Overwinning op het kwaad

God is nog steeds de baas

Het Lam en de Draak.

We zien de Kerk voor onze ogen afbrokkelen en in een steeds diepere crisis wegzakken… En toch mogen we niet vergeten dat God nog altijd de baas is, dat Jezus Christus het nog altijd voor het zeggen heeft. Satan zou niets kunnen doen zonder God – en als God het zou willen, dan zou Hij er meteen een einde aan kunnen maken. Maar dat doet Hij niet, en met een reden.

God de Vader heeft ook de gruwelijke geseling en terdoodveroordeling van zijn Zoon door een meest gruwelijke kruisiging niet tegengehouden. Hij liet het gebeuren, opdat wij door dit zoenoffer van zijn Zoon zouden gered kunnen worden. En zo ondergaat zijn Kerk nu diezelfde passie, ze werd gegeseld, en wordt nu ter kruisiging weggeleid en zal worden achtergelaten totdat ze als het ware gestorven zal lijken, maar dan zal ze, door een bovennatuurlijk ingrijpen, herrijzen, en zal de vijand verslaan worden. Dit werd ook voorzegd door talloze (erkende en niet-erkende) profeten en zieners. Wij, die nu midden in deze voorzegde gebeurtenissen zitten, lijden op geestelijke wijze. We worden beschuldigd van ketterij, terwijl we trouw willen blijven aan de Ware Leer – net zoals Jezus door de Joden werd beschuldigd van godslastering. We krijgen voortdurend geestelijke klappen, slagen, bespuwingen in ons gezicht, en we zullen ons op momenten als verlaten voelen. Net zoals Jezus op het kruis zei: “Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?” Maar Jezus deed tijdens heel zijn lijdensweg één iets wat wij ook tijdens onze lijdensweg voortdurend moeten doen: bidden. Onophoudelijk bidden; bidden voor onze vijanden, voor de modernisten, de slechte priesters en bisschoppen; bidden voor Bergoglio; bidden voor de leiders van ons land die ons misschien het leven zuur maken; bidden voor de wereld die ons doet walgen… bidden voor de moslimmigranten. Gewoon bidden. We zouden misschien de neiging krijgen om te denken: wat helpt het allemaal… Nee, volharden in ons gebed! Want Jezus zei: “Ik zeg u: bemint uw vijanden, en bidt voor hen die u vervolgen!” (Matt. 5,44)

Het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden. De kracht van het gebed, en vooral het bidden van de heilige Rozenkrans, die het Beest machteloos maakt, mag niet onderschat worden. Om meer zielen te redden, moeten jullie bovendien het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden. (Boek der Waarheid; Jezus Christus, 7 maart 2013)

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen.
Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. (Boek der Waarheid; Jezus Christus op 20 maart 2012)

Jezus vraagt ons ook niet om de Katholieke Kerk te verlaten, want, net zoals Roberto de Mattei zei, kunnen diegenen die zich willen afscheuren van ketterij, geen schismatici genoemd worden. Wij zijn de Kerk. Net zoals Jezus zich niet tegen zijn Vader keerde omdat Hij moest lijden, en net zoals Johannes en Maria bij Jezus bleven tijdens zijn doodstrijd, zo moeten wij bij de Kerk blijven in haar doodstrijd.

“Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden.Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen. (BdW; Jezus Christus op 10 juni 2012)

De afvalligen in de Kerk zijn de facto geen lid van de Kerk meer, want zij hebben zich afgezonderd, en zij zijn de beulen geworden die de Kerk geselen. Ze doen zich voor als lid van de Kerk, maar ze zijn het niet meer. Maar… als wij voor hen bidden, dan kunnen zij misschien terugkeren naar de Kerk… Satan wil het liefst zoveel mogelijk zielen stelen, voordat hij voor eeuwig naar de afgrond zal worden verbannen, wij daarentegen moeten strijden, ook in dit moeilijke uur, om zoveel mogelijk zielen te redden. Niet zozeer door grote werken, maar door ons stil, maar volhardend gebed; en door veel tijd door te brengen bij Jezus in het tabernakel (waar dit nog mogelijk is).

