Abortus

Ierland zal abortus toelaten tot aan de geboorte

In Ierland werd deze maand een wetsvoorstel van de Minister van Gezondheid Simon Harris goedgekeurd, die abortus op aanvraag toestaat van alle ongeboren kinderen tot 12 weken, en de abortus toestaat tot aan de geboorte van kinderen die “ernstig gehandicapt” zijn. Indien het leven van de moeder in gevaar is, mogen kinderen geaborteerd worden totdat ze “levensvatbaar” zijn. De wet moet enkel nog ondertekend worden door de (pro-LHBT-) president van Ierland.

Uiteraard blijft het maar de vraag wat onder “ernstig gehandicapt” of “levensvatbaar” wordt verstaan. Tegenwoordig wordt een kindje met het Down-syndroom ook als ernstig gehandicapt beschouwd, en in veel Europese landen worden kinderen met zo’n aandoening zonder pardon vermoord. In IJsland bijvoorbeeld, worden vandaag amper nog kinderen met het Down-syndroom geboren, gewoon omdat ze allemaal geaborteerd worden.

Een pro-life activist in Ierland ging op onderzoek en ondervroeg mensen op straat over deze wet. Hij legde kort de gruwelen uit van late-termijnabortusen, en dat de kinderen geen verdoving, geen levensreddende behandeling indien levend geboren, en geen fatsoenlijke begrafenis zullen krijgen. Ze worden als afval gewoon weggegooid. En wat verbazend was is dat vele Ierse burgers hier gewoonweg onverschillig over bleven – zo afgestompt is men geworden.

Dit zijn enkele methoden voor latere termijn-abortussen:

Bij de ‘dilatatie- en evacuatie’ methode trekt men met een tang stukken van het levende kindje in de baarmoeder, waardoor het een uiterst gruwelijke en pijnlijke dood sterft. Deze procedure gebeurt zonder verdoving.

 

Bij de ‘partial birth abortion’ wordt het kindje half uit de baarmoeder gehaald, het hoofdje blijft erin zodat het kind “niet geboren” is. Vervolgens wordt met een schaar een gat gemaakt in de schedel en worden de hersenen eruit gezogen. Dit veroorzaakt de dood van het kindje, waarna de schedel wordt ingeklapt en het lijkje wordt weggehaald.

Inspuiting van een zoutoplossing in de baarmoeder, waardoor deze begint samen te trekken en het kind (dat door de zoutoplossing brandwonden kan oplopen) wordt afgestoten.

 

Het werd reeds in 2012 voorzegd in de boodschappen van het Boek der Waarheid, dat Ierland abortus zou willen legaliseren. Deze profetie is heden in vervulling gegaan.

Ik ben jullie geliefde moeder, Koningin van de Engelen, de H. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis. Oh, Hoe huil Ik vandaag aangezien Ierland – het land aan Mij, hun geliefde Moeder, het meest toegewijd – ten prooi valt aan de Boze. Grote duisternis is neergedaald over deze natie. Zo velen hebben hun geloof verloren en ook zo velen hebben hun hart afgewend van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Mijn kinderen in Ierland hebben de Boze toegestaan om hun hart in steen te veranderen. Diegenen, die van Mijn Zoon houden, lijden wanneer zij getuige zijn van de secularisatie die de controle over dit, eens heilige, land heeft overgenomen.

Er worden nu pogingen ondernomen om abortus in te voeren en als dit zou gebeuren, zal dat Mijn dierbare Zoon diep beledigen. Mijn kinderen, wanneer jullie abortus zouden introduceren in Ierland, zullen jullie de verbinding verbreken die jullie zo dicht bij Mijn Hart gebracht heeft. Zoveel mensen in Ierland beledigen tegenwoordig Mijn Zoon door de oneerbiedigheid die zij Hem betonen. Ook Ik word niet langer getolereerd en Mijn naam wordt onteerd. Kinderen van Ierland, uitverkoren als bijzondere zielen om het woord van Mijn Vader wereldwijd mee te delen, jullie moeten naar Mij luisteren.

Bid, bid, bid dat deze plannen, om abortuswetten te introduceren, zich niet voltrekken. Als dit zou gebeuren, zal Ierland veel gunsten verliezen in het Koninkrijk van Mijn Vader. De zonde van abortus is de zwaarste in de ogen van Mijn Vader. Het is de ergste vorm van volkerenmoord. Jullie moeten dit kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten dit nu doen anders zal de laatste goddelijke verbinding die versterkt moet worden, in plaats daarvan verzwakt worden. Jullie moeten jullie oprichten, kinderen, en jullie Katholieke en Christelijke geloof terugeisen want ze worden van jullie weggenomen. Sta niet toe dat diegenen, die aan de macht zijn, jullie bespotten wanneer jullie het heilig woord van God verkondigen.

