Kritiek op Bergoglio

Derde brief van Aartsbisschop Viganò: “Ik ben ervan overtuigd dat mijn verder stilzwijgen vele zielen in gevaar zou gebracht hebben en mijn eigen ziel zeker zou verdoemd hebben.”

Mgr. Carlo Maria Viganò.

Aartsbisschop Viganò heeft een derde brief vrijgegeven, waarin hij antwoordt op de brief van Kardinaal Ouellet, die hem verweet “de paus aan te vallen.”

Op 19 oktober gaf Aartsbisschop Carlo Maria Viganò zijn derde brief vrij. Daarin steekt hij van wal door te zeggen dat getuigen over de corruptie in de hiërarchie van de Kerk een pijnlijke beslissing was, en dat dit nog steeds zo is, maar “ik ben een oude man, één die weet dat hij binnenkort rekenschap zal moeten afleggen bij de Rechter voor zijn daden en nalatigheden, iemand die Hem, die lichaam en ziel in hel kan gooien, vreest. Een Rechter die, zelfs in zijn oneindige barmhartigheid, ieder persoon redding of verdoemenis zal brengen volgens wat hij heeft verdiend. De vreselijke vraag anticiperend van die Rechter – “Hoe kon jij, die kennis had van de waarheid, stil blijven temidden van bedrog en verdorvenheid?” Welk antwoord zou ik kunnen geven?”

Viganò is duidelijk bezorgd over de rekenschap die hij zal moeten afleggen bij zijn Heer en Rechter. Dit zou voor alle geestelijken zo moeten zijn. Hij zegt dat hij zich volledig bewust was dat zijn getuigenis opschudding zou veroorzaken bij vele hoogaanstaande personen, hij wist dat velen zich gewond en verraden zouden voelen, maar meest van al dat vele gelovigen verward en verontwaardigd zouden zijn over de beschuldigingen van collega’s en oversten van seksuele zonden, misdrijven en het zware nalaten van plichten. Echter Viganò stelt duidelijk: “Toch geloof ik dat mijn verder stilzwijgen vele zielen in gevaar zou gebracht hebben, en zeker mijn eigen ziel zou verdoemd hebben.”

Viganò zegt tevens dat de reden waarom hij misschien zo lang gewacht heeft, te wijten is aan de ernst van de beslissing, en de lange ‘barensweeën’ van zijn geweten… Hij zegt dat het hem spijt als mensen denken dat hij te lang heeft gewacht met het openbaren van deze feiten.

“Ik ben beschuldigd geweest van het creëren van verwarring en verdeeldheid in de Kerk, door mijn getuigenis. Aan diegenen dat zo’n verwarring en verdeeldheid verwaarloosbaar was vóór augustus 2018: misschien is zo’n bewering plausibel. De meest onafhankelijke waarnemers echter, zullen op de hoogte zijn geweest van een langdurige buitensporigheid van beiden, wat onvermijdelijk is wanneer de opvolger van Petrus nalatig is in het uitoefenen van zijn belangrijkste missie: de broeders bevestigen in het geloof en in de gezonde morele doctrine. Wanneer hij dan de crisis verergert door tegenstrijdige of verbijsterende verklaringen over deze doctrines, dan wordt de verwarring verergerd.

En Viganò gaat verder: “Daarom sprak ik. Want het is de samenzwering van de stilte die schade heeft aangericht en schade blijft aanrichten in de Kerk – schade aan zoveel onschuldige zielen, schade aan jonge priesterlijke roepingen, en schade aan de gelovigen in het algemeen.” Hij zegt dat hij bereid is om elke broederlijke correctie, advies, aanbeveling en uitnodiging om te vorderen in zijn liefde voor Christus, de Kerk en de Paus, zal aanvaarden.

Dan somt Viganò de belangrijkste punten van zijn eerste getuigenis op, gevolgd door wat Kardinaal Ouellet beaamt en betwist. “Samengevat, Kardinaal Ouellet beaamt de belangrijke beweringen die ik maakte, en maak, en betwist beweringen die ik niet maak en nooit maak.”

“Er is één punt waarop ik absoluut moet weerleggen wat Kardinaal Ouellet schreef. De Kardinaal stelt dat de H. Stoel enkel op de hoogte was van “geruchten”, die onvoldoende waren om disciplinaire maatregelen tegen McCarrick te rechtvaardigen. Ik bevestig in tegenstelling daarvan dat de H. Stoel op de hoogte was van een scala aan concrete feiten, en in het bezit is van gedocumenteerd bewijs, en dat de verantwoordelijke personen desalniettemin kozen om niet tussenbeide te komen, of verhinderd werden om dat te doen.”