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat. De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit vindt plaats wanneer het geloof in de waarheid – het Woord van God – verdwijnt en wanneer de zonde in elk deel van de wereld verheerlijkt wordt. Wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk van binnenuit aangrijpt, is dat het teken dat Mijn Tweede Komst zeer dichtbij komt. Zodra jullie zien dat diegenen, die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk op aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om in de gunst te komen, zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Zodra jullie zien dat er over het groot Offer – Mijn kruisiging – gedebatteerd wordt en er nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie verbonden worden, zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn geworpen zal worden. Met Mijn Kerk doel Ik op diegenen die niet van de waarheid afwijken en die, zoals voorheen, het Woord van God blijven aannemen. Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen. Ze zal door de heidenen vertrapt worden en zal te lijden hebben, maar door Mijn genade zal deze intact blijven en die dappere zielen, die weigeren Mij te verlaten, zullen buitengewone gaven van Mij krijgen. Terwijl de afschuwelijke, zogenaamde ‘mirakelen’, genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid in het geraamte van Mijn Kerk gezien worden, zullen de ware miraculeuze tussenkomsten van Mij zichtbaar worden. (BdW; Jezus Christus, 8 september 2013)

Nog een aantal jaren op de tanden bijten, en dan zal het voorbij zijn. De zonde, het kwaad, zal ophouden te bestaan. Satans einde is in zicht, en hij weet dat, en daarom gaat hij nu zo tekeer. We moeten ons niet teveel focussen op hoe slecht deze wereld is, maar hoe goed het zal zijn in de wereld na deze; Gods Koninkrijk; het Paradijs. Dat is onze bestemming. Deze wereld gaat voorbij, en één iets moet ons ter harte gaan: zielen redden vóór de grote Dag.

De zonde, door het Beest bij Adam en Eva geïntroduceerd, zal ophouden te bestaan. Mijn barmhartigheid zal haar verslaan. En zoals de zonde het lichaam verderft, zal Mijn Licht de mensheid eeuwig leven bezorgen. Dood, ziekte, ouderdom zullen niet langer bestaan in Mijn Nieuw Paradijs. Mijn uitverkoren kinderen – miljarden van hen – zullen een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel hebben, in eenheid met de Goddelijke Wil van Mijn Vader. Hij, Mijn Vader, schonk Adam en Eva eeuwig leven en zij verwierpen dat. En dus werd hen, en al hun nakomelingen, het geschenk van het Paradijs en het eeuwig leven ontzegd. Nu zal dat eindelijk veranderen. Mijn leven, dood en verrijzenis moeten thans in dit stuk, het sluitstuk van Mijn Verbond, heropgevoerd worden. Mijn Kerk werd, net zoals Ik, vervolgd en zal nu een barbaarse afstraffing, een pijnlijke aanval en wat een verpletterende nederlaag lijkt te zijn, te verduren krijgen. En zodra deze gekruisigd werd en aan de kant geschoven, zal het lijken dat deze opgebrand en vergeten is. Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het door de Boze beïnvloedt en geleid zal worden, zal deze er zorg voor dragen de ware aard ervan niet te tonen. Het zal aan de wereld voorgesteld worden als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme waarbij aan alle behoeften van de mens tegemoetgekomen wordt. Deze behoeften zullen het recht om te zondigen omvatten, maar deze zonden zullen ook – in weerwil van God – gezien worden als het moreel recht van de mens.

Hoe weerzinwekkend zal deze goddeloze ene-wereldreligie zijn voor Mij, Jezus Christus! Zij zullen niet enkel Mij de rug toekeren, maar zij zullen ook satanische symbolen opnemen waarbij Mijn kruis op een potsierlijke manier weergegeven zal worden. Mijn Hostie zal terzijde gelegd worden. Er zal een ander soort offer op de altaren van de kerken opgedragen worden. Het zal het Beest zijn, dat zij openlijk zullen aanbidden, en op zijn beurt zal hij hen veel krachten schenken. Dat is de reden waarom velen zullen geloven dat diegenen, die deze gruwel zullen aansturen, wonderlijke krachten zullen bezitten. En hoewel het kan lijken dat zij een goede en rechtvaardige kerk volgen, zal deze niets dan duisternis voortbrengen. In deze kerken – die gebouwd werden om Mij, Jezus Christus, te vereren – zullen festiviteiten en obsceen gedrag bijgewoond worden, maar Ik zal niet Tegenwoordig zijn. En dan, net als zij Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed. Zij zal op openbare plaatsen weer tot leven komen. Daarop zal Ik al Mijn kinderen verzamelen, die Mijn Woord trouw bleven en diegenen van wie de ogen voor de waarheid geopend werden. Vervolgens zullen wij opstijgen naar het Nieuw Paradijs, samen met diegenen die op de grote dag gewacht hebben, maar die gestorven zijn.

