Ketterse synode

Op de Jeugdsynode was er ook een vrouwelijke priester van de Hussitische Kerk aanwezig

Op de Jeugdsynode was er ook een andere opmerkelijke gast aanwezig, waar we dankzij een attente lezer op gewezen werden. Het betreft de 32-jarige Martina Kopecká, vrouwelijke priester van de Tsjechoslovaakse Hussitische Kerk. Deze Kerk is een soort mengelmoes van protestantisme, katholicisme en wat nationale elementen en elementen uit de Oosters Orthodoxe Kerk. De Kerk scheurde zich in 1918 officieel af van de Katholieke Kerk. Het gaat terug tot de Hussitische hervormers, en erkent Jan Hus, een soort vroege Luther die o.a. de transsubstantiatie loochende, als de stichter van die Kerk. Jan Hus werd vanwege zijn ketterijen veroordeeld tot de brandstapel.

Kopecká was aanwezig als vertegenwoordigster van de Wereldraad van Kerken. Ze was niet enkel aanwezig als gast, maar mocht ook een toespraak houden. In juni 2018 was ze al te gast op een speciale lunch die Bergoglio had georganiseerd voor leden van de Wereldraad van Kerken.

In een interview met America Magazine verklaarde ze: “Voor mij is de wijding van vrouwen geen kwestie van gender, maar menselijke waardigheid en gelijke mogelijkheden… We geloven in Christus en we kunnen een weg vinden – zoals Paus Franciscus zegt – om samen te werken en te bidden.”

Door het uitnodigen van een jonge priesteres op deze synode, zendt Bergoglio een signaal voor de komende Amazonesynode, waar de afschaffing van het celibaat en de wijding van vrouwen in kerkelijke ambten (om te beginnen het diaconaat) zal besproken worden.

Opvallend is dat het traject van Bergoglio veel raakvlakken vertoont met de Anglicaanse Kerk. Op de Jeugdsynode werd afgekondigd dat de Kerk vanaf heden een “synodale kerk” is. Dat is excact wat de Anglicaanse Kerk is: een Kerk waar iedereen zijn zegje kan doen en waar er geen echt leiderschap meer is. Het celibaat werd door Koning Hendrik VIII reeds in 1534 afgeschaft; sinds 1986 konden vrouwen gewijd worden tot diakones; sinds 1993 tot priester en sinds 2005 tot bisschop. De Latijnse liturgie werd reeds in 1548 vervangen door een Engelstalige, en enige tijd later werd die geheel geprotestantiseerd. Homoseksuele relaties worden in de Anglicaanse Kerk reeds sinds jaren ingezegend.

Dat is exact waar Bergoglio naartoe wil.

Priesteres Kopecká.

De speciale lunch van Bergoglio voor leden van de Wereldraad van Kerken.

Bron: Traditioninaction

Categorieën:Ketterse synode

16 antwoorden »

 1. Ik ben bang dat we naar een Synode Katholieke Kerk met vrouwelijke priesters en dat de Eucharistie symbolisch word en ieder die goed doet het mag nutten. Een kerk zonder dogma’s. En zo is de weg vrij voor de andere kerken en daarbij een bijbehorende wereldgodsdienst. En daar naar na een wereldreligie waar alles en nog wat in zit.

 2. Ik ben op zoek naar de “restkerk” en ik weet nog steeds waar ik naar toe moet. Ik zit er sterk na te denken om geen Rooms Katholiek meer te zijn.

  • Als je nu uit de R.- K. Kerk stapt zul geen deel meer kunnen hebben aan de H. Euchristie, noch biecht. Pas als die door het putje zijn getrokken kun je de Kerk vaarwel zeggen. Dan geldt: “Vlucht weg van daar om geen deel te hebben aan hun werken.”

   • En dan nog: we zeggen de valse kerk van Bergoglio vaarwel, maar we blijven in de Katholieke Kerk, want wij zijn de Kerk.

