Al Gore: “Paus Franciscus is een morele kracht voor het oplossen van de klimaatcrisis”

Milieuactivist Al Gore.

Pro-abortus-“katholiek”, Nobelprijswinnaar en voormalige Amerikaanse Vicepresident Al Gore is één van ’s werelds meest bekende ‘verdedigers’ van het milieu. Zijn documentaire “An Inconvenient Truth” (Een Ongelegen Waarheid) won een Oscar. In een exclusief interview met de Vaticaanse nieuwsdienst prees Al Gore de encycliek van Bergoglio, Laudato Si, en riep hij op tot een “Duurzaamheidsrevolutie.”

“We hebben hier echt geen keuze. We moeten de klimaatcrisis oplossen. Zoals paus Franciscus zei: ‘als we de schepping vernietigen, zal de schepping ons vernietigen’.” Gore schepte op over zijn inspanningen voor het klimaat: “Ik ben gelukkig in staat geweest om elke gram energie die ik heb te stoppen in pogingen om bij te dragen tot de oplossing van deze crisis. En ik ben geïnspireerd door miljoenen activisten en leiders van over heel de wereld, die ontwikkeling van zuivere energiebronnen steunen in de Duurzaamheidsrevolutie. De echte passie en energie komt van deze activisten en leiders.”

De milieuencycliek van klimaatpaus Bergoglio, met op het einde voor alle religies een “gebed voor de aarde”.

Dan had Al Gore het over de inspanningen van mijnheer Bergoglio: “Het leiderschap van paus Franciscus is voor ons allen over heel de wereld een inspiratie geweest, in het bijzonder wanneer het gaat over zijn sterke en herhaalde benadrukking over het oplossen van de klimaatcrisis. Ik ben dankbaar en in ontzag voor de helderheid van de morele kracht die hij belichaamt. Hij spreekt ook op de meest krachtige manier over de meest kwetsbaren onder ons- de armen – en helpt allen die luisteren om te begrijpen hoe ze elk op zich geraakt worden door de klimaatcrisis.”

Gore prees vervolgens Bergoglio’s milieuencycliek: “Zijn pauselijke encycliek Laudato Si markeert in het bijzonder een cruciale stap voor de Katholieke Kerk in het leiden van de wereld in het begaan zijn met het aanpakken van de klimaatcrisis, vóór de Parijs-akkoorden.” Hij had niets anders dan lof voor Bergoglio: “Op deze en vele andere manieren is de paus op het voorfront geweest in het leiden van de wereld richting constructieve klimaatactie. Virtueel al mijn katholieke collega’s en vrienden zijn opgewonden tot in het merg van hun beenderen dat hij dit soort spiritueel leiderschap verstrekt. Net zoals ik.”

“Algemener gezegd, speelt spiritueel onderricht duidelijk een cruciale rol in gemeenschappen over heel de wereld. De paus is een model van leiders van andere geloofstradities om te vertellen over de gevaren die ons bedreigen door de klimaatcrisis en onze plicht als beheerders van Gods creatie om het op te lossen.”

Klimaatlichtshow op de gevel van de St-Pietersbasiliek. Dit evenement werd gesponsord door de Wereldbank, en kostte zo’n 10 miljoen euro. Met de goedkeuring van Jorge Bergoglio.

Een kanttekening: Als er al klimaatopwarming is, dan is dat door zonne-activiteit, en niet door zogenaamde toename van CO2. Dat het klimaat schommelt is bekend: denk aan de mammoetskeleten die in de Noordzee worden gevonden, of de boomstronken die in de noordpool worden gevonden. Vroeger was er veel meer CO2 in de lucht dan nu- en er was een veel grotere biodiversiteit! En nu zou de aarde ineens “kapot” gaan door een beetje toename van CO2? Leugens!

Maar: de hele fabel van klimaatopwarming door de CO2 toename enz. zal worden gebruikt om CO2-taksen te innen, om een globale wereldregering in het leven te roepen enz… Allemaal leugens om van ons slaven te maken.

Het “tiende gebod” op de Georgia Guidestones luidt overigens: Wees geen kanker op deze aarde – laat plaats voor de natuur. Bergoglio steunt deze agenda dan ook de volle 100%, op de Perón-manier uiteraard.

Professor Hal Lewis schreef in 2010 volgende email, en maakte die vervolgens publiek:

Sent: Friday, 08 October 2010 17:19 Hal Lewis
From: Hal Lewis, University of California, Santa Barbara
To: Curtis G. Callan, Jr., Princeton University, President of the American Physical Society

Beste Curt,

Toen ik voor het eerst de Amerikaanse Sociëteit van de Fysica vervoegde, 67 jaar geleden, was het veel kleiner, veel braver en nog niet besmet met de geldstroom (een dreiging waartegen Dwight Eisenhower een halve eeuw geleden voor waarschuwde).