Kardinaal Ouellet heeft dus gelogen, om Bergoglio te beschermen en Viganò in diskrediet te brengen. Viganò gaat verder:

Het is officiële correspondentie, geen roddels van de sacristie. De misdaden die gerapporteerd werden, waren zeer ernstig, inclusief diegenen die poogden om de sacramentele absolutie te geven aan medeplichtigen in perverse handelingen, met een daaropvolgende heiligschennende celebratie van de Mis. Deze documenten verduidelijken de identiteit van de daders en hun beschermers, en de chronologische volgorde van de feiten. Ze worden bewaard in de daartoe bestemde archieven; er is geen buitengewoon onderzoek nodig om ze boven te halen.”

Vervolgens wijst Viganò op twee ‘weglatingen’, twee “dramatische stiltes” in de tegen hem gerichte publieke vermaningen. De eerste stilte betreft de situatie van de slachtoffers, de tweede de onderliggende reden waarom er zoveel slachtoffers zijn.

“Voor de eerste, het is onthutsend dat, temidden van al de schandalen en de verontwaardiging, er zo weinig aandacht zou moeten gegeven worden aan diegenen die beschadigd werden door de seksuele roofzucht van diegenen die aangeduid werden als verkondigers van het Evangelie. Dit is geen kwestie van het afhandelen van rekeningen of het mokken over de wisselvalligheden van de kerkelijke carrières . Het is geen kwestie van politiek. Het is geen kwestie van hoe kerkhistorici die of dat pausschap zullen beoordelen. Dit gaat over zielen. Vele zielen werden en worden nu beroofd van hun eeuwige verlossing.”

“En voor de tweede stilte: deze zeer erge crisis kan niet fatsoenlijk aangepakt en opgelost worden tenzij en totdat we de dingen bij hun ware namen noemen. Dit is een crisis door de gesel van homoseksualiteit, in z’n vertegenwoordigers, in z’n motieven, in z’n verzet om te hervormen. Het is geen overdrijving om te zeggen dat homoseksualiteit een plaag is geworden in de geestelijkheid, en dat het enkel kan uitgeroeid worden met geestelijke wapens. Het is een enorme hypocrisie om het misbruik te veroordelen, te beweren dat men weent voor de slachtoffers, en toch te weigeren de wortel van zoveel seksueel misbruik te verwerpen: homoseksualiteit. Het is hypocrisie om te weigeren te erkennen dat deze gesel te wijten is aan een ernstige crisis in het spirituele leven van de geestelijke en het falen om de noodzakelijke stappen te nemen om dit op te lossen.

Hiermee haalt Viganò rechtstreeks uit naar Bergoglio, die zei dat de de misbruikcrisis te wijten was aan “klerikalisme”.

“Ongetwijfeld bestaan er [met vrouwen] flirtende geestelijken, en ongetwijfeld brengen ze ook schade aan hun eigen zielen en de zielen van diegenen die ze corrumperen, en de Kerk in het geheel. Maar deze schendingen van het priesterlijke celibaat blijven gewoonlijk beperkt tot de individuen die onmiddellijk betrokken zijn. Flirtende geestelijken rekruteren doorgaans geen andere flirtende geestelijken, noch spannen ze zich in om ze te promoten, noch om hun misdaden toe te dekken, waar het bewijs voor de homoseksuele samenzwering, met z’n diepe wortels die zo moeilijk uit te roeien zijn, overweldigend is. Het is goed bekend dat homoseksuele roofdieren hun geestelijke privileges misbruiken in hun eigen voordeel. Maar om te beweren dat de crisis op zichzelf klerikalisme is, is pure drogredenering. Het is om te doen alsof dat een middel, een instrument, in feite het belangrijkste motief is.”

Opnieuw een uithaal naar Beroglio. Maar hij gaat verder:

“Het verwerpen van de homoseksuele corruptie en de morele lafheid die toestaat dat het welig tiert, wordt in onze tijden niet beantwoordt met felicitaties, zelfs niet in de hoogste rangen van de Kerk. Ik ben niet verbaasd dat in het vestigen van de aandacht op deze plagen ik beschuldigd wordt met ontrouw aan de heilige vader en met het aanstoken van een open en schandalige opstand.”