  • De Rooms Katholieke kerk is nog steeds heilig en de moederkerk. En voedt Haar kinderen met de Eucharistie en leer. Niet makkelijk, maar negeer Bergoglio en alle andere ketters in de Kerk. Doe ik ook.

  • NU is Rome nog de ware kerk. Maar Rome zal zijn geloof verliezen en daarmee de waarheid. De Katholieke Kerk is de Ware Kerk, maar dat wil niet zeggen dat het in Rome is In de toekomst is immers het Vaticaan (Rome) de zetel van de anti-christ.

 3. Huss was in feite de eerste Protestantse revolutionair. Zijn beweging heeft tijdens zijn leven geen wortel kunnen schieten omdat er nog geen goed alternatief kon worden geboden voor het centrale gezag van de Rooms Katholieke Kerk. Dat ontstond pas met de uitvinding van de boekdrukkunst, want vanaf dat moment kon de Bijbel worden verspreid, waarbij een kunstmatige tegenstelling werd gecreëerd tussen wat in de Heilige Schrift staat en wat erbij ‘verzonnen’ is door de Rooms Katholieke Kerk. Uit het oog werd verloren dat de Heilige Schrift ook erbij ‘verzonnen’ is, dat wil zeggen organisch gegroeid binnen de gemeenschap van gelovigen, net als zoveel andere tradities binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zelfs het leerstuk van het centrale gezag der Kerk is traditioneel onderbouwd, hetgeen betekent dat het onmogelijk is het principe van het centrale gezag aan te vechten zonder eveneens het principe van de traditionele overlevering aan te vechten en haar ontologische principes (ontologie is dat wat betrekking heeft op het wordings- of vormingsproces). Vanuit dezelfde principes van dit groeiproces, waaraan wij de Bijbel te danken hebben, hebben de leerstellingen binnen de ene katholieke (of algemene) en apostolische Kerk hun vorm gekregen. Het kon dus niet uitblijven dat de Protestantse eenzijdige benadering van de Schrift binnen de niet evangelisch gestoelde Protestantse kringen tot afbraak van diezelfde Schrift zou leiden, vooral toen de de wetenschappelijke feiten omtrent de ontstaans-geschiedenis van de Bijbel in bredere kring bekend raakten. De Bijbel is niet letterlijk uit de hemel neergedaald, maar is onder Gods zorgzame hand gegroeid en in de geloofspraktijk van de grotere gemeenschap ingebed, zoals met een nieuwe waterstroom die haast onmerkbaar zijn definitieve bedding krijgt. Door het Protestantse model en diens loot van de moderne bijbelkritiek, is de Bijbel als Woord van God gedevalueerd, immers ontdaan van het ‘Gezag’ der mondelinge traditie. Die twee – Schrift en traditie – passen bij elkaar als twee handen op een buik. Het is daarom tekenend dat Bergoglio die wars is van de traditionele overlevering deze dame een ereplaats gunt. Ik neem direct dat deze dame als persoon respect verdient, maar dat is bezijden de zaak.

  • |
   @Lunsius,
   onder ons gezegd, en dus gezwegen (( dus NIET “modereren” svp )) … wie een HEILIGE voor *ketter* uitmaakt, slechts omdat ooit ’n boze bisschop, ‘m op de brandstapel wilde hebben … die : ZONDIGT tegen de Heilige Geest !! — en ook de ONzuivere *maat*, waarmee je hebt ge`oordeelt, zal *de maat* worden, waarmee je later zelf_! wordt ge`oordeelt -(( tenzij, je an publiek daar`op terug`komt -( svp : lees de heilige apostel Paulus, daar`over …

 4. Ik denk persoonlijk dat we daar gaan naartoe evolueren een mengelmoes van alle godsdiensten ??

 5. Oplossing is massaal dagelijks Rozenkransgebed en dragen van het Bruin Scapulier. Helaas, daar hebben wij lauwe katholieken helemaal geen zin in. We gaan oogsten wat we gezaaid hebben. Ik schaam mij diep over de mensen in onze Kerk. In plaats van een enorme kracht ten goede te zijn in de wereld, zijn we door onze lauwheid het lachertje geworden. We zijn people pleasers geworden die uiteindelijk daarom niemand meer pleasen. We zijn zielig geworden.