Diegenen die Mij afwijzen nadat Ik alles in het werk gesteld heb om hun ziel te bewaren, zullen verworpen worden. Daarna zal Mijn heerschappij een aanvang nemen en het Koninkrijk, dat Mij door Mijn Vader beloofd werd, zal gevormd worden. Wees nooit bang voor de toekomst, want enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie arm, bedroefd hart tevreden stellen! Enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie eeuwig leven schenken. Jullie moeten bidden voor ieder van jullie, opdat jullie waardig gemaakt worden om dit grootse geschenk te ontvangen. (BdW – Jezus Christus,19 mei 2013)

‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars: eenieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de Wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’ (Apoc. 22,12-16)

12 antwoorden »

 1. |
  God’s wegen, zijn anders dan onze wegen — dus, waarom denk je dat Hij elk jaar : 144.000 zielen weghaalt uit de Protestantse Kerk in Nederland !? — simpel … Hij heeft daar een bedoeling mee !!

 2. Uitstekend artikel. Sommigen vragen zich af waarom alles met zoveel pijn en moeite moet gaan. Ten eerste zijn er voorgeschiedenissen, en die kennen we. Ten tweede is de prijs die we winnen de moeite waard. Ik weet niet meer welke visionair dat heeft gezegd, maar die vertelde dat de engelen die over ons waken graag in onze positie zouden zijn geweest, want die engelen weten wat in het verschiet ligt. Met andere woorden: het lijden nu voor een wijle weegt niet op tegen de heerlijkheid die God voor ieder van ons bereid heeft. We leven in een cultuur waar lijden als het grootste kwaad wordt gezien, en vanuit die houding komen de ergste misdaden voort. U mag zelf bedenken welke misdaden ik op het oog heb.

  • Goed weer gegeven artikel, overigs een heel mooi hoofdfoto van Goddelijk lam dat sober en niets vermoedend lijk.
   Tegenover een bangelijke dreigende draak die het beest moet voorstellen.

   Laat ons A.U.B niet om de tuin leiden wie hier het watje is, dit is ook zo met mooi bloemen.
   Ze lijken ongevaarlijk en dat is niet anders met dit Goddelijk lam, nooit laat onze God in in zich kijken en zal hij nooit een woord te veel of te weinig zeggen.
   Al wat hij doet zegt zal doen is perfect en afgewogen, niemand weet of krijgt geen toelating iets te zeggen wat hij niet wil. ( Engelen, geesten, Heiligen )
   Met andere woorden zijn wil is gewoon ook de wet en daar zal ook niemand maar iets ooit aan kunnen aan.

   Kijk maar naar Lucifer die God naar de kroon wou steken en nog steeds denkt dat hij god is, volgens mijn bescheiden mening is Lucifer = Baël = Allah = de Duivel maar een heel klein Lucifertje tegenover God = Vader = Zoon Jezus = de Heilige Geest.
   Waar God nu de Duivel laat spelen maar met de wil van God tot waar dat het wil en niet verder, dit is ook voor ons zijn kinderen te testen.
   Wij hebben bij onze geboorte onze vrije wil verkregen en kunnen eigenlijk doen wat we willen, maar voor in zijn Heiland te mogen komen moeten wij ons wel aan zijn geboden houden en respecteren.

   ( Wij kunnen ook in ons leven onze vrije wil aan schepper/creator terug geven en God vragen ons te willen helpen om zijn wil te doen, die hij voor ons voorzien heeft. zo kan Hij Vader/ Zoon Jezus/ de Heilige Geest of zijn de Heilige Moeder Maria Gods ons helpen wat we moeten doen of zeggen of zelfs zwijgen.)

   Alsook het God loven en aanbidden en onze broeders en zuster met de nodige liefde respect voor elkaar het leven aangenaam maken, maar vooral onze tegenstanders met liefde vergeven en voor elkaar te willen bidden is heel noodzakelijk.
   Bespreek uw zorgen met uw Almachtige Barmhartige Vergevende God als een klein kindje doet met zijn vader of moeder en dat werkt.
   Als uw Engelbewaarder dubbel zo groot is gelijk u, moet God mintens daarvan het dubbele zijn en naar zijn geestelijke grootheid oneindig groot.
   Dit bewijst ook nog steeds groter wordende Heelal dat dagelijks groter wordt.
   Dus laten wij ons achter onze Koning der koningen scharen en staan hem eren loven en aanbidden een eer geven en ons niet aflaten met afgoden, maar bidden voor hem en onze medemensen dat ze allen tot het ware geloof mogen komen.
   Dat we door gebeden heel veel ziel mogen redden dat heel belangrijk voor God.

