Abortus

Ierland is gevallen

Ierland, ooit één van ’s werelds meest katholieke naties, stemde afgelopen zondag voor de dood – meer dan de helft van de bevolking die meedeed aan het referendum stemde voor de legalisatie van abortus in Ierland. Pro-abortusactivistes stonden te juichen en te wenen van ‘ontroering’, omdat ze nu zonder hinder hun kinderen in hun schoot kunnen vermoorden… Hoe ontroerend!

Foto: cbs news

Foto: cbs news

Onze Lieve Vrouw had aan de zienster MDM (Boek der Waarheid) in Ierland 6 jaar geleden daarover volgende boodschap meegedeeld:

Ik ben jullie geliefde moeder, Koningin van de Engelen, de H. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis. Oh, Hoe huil Ik vandaag aangezien Ierland – het land aan Mij, hun geliefde Moeder, het meest toegewijd – ten prooi valt aan de Boze. Grote duisternis is neergedaald over deze natie. Zo velen hebben hun geloof verloren en ook zo velen hebben hun hart afgewend van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Mijn kinderen in Ierland hebben de Boze toegestaan om hun hart in steen te veranderen. Diegenen, die van Mijn Zoon houden, lijden wanneer zij getuige zijn van de secularisatie die de controle over dit, eens heilige, land heeft overgenomen. Er worden nu pogingen ondernomen om abortus in te voeren en als dit zou gebeuren, zal dat Mijn dierbare Zoon diep beledigen.Mijn kinderen, wanneer jullie abortus zouden introduceren in Ierland, zullen jullie de verbinding verbreken die jullie zo dicht bij Mijn Hart gebracht heeft. Zoveel mensen in Ierland beledigen tegenwoordig Mijn Zoon door de oneerbiedigheid die zij Hem betonen. Ook Ik word niet langer getolereerd en Mijn naam wordt onteerd.

Kinderen van Ierland, uitverkoren als bijzondere zielen om het woord van Mijn Vader wereldwijd mee te delen, jullie moeten naar Mij luisteren. Bid, bid, bid dat deze plannen, om abortuswetten te introduceren, zich niet voltrekken. Als dit zou gebeuren, zal Ierland veel gunsten verliezen in het Koninkrijk van Mijn Vader.

De zonde van abortus is de zwaarste in de ogen van Mijn Vader. Het is de ergste vorm van volkerenmoord. Jullie moeten dit kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten dit nu doen anders zal de laatste goddelijke verbinding die versterkt moet worden, in plaats daarvan verzwakt worden. Jullie moeten jullie oprichten, kinderen, en jullie Katholieke en Christelijke geloof terugeisen want ze worden van jullie weggenomen.

Sta niet toe dat diegenen, die aan de macht zijn, jullie bespotten wanneer jullie het heilig woord van God verkondigen.Deze geest van duisternis bedekt tegenwoordig niet enkel jullie land maar ook de heiligdommen waar Ik vereerd zou moeten worden. Ik huil van verdriet daar Ik zie dat Mijn geliefde Ierland afhaakt.

Er is toch nog hoop, kinderen. Maar jullie moeten jullie nu massaal verenigen om jullie geloof te beschermen. Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar ook jullie Christelijke geloof, af te leggen. Herover jullie land van het socialisme en de wereldse dictatuur.

Zij zullen pleiten voor het burgerrecht maar ze zullen de echte rechten, die zij beweren te beschermen, weigeren waaronder ook het recht om te bidden. Zij zullen jullie, bij wet, dwingen het recht, om ongeboren kinderen te vermoorden, te aanvaarden. Denk eraan dat elke ziel liefdevol geschapen werd door God, de Almachtige Vader. Iedere mens die voor abortus kiest of meehelpt aan de verdorven daad van abortus, begaat een doodzonde.

Bid, bid, bid Mijn kruistochtgebed (32) voor Ierland.

O Moeder van de Verlossing,
bid voor Uw kinderen in Ierland
om te verhinderen
dat de verdorven daad van abortus ons opgelegd wordt.
Vrijwaar deze heilige natie van het dieper wegzinken in de wanhoop, door de duisternis die ons land bedekt.
Verlos ons van de Kwade die Uw kinderen,
die nog geboren moeten worden,
wil vernietigen.
Bid dat deze leiders de moed zullen hebben
om te luisteren naar diegenen die van Uw Zoon houden
zodat zij de Leer van Onze Heer Jezus Christus zullen navolgen. Amen.