Viganò zegt echter dat het niet zijn wens is om het pausdom neer te halen, maar dat hij elke dag voor de ‘paus’ bidt. Hij voegt eraan toe: “Laat hij zijn fouten toegeven, zich bekeren, zijn bereidheid tonen om het mandaat dat aan Petrus gegeven werd te volgen, en eens bekeerd, laat hij dan zijn broeders versterken.”

Viganò besluit door, met vrij rake bewoordingen, zijn collega’s te wijzen op hun toekomstige ontmoeting met de Rechtvaardige Rechter:

“Ik wens mijn oproep aan mijn broeders bisschoppen en priesters te herhalen, die weten dat mijn verklaringen waar zijn, en die hiervan kunnen getuigen, of die toegang hebben tot documenten die gelijk welke twijfels kunnen wegnemen. Ook jullie zien een keuze onder ogen. Jullie kunnen kiezen om jullie terug te trekken uit de strijd, om de samenzwering van de stilte overeind te houden en jullie ogen af te wenden van de verspreiding van bederf. Jullie kunnen verontschuldigingen en compromissen maken en jullie rechtvaardigen om de dag van de afrekening uit te stellen. Jullie kunnen jullie zelf troosten met het bedrog en de misleiding dat het makkelijker zal zijn om de waarheid morgen te vertellen, en dan de volgende dag, en zo verder. Aan de andere kant, kunnen jullie ervoor kiezen om te spreken. Jullie kunnen Hem vertrouwen die ons zei: “De waarheid zal jullie bevrijden.” Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn om te kiezen tussen zwijgen en spreken. Ik roep jullie op om te overwegen welke keuze jullie – op jullie sterfbed en dan vóór de Rechtvaardige Rechter – niet zullen beklagen van die te hebben gemaakt.”

Bron: LifeSiteNews


advertentie

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

12 antwoorden »

 1. De brief spreekt voor zichzelf. Eindelijk iemand vanuit de top die zijn mond durft open te doen. Deze website wordt door leken onderhouden, en daarmee wordt een verwijt gecreëerd: “Hoe halen jullie leken het in je hoofd de Kerk onderuit te halen!” Deze website weet zich nu gesteund door Aartsbisschop Vigano. Opmerkelijke uitspraak is dat zijn eigen zieleheil in de weegschaal ligt als hij zou zwijgen. Dat heeft óók implicaties voor het zieleheil van Bergoglio, mocht hij op de ingeslagen weg verder gaan. Het sluit aan bij wat Pastoor Thieleman overkwam (zie bericht van gister), die onmiddelijk na het ‘vieren’ van een godslasterlijke mis, die over de televisie werd uitgezonden, zo zwaar getroffen werd dat hij korte tijd later in het ziekenhuis overleed – hem werd dus nog even tijd gegund om zich te bekeren.

 2. Opgemerkt moet worden dat de Paus in alle vrijheid en met meerderheid van stemmen is gekozen. Deze bittere zal toch geslikt moet worden. Ook dit kan een plan van God zijn waar wij ons bij neer moeten leggen.

  • @ Peter, dat deze paus niet op wettige wijze werd verkozen is wel bekend en werd sedert 2013 veelvuldig besproken. Het probleem is dat men geen voldoende autoriteit meer kan verzamelen om hem terecht te wijzen.

  • BERGOGLIO IS A FALSE POPE. St. Francis prophesized ‘a destroyer’. Bergoglio being the last one (see St. Malachy Prophecy) on the throne of Saint Peter, must be him. Furthermore, Bergoglio is a free mason, was not canonically elected (unallowed fifth vote on a day, elected within 13 days instead of the 15 days as canon law demands), a huge heretic (‘God is not all powerfull’, ‘Atheists go to heaven’ , ‘Jesus was only a man.’) and sinner (he gave a 10.000 times italian abortionist doctor a medal). So Bergoglio is not a pope and not even catholic anymore because Bergoglio is automatically excommunicated dozens of times. Anything Bergoglio says, decides or writes therefore has no value whatsoever. This proxy of free masonry, and future aid of the antichrist, is extremely dangerous to the Holy Church and to the souls. Bergoglio is the ‘false prophet’ from Revelations.