Deze geest van duisternis bedekt tegenwoordig niet enkel jullie land maar ook de heiligdommen waar Ik vereerd zou moeten worden. Ik huil van verdriet daar Ik zie dat Mijn geliefde Ierland afhaakt. Er is toch nog hoop, kinderen. Maar jullie moeten jullie nu massaal verenigen om jullie geloof te beschermen. Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar ook jullie Christelijke geloof, af te leggen. Herover jullie land van het socialisme en de wereldse dictatuur. Zij zullen pleiten voor het burgerrecht maar ze zullen de echte rechten, die zij beweren te beschermen, weigeren waaronder ook het recht om te bidden. Zij zullen jullie, bij wet, dwingen het recht, om ongeboren kinderen te vermoorden, te aanvaarden. (De H. Maagd, 17 februari 2012)

Echter, de gevolgen voor landen die abortus gelegaliseerd hebben, zijn niet min:

Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben. Als Ik niet ingrijp, zullen jullie naties al snel door het Beest verslonden worden en zal er niemand overblijven. Jullie moeten weten dat de zonde de aarde zodanig aangetast heeft, dat er nog slechts een sprankeltje licht overblijft. Dat licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen, en dat zal escaleren tot aan het stadium waarin Zijn Kerk gekruisigd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde aanbreken. Mijn woede heeft zijn grenzen bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om een deel van de straf – die Ik op deze ondankbare wereld en op die verdorven zondaars zal neerwerpen – te matigen, maar niet alles want deze straffen moeten plaatsvinden zodat Ik kan beletten dat deze plannen jullie verderven. Als Ik niet zou proberen om de verspreiding van dergelijke gruwelen een halt toe te roepen, zou er geen wroeging zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht om hetzelfde te doen. Mijn toorn heeft zich door de eeuwen heen aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen weerstaan, die Ik nu in stromen zal doen neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van de abortuswet. (Boek der Waarheid – Boodschap van 29 mei 2013)

De landen die ongelimiteerde abortus toestaan (dus: abortus tot aan de geboorte, zonder reden van ziekte of handicap) zijn: China, Noord-Korea en… Canada! Uiteindelijk zullen alle landen waar abortus toegelaten is, bestraft worden:

Mijn zeer geliefde dochter, dit ingrijpen van Mij, het Lam Gods, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd. Diegenen onder jullie, die het Woord van God opvolgen, moeten in vrede zijn, want omdat Ik van jullie houd, wil Ik niet dat jullie je distantiëren. Jullie mogen Mijn liefde nooit vrezen, zelfs niet als de zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van allen die willen zien, en Mijn heilig Woord zal de ogen sluiten van diegenen die Mijn hand weigeren aan te nemen. Ik steek Mijn hand naar jullie uit, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de aasgieren die jullie ziel willen verslinden.

Vanaf vandaag zullen jullie elke dag veel stemmen horen roepen – eisend dat jullie luisteren. Zij zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorhouden, vermomd met de zoetheid van honing. Terwijl zij jullie met een eindeloos spervuur aan argumenten overhalen om te luisteren naar hun redenering, zullen zij in naam van humanitaire doelen – die de zonde vergoelijken – nooit ophouden tot jullie accepteren wat zij jullie willen dwingen te slikken.

Abortus, moord in de ogen van God, zal in alle naties opgedrongen worden als een teken van verzet tegen de Almachtige Vader, God de Allerhoogste. Wanneer jullie deze goddeloze gruwel vergoelijken, maken jullie je schuldig aan een verschrikkelijke zonde. De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel.

Tot diegenen onder jullie, die deze ernstige dwaling weigeren te erkennen: jullie hebben nog maar weinig tijd over om de redding te bemachtigen. Want tenzij jullie deze goddeloze daad de rug toekeren, zullen jullie wanneer de grote dag aanbreekt, Gods aangezicht nooit zien.

Moord is één van de ernstigste daden van verzet tegen God en zal met uitzuivering bestraft worden. De grote verdeeldheid onder het menselijk ras heeft een aanvang genomen. Diegenen die partij kiezen voor het Beest en alles wat het Woord van God trotseert, vergoelijken, zullen van hun broeders en zusters gescheiden worden. Onderschat Mijn Waarschuwing niet! Accepteer abortus en jullie accepteren het opzettelijk doden van een kind van God! Als jullie in jullie ziel geen berouw kunnen voelen, zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie dan in de wildernis werpen.

Mijn liefde en barmhartigheid mogen dan wel groot zijn: Ik zal de meest zwartgeblakerde zielen vergeven, maar zonder berouw is Mijn gerechtigheid definitief. Mijn straf is eeuwigdurend. Houd van Mij en Ik zal jullie koesteren! Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de liefde van Mijn Vader, en ook jullie zullen je leven verliezen!