Inderdaad, de keuze van fysica als een beroep was toen een garantie voor een leven van armoede en ontbering – het was Wereldoorlog II die dat allemaal veranderde. Het vooruitzicht van wereldse rijkdom dreef weinig fysici. Pas 35 jaar geleden, toen ik de eerste APS studie van een omstreden sociaalwetenschappelijk probleem, De Reactor Veiligheidsstudie, alhoewel er een overvloed aan ijveraars was aan de buitenzijde, was er geen buitensporige druk op ons als fysici. We waren daarom in staat om wat ik geloof wat was en is: een eerlijke benadering van de situatie te genereren, in die tijd. We werden verder bijgestaan door een overzichtscomité bestaande uit Pief Panofsky, Vicki Weisskopf en Hans Bethe, allemaal uitzonderlijke fysici. Ik was trots op wat we deden in een geladen atmosfeer. Op het einde noteerde het comité in het rapport aan de President van de APS, de volledige onafhankelijkheid waarin we onze job uitoefenden, en suggereerde dat het rapport van twee zijden zou worden aangevallen. Welk een groter eerbetoon zou er kunnen geweest zijn?

Hoe anders is het nu. De groten lopen niet langer rond op de aarde, en de geldstroom is de hoofdreden geworden voor veel fysica-onderzoek, de vitale ondersteuning van veel meer, en het voorziet de ondersteuning van onnoembare aantallen van professionele jobs. Voor redenen die spoedig zullen duidelijk worden, is mijn vroegere trots, op het zijn van een lid van de APS voor al die jaren, een schaamte geworden, en ik ben gedwongen, met tegenzin, om u mijn ontslag van de Sociëteit aan te bieden.

Het is natuurlijk die klimaatopwarming-oplichterij, met de (letterlijk) biljoenen dollars die het drijven, dat zoveel wetenschappers corrupt heeft gemaakt, en APS voor zich heeft gedragen als een ruwe golf. Het was de grootste en meest succesvolle pseudowetenschappelijke fraude die ik in mijn hele leven als fysicus heb gezien. Ieder die de minste twijfel heeft over dit, zou zichzelf moeten dwingen om de ClimateGate documenten te lezen, die alles blootleggen. (Montfords boek geeft de feiten zeer goed weer). Ik geloof niet dat een echte fysicus, noch wetenschapper die inhoud zonder afkeer kan lezen.  Het zou bijna maken dat afkeer een definitie wordt voor het woord wetenschapper.

En wat heeft de APS, als een organisatie, gedaan in het zicht van deze uitdaging? Het heeft de corruptie geaccepteerd als de norm, en ermee verder gedaan…

Ik voel de nood om één nota er aan toe te voegen, en dit is een vermoeden, omdat het altijd gevaarlijk is om de motieven van andere mensen te bespreken. Deze bekokstoving bij de APS HQ is zo bizar dat er niet een eenvoudige verklaring voor kan zijn. Sommigen hebben voorgehouden dat de fysici van vandaag niet zo slim zijn als ze waren, maar ik denk niet dat dit een probleem is. Ik denk dat het om het geld draait, net zoals Eisenhower ons een halve eeuw geleden voor waarschuwde.  Er zijn inderdaad biljoenen dollars mee gemoeid, om niets te zeggen over de roem en de glorie (en regelmatige reizen naar exotische eilanden) die gepaard gaan met het zijn van een lid van de club.

De mensen vergeten dat het de zonden zijn die de aarde teisteren, die de natuurelementen doen ontketenen: Gods straffende Hand komt neer op de aarde!

De mensen eren meer ‘de schepping’ dan de Schepper. We zijn teruggekeerd naar de dagen van het Griekse heidendom, waar de “moeder aarde” als de godin Gaia werd aanbeden. In het hedendaagse neo-paganisme wordt Gaia opnieuw als de aarde beschouwd en aanbeden:

Er is maar één ding dat de “klimaatcrisis” zal oplossen: bekering!

 

Apoc. 16:

En ik hoorde een luide stem die vanuit de tempel de zeven engelen toeriep: “Gaat heen, giet uit op de aarde de zeven schalen van de toorn Gods!” En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen die het merkteken droegen van het beest en zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit op de zee, en er kwam bloed als was er gemoord, en elk levend wezen in de zee stierf. En de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen, en er kwam bloed. Toen hoorde ik de engel van de wateren zeggen: “Rechtvaardig zijt Gij die zijt en die waart, Gij de Heilige, dat Gij dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten, en bloed hebt Gij hun te drinken gegeven. Zij hebben het verdiend.” En ik hoorde de stem van het altaar: “Ja, Heer, God, Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.” En de vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur, en de mensen werden verzengd door de grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen, en zij weigerden zich te bekeren en Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd en zij beten zich de tong stuk van de pijn. Maar zij lasterden de God des hemels om hun pijnen en hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun daden. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote Eufraatstroom, en zijn water droogde op, zodat de weg open lag voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten te voorschijn komen in de gedaante van kikvorsen. Duivelsgeesten zijn het, die wonderen doen en uitgaan naar de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser. En zij verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmágedon heet. En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de tempel, vanaf de troon, een machtige stem: “Het is gebeurd!” En er kwamen bliksemstralen en dreunende donderslagen. En er ontstond een hevige aardbeving, zoals er nooit een geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo ontzettend was die aardbeving. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en Hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toorn te drinken. En alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te zien. En ontzaglijke hagelstenen, wel honderd pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. En de mensen lasterden God om de plaag van de hagel; want die plaag was bovenmate zwaar.