Kardinaal Müller: “Het is uiteindelijk het atheïsme dat zich heeft verspreid binnen de Kerk”

Onlangs gaf Kardinaal Müller een uitgebreid interview met LifeSiteNews. Daarin gaat hij dieper in op de crisis van de Kerk, en haar oorzaken: het atheïsme en de homoseksualiteit.

De vroegere prefect van de Congregatie voor de geloofsleer stelt dat de huidige crisis in de Kerk niets te maken heeft met het klerikalisme, zoals Bergoglio het steeds maar herhaalt, maar wel met het atheïsme, dat zich na het Tweede Vaticaans concilie steeds verder in de Kerk heeft verspreid en nu uitmondt in een algemene verwerping van wat men “de rechten van God” kan noemen.

Müller stelt dat de oorsprong van de crisis ligt in de secularisering van de Kerk en in de inkrimping van de rol van de priester tot ambtenaar. Het atheïsme, dat zich in de Kerk verspreid heeft, leidt ertoe dat de Openbaring inzake geloof en christelijke moraal steeds meer aangepast wordt aan een wereld zonder God, zodat zij niet meer kan botsen met de noden en de begeerten van wie dan ook.

De kardinaal maakt een link met het probleem van de homoseksualiteit binnen de Kerk.In het werkdocument van de Jongerensynode werd voor de eerste keer de term “LHBT” gebruikt en het slotdocument benadrukt de noodzaak om de Kerk open te stellen voor homoseksuelen. Elke “discriminatie” tegenover deze groep wordt veroordeeld. De kardinaal antwoordt daarop dat de LHBT ideologie berust op een valse antropologie die ontkent dat God de schepper van de mens is. Vermits deze ideologie in essentie atheïstisch is, heeft zij geen plaats in de documenten van de Kerk.Nogmaals benadrukt hij de sluipende invloed van het atheïsme binnen de Kerk, die hij verantwoordelijk acht voor de crisis die al meer dan een halve eeuw de grondvesten ervan aantast.Spijtig genoeg is deze invloed nog steeds geankerd in de geesten van vele herders, die heel naïef denken hiermee modern te zijn en niet inzien dat zij dag na dag een dodelijk gif slikken, dat zij daarna aan anderen doorgeven om het ook te drinken…

Over zijn eigen ontslag als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer zei Müller: “Ik was niet tegen innovatie of hervorming. Omdat hervorming vernieuwing in Christus betekent, niet aanpassing aan de wereld. Mij werd niet verteld wat de reden was voor het niet hernieuwen van mijn mandaat. Dit is ongewoon, omdat de paus gewoonlijk alle prefecten hun werk laat verder doen. Er is geen reden die men zou durven vernoemen zonder zichzelf belachelijk te maken. Men kan dus niet, in sterke tegenspraak met Paus Benedictus, zeggen dat Müller niet de nodige theologische kwalificaties heeft, dat hij niet orthodox is, of dat hij nalatig is in de vervolging van misdaden tegen het Geloof en in de gevallen van seksuele misdaden. Dat is waarom men verkiest te zwijgen en het over te laten aan de links-liberale media om hatelijke en verkneukelende opmerkingen te maken.” Met andere woorden: Müller weet wel zeer goed de reden waarom zijn mandaat niet werd vernieuwd door Bergoglio.

In de context van het systematisch wegpromoveren van geloofsgetrouwe bisschoppen en priesters en  het benoemen van als progressief bestempelde figuren, wordt het voorbeeld aangehaald van de Duitse priester Ansgar Wucherpfennig S.J., die eerder door het Vaticaan geschorst werd als rector van een hogeschool in Frankfurt en nu die functie terug mag opnemen, ondanks het feit dat hij voorstander is van de wijding van vrouwen tot priester en van de zegening van homoseksuele koppels en dat actief promoot in allerlei publicaties. Müller zei hierover: “Iedereen kan nadenken over de criteria waarop sommigen worden beschermd en gepromoot, en anderen aangevochten en geëlimineerd worden.”

Kardinaal Muller noemt dat een voorbeeld van de manier waarop de Kerk van Rome haar eigen gezag ondermijnt. Indien deze priester de zegening van homoseksuele relaties een verdere ontwikkeling van de geloofsleer vindt, een leer waarvoor hij geacht wordt zich in te zetten, dan is dit niets anders dan de agressieve uiting van het atheïsme dat zich vandaag opdringt binnen het christendom. Deze man ontkent in theorie het bestaan van God niet, maar hij ontzegt Hem de bron van de moraal te zijn, door wat een zonde is voor God als een deugd voor te stellen.Een omkering dus van de fundamentele waarden van het christendom.

