God is nog steeds de baas

Het Lam en de Draak.

We zien de Kerk voor onze ogen afbrokkelen en in een steeds diepere crisis wegzakken… En toch mogen we niet vergeten dat God nog altijd de baas is, dat Jezus Christus het nog altijd voor het zeggen heeft. Satan zou niets kunnen doen zonder God – en als God het zou willen, dan zou Hij er meteen een einde aan kunnen maken. Maar dat doet Hij niet, en met een reden.

God de Vader heeft ook de gruwelijke geseling en terdoodveroordeling van zijn Zoon door een meest gruwelijke kruisiging niet tegengehouden. Hij liet het gebeuren, opdat wij door dit zoenoffer van zijn Zoon zouden gered kunnen worden. En zo ondergaat zijn Kerk nu diezelfde passie, ze werd gegeseld, en wordt nu ter kruisiging weggeleid en zal worden achtergelaten totdat ze als het ware gestorven zal lijken, maar dan zal ze, door een bovennatuurlijk ingrijpen, herrijzen, en zal de vijand verslaan worden. Dit werd ook voorzegd door talloze (erkende en niet-erkende) profeten en zieners. Wij, die nu midden in deze voorzegde gebeurtenissen zitten, lijden op geestelijke wijze. We worden beschuldigd van ketterij, terwijl we trouw willen blijven aan de Ware Leer – net zoals Jezus door de Joden werd beschuldigd van godslastering. We krijgen voortdurend geestelijke klappen, slagen, bespuwingen in ons gezicht, en we zullen ons op momenten als verlaten voelen. Net zoals Jezus op het kruis zei: “Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?” Maar Jezus deed tijdens heel zijn lijdensweg één iets wat wij ook tijdens onze lijdensweg voortdurend moeten doen: bidden. Onophoudelijk bidden; bidden voor onze vijanden, voor de modernisten, de slechte priesters en bisschoppen; bidden voor Bergoglio; bidden voor de leiders van ons land die ons misschien het leven zuur maken; bidden voor de wereld die ons doet walgen… bidden voor de moslimmigranten. Gewoon bidden. We zouden misschien de neiging krijgen om te denken: wat helpt het allemaal… Nee, volharden in ons gebed! Want Jezus zei: “Ik zeg u: bemint uw vijanden, en bidt voor hen die u vervolgen!” (Matt. 5,44)

Het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden. De kracht van het gebed, en vooral het bidden van de heilige Rozenkrans, die het Beest machteloos maakt, mag niet onderschat worden. Om meer zielen te redden, moeten jullie bovendien het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden. (Boek der Waarheid; Jezus Christus, 7 maart 2013)

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen.
Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. (Boek der Waarheid; Jezus Christus op 20 maart 2012)

Jezus vraagt ons ook niet om de Katholieke Kerk te verlaten, want, net zoals Roberto de Mattei zei, kunnen diegenen die zich willen afscheuren van ketterij, geen schismatici genoemd worden. Wij zijn de Kerk. Net zoals Jezus zich niet tegen zijn Vader keerde omdat Hij moest lijden, en net zoals Johannes en Maria bij Jezus bleven tijdens zijn doodstrijd, zo moeten wij bij de Kerk blijven in haar doodstrijd.

“Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden.Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen. (BdW; Jezus Christus op 10 juni 2012)

De afvalligen in de Kerk zijn de facto geen lid van de Kerk meer, want zij hebben zich afgezonderd, en zij zijn de beulen geworden die de Kerk geselen. Ze doen zich voor als lid van de Kerk, maar ze zijn het niet meer. Maar… als wij voor hen bidden, dan kunnen zij misschien terugkeren naar de Kerk… Satan wil het liefst zoveel mogelijk zielen stelen, voordat hij voor eeuwig naar de afgrond zal worden verbannen, wij daarentegen moeten strijden, ook in dit moeilijke uur, om zoveel mogelijk zielen te redden. Niet zozeer door grote werken, maar door ons stil, maar volhardend gebed; en door veel tijd door te brengen bij Jezus in het tabernakel (waar dit nog mogelijk is).

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat. De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit vindt plaats wanneer het geloof in de waarheid – het Woord van God – verdwijnt en wanneer de zonde in elk deel van de wereld verheerlijkt wordt. Wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk van binnenuit aangrijpt, is dat het teken dat Mijn Tweede Komst zeer dichtbij komt. Zodra jullie zien dat diegenen, die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk op aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om in de gunst te komen, zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Zodra jullie zien dat er over het groot Offer – Mijn kruisiging – gedebatteerd wordt en er nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie verbonden worden, zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn geworpen zal worden. Met Mijn Kerk doel Ik op diegenen die niet van de waarheid afwijken en die, zoals voorheen, het Woord van God blijven aannemen. Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen. Ze zal door de heidenen vertrapt worden en zal te lijden hebben, maar door Mijn genade zal deze intact blijven en die dappere zielen, die weigeren Mij te verlaten, zullen buitengewone gaven van Mij krijgen. Terwijl de afschuwelijke, zogenaamde ‘mirakelen’, genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid in het geraamte van Mijn Kerk gezien worden, zullen de ware miraculeuze tussenkomsten van Mij zichtbaar worden. (BdW; Jezus Christus, 8 september 2013)

