimperiode – reeds tweeduizend jaar – in afwachting van de nieuwe ‘dag’, beeld van het Vrederijk. Uit het vervolg van de lezing van dit hoofdstuk blijkt dat ‘de goede herder’ Christus zelf is. We leven nog altijd in de periode van een gedelegeerd leiderschap, maar bij het naderen van Gods rijk op aarde verandert dat, want dan openbaart zich ‘de zoon des verderfs’, waarvan de psalm zegt dat “zelfs hij, mijn vriend, mijn vertrouwde, met wie Ik mijn brood deelde, zijn hiel tegen Mij heeft gelicht.” (2 Thess. 2:3, Ps. 41:10) Als de afval ten top is, zoals in de dagen van Elia de Tisbiet, zal de tijd zijn gekomen dat de Heer zegt: “Trek weg van daar en houd je voor een tijdje verborgen.” (1 Kon. 17:3) De schaapskooiparabel zegt dat het Christus zelf is die zijn kudde wegbrengt om ze daarbuiten in veiligheid te brengen, wat juist het tegenovergestelde is van wat men zou verwachten. De parabel hanteert een exodusmotief. Ook nu, net als tijdens de uittocht uit Egypte, begeleidt ons de geestelijke rots en dat is Christus. (1 Kor. 10:4) Kennelijk loert het gevaar niet meer van buitenaf, maar van binnenuit. Immers, de rover is sluiks binnengeslopen. De zo veilige kraal is een slachthuis geworden! Vlucht weg van daar! Maar zoals terecht opgemerkt in dit artikel zal Christus het voortouw moeten nemen.

 3. Graag wil ik toevoegen dat vele priesters beweren dat deze paus gekozen is en dat van verkiezingsfraude (volgens de normen van de Verenigde Naties) geen sprake is geweest. Dan volgen ze het principe van: een paus is een paus is een paus. Maar dat is wel erg kortzichtig omdat het geestelijke element over het hoofd wordt gezien, alsof de paus een soort technocraat is, een bemiddelaar tussen de mensen maar geen bemiddelaar tussen God en de mensen.

 4. Uit het artikel blijkt dat er geen ‘sede vacante’ is (een lege pauszetel). Benedictus zetelt nog altijd, maar niet meer pontificaal met de drievoudige tiara op zijn hoofd. De afscheidingsbeweging van Monseigneur Lefebvre is vanuit een goede impuls vertrokken wegens het schandaal van de Nieuwe Misorde waarin een schandalig disrespect wordt getoond voor het grote wonder dat zich telkens de Eucharistie voltrekt, wat telkens opnieuw een slag is op het gelaat van de grote Meester, maar daarom is deze nog niet ongeldig. Lefebvres volgelingen en de latere afsplitsingen, aangeduid met de algemene noemer van sede vacantisten, hadden en hebben onvoldoende oog gehad voor het belang van de Heilige Geest in Gods bestuur, alsof Deze middels hedendaagse profetieën en getuigenissen het theorema van het sede vacantisme niet zou hebben bevestigd. Integendeel sinds de invoering van de Nieuwe Misorde zijn er veel en zeer grote eucharistische wonderen geweest op allerlei plaatsen op aarde, waaronder een sensationele in 1996 te Buenes Aires die door Kardinaal Bergoglio onderzocht is geworden en erkend. We hebben ook “De Heilige Mis, Getuigenis van Catalina Rivas” (uitgever A.B. van ’t Hooft) met imprimatuur uit 2004 van Monseigneur José Barahona C. El Salvador – San Vicente. Catalina Rivas, die dit getuigenis via hemelse boodschappen ontving, is een zogenaamde lekenmissionaris uit Bolivia van het Eucharistisch Hart van Jezus. Haar boodschappen zijn in de eerste helft van 1990 begonnen en zijn in 1998 in 8 delen uitgegeven, in het Spaans. Een verkorte uitgave van haar boodschappen staat in “De Nieuwe Misorde uit 1969 nader bekeken”, alhier op deze website te downloaden.

 5. goed geschreven van Dhr Lunsius, is deze paus misschien de rover die de kudde naar de verkeerde plaats brengt? de wolf in schapenkleren, is hij misschien de bedrieger op de troon? Het lijkt er goed op.

 6. Amai, dat ziet er proper uit ! Hoe moet ik daar nu als gelovige mee verder ? Heeft er iemand nuttige tips?

  • Beste Johan, in het Boek der Waarheid staat dat op een gegeven moment de kerkdiensten in de officiële kerken van de Katholieke Kerk godslasterlijk zullen zijn geworden en dat degenen die daaraan deelnemen hun zieleheil verspelen. De kern is de Heilige Eucharistie viering. Zodra dat in zijn wezen is aangetast hebben de ware gelovigen niets meer te zoeken in de Rooms Katholieke kerken en zullen de diensten in het geheim dienen te geschieden onder leiding van de nog trouw gebleven priesters. De terugkeer van de catabombenkerk! In de Boodschap van 28 maart 2013 van het Boek der Waarheid staat ondermeer: “Mijn Belofte is jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch zullen jullie Mij opnieuw verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie te verwijderen uit de Tempel van God en die te vervangen door een dood lichaam. Het vervangmiddel zal nauwelijks merkbaar zijn en het zal een poos duren vooraleer jullie de boosaardige daad kunnen ontdekken die jullie wordt opgedrongen.” Wat is een dood lichaam? Waarschijnlijk een niet geconsacreerd stuk brood dat permanent op het altaar ligt. Weet dan dat dan het einde van Gods zichtbare kerk op aarde, het instituut, nabij is. Hoop dat dit het antwoord is waar je naar zocht.

   • |
    @lunsius,
    een bevel tot grote verandering, kan ook van Christus zelf komen — en als Hij staks aangeeft, dat HET_HART van de gelovige, het ware lithurgisch centrum is, dan behoef je niet de catacomben in te duiken, maar mag je in de open lucht : eucharistie vieren !?

 7. Beste Hero, In het Boek der Waarheid staat dat we regelmatig te Heilige Eucharistie moeten ontvangen, ook als in de gewone kerken er geen eucharistische diensten meer zijn. Er wordt ook vaak gezegd dat wij allen zondaars zijn en zondaars blijven en dat daarom de Biecht zo belangrijk is, en dat deze staat van de geneigdheid tot zondigheid pas wordt weggenomen aan het begin van het Vrederijk. Jouw suggestie strookt niet met het voorgaande.

  • |
   @lunsius,
   om puur & heilig te leven, is niet beslist een gebouw nodig, noch een strakke kerk`orde — want Jezus neemt genoegen, met een plek in je hart — hoe dan bvb pastoraat (biecht), als`ook de lithurgie hun vorm vinden, zal nimmer geweld doen aan DE traditie, noch aan de traditie zoals jij deze graag wil herstellen …
   |
   zo`lang als jij maar direct communiceert met Jezus, zal Hij jou daar`in, op de juiste WEG leiden — besef daarom, dat de grote vervolging van met`name de MoederKerk, wel eens zou kunnen beginnen met : een totale INTERNET SHUTDOWN …!?
   |
   PS : weet, dat wij straks weer onze bijbel zullen lezen bij het licht van een KAARS, en/of naar de kerk gaan per ezel …!?