Katholieke traditie

Sint Thomas van Aquino over migratie

Door John Horvat II

Als we het debat over de immigratie volgen neemt men bijna automatisch aan dat de Kerk onvoorwaardelijke liefde betuigt tegenover al diegenen die ons land binnenkomen, legaal of illegaal. Maar is dat wel zo? Wat zegt de Bijbel over immigratie? Wat zeggen de grote kerkleraars en onze theologen? Maar vooral, wat zegt de allergrootste leraar, Sint Thomas, over immigratie? Geeft zijn mening enig houvast voor de brandende kwesties die ons land beroeren waarbij de nationale grenzen steeds meer aan het vervagen zijn?

Grootscheepse immigratie is een modern probleem en men zou denken dat de middeleeuwse Sint Thomas geen mening over dit probleem had. Toch spreekt hij daarover. We hoeven zijn meesterwerk slechts open te slaan, de Summa Theologica, hoofdstuk 1 van deel twee, vraag 105, artikel 3 (I-II, Q.105, Art. 3). Daar vinden we zijn uitleg, uitgaande van Bijbelse principes, waar we voor ons nationaal debat op kunnen terugvallen. Het past perfect bij onze huidige situatie.

Thomas van Aquino: «« De mens kijkt tegen vreemdelingen op twee