Ga nu, Mijn kind en zeg Mijn kinderen in Ierland dat ze sterk moeten zijn. Zij moeten opkomen voor wat juist is. Zij mogen nooit bang zijn om de waarheid, het heilig woord van God, te verkondigen, hoe moeilijk dit ook kan zijn.

Jullie geliefde Koningin van de Hemel

Moeder van de Verlossing

Ierland is een land dat ooit heel katholiek was, het heeft zich met volle overtuiging verzet tegen de gedwongen protestantisering door Engeland, waardoor er velen de marteldood stierven. Knock, in Ierland, is een Verschijningsoord waar Maria in 1879 verscheen samen met de H. Jozef, de H. Apostel Johannes en Jezus. Ierland was één van de laatste westerse landen die abortus-vrij waren. Tot nu. Ierland is gevallen.

Categorieën:Abortus

17 antwoorden »

 1. |
  Ach ?… overal ter wereld, krijgen de (echte) christenen moeilijk & nog`moeilijker — en toch is dat in zekere zin, hogere voorzienigheid !? — immers, Jezus wil dat er een geheel nieuwe klasse van noem het maar : LEKENPRIESTERS opstaat — want het zijn de nieuwe … heiligen, apostelen, en profeten, via welke Jezus wil communiceren met de gelovigen — langs`zo, kan Hij dan rechtstreeks leiding gaan geven aan Zijn de gelovigen, opdat deze de eindstreep der Grote Verdrukking gaan halen …

 2. Laat ons gebed zijn dat de wereld tot bezinning komt en wij Christenen écht Christen worden, want deze misdaad had niet zo’n omvang kunnen nemen indien het zout der aarde – want dat zijn wij, niet smakeloos was geworden. Laat ons weer zout worden!

 3. 90% van de Ierse jongeren tussen de 18 en 25 jaar hebben voor gestemd. Dit geeft te denken. Hun ouders, generaties geboren tussen pakweg 1960 en 1970 zijn opgegroeid met een kerk waar het sacrale al aan het verdwijnen was of al verdwenen. De biecht verdwenen,dus geen gewetensonderzoek meer, wat is ” geweten “? Als God verdwenen is en de mens centraal komt, haal je egoisme bin nen. Ook een kenmerk van die tijd. Dan kunnen de zeldzame christenen nog wel bidden dat abortus verhinderd wordt maar dat zijn er te weinig om tegenwicht te brengen aan de tegenstander.

  • Beste Marie, deze gedachte is bij mij ook al heel dikwijls opgekomen, Ik ben geboren in 1970. Ik heb niet anders geweten dan ‘tierlantijnliedjes’ in de Kerk. Wij kregen nog wel catechese, maar dat had soms nog weinig met ‘Godsdienst’ vandoen. De catechismus hebben wij al helemaal niet meer gehad. Meer en meer ouders van mijn generatiegenoten gingen niet meer naar de Kerk, laat staan dat hun kinderen nog gingen. Deze generatie van hun kinderen (mijn leeftijdsgenoten) heeft totaal geen band meer met geloof of Kerk, laat staan dat ze nog iets daarvan zouden meegeven aan hun kinderen. Zij staan totaal Goddeloos in het leven, kijken porno en komen daar vrolijk voor uit, scheiden uit de echt, geven alle slechte voorbeelden aan hun kinderen op gebied van normen en waarden… En dan krijg je zulk een generatie die staat te juichen voor de legalisering van abortus… Op twee generaties is alles kapot. En ik vrees, dat als we nog eens twee generaties verder zullen zijn, de sharia hier wet is. We maken het hen ook wel erg gemakkelijk. Alle dagen wordt ons Katholieke geloof belachelijk gemaakt op radio, TV, kranten… Hoor jij ooit een misplaatste grap over Mohammed of de islam? Nee hoor… Geen enkele commentator, comedian of wie dan ook die daaraan zijn vingers durft te branden. Onze bisschoppen blijven ondertussen akelig stil. Ik schaam me diep in hun plaats…

 4. Wat een vreselijk triestig en ook hemeltergend nieuws. De moederschoot zou toch dé veiligste plaats voor een kind op aarde moeten zijn!
  De boodschappen aan MDM gaan langzaam maar zeker in vervulling.
  Laat ons waakzaam en alert blijven. Focussen op OLHeer en ons vér van de heidense wereld houden.
  Laat ons bidden, bidden en nog eens bidden!

