Apostasie

Portugese bisschop Manuel Linda: “Jezus werd ontvangen door Maria en Jozef net zoals ieder ander persoon”

Rechts bisschop Manuel Linda.

De Portugese website Observador, één van de belangrijkste nieuws- en opiniesites van het land, publiceerde een speciaal kerstinterview met de bisschop van het bisdom Oporto, Manuel Linda en een theoloog, vader Anselmo Borges. In dit stuk ‘ontmaskeren’ ze alle zogenaamde “mythes” die betrekking hebben op Kerstmis. Het grootste schandaal is de rechtstreekse aanval op verschillende Dogmas betreffende de goddelijkheid van Jezus Christus en de zuiverheid van zijn Onbevlekte Moeder, de Heilige Maagd Maria.

Enkele van de meest schokkende fragmenten:

“Hij (Christus) werd ontvangen door Maria en Jozef net zoals ieder ander persoon… Maagdelijkheid is enkel geassocieerd met Maria als een metafoor om aan te tonen dat Jezus een zeer bijzondere persoon was.”

De bisschop van Oporto zegt dat “we nooit zouden moeten verwijzen naar de fysieke maagdelijkheid van Maria.”

“Het Oud Testament zegt vele malen dat Jezus zou geboren worden van een maagd, een dochter van Israël, die eenvoudig, arm en nederig was. Maar dit is waarlijk gewoon een verwijzing naar de totale toewijding van deze vrouw aan God. De gave van het zijn van de moeder van God werd aan Maria gegeven omdat ze een onverdeeld hart had. Wat telt is het volledig geven van haarzelf,” aldus Bisschop Linda.

En hij voegt er aan toe: “Er zijn zeker vrouwen met een gescheurd maagdenvlies die meer maagd zijn in de zin van volle toewijding aan God, dan sommige met een intact maagdenvlies.

Bisschop Manuel Linda werd door Bergoglio in 2018 tot titulaire bisschop van Oporto benoemd, één van de meest prestigieuze posities in Portugal.

Ook Bergoglio kon het niet laten om in zijn Kersttoespraak de heiligheid van Maria in vraag te stellen, door te beweren dat ze niet van het begin af heilig was:

“Onze Lieve Vrouw en Sint Jozef zijn vol vreugde: ze kijken naar het Kind Jezus en ze zijn gelukkig omdat, na duizend zorgen, ze dit geschenk van God hebben aanvaard, met zoveel geloof en zoveel liefde. Ze vloeien over van heiligheid, en daarom van vreugde. En je zult mij zeggen: natuurlijk, ze zijn Onze Lieve Vrouw en Sint Jozef. Ja, maar laat ons niet denken dat het gemakkelijk was voor hen: heiligen worden niet geboren, ze worden heilig, en dit is voor hen ook zo.

Hij zegt dat na een tijd van innerlijke strijd, ze eindelijk Jezus hadden aanvaard, en dat ze de heiligheid moesten verwerven. Uiteraard is dit een belediging. Dit was niet zo, en zeker niet voor Maria: zij was zonder zonde ontvangen en geboren, en dus reeds heilig vanaf de conceptie. Ze was heilig en maagd toen Jezus in haar schoot kwam, ze was heilig en behield haar maagdelijkheid bij de geboorte van Jezus en ze bleef maagd tot aan haar zalige dood. Vandaar dat wij zeggen: De Heilige Maria altijd Maagd.

Over de heiligheid van Maria en Jozef:

In de openbaringen van de H. Brigitta, waarin O.L. Vrouw voor Brigitta haar heiligheid en algehele Godgerichtheid vanaf haar eerste levensdagen beschreef, staat het volgende: “Toen ik vernam dat God uit een Maagd zou geboren worden om de wereld te verlossen, vervulde mij zulk een liefde tot Hem, dat ik aan niets, tenzij aan Hem wilde denken en niets verlangde buiten Hem. Ik vermeed de omgang met mensen, zelfs familieleden en zocht God alleen. Ook wilde ik niets bezitten. Alles waarover ik beschikken kon en mocht, schonk ik aan behoeftigen. In God alleen vond ik smaak. Ik wenste hartstochtelijk dat ik zou mogen leven tot de tijd van Gods geboorte en het was mijn vurigste wens de geringe onwaardige dienstmaagd van Zijn Moeder te mogen zijn. In mijn hart wijdde ik Hem onder belofte, indien het Hem aangenaam was, mijn maagdelijkheid toe en niets wilde ik op aarde bezitten (dus ook geen man). Indien God het echter anders wilde, mocht Zijn wil geschieden en niet de mijne.”

