Ierland zal abortus toelaten tot aan de geboorte

Dit is de methode die gehanteerd wordt vanaf 13 tot 23 weken.

In Ierland werd deze maand een wetsvoorstel van de Minister van Gezondheid Simon Harris goedgekeurd, die abortus op aanvraag toestaat van alle ongeboren kinderen tot 12 weken, en de abortus toestaat tot aan de geboorte van kinderen die “ernstig gehandicapt” zijn. Indien het leven van de moeder in gevaar is, mogen kinderen geaborteerd worden totdat ze “levensvatbaar” zijn. De wet moet enkel nog ondertekend worden door de (pro-LHBT-) president van Ierland.

Uiteraard blijft het maar de vraag wat onder “ernstig gehandicapt” of “levensvatbaar” wordt verstaan. Tegenwoordig wordt een kindje met het Down-syndroom ook als ernstig gehandicapt beschouwd, en in veel Europese landen worden kinderen met zo’n aandoening zonder pardon vermoord. In IJsland bijvoorbeeld, worden vandaag amper nog kinderen met het Down-syndroom geboren, gewoon omdat ze allemaal geaborteerd worden.

Een pro-life activist in Ierland ging op onderzoek en ondervroeg mensen op straat over deze wet. Hij legde kort de gruwelen uit van late-termijnabortusen, en dat de kinderen geen verdoving, geen levensreddende behandeling indien levend geboren, en geen fatsoenlijke begrafenis zullen krijgen. Ze worden als afval gewoon weggegooid. En wat verbazend was is dat vele Ierse burgers hier gewoonweg onverschillig over bleven – zo afgestompt is men geworden.

Dit zijn enkele methoden voor latere termijn-abortussen:

Bij de ‘dilatatie- en evacuatie’ methode trekt men met een tang stukken van het levende kindje in de baarmoeder, waardoor het een uiterst gruwelijke en pijnlijke dood sterft. Deze procedure gebeurt zonder verdoving.

 

Bij de ‘partial birth abortion’ wordt het kindje half uit de baarmoeder gehaald, het hoofdje blijft erin zodat het kind “niet geboren” is. Vervolgens wordt met een schaar een gat gemaakt in de schedel en worden de hersenen eruit gezogen. Dit veroorzaakt de dood van het kindje, waarna de schedel wordt ingeklapt en het lijkje wordt weggehaald.
Inspuiting van een zoutoplossing in de baarmoeder, waardoor deze begint samen te trekken en het kind (dat door de zoutoplossing brandwonden kan oplopen) wordt afgestoten.

 

Het werd reeds in 2012 voorzegd in de boodschappen van het Boek der Waarheid, dat Ierland abortus zou willen legaliseren. Deze profetie is heden in vervulling gegaan.

Ik ben jullie geliefde moeder, Koningin van de Engelen, de H. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis. Oh, Hoe huil Ik vandaag aangezien Ierland – het land aan Mij, hun geliefde Moeder, het meest toegewijd – ten prooi valt aan de Boze. Grote duisternis is neergedaald over deze natie. Zo velen hebben hun geloof verloren en ook zo velen hebben hun hart afgewend van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Mijn kinderen in Ierland hebben de Boze toegestaan om hun hart in steen te veranderen. Diegenen, die van Mijn Zoon houden, lijden wanneer zij getuige zijn van de secularisatie die de controle over dit, eens heilige, land heeft overgenomen.

Er worden nu pogingen ondernomen om abortus in te voeren en als dit zou gebeuren, zal dat Mijn dierbare Zoon diep beledigen. Mijn kinderen, wanneer jullie abortus zouden introduceren in Ierland, zullen jullie de verbinding verbreken die jullie zo dicht bij Mijn Hart gebracht heeft. Zoveel mensen in Ierland beledigen tegenwoordig Mijn Zoon door de oneerbiedigheid die zij Hem betonen. Ook Ik word niet langer getolereerd en Mijn naam wordt onteerd. Kinderen van Ierland, uitverkoren als bijzondere zielen om het woord van Mijn Vader wereldwijd mee te delen, jullie moeten naar Mij luisteren.

Bid, bid, bid dat deze plannen, om abortuswetten te introduceren, zich niet voltrekken. Als dit zou gebeuren, zal Ierland veel gunsten verliezen in het Koninkrijk van Mijn Vader. De zonde van abortus is de zwaarste in de ogen van Mijn Vader. Het is de ergste vorm van volkerenmoord. Jullie moeten dit kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten dit nu doen anders zal de laatste goddelijke verbinding die versterkt moet worden, in plaats daarvan verzwakt worden. Jullie moeten jullie oprichten, kinderen, en jullie Katholieke en Christelijke geloof terugeisen want ze worden van jullie weggenomen. Sta niet toe dat diegenen, die aan de macht zijn, jullie bespotten wanneer jullie het heilig woord van God verkondigen.