“Heel de Kerk,met zijn priesters en zijn bisschoppen, moet bevallig zijn voor God, eerder dan voor de mensen.De gehoorzaamheid in het geloof is onze redding”, zo besluit kardinaal Gerhard Muller.

Bron: LifeSiteNews via Katholiek Forum

LEES OOK: Artikel van Hubert Luns:

HET ATHEÏSME – TEKEN VAN DEZE TIJD

 


Citaten uit het Boek der Waarheid over atheïsme:

De mens, hoewel bevlekt met de zonde, is een heilig schepsel. De dieren zijn er ten dienste van de mensheid. De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven. Evolutietheorieën, die beweren dat de mens afstamt van dieren, zijn leugens. Zij kunnen nooit bewezen worden. Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die ontspruit uit de vijand van God, hebben de mens van deze verschrikkelijke leugen overtuigd. De mens is een kind van God, maar om het menselijk kind van God neer te halen, wil Satan in het hart van de mensen verwarring scheppen. Waarom bevordert hij deze leugen door middel van valse onderrichtingen? Zodat hij kan bewijzen dat de mens uit de apen geëvolueerd is en zodat hij hen er vervolgens van kan overtuigen dat zij niet geschapen werden door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Dit is één van de grootste leugens die door de duivel bewerkstelligd werd, gebruikmakend van de ziel van die mensen die beweren dat ze intelligenter zijn dan de rest van hun broeders en zusters. Wetenschappers verklaren dat de mens uit dieren evolueerde, maar zij worden misleid. De wetenschap vertoont gebreken wanneer zij tracht om de waarheid over de schepping van het universum te verklaren. Geen mens begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping. Als de mens gelooft dat hij alle antwoorden weet op de vragen over de oorsprong van de mensheid, gebaseerd op menselijke redenering, dan misleidt hij niet alleen andere arme zielen maar ook zichzelf. Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in dergelijke zielen, die geloven in de superioriteit van de menselijke intelligentie, verspreidt het atheïsme zich als onkruid. Dit onkruid, dat naar alle kanten aangroeit, besmet en verwoest elk plantje dat te zien is en verwekt ziekten. De enige remedie hiervoor is om hulp te zoeken bij God door nederig gebed en door te vragen dat de waarheid geopenbaard wordt. Zoveel onwaarheden, verspreid door atheïsten die proberen te bewijzen dat God niet bestaat, hebben miljoenen zielen verwoest. Hun slachtoffers hebben jullie gebeden nodig. Atheïsme is de grootste religie in de wereld en diegenen, die hun leven gewijd hebben aan dit bedrog, zijn voor eeuwig verloren. (12 juni 2012)

Bid, bid en bid voor de ziel van de atheïsten, met al de liefde die jullie in je hart hebben voor Mij. Velen zullen sterven tijdens de Waarschuwing. Velen zullen niet de kans krijgen om op tijd tot inkeer te komen. Ik verzoek jullie dringend om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor deze zielen zodat Ik hen kan behoeden voor het vuur van de hel. Bid voor diegenen die niet naar Mij terug zullen keren, zelfs niet wanneer de waarheid hen voorgehouden wordt. (23 januari 2012)

Tegen de atheïsten zeg Ik het volgende. Ik houd van jullie hoezeer jullie Mij ook beledigen. Tot de atheïsten die geleid en beïnvloed worden door andere overtuigingen zeg Ik: stop en denk na! In hun zoektocht om de door mensen gemaakte redenering te volgen, geloven zij eenvoudigweg in een ander geloof. Het geloof dat de mens de controle heeft. Hij heeft dit niet. Maar dezelfde mensen, Mijn dierbare kinderen waarvoor Ik zal strijden, worden aangemoedigd om Satan, de Bedrieger en vijand van de mensheid, te volgen. Vraag aan de atheïst die buitengewoon veel moeite doet om Gods kinderen onder druk te zetten waarom hij dit doet. Is het niet genoeg om Mij gewoon te loochenen? Waarom liegen deze mensen? Veel van deze atheïstische groeperingen hebben een plan om Mijn kinderen te bekoren en te verleiden tot een valse leer. Vergis jullie niet! Hun overtuiging is een andere vorm van religie. Een religie die het vermogen van de intelligentie, het verstand en de trots verheft. Zij imiteren de eigenschappen van Satan. Zij volgen in hun blindheid een ander geloof – de bewieroking van het duistere waar geen liefde bestaat. Zo hoogdravend zijn deze atheïsten, zo trots op hun godsdienst, dat zij niet beseffen dat waar zij voor staan een godsdienst is – de godsdienst van de Bedrieger, die met hun domheid lacht. (18 november 2010)