Jullie Jezus (1 mei 2013)

 

Categorieën:Abortus

18 antwoorden »

 1. In Nederland is abortus toegestaan tot 24 weken. Kunt u zich dat voorstellen? Een compleet kindje dat in stukken wordt gesneden omdat de geboorte ervan nu even niet gelegen komt? Ik weet dat ik geen oordeel mag vellen over een jonge moeder in nood, maar het valt mij bijzonder zwaar om begrip op te brengen voor mensen die abortus steeds meer als een gewoon voorbehoedsmiddel zien. Er is in Nederland in de loop der jaren nog een nieuwe categorie aanvragers bijgekomen t.w. Islamitische gezinnen waarvan de vader liever een zoon heeft dan een dochter. Als het geslacht van de foetus is vastgesteld en de man is het er niet mee eens dat dit kind (meisje) wordt geboren), wordt de a.s. moeder naar de abortuskliniek gestuurd om de foetus te laten verwijderen. Binnen de Islam geldt geen verbod op abortus. Het slachthuis in Nederland wordt op deze wijze steeds groter en de (stille) schreeuwen van de allerkleinsten, de meest weerlozen onder ons, worden voor het gemak genegeerd. Wat hadden mijn man en ik, als kinderloos echtpaar, graag een aantal van deze kleinen op willen nemen om hen te behoeden voor een dergelijke gruwelijke dood, maar er is in Nederland geen organisatie die dit regelt. Afmaken is sneller en goedkoper dan een kindje te baren en af te staan voor adoptie want ook de begeleiding hierbij en de zorg voor deze aanstaande jonge moeders kost te veel tijd en geld. Onze kerk organiseert elk jaar grote pro-life demonstraties, stille tochten waar geen politie aan te pas hoeft te komen. De enige politieke partij die op deze dagen van zich last horen is de SGP. Alleen de gereformeerden steunen ons hierbij. De CDA is in geen velden of wegen te bekennen……Onlangs liet een nieuwslezer zich tijdens het RTL-nieuws op een verdacht enthousiaste wijze ontvallen dat er in Nederland nog maar 200.000 praktiserende katholieken waren en dat experts hadden vastgesteld dat deze religie in ons land binnen 5 – 7 jaar waarschijnlijk geheel verdwenen zou zijn…….Ierland mag zich dan “met een rotvaart naar de afgrond van perversie en immoraliteit begeven” (Apostasie), ze hebben nog een lange weg te gaan vooraleer zij Nederland in dit opzicht hebben ingehaald………Wat een schande!!!!

 2. Dat is natuurlijk een slecht teken. Het is duidelijk dat de Ierse jongeren de moraal van de verlichting hebben, het vroegere zo katholiek land is vervallen in een ware heidendom.

   • “Reden temeer om dat land te laten links liggen !” Waarom er niet voor bidden????????
    Waarom bidden jullie niet voor uw vijanden, die dit duivels offensief opzetten? Als jullie niet bidden voor uw vijanden, zoals Jezus het ons heeft bevolen, want bidden voor hen is liefde, dan overrompelt de vijand u. Dat is wat er gebeurt op dit ogenblik.
    Smeek de Almachtige Vader dat zijn Licht van Liefde in deze ijskoude harten zou nederdalen en de duisternis moge verdrijven. Bidt zo iedere dag!!!!!!!
    Als jullie Katholieken zo niet bidden dan zal de vijand u overrompelen en als de moeilijke tijden u zullen bereiken, zult u geen beschermen hebben.
    Bidt voor uw vijanden en de vijanden van het Mystiek Lichaam van Jezus, de Katholieke en Apostolische Kerk. Dit is het sterkste wapen tegen de vijand!!!!
    Bidt, bidt bidt!!!

  • Idem dito de huichelachtige cd & v bij ons. Er is de VCP ook, maar die kan momenteel niet genoeg gewicht in de schaal leggen… Christelijk…, jawel…

   • Gilbert, je hebt gelijk. Het is natuurlijk niet goed te praten wat er in Ierland is gebeurd met deze wet in te voeren. Maar er voor bidden is héél goed, onmisbaar ook. Ook goed voor de ongeboren kindertjes. Maar naast Ierland gebeurt het in de hele wereld deze gruwel van abortus.