Deze geest van duisternis bedekt tegenwoordig niet enkel jullie land maar ook de heiligdommen waar Ik vereerd zou moeten worden. Ik huil van verdriet daar Ik zie dat Mijn geliefde Ierland afhaakt. Er is toch nog hoop, kinderen. Maar jullie moeten jullie nu massaal verenigen om jullie geloof te beschermen. Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar ook jullie Christelijke geloof, af te leggen. Herover jullie land van het socialisme en de wereldse dictatuur. Zij zullen pleiten voor het burgerrecht maar ze zullen de echte rechten, die zij beweren te beschermen, weigeren waaronder ook het recht om te bidden. Zij zullen jullie, bij wet, dwingen het recht, om ongeboren kinderen te vermoorden, te aanvaarden. (De H. Maagd, 17 februari 2012)

Echter, de gevolgen voor landen die abortus gelegaliseerd hebben, zijn niet min:

Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben. Als Ik niet ingrijp, zullen jullie naties al snel door het Beest verslonden worden en zal er niemand overblijven. Jullie moeten weten dat de zonde de aarde zodanig aangetast heeft, dat er nog slechts een sprankeltje licht overblijft. Dat licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen, en dat zal escaleren tot aan het stadium waarin Zijn Kerk gekruisigd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde aanbreken. Mijn woede heeft zijn grenzen bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om een deel van de straf – die Ik op deze ondankbare wereld en op die verdorven zondaars zal neerwerpen – te matigen, maar niet alles want deze straffen moeten plaatsvinden zodat Ik kan beletten dat deze plannen jullie verderven. Als Ik niet zou proberen om de verspreiding van dergelijke gruwelen een halt toe te roepen, zou er geen wroeging zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht om hetzelfde te doen. Mijn toorn heeft zich door de eeuwen heen aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen weerstaan, die Ik nu in stromen zal doen neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van de abortuswet. (Boek der Waarheid – Boodschap van 29 mei 2013)

De landen die ongelimiteerde abortus toestaan (dus: abortus tot aan de geboorte, zonder reden van ziekte of handicap) zijn: China, Noord-Korea en… Canada! Uiteindelijk zullen alle landen waar abortus toegelaten is, bestraft worden:

Mijn zeer geliefde dochter, dit ingrijpen van Mij, het Lam Gods, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd. Diegenen onder jullie, die het Woord van God opvolgen, moeten in vrede zijn, want omdat Ik van jullie houd, wil Ik niet dat jullie je distantiëren. Jullie mogen Mijn liefde nooit vrezen, zelfs niet als de zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van allen die willen zien, en Mijn heilig Woord zal de ogen sluiten van diegenen die Mijn hand weigeren aan te nemen. Ik steek Mijn hand naar jullie uit, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de aasgieren die jullie ziel willen verslinden.

Vanaf vandaag zullen jullie elke dag veel stemmen horen roepen – eisend dat jullie luisteren. Zij zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorhouden, vermomd met de zoetheid van honing. Terwijl zij jullie met een eindeloos spervuur aan argumenten overhalen om te luisteren naar hun redenering, zullen zij in naam van humanitaire doelen – die de zonde vergoelijken – nooit ophouden tot jullie accepteren wat zij jullie willen dwingen te slikken.

Abortus, moord in de ogen van God, zal in alle naties opgedrongen worden als een teken van verzet tegen de Almachtige Vader, God de Allerhoogste. Wanneer jullie deze goddeloze gruwel vergoelijken, maken jullie je schuldig aan een verschrikkelijke zonde. De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel.

Tot diegenen onder jullie, die deze ernstige dwaling weigeren te erkennen: jullie hebben nog maar weinig tijd over om de redding te bemachtigen. Want tenzij jullie deze goddeloze daad de rug toekeren, zullen jullie wanneer de grote dag aanbreekt, Gods aangezicht nooit zien.

Moord is één van de ernstigste daden van verzet tegen God en zal met uitzuivering bestraft worden. De grote verdeeldheid onder het menselijk ras heeft een aanvang genomen. Diegenen die partij kiezen voor het Beest en alles wat het Woord van God trotseert, vergoelijken, zullen van hun broeders en zusters gescheiden worden. Onderschat Mijn Waarschuwing niet! Accepteer abortus en jullie accepteren het opzettelijk doden van een kind van God! Als jullie in jullie ziel geen berouw kunnen voelen, zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie dan in de wildernis werpen.

Mijn liefde en barmhartigheid mogen dan wel groot zijn: Ik zal de meest zwartgeblakerde zielen vergeven, maar zonder berouw is Mijn gerechtigheid definitief. Mijn straf is eeuwigdurend. Houd van Mij en Ik zal jullie koesteren! Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de liefde van Mijn Vader, en ook jullie zullen je leven verliezen!

Jullie Jezus (1 mei 2013)