   +In Christo per Mariam+,

 3. Goed artikel de kerk die bloed uit al haar wonden en het is nog niet voorbij.

 4. Beste wat is dat de 4 de reactie niet mag getoond worden, ik schrijf geen leugens of beledigingen twee dagen geleden.
  Weet u dat doden personen nooit kunnen beledigd worden, daar zit het Europees hof voor de mensenrechten helemaal fout en kan de dame die haar uitspraak deed over de dode profeet Mohammed zelfs niet berecht worden of zelfs veroordeeld worden.
  Graag enig antwoord a.u.b

  • Beste,

   Ik dank u voor de publicatie, ik was mogelijk wat te hevig.
   Waarvoor mijn verontschuldiging, maar alles zit nog heel goed in mijn geheugen.

   Daarom dat ik even gemengd heb, met die moslima die Christenen geworden is.
   Ze zei dat Mohammed een pedofiel en kinderverkrachter is en dat is de volle waarheid.
   God Heer Jezus zei dat zon personen met een grote molensteen in een diep water moeten gegooid worden.
   Heer Jezus zei zelfs meer, dat die bewuste pedofiel nooit meer zal opstaan uit de dood.

   Dus wat het grondwettelijk hof van Europa van de rechten van de mens gedaan heeft met de pas geworden nieuwe Christenen dame, is voledig ongrondwettelijk om de simpele reden men geen straf kunt geven voor beledigingen op een al dode profeet Mohammed.

   Dode personen kunt nooit beledigd of gewraakt worden aldus een wetsdeskundige,
   en is de handeling en de uitspraak van het hof aan die dame niet rechtsgeldig en daaruit ook niet bestaande.
   Dit is even steeds even ter zijde de rechtspraak steeds dezelfde en niet anders, men kan nooit dode personen wraken, dit is internationaal recht en is door deze uitspraak nog steeds niet veranderd aldus deze rechtsdeskundige.
   Dit geef ik u graag even mee, voor mensen die denken dat ons recht het niet meer zou doen.
   alvast bedankt dat ik dit nog even mocht meegeven, weliswaar niet in juiste vak, sorry ervoor.

 5. heb net een petitie geplaatst op mijn facebook …..Stop!!!aan de kwade invloed in de Kerk…..Change.org

  • |
   @magda,
   svp, let op — God doet het anders, want Hij bundelt : het_kwaad, met datgene wat het_kwaad te`lang gekoesterd heeft — tegelijkertijd, doet God : het NIEUWE ontspruiten — maar het oude laat Hij aan z’n eigen kwaad : ten`onder gaan -( scheelt ’n boel werk … {:-)

  • Beste Magda,

   Petitie is heel goed, maar een oproep tot gebed en heel veel gebed kan wonderen doen.
   Laat ons deze personen die de kerk niet goed beheren en ons op een dwaalspoor willen zetten, vooral heel veel voor bidden.
   En God Vragen dat ze terug op het rechte spoor mogen komen zelf de Huidige valse profeet.
   Het is niet aan ons rechtte spreken lieve Magda en iemand te veroordelen, dat zal God wel doen. Hij God is de enige rechtvaardige Rechter die er is.

   • Beste Magda,
    Ik wil u best wel helpen, Maar geen erger blinden van zij die wel kunnen zien, maar niet willen zien.
    Want ze kijken de andere kant op, om niet te moeten zien Magda.
    Maar dat niet zeggen dat u als leek machteloos staat en bent, wij kunnen heel wat ondernemen.
    De petitie is niet slecht, maar u moet weten dat de valse profeet in Rome een zwarte lijst bijhoud, van al die tegen hem zijn. ( Vele mensen zijn niet zo moedig als u , Chapeau Magda – Bruidje van de Heer.)
    Dus Magda de kans is groot dat gij en ik er opstaan, maar mogelijk nog heel veel van onze vrienden van de Roomse Restkerk, de Francis is meer geïnteresseerd wie zijn mogelijk tegenstanders die vasthouden aan de leer van de Heer.
    Hij de Valse profeet heeft meer aandacht voor de koran, mijn inziens ruikt het zelf al naar de solfer Lucifer.
    Had de valse profeet toch wel een pakt getekend, waar hij de voeten van kust daar heeft zijn ziel aan verpacht, vele mensen weten dit helaas niet.
    Dat is ook de rede Magda dat voor uw onze Heer weigert te knielen, het zijn de kleine details waar hij kleur bekend.
    Magda altijd horen wat mensen zeggen of niet zeggen en zien wat ze doen of niet doen is heel belangrijk in het leven.