Nog een aantal jaren op de tanden bijten, en dan zal het voorbij zijn. De zonde, het kwaad, zal ophouden te bestaan. Satans einde is in zicht, en hij weet dat, en daarom gaat hij nu zo tekeer. We moeten ons niet teveel focussen op hoe slecht deze wereld is, maar hoe goed het zal zijn in de wereld na deze; Gods Koninkrijk; het Paradijs. Dat is onze bestemming. Deze wereld gaat voorbij, en één iets moet ons ter harte gaan: zielen redden vóór de grote Dag.

De zonde, door het Beest bij Adam en Eva geïntroduceerd, zal ophouden te bestaan. Mijn barmhartigheid zal haar verslaan. En zoals de zonde het lichaam verderft, zal Mijn Licht de mensheid eeuwig leven bezorgen. Dood, ziekte, ouderdom zullen niet langer bestaan in Mijn Nieuw Paradijs. Mijn uitverkoren kinderen – miljarden van hen – zullen een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel hebben, in eenheid met de Goddelijke Wil van Mijn Vader. Hij, Mijn Vader, schonk Adam en Eva eeuwig leven en zij verwierpen dat. En dus werd hen, en al hun nakomelingen, het geschenk van het Paradijs en het eeuwig leven ontzegd. Nu zal dat eindelijk veranderen. Mijn leven, dood en verrijzenis moeten thans in dit stuk, het sluitstuk van Mijn Verbond, heropgevoerd worden. Mijn Kerk werd, net zoals Ik, vervolgd en zal nu een barbaarse afstraffing, een pijnlijke aanval en wat een verpletterende nederlaag lijkt te zijn, te verduren krijgen. En zodra deze gekruisigd werd en aan de kant geschoven, zal het lijken dat deze opgebrand en vergeten is. Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het door de Boze beïnvloedt en geleid zal worden, zal deze er zorg voor dragen de ware aard ervan niet te tonen. Het zal aan de wereld voorgesteld worden als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme waarbij aan alle behoeften van de mens tegemoetgekomen wordt. Deze behoeften zullen het recht om te zondigen omvatten, maar deze zonden zullen ook – in weerwil van God – gezien worden als het moreel recht van de mens.

Hoe weerzinwekkend zal deze goddeloze ene-wereldreligie zijn voor Mij, Jezus Christus! Zij zullen niet enkel Mij de rug toekeren, maar zij zullen ook satanische symbolen opnemen waarbij Mijn kruis op een potsierlijke manier weergegeven zal worden. Mijn Hostie zal terzijde gelegd worden. Er zal een ander soort offer op de altaren van de kerken opgedragen worden. Het zal het Beest zijn, dat zij openlijk zullen aanbidden, en op zijn beurt zal hij hen veel krachten schenken. Dat is de reden waarom velen zullen geloven dat diegenen, die deze gruwel zullen aansturen, wonderlijke krachten zullen bezitten. En hoewel het kan lijken dat zij een goede en rechtvaardige kerk volgen, zal deze niets dan duisternis voortbrengen. In deze kerken – die gebouwd werden om Mij, Jezus Christus, te vereren – zullen festiviteiten en obsceen gedrag bijgewoond worden, maar Ik zal niet Tegenwoordig zijn. En dan, net als zij Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed. Zij zal op openbare plaatsen weer tot leven komen. Daarop zal Ik al Mijn kinderen verzamelen, die Mijn Woord trouw bleven en diegenen van wie de ogen voor de waarheid geopend werden. Vervolgens zullen wij opstijgen naar het Nieuw Paradijs, samen met diegenen die op de grote dag gewacht hebben, maar die gestorven zijn.

Diegenen die Mij afwijzen nadat Ik alles in het werk gesteld heb om hun ziel te bewaren, zullen verworpen worden. Daarna zal Mijn heerschappij een aanvang nemen en het Koninkrijk, dat Mij door Mijn Vader beloofd werd, zal gevormd worden. Wees nooit bang voor de toekomst, want enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie arm, bedroefd hart tevreden stellen! Enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie eeuwig leven schenken. Jullie moeten bidden voor ieder van jullie, opdat jullie waardig gemaakt worden om dit grootse geschenk te ontvangen. (BdW – Jezus Christus,19 mei 2013)

‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars: eenieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de Wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’ (Apoc. 22,12-16)