 3. ROME – Paus Franciscus heeft de jeugd van de wereld gewaarschuwd voor populisme en vreemdelingenhaat. Hij riep in dat verband de opkomst van het nationaalsocialisme over Adolf Hitler in herinnering. Jonge mensen moeten kennis nemen van de geschiedenis van de 20e eeuw, inclusief beide Wereldoorlogen „zodat ze niet dezelfde fouten maken en begrijpen hoe populisme zich uitbreidt”, zei de leider van de rooms-katholieke kerk dinsdag.

  GRAAG TOTALE VERNIETIGING VAN ROME AMEN

  • Beste Edwin,
   Bergoglio raaskalt voor wat betreft het immigratiebeleid en dan durft hij een kromme vergelijking te trekken met Hitler! Wat het immigratiebeleid betreft, volgt dat het plan van Graaf Richard Coudenhove-Kalergi (†1972). Geen enkel schoolboek noemt dit plan, maar het vormt wel de routemap van de Europese Unie. Het volgt de doelstelling dat de volkeren van Europa met Afrikanen en Aziaten moeten worden gemengd om onze Christelijke erfschat te vernietigen, om onze traditionele manier van leven af te breken en een enkel halfbloedras te creëren …opdat ‘vrede’ ontstaat. Het Kalergiplan verklaart waarom de Europese Unie een onbeperkte immigratie propageert waarbij het de belangen van migranten boven de andere belangen stelt en die van het eigen volk. Dat is niet om humanitaire redenen en het gebeurt met een verschrikkelijke minachting voor de volkswil. De machten die het EU-beleid beheersen streven naar de grootste culturicide in de geschiedenis van de mensheid. Het is een wederopstanding van het eugenisme (manipulatie door selectieve voortplanting). Het resultaat is echter tegenovergesteld aan Hitlers ‘Übermensch’, want in plaats daarvan is het gericht op het ontwikkelen van een gedegenereerde soort. Zo schreef Kalergi: “Waar inteelt en vermenging samenkomen onder een ongelukkig gesternte ontstaan gedegenereerde typen die een zwak karakter hebben en een afgestompte geest.” Natuurlijk is het zo dat mensen vrij moeten zijn om gemengde huwelijken aan te gaan ongeacht ras of etniciteit, maar wat de Paneuropese beweging voorstaat is het opzettelijk gebruik van massa-immigratie opdat, ongeacht de weerstand die dat oproept en het veroorzaakte lijden, een nieuw ras van ‘Untermenschen’ ontstaat, een kneedbare gewillige massa. Coudenhove-Kalergi was niet mijnheer modaal. Hij was de eerste die de Karel de Grote prijs ontving – in 1950. Voor zover bekend is hij 54 keer kandidaat gesteld voor de Nobelprijs voor de vrede, maar heeft die nooit gekregen. De door hem gestichte Paneuropese Unie kent iedere twee jaar een prijs toe, ook wel de Europaprijs genoemd, waar de grote politici Helmut Kohl, Angela Merkel, Herman van Rompuy, Jean-Claude Juncker, Tony Blair, US President Ronald Reagan en Henry Kissinger de trotse bezitters van werden. Bergoglio zal die prijs ook wel krijgen, want weinigen zijn er die zo ongegeneerd voor een open-grenzen-beleid zijn dat door de immense toevloed van immigranten tot de wegvaging van het oorspronkelijke Europa moet leiden, een continent waarin niets Christelijks overblijft. Dat is immers de kerngedachte van het Paneuropees ideaal. Kalergi’s “Paneuropese Unie” werd in 1923 gesticht met de publicatie van een pamflet vergezeld van een inschrijvingsbiljet. Kort nadien ontving hij hulp van Baron Louis de Rothschild die volgens de biografie over Kalergi van Walter Göhring hem in contact bracht met een van zijn vrienden, de bankier Max Warburg. Warburg heeft hem toen met een aanzienlijk bedrag gesteund om daarmee zijn Europese beweging op te zetten. Voilà, dat is wat op de achtergrond speelt. Lees Kalergi’s boek maar: “Praktischer Idealismus”.

 4. Ik kan niet geloven dat dit Gods plan zou zijn., zoals Peter stelt.Deze zogenaamde paus die abortusactivisten ontvangt, Lilian Plaumen een onderscheiding geeft voor haar ” verdienste” om abortus in Afrika in te voeren,die zelfs zichzelf de duivel noemt, die christenen in China heeft overgeleverd aan marx istische priesters, die knielt voor moslims om ze de voeten te wassen op Witte Donderdag maar niet knielt voor het Heilig Sacrament, die je nooit hoort over christenvervolgingen, die ervoor zorgt dat critici zoals deze goede en gewetensvolle priester Vigano moet onderduiken, enz enz. Als dit het plan van God zou zijn werd ik subiet atheïst! Het is een plan van de duivel om het christendom om zeep te helpen.Wat voor gevolgen dit heeft voor de mensheid. En dan kan je wel zeggen dat hij met een meerderheid gekozen is maar vergeet niet dat er nogal wat vrijmetselaars in het Vaticaan zijn binnengedrongen. Lees het boekje ” Es 1025( hier te bestellen )lees de boodschappen van Maria in Garabandal, lees het laatste geheim van Fatima ( ook hier te verkrijgen ). In deze vreselijke en verwarrende tijd zij voor mij de boodschappen van Maria mijn belangrijkste leidraad.

 5. |
  @marrie,
  maar het is wel_! … God’s PLAN, om zowel de protestantse als de RK kerk, te splitsen zowel in een FOUT deel, als`ook een GOED deel — met de *KLEINE KERK*, gaat God dan verder, om deze ZEER GROOT te maken, plus om de (foute) *wereld kerk* te vernietigen_!!!

 6. @ Edwin, je kunt het populisme van WOII niet vergelijken met het huidige populisme. Het huidige populisme, zoals dat zo denigrerend gebruikt wordt is een reactie op de enorme migrantenstroom . Is het zo gek dat het volk zijn stem eindelijk verheft tegen de o rechtvaardigheid dat het met zich meebrengt ? Denk aan de aanrandingen ,verkrachtingen van westerse vrouwen omdat zij gezien worden als degenen die je grijpen kan omdat zij in de ogen van degenen die uit de moslimcultuur komen, hoeren zijn. En als de politiek maar blijft wegkijken worden mensen radeloos en laten zich horen. Politieke correctheid leidt hiertoe. Debat is niét mogelijk, wat moet je dan?? Bovendien zijn de zogenaamde populisten mensen die zich keurig gedragen tijdens demonstraties zoals laatst in Duitsland, ondanks het feit dat zij door linkse actievoerders ofwel de politiek- correcte lieden, worden geprovoceerd door schelden en duwen, zijn zij rustig gebleven. Zie je dit terug in de media ? Natuurljjjk niet . Alleen hooligans die in de minderheid zijn komen in beeld. Over politiek- correctheid gesproken …de Facebook pagina van Hugo Bos ” Civitas Christiana” is van facebook verwijderd. De woorden van de paus getuigen van zijn sluwheid en naar mijn idee is hij onderdeel van het opzetten van het Kalergiplan,dat tot stand moet komen door verdeel en heers.
  @ Hero ik vraag me af hoe een deel van de protestanten samen kan gaan met een deel van de katholieken omdat zij Christus’ aanwezigheid in de eucharistie niet erkennen. Hoe zou dat samen kunnen gaan ?
  Nogmaals: Maria is mijn leidraad.
  Waar je trouwens veel info kunt vinden waar de kranten niet over mogen schrijven is ” hoezithetnuecht” . Toegegeven : er zit ook veel pulp bij , maar over het algemeen krijg je een genuanceerdere kijk op de wereld dan wanneer je alleen de krant leest. Zo zie je bv Poetin ook eens in een ander licht dan de media ons willen doen zien.

 7. inderdaad eindelijk iemand die de zaken benoemd en zo zouden er meer moeten zijn.

 8. Bedenk dat voor degenen die nog steeds naar rechtvaardigheid en liefst ook naar de zuivere geestelijke liefde blijven verlangen deze gebeurtenissen een bijzondere beproeving vormen die door min of meer goddeloos geworden christenen niet goed kan worden begrepen omdat zij het moderne OneVader blijven bidden – “leidt ons niet in beproeving” – alsof zij God verantwoordelijk achten voor de verschrikkingen. Angstige verschrikte schaapjes die zich toch nog door wolven laten leiden. Hypocrisie is een zeer menselijke zwakheid, men is lid van een religieuze groep omwille van de eigen goede naam bijvoorbeeld, of om op een goed blaadje te staan bij de bisschop en de deken, mee te tellen in het ‘katholiek’ schijnende sociale netwerk en zich ook nog belangrijk te voelen. Ik kan daar niet over oordelen maar het geeft wel hartpijn want hen voorzichtig aanspreken heeft dikwijls een averechts effect.