Portugese bisschop Manuel Linda: “Jezus werd ontvangen door Maria en Jozef net zoals ieder ander persoon”

Rechts bisschop Manuel Linda.

De Portugese website Observador, één van de belangrijkste nieuws- en opiniesites van het land, publiceerde een speciaal kerstinterview met de bisschop van het bisdom Oporto, Manuel Linda en een theoloog, vader Anselmo Borges. In dit stuk ‘ontmaskeren’ ze alle zogenaamde “mythes” die betrekking hebben op Kerstmis. Het grootste schandaal is de rechtstreekse aanval op verschillende Dogmas betreffende de goddelijkheid van Jezus Christus en de zuiverheid van zijn Onbevlekte Moeder, de Heilige Maagd Maria.

Enkele van de meest schokkende fragmenten:

“Hij (Christus) werd ontvangen door Maria en Jozef net zoals ieder ander persoon… Maagdelijkheid is enkel geassocieerd met Maria als een metafoor om aan te tonen dat Jezus een zeer bijzondere persoon was.”

De bisschop van Oporto zegt dat “we nooit zouden moeten verwijzen naar de fysieke maagdelijkheid van Maria.”

“Het Oud Testament zegt vele malen dat Jezus zou geboren worden van een maagd, een dochter van Israël, die eenvoudig, arm en nederig was. Maar dit is waarlijk gewoon een verwijzing naar de totale toewijding van deze vrouw aan God. De gave van het zijn van de moeder van God werd aan Maria gegeven omdat ze een onverdeeld hart had. Wat telt is het volledig geven van haarzelf,” aldus Bisschop Linda.

En hij voegt er aan toe: “Er zijn zeker vrouwen met een gescheurd maagdenvlies die meer maagd zijn in de zin van volle toewijding aan God, dan sommige met een intact maagdenvlies.

Bisschop Manuel Linda werd door Bergoglio in 2018 tot titulaire bisschop van Oporto benoemd, één van de meest prestigieuze posities in Portugal.

Ook Bergoglio kon het niet laten om in zijn Kersttoespraak de heiligheid van Maria in vraag te stellen, door te beweren dat ze niet van het begin af heilig was:

“Onze Lieve Vrouw en Sint Jozef zijn vol vreugde: ze kijken naar het Kind Jezus en ze zijn gelukkig omdat, na duizend zorgen, ze dit geschenk van God hebben aanvaard, met zoveel geloof en zoveel liefde. Ze vloeien over van heiligheid, en daarom van vreugde. En je zult mij zeggen: natuurlijk, ze zijn Onze Lieve Vrouw en Sint Jozef. Ja, maar laat ons niet denken dat het gemakkelijk was voor hen: heiligen worden niet geboren, ze worden heilig, en dit is voor hen ook zo.

Hij zegt dat na een tijd van innerlijke strijd, ze eindelijk Jezus hadden aanvaard, en dat ze de heiligheid moesten verwerven. Uiteraard is dit een belediging. Dit was niet zo, en zeker niet voor Maria: zij was zonder zonde ontvangen en geboren, en dus reeds heilig vanaf de conceptie. Ze was heilig en maagd toen Jezus in haar schoot kwam, ze was heilig en behield haar maagdelijkheid bij de geboorte van Jezus en ze bleef maagd tot aan haar zalige dood. Vandaar dat wij zeggen: De Heilige Maria altijd Maagd.

Over de heiligheid van Maria en Jozef:

In de openbaringen van de H. Brigitta, waarin O.L. Vrouw voor Brigitta haar heiligheid en algehele Godgerichtheid vanaf haar eerste levensdagen beschreef, staat het volgende: “Toen ik vernam dat God uit een Maagd zou geboren worden om de wereld te verlossen, vervulde mij zulk een liefde tot Hem, dat ik aan niets, tenzij aan Hem wilde denken en niets verlangde buiten Hem. Ik vermeed de omgang met mensen, zelfs familieleden en zocht God alleen. Ook wilde ik niets bezitten. Alles waarover ik beschikken kon en mocht, schonk ik aan behoeftigen. In God alleen vond ik smaak. Ik wenste hartstochtelijk dat ik zou mogen leven tot de tijd van Gods geboorte en het was mijn vurigste wens de geringe onwaardige dienstmaagd van Zijn Moeder te mogen zijn. In mijn hart wijdde ik Hem onder belofte, indien het Hem aangenaam was, mijn maagdelijkheid toe en niets wilde ik op aarde bezitten (dus ook geen man). Indien God het echter anders wilde, mocht Zijn wil geschieden en niet de mijne.”

Jozef had ongeveer dezelfde visie. Hij had nog nooit aan een huwelijk gedacht en leidde in de eenzaamheid een leven van arbeid en gebed. Hij bezat in de hoogste graad de gave van beschouwing. God alleen was het doel van zijn leven. Maria van Agreda zegt: “De Allerhoogste verleende aan Jozef de volkomenste heerschappij over zijn natuur, zodat hij zonder enig gevaar voor zijn belofte, Maria kon dienen en zodoende ook de goddelijke wil volbrengen in bewonderenswaardige reinheid. Jozef was van een onvergelijkelijke zedigheid en bescheidenheid, rechtvaardig en onberispelijk voor God en de mensen, volmaakt kuis in werken en gedachten; hij leidde een allerzuiverst leven; hij was de meest kuise en heiligste van alle mannen. Hij stak vol heilige verlangens en hemelse neigingen.

Maria zei tegen de H. Brigitta van Zweden: “Hij was zo aan de wereld en het vlees afgestorven dat alleen een bevel van God hem ertoe kon brengen te huwen en mij tot vrouw te nemen. Maar God hielp hem hierbij, vooral door de woorden die Hij tot Jozef richtte, terwijl hij de bloeiende staf in de hand hield. De H. Geest fluisterde hem die toe en stelde hem meteen gerust omtrent zijn zuiverheid.”

Zodra Maria Jozef, na hun huwelijk, van haar belofte op de hoogte had gebracht, kwamen zij aanstonds overeen om in het huwelijk een middel te zien tot wederkerige bescherming en hulp in het nakomen van hun belofte en in het streven naar de hemelse goederen en de hoogste heiligheid. “Bij onze verloving stelde Jozef zich ten doel,” zo zegt Maria tegen de H. Brigitta, “mij als zijn meesteres te dienen en niet met mij als echtgenoot op gelijke voet te leven. Met zekerheid wist ik ook dat mijn maagdelijkheid ongeschonden zou blijven, hoewel ik volgens Gods raadsbesluiten aan een man zou verbonden zijn.” (Bron: De heerlijkheden van Sint Jozef)

 

Bron: Rorate Caeli