Jozef had ongeveer dezelfde visie. Hij had nog nooit aan een huwelijk gedacht en leidde in de eenzaamheid een leven van arbeid en gebed. Hij bezat in de hoogste graad de gave van beschouwing. God alleen was het doel van zijn leven. Maria van Agreda zegt: “De Allerhoogste verleende aan Jozef de volkomenste heerschappij over zijn natuur, zodat hij zonder enig gevaar voor zijn belofte, Maria kon dienen en zodoende ook de goddelijke wil volbrengen in bewonderenswaardige reinheid. Jozef was van een onvergelijkelijke zedigheid en bescheidenheid, rechtvaardig en onberispelijk voor God en de mensen, volmaakt kuis in werken en gedachten; hij leidde een allerzuiverst leven; hij was de meest kuise en heiligste van alle mannen. Hij stak vol heilige verlangens en hemelse neigingen.

Maria zei tegen de H. Brigitta van Zweden: “Hij was zo aan de wereld en het vlees afgestorven dat alleen een bevel van God hem ertoe kon brengen te huwen en mij tot vrouw te nemen. Maar God hielp hem hierbij, vooral door de woorden die Hij tot Jozef richtte, terwijl hij de bloeiende staf in de hand hield. De H. Geest fluisterde hem die toe en stelde hem meteen gerust omtrent zijn zuiverheid.”

Zodra Maria Jozef, na hun huwelijk, van haar belofte op de hoogte had gebracht, kwamen zij aanstonds overeen om in het huwelijk een middel te zien tot wederkerige bescherming en hulp in het nakomen van hun belofte en in het streven naar de hemelse goederen en de hoogste heiligheid. “Bij onze verloving stelde Jozef zich ten doel,” zo zegt Maria tegen de H. Brigitta, “mij als zijn meesteres te dienen en niet met mij als echtgenoot op gelijke voet te leven. Met zekerheid wist ik ook dat mijn maagdelijkheid ongeschonden zou blijven, hoewel ik volgens Gods raadsbesluiten aan een man zou verbonden zijn.” (Bron: De heerlijkheden van Sint Jozef)

 

Bron: Rorate Caeli

Categorieën:Apostasie

12 antwoorden »

 1. Is dat nu niet schandalig? En dat voor een bisschop. Hij kan beter een ander jobke zoeken.

 2. Erger blinden dan blinden die blind willen zijn, zijn er niet. Ik doel op al die priesters die hetgeen op deze website komt verguizen. Als ze nu niet inzien dat Bergoglio schuin schaatst, dan vrees ik dat we tot de innerlijke verlichting van het geweten moeten wachten (de zogenaamde Waarschuwing) om ze op andere gedachten te brengen.

 3. Dat de Messias zou voortkomen volgt uit de voorspelling uit Jesaja 7: “Daarom zal de Heere zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.” In oude tijden werd dat opgevat zoals het er stond, maar na Christus’ Kruisiging hebben de Joden daar nogal stupide alternatieve verklaringen aan gegeven. “Alma” zou jonge vrouw betekenen en niet maagd. Maar dat is onzin, zoals de tot het Christedom bekeerde rabbijn Drach uitgebreid uiteen heeft gezet. Hij was de meest opzienbarende bekeerling van het Joden- tot het Christendom uit de 19e eeuw, die voor zijn bekering om zijn geleerdheid geprezen werd en op de nominatie stond om hoofdrabbijn van Parijs te worden.

 4. Dat Drach gelijk had dat “alma” maagd betekent in dit vers blijkt ook uit het feit dat de Allerheiligste Maagd haar verloofde Jozef in het ongewisse liet over haar maagdelijke ontvangenis. In die tijd gebeurde het meer dan eens dat een zwanger geworden meisje Jesaja 7 erbij haalde om aan te geven dat er geen man bij te pas was gekomen en dat zij desondanks toch zwanger was geraakt. Door Jozef te vertellen dat zij vanzelf zwanger was geworden, d.w.z. door de Heilige Geest, had dus niks opgelost. En daarom vertrouwde de Allerheiligste Maagd op diezelfde Heilige Geest om haar verloofde te overtuigen van haar maagdelijke ontvangenis. En God stelde St Jozef op de proef door het moment van openbaring uit te stellen om hem op die manier tot grotere heiligheid te brengen.