 5. Aan Marie.
  Ja dat is zo zoals u het vermeld hebt. Nu abortus is een heel erge zaak in het leven, erger dan de zonde van de broedermoord van Caïn. Het geloofsafval is inderdaad de hoofdoorzaak. Maar daar ziet u maar aan hoe crimineel dat Vaticaans II concilie is, dat deze geloofsafval teweeg heeft gebracht en alzo verantwoordelijk is voor de zielenmoorden en de slachting van ongeboren kinderen. De omvang van dit grote ciminele netwerk werd beweend door Onze Moeder Gods in de verschijning van La Salette. Dat had iedere zondag in de preken moeten herhaald worden, ja tot vervelens toe door de clerus. Echter waren te zeer bezig met hun ‘vernieuwingen’. Wat er gebeurd in de wereld is de afspiegeling van de staat van de harten en zielen.

 6. Inderdaad: een afspiegeling van de harten en zielen. En wat me ook opvalt is de stilte vanuit het Vaticaan / de kerken. Of heb ik iets gemist ?

  • Marrie, et is een misdadig en schuldig zwijgen, een schuldig verzuim van de Clerus. Alsof het “normaal” is wat er gebeurt. Of zijn ze met gesmeerde vuile handen bezig?

  • Er is een daverende stilte, niet alleen van het Vaticaan. Ook de priesters zwijgen en preken hier niet over. Ik heb nog nooit voor die kindertjes horen bidden (ik spreek uit eigen ervaring; er zijn altijd uitzonderingen). Zegt het evangelie: “Een stem is in Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel die haar kinderen beweende, en zij wilde niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn.” Om die kindertjes werd nog geweend! De tegenwoordige slachtoffers worden doodgezwegen. De berijmde psalm luidt (31:13): “Ik ben voor hen gelijk een dode, weg uit hun oog en hart. Om mij heeft niemand smart. O God, wie heeft mij nog van node? Ik ben door elk vergeten, als afval weggesmeten.” Wel ging een golf van verontwaardiging door Europa door het ellendige tafereel van het driejarig migrantenkindje dat in Turkije dood aan zee werd gevonden. Maar wat in de abortusindustrie gebeurt, daar ligt men niet wakker van. Bij velen echter, die zich door abortus hebben laten strikken, knaagt het geweten – dat heet PAS of post-abortus-syndroom.

  • Ik denk dat Europa van God los is en dat komt o.a door het 2e Vaticaan Concilie, daarna is het berg afwaarts gegaan met de kerk, en inderdaad de mens die voor zichzelf leeft. Dhr S.T.