 3. Na 21 weken zwangerschap (vanaf conceptie) zijn alle organen gevormd en begint de “late ontwikkeling binnen de moederschoot” waarin alles gewoon bezig is te volgroeien. Daarom dat 21 weken een grens is waaronder de baby niet levensvatbaar is indien in een couveuse verzorgd. Vanaf 21 weken is het een homunculus, een klein mensje. De grens van 24 weken is een schande, want niemand maakt problemen als het er 28 weken zijn of 30, want zo’n “kleine vergissing” is natuurlijk niet strafbaar. Men gooit er met de pet naar, want natuurlijk zijn er misstanden zoals er altijd en overal misstanden zijn – en dan spreek ik niet over paardenvlees in plaats van rundvlees. Maar heeft ooit iemand van een rechtzaak gehoord van een aborteur die de regels aan zijn laars lapt? En wat Ierland betreft, inderdaad zijn Nederland en Ierland vergelijkbaar. Laten we hopen dat na de verlichting van het innerlijk geweten (de Waarschuwing) in veel landen de abortuswetgeving wordt teruggeschroefd. Lucifer mag daar de aanstichter van zijn en zich in het bloedbad, de hecatombe, verlustigen, maar hij kan zijn gang niet gaan zonder dat de mens zich hierin schikt. Het is een herhaling van de offers aan Moloch, waar de Bijbel van spreekt. Moloch was een oven in de vorm van een afgodsbeeld waarin de mensen hun pasgeborenen wierpen. Thans gebeurt het in de steriele omgeving van ziekenhuizen, abortaria en professionele medici. De wereld is nog nooit zo huichelachtig geweest. Tenslotte nog dit: er wordt niet verdoofd omdat de mensen dan zouden beseffen dat het mensen zijn en dat de pijnen een ware foltering zijn voor het kind dat acuter pijn voelt dan een volwassene.

  • Massale boycot van Ierland moet nu het gepaste antwoord & straf zijn dan. Ga er niet meer heen, en dit massaal !

 4. Daar gaan ze mij de eerste tijd NOOIT zien ! Boycot dat land massaal tot ze economisch tegen de grond liggen daar !

 5. We gaan gestraft worden dus… Ik hoop dat ik tegen dan hier allang weg ben, want het ziet er niet goed uit ! Al veel langer heb ik in de smiezen dat deze wereld grotendeels niet meer gered kan worden… HOELANG NOG ??!!

 6. Het is om te huilen. Hebben die dokters en verpleegkundigen dan geen hart ? Mensen staan op hun achterste benen als dieren worden afgeschoten maar dit is veel erger . Wat kun je er nou aan doen ,behalve bidden ? Een prolife demonstratie in Den Haag 12.000 mensen bij aanwezig zouden zijn komt niet in beeld. Wel demonstratie van de gele hesjes waarbij iets van 200 mensen zouden zijn.

  • “Een prolife demonstratie in Den Haag 12.000 mensen bij aanwezig zouden zijn komt niet in beeld. Wel demonstratie van de gele hesjes waarbij iets van 200 mensen zouden zijn.”
   Vergeet a.u.b. niet de demonstratie van “65.000” ??? mensen onlangs in Brussel niet voor “het klimaat” (klimaatonzin-religie) dat massaal uitgezonden wordt. Hypocrieten! De joodse-vrijmetselarij is in zijn nopjes.
   Nogmaals:
   Waarom bidden jullie niet voor uw vijanden, die dit duivels offensief opzetten? Als jullie niet bidden voor uw vijanden, zoals Jezus het ons heeft bevolen, want bidden voor hen is liefde, dan overrompelt de vijand u. Dat is wat er gebeurt op dit ogenblik.
   Smeek de Almachtige Vader dat zijn Licht van Liefde in deze ijskoude harten zou nederdalen en de duisternis moge verdrijven. Bidt zo iedere dag!!!!!!!
   Als jullie Katholieken zo niet bidden dan zal de vijand u overrompelen en als de moeilijke tijden u zullen bereiken, zult u geen beschermen hebben.
   Bidt voor uw vijanden en de vijanden van het Mystiek Lichaam van Jezus, de Katholieke en Apostolische Kerk. Dit is het sterkste wapen tegen de vijand!!!!
   Bidt, bidt bidt!!!

  • Nee, dat doen ze bewust. Stel je voor dat de mensen de waarheid eens zullen zien.Maar er is een God, die dit ziet, en dat realiseren ze zich niet. Maar bidden en hopen dat ze de waarheid in gaan zien. Het is net als met jeugdzorg, aan waarheid bevindingen doen ze niet!!!
   Het leven is en blijft altijd en geschenk van God.

 7. Reden voor katholieken om massaal de machtige heilige Rozenkrans te bidden? Tuurlijk niet!

 8. Onze parochiepriester zong (!) tijdens de preek (!) de 16e dec 2018: ‘Always look on the bright side of life.’ En floot er ook nog bij. Song komt uit film Life of Brian dat OLH belachelijk maakte.

  Katholieken hebben niemand anders meer nodig om de Kerk kapot te maken.
  Kunnen we ‘uitstekend’ zelf tegenwoordig.
  Brrrrrrr.