 5. Maria is niet maagd gebleven tot haar dood…ze heeft immers nog kinderen gebaard.

  • U baseert zich waarschijnlijk op het feit dat in de Evangelieën sprake is van de broers van Christus. Welnu, in de Joodse cultuur uit die tijd sprak men Hebreeuws, sommigen menen Aramees, waarin het woord voor broer (Grieks: adolphos) ook bloedverwant betekent (Strong’s 251 ‘ach’ voor het Griekse Strong’s 80) Strong’s definieert ‘ach’ als volgt: “Brother, used in the widest sense of lit. relationsip and metaph. affinity or resemblance, like: another, brother(-ly), kindred, like, other.” Dus, wegens de wijdere betekenis van ‘ach’ mogen we adolphos in het Griekse Nieuwe Testament als bloedverwant zien. Weet wel dat het Grieks van het NT het koine was van die tijd dat niet overeenkomt met het klassieke Grieks, zodat deze gevolgtrekking gewettigd is. En inderdaad noemt de meestal goed geïnformeerde Wycliffe Bible Dictionary Jacob, Jozef, Simon en Judah (Mt. 13:55) de halfbroers van Jezus, hetgeen betekent dat Maria een weduwnaar had getrouwd, dus iemand die ouder was. Interessant is dat volgens Valtorta Jozef 15 tot 20 jaar ouder was dan de Allerheiligst Maagd, hetgeen hier niet mee in tegenspraak is. Er is trouwens nog een andere interpretatie mogelijk: dat die halfbroers geen kinderen van Jozef waren, maar van de broers van Jozef (van Maria is niet bekend dat zij broers of zusters had).

   Wat mij zo irriteert is dat men zich permitteert om op een publiek forum klinkklare nonsens te debiteren. Sorrie, Sonja, omdat je dit forum gebruikt, zul je ook op dit forum gecorrigeerd worden. Daar moet je dan maar tegen kunnen.

  • Hallo, het is niet zo dat Jezus nog letterlijk broers had en dat Maria nog kinderen had gebaard. Zoals lunsius zei, gaat het inderdaad over bloedverwanten. Bij A.K. Emmerick lezen we dat Maria nog een oudere zuster had, Maria Heli genaamd, en die had zonen welke de neven waren van Jezus, zijn bloedverwanten en in die tijd in de volksmond “broers” genoemd. Maria was voorbestemd om het vat te worden waarin God zou mens worden en waaruit God zou geboren worden (Christus), en om alleen en enkel dat te zijn; zij werd niet bezoedeld door seksueel echtelijk genot en zij heeft niet op natuurlijke wijze nog kinderen ontvangen en gebaard. Jozef en Maria zijn beiden maagd gebleven. Een rein tabernakel is zij gebleven, aan God alleen toegewijd. Het huwelijk met Jozef was er enkel omdat Jezus in een familie (met voedstervader en moeder) zou kunnen opgroeien, zodat de naaste omgeving niet raar zou opkijken. Zo is het door God gewild.

 6. Sonja, waarom zou Maria zich dan aan Bernadette Soubirous voorstellen als :”Ik ben de onbevlekte ontvangenis .”

 7. |
  ja, zo zie je dan maar weer, dat : GELOOF is een GESCHENK van God — dwz : wie dat geschenk NIET koestert, of ’t zelfs aan scherven laat vallen … die is het voorgoed kwijt !!

 8. Op 6 juli 1984 beweerde de bisschop van Durham in de York Minster in York, David Jenkins: he did not believe in the physical resurrection of Christ. The dean van de kerk (met wie ik bevriend was geraakt) melde me dat meteen, en gaf er zijn verontwaardiging bij. 3 dagen later sloeg de bliksem in en gelovigen wisten dat het een teken van boven was. De dean belde me weer om dat te bevestigen. Voor gelovigen heel duidelijk . . . voor ongelovigen . . . Enfin de schade bedroeg in 1988 (gerenoveerd opgeleverd), £2,25 miljoen. Kij ook naar de conclusie van het onderzoek, op onderstaande site: it was “80% possible” the fire was caused by lightning . . .
  Zie: https://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-28112373

  Laten we bidden dat deze bisschop zich zal herroepen, maar ook opletten of de Hemel een teken zal stellen om de gelovigen te bevestigen in hun geloof en deze bisschop grondig te waarschuwen tijdig op zijn schreden terug te keren.