Voormalig hoofd van de Vaticaanbank: “De aanstichters van de Nieuwe Wereldorde, die de demografische inkrimping op hun geweten hebben, zijn nu bezig het Vaticaan te beïnvloeden”.

Decennia lang werden de vereiste condities gecreëerd om de demografische ineenstorting van het Westen in gang te zetten die als springplank dient voor de Nieuwe Wereldorde. De aanstichters van deze ineenstorting hebben nu ingang tot op het hoogste niveau binnen het Vaticaan, zo liet het voormalige hoofd van de Vaticaanbank weten (hij was bankvoorzitter van 2009 tot 2012).

De Italiaanse econoom en bankier Ettore Gotti Tedeschi sprak op de eerste internationale conferentie van de Johannes Paulus II universiteit voor het menselijk leven en het gezin. Hij hield zijn gehoor voor dat de initiatieven van de globalistische elites om de wereldbevolking te verminderen een keten van voorspelbare en bedoelde economische, geopolitieke en sociale catastrofes hebben bevorderd opdat de mensen wereldwijd een globale ‘politieke visie’ zouden aanvaarden voor opheffing van de nationale soevereiniteit en aanvaarding van een ‘universele godsdienst’ die is gebaseerd op de ‘gnostisch geïnspireerde milieubescherming’.

De steeds terugkerende thema’s van het huidige pausdom zijn armoede, immigratie en het milieu, en men wil ons aanpraten dat deze door ‘de hebzucht van de bankiers’ zijn veroorzaakt, door oorlog en de mens zelf, de ‘kanker der natuur’. Maar dit is ‘nepnieuws’ volgens Gotti Tedeschi. Voor hem is de oorzaak van al deze rampen het ‘schrijnend geboortetekort’.

De mensen die dit nepnieuws rondbazuinen, zei hij, zijn ‘gnostische profeten’ zoals de bevolkingscontrole voorstanders Paul Ralph Ehrlich, Jeffrey Sachs en Ban Ki-moon, die omdat ze de natuurwet en de goddelijke scheppingsorde afwijzen de wereld trachten te overtuigen van hun ‘anti-Katholieke gnosis’. (De gnosis gaat uit van ‘God en de schepping zijn één’: zonder schepping geen God.) Ban Ki-moon was van 2007 tot 2016 Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Paul Ralph Ehrlich voorspelde in 1968 in “The Population Bomb” dat de wereld door overbevolking heel snel hongersnood zou kennen. Een van zijn oplossingen was om gedwongen geboortebeperking in te voeren. Jeffrey Sachs is directeur van het gerenommeerde Earth Institute, dat de moderne agenda onderschrijft van klimaatsverandering, milieuvervuiling en overbevolking.

Volgens Gotti Tedeschi is de ‘grootste vijand’ van de Nieuwe Wereldorde de familie omdat deze los van de staat zorgt voor ‘opvoeding, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid’. Hun tweede vijand is de Katholieke Kerk, zei hij, en niettemin zijn deze gnostische profeten in de coulissen van het Vaticaan bezig om ‘het Boek Genesis te herschrijven’.

“Het lijdt geen twijfel dat de demografische ineenstorting was gepland”, zo zei Gotti Tedeschi. “Het is ondenkbaar dat de besluitvormers in de Verenigde Staten en de rest van de wereld niet wisten wat de gevolgen zouden zijn van het afwijzen van het leven en de natuurwet.”

De Italiaanse financier zei dat de economische inzinking is veroorzaakt door een “instorting van het aantal geboorten, niet omdat ouders geen kinderen meer krijgen, maar omdat ze er te weinig krijgen om de economische groei in stand te houden. Nulgroei is twee kinderen per ouderpaar. Nulgroei is vervanging, met gevolg dat het BNP niet meer toeneemt.” De regeringen hebben dit probleem ‘opgelost’ door ‘het aanjagen van consumerisme’ en het uitbesteden van de productie, vooral aan Azië.

Maar omdat de demografische ineenstorting voor een steeds groter wordende verouderde bevolking zorgt, moeten de overheden de belasting omhoog krikken om de kosten te kunnen dragen van degenen die op pensioen gaan, legde hij uit, wat een ontwrichtende werking heeft op het BNP en de nationale economie. “Het lijkt te groeien, maar het is een grote bluf die in de afgelopen dertig jaar uit de hoge hoed is getoverd”, zo zei hij. (Toegevoegd commentaar: Als deze truc niet meer werkt zal men tot verplichte euthanasie dienen over te gaan om de welvaart voor de werkende bevolking nog enigszins in stand te houden.)