 7. De bisschoppen hebben het volk verkeerd voorgelicht. Een van de manieren waarop de Ierse bisschoppen de gelovigen misleidden was toen ze in 1992 vertelden dat men kon stemmen volgens zijn ‘eigen geweten’ tijdens het referendum om de abortuswetten te liberaliseren middels een nieuwe wettelijke definitie over wat abortus inhield. De aanbeveling van de bisschoppen was op het argument gebaseerd dat de overheid anders ergere abortuswetten zou introduceren indien het referendum fout uitpakte. Deze benadering bracht schade toe aan de verbetering van het Ierse volksgeweten. De Kerk heeft de plicht om zijn kudde volgens de goddelijke wet te instrueren. Echter kort voordat het referendum plaatsvond verklaarden vijf bisschoppen dankzij Gods genade dat ze een NEE stemming voorstonden. Het amendement op de grondwet werd tenslotte door een meerderheid van 65% afgewezen. Met zulk een nederlaag zag de regering af om wetten aan te nemen ter liberalisatie van abortus. Niettemin kan worden gesteld dat het advies aan de Ierse burgers om ja of nee te stemmen ten aanzien van voorstellen voor het doden van ongeboren kinderen een tragische slag was voor de gezonde ontwikkeling van de gewetens in Ierland, alsof morele normen in onze eigen hand liggen. In 2002 vond een ander referendum over abortus plaats. Onverwachts ging de wind uit een andere hoek waaien en kwamen de bisschoppen met een aanbeveling om de voorstellen van de overheid te steunen, hetgeen volgens hen “een zekerder bescherming (…) voor de ongeborenen zou geven” en, totaal misleidend, voegden ze daaraan toe dat de voorstellen “een duidelijk wettelijk verbod inhielden in de verlening van abortus”. De voorstellen uit 2002 werden met een flinterdunne meerderheid verworpen. Gelukkig werd het referendum van 25 mei 2018 om de grondwettelijke wet te herzien, die moeder en kind gelijke rechten gaf, openlijk door de Ierse bisschoppen verworpen. Hun herderlijk schrijven getiteld “Invitatie om voor het Leven te Kiezen!” werd op 6 mei tijdens de zondagsmissen voorgelezen. Ierlands komende stemming over het al of niet legaliseren van abortus is “een vitale kwestie van leven of dood” dat toekomst van ons land in de waagschaal legt, vertelde bisschop Fintan Monahan aan zijn luisteraars. Wat een droevige uitslag dat een grote meerderheid op 25 mei tegen het leven stemde, waarmee bewezen werd dat Ierland een heidens land is geworden, het Ierland dat geworteld is, en dat is nog recent, in het bloed van de vele Ierse martelaren en het zweet en de opofferingen van de Ierse missionarissen die naar het buitenland trokken om de blijde boodschap te prediken! Wat een pijnlijk resultaat en zware belediging in Gods gelaat.

  Bron: LifeSite (28-5-2018): “Pro-life leader (John Smeaton) explains how Catholic bishops destroyed the Irish conscience”. John Smeaton is de voorzitten van de Society for the Protection of Unborn Children (SPUC). Aan zijn lezing ontleend die hij tijdens het 2018 “Life Forum” gaf aan de pontificale universiteit van het Angelicum in Rome.

 8. Rosenkrans, dat is inderdaad zo : het geloof in Christus wordt belachelijk gemaakt. Ook in films worden christenen heel subtiel toch wel als stakkerds neer gezet.Je kunt je afvragen waarom juist zij? Ik kan alleen maar bedenken dat Christus en ook Maria de grote tegenstanders zijn van Lucifer. De Illuminati en i vrees ook het merendeel uit het Vaticaan aanbidden Lucifer. Zet het christelijk/ katholieke geloof uit en er is winst voor Lucifer. Dat de Islam wordt geeerbiedigd komt volgens mij door de dreiging met geweld dat ervan uitgaat en Mohammed is geen gevaar voor Lucifer. Gelukkig is er nog hoop als je de boeken der waarheid leest van MDM. En ik zie toch ook groei tegen de verdrukking in. Blijf de rozenkrans bidden, ga naar de aanbidding en de h mis. Er zijn goddank nog bloeiende parochies waar eerbied is en prachtige gezangen die je naar God brengen en niet van die onnozele Huub Oosterhuis liedjes. ( die hebben er bij mij voor gezorgd dat ik de kerk uit liep.) En wat de media betreft: daar is geen objectieve journalistiek. Udo Ulfkotte,een Duitse journalist heeft een boek geschreven:”Gekaufte Journalisten “. Het boek is in het Nederlands vertaald en verkrijgbaar bij uitgeverij ” De blauwe tijger “. Ulfkotte zelf was plotseling overleden .. Vermoord? Net als die 60 holistische artsen in Amerika? In deze tijd wordt goed slecht genoemd en slecht goed. Ik vertrouw de media allang niet meer.

 9. ‘A nation that kills its own children is a nation without hope.’
  JPII

 10. Jullie moeders hadden jullie moeten aborteren om dit een betere wereld te maken. Totdat een baby praat, is het slechts een stuk vlees”

 11. De bovenstaande uitspraak is één van de vele vreselijke reacties die abortus-lobbyisten en -voorstanders op sociale media plaatsten naar aanleiding van een pro-life campagne van CitizenGO in Italië. Er spreekt een gewelddadige mentaliteit uit, niet alleen richting ongeborenen, maar ook richting reeds geboren baby’s.