 6. Antwoord aan Hero de PROFEET: Volgens u is Bergoglio een heilige. Die mening gun ik u, maar iemand naar de Hel vervloeken, want dat doet u door zonde tegen de Heilige Geest erbij te halen, is onchristelijk en onbijbels. Paulus wijst niet in persoon aan wie tegen de Heilige Geest zondigt, want dat persoonlijk oordeel is alleen God voorbehouden. In principe heeft elkeen die zich in de Hel bevindt tegen de Heilige Geest gezondigd. Dus alstublieft een beetje dimmen.

 7. Beste Hero, niet te filmen wat u daar zegt! Hus is een volgeling van Wycliffe en het is een gotspe dat u hem heilig durft te noemen. In de “De potestate Papæ” betoogt Johannes Wycliffe dat de organisatie van het godsdienstige leven op generlei wijze op de Heilige Schrift mag zijn gebaseerd. In zijn geschrift roept hij de overheid op om in schismatische reactie op Rome tot een hervorming van de Engelse kerkorde te komen (dat is uiteindelijk op voorstel van de Engelse koning in 1534 gebeurd). De Boerenopstand van 1381 dreef de kwestie die Wycliffe voorstond op de spits. Het gepeupel ging moordend rond onder leiding van Johannes Ball, de krankzinnige priester. De volgelingen van Huss wezen Wycliffe aan als hun voorloper: Peter Chelsikky, een belangrijke denker – die meedeed aan de Taboritische opstand onder de Satanische Johannes Ziska (de Taborieten waren een Hussitische stroming), die waar ze maar een priester, monnik of non te pakken konden krijgen die op wrede wijze vermoordden – welnu deze Chelsikky schreef over Wycliffe: “Niemand van de eerste leraren sprak of schreef zo ijverig over het vergif dat in de Heilige Kerk is gegoten, waaruit de grootste Antichrist is geboren die met alle verachterlijkheid Jezus Christus en Zijn Wet onderdrukte. Wycliffe heeft de weg afgesneden van de antichristelijke horden evenals van die leraren die geslepen regels hebben geïntroduceerd in plaats van de Wet van Christus. Daarin verschaft hij mij meer vreugde dan al die anderen.” Toen Hus wegens ketterij tot de brandstapel werd veroordeel in Constantz, werden de opgegraven botten van Wycliffes terzelfdertijd in Engeland verbrand, een belangrijk symbolische boodschap achterlatend voor degenen die het wagen Hus een heilige te noemen!

 8. @Lunsius … wat je nu beweert over Wycliff, dat hij niets van de bijbel moest hebben, dat zou toch ergens ge`documenteerd moeten zijn ?
  |
  anyway … wanneer Jezus tot mij zegt, dat : Johannes HUS, bij Hem! is — en dat Hij reeds, Johannes HUS heeft ingedeeld bij *het legerkamp der heiligen* (zie : Openbaring, voor het begrip), waarom zou ik dan Jezus hier`in tegenspreken ??
  |
  NB > Johannes HUS, is vervolgd voor zijn geloof, immers !! — ja, plus na ‘m nog velen …!!

  (Mod: deze site is geen forum voor ‘persoonlijke private openbaringen’, maar dit wordt in het kader van de discussie nu terloops toegelaten)

 9. Ik zei niet dat Wycliffe niets van de Bijbel moest hebben, maar dat de Bijbel niet mag worden gebruikt voor enige organisatie van het godsdienstig leven.

  Zie:https://forallsaints.wordpress.com/2012/12/31/john-wycliffe-theologian-and-reformer-1384-3/

  Wat Hus betreft beschikt u kennelijk over andere informatiebronnen dan ik. Ik kan mij slechts baseren op wat in geschiedkundige boeken staat over zijn werken. Aangezien uw profetisch ambt voor mij niet vast staat, blijft het daarbij.