Tedeschi is van mening dat niets van dit alles bij toeval is ontstaan, en dat de bevolkingskrimp noodzakelijk is om een crisis in de wereldeconomie in gang te zetten die als springplank dient voor de Nieuwe Wereldorde. (Dat staat ons nog te wachten.) “De economische welvaart heeft een fantastische overtuigingskracht”, zei hij. “Het is het beste excuus om overal ter wereld een conclusie aanvaardbaar te maken.”

Hij verwees naar het Kissinger Rapport uit 1974 wat volgens hem een gedeeltelijke poging was voor ‘cultuurvervlakking’ door het relativeren van godsdienst en “indien mogelijk een religieus syncretisme te creëren.” (Syncretisme is een vorm van oecumene in het verenigen wat onverenigbaar is.) Deze doelstelling wordt door immigratie bevorderd wat tot een potentieel gevaarlijke smeltkroes leidt van religieuze opvattingen, hetgeen ‘oorlog kan uitlokken’.

De bevolkingscontrolebeweging in de Verenigde Staten valt te herleiden naar de pro-nazi, pro-eugenetische oprichter van Planned Parenthood, Margaret Sanger (1879-1966). De Amerikaanse president, Richard Nixon, bekritiseerde in 1969 de bevolkingsgroei in de derde wereld, een probleem dat in 1972 werd besproken door de “Commissie voor Bevolkingsgroei en de Amerikaanse Toekomst” onder leiding van John D. Rockefeller III. De Amerikaanse geostrategen waren destijds van mening dat de bevolkingsgroei in de derde wereld een bedreiging vormde voor de Amerikaanse internationale belangen.

Dit leidde tot het “National Security Study Memorandum 200” (NSSM 200) dat twee jaar later door Henry Kissinger werd gepubliceerd, in 1974. Dit rapport van 200 pagina’s stelt nadrukkelijk dat de bevolkingsgroei in de derde wereld een bedreiging is voor de Amerikaanse internationale belangen omdat groeiende bevolkingen te veel grondstoffen verbruiken terwijl het Westers industrieel complex bij wijze van voorbeeld de Afrikaanse grondstoffen nodig heeft. Het rapport vroeg ook om een hogere subsidiëring voor Planned Parenthood. “Alles was volgens plan”, constateert Tedeschi, waarbij hij betreurde dat documenten zoals het Kissinger Rapport meestal niet gelezen worden.

Hij beweerde dat de dreiging van een milieuramp, wat hij ‘nepnieuws’ noemt, nu wordt gebruikt om een vermindering na te streven in de bevolkingskloof tussen het Oost en West. Niet alleen dat, maar de groeiende kloof tussen “te veel rijke en arme mensen, en te veel jonge mensen die werkloos zijn, wordt gebruikt om een mentaliteit te creëren dat euthanasie een goede zaak is.” Zulk een mentaliteit is ‘crimineel’, zei hij, als hij in herinnering bracht dat Italiës Eerste Minister (hij zei niet welke) hem vertelde dat de kosten van de overheidsuitgaven in slechts één seconde in orde konden worden gebracht dankzij euthanasie, waardoor “de bevolking van ouder dan 60 jaar met 25% verminderd zou worden”.

Gotti Tedeschi vestigde ook de aandacht op de huidige spanning tussen het globalisme en het nationalisme: tussen degenen die een Europa willen waarin afzonderlijke landen kunnen groeien in tegenstelling tot de globalisten die het liefst een Europa zien dat alle landen regeert en de nationale soevereiniteit opheft.

“Dus wat kan de Kerk doen? De Kerk zal in conflict komen of geïsoleerd worden”, zei hij. “Maar er is iets aan de gang dat velen zorgen moet baren”, voegde hij hieraan toe, waarbij hij verwees naar recente gebeurtenissen, in het bijzonder bij de Pontificale Academie van Wetenschappen.

Ban Ki Moon en Bergoglio. (Getty Images)

Degenen die momenteel de ‘top van de Kerk’ adviseren, merkte hij op, zijn bevolkingscontrole voorstanders zoals Paul Ehrlich, Jeffrey Sachs en de voormalige Secretaris Generaal Ban Ki-mon — mensen die hij ‘gnostische profeten’ noemt. “Om de goddelijke schepping in een gnostische schepping te transformeren en dit in de Pontificale Academie binnen het Vaticaan te doen zou een meesterzet zijn!” “Dat staat nu voor de deur”, voegde hij toe. “Iedereen zou hier heel verontrust over moeten zijn.”

Bron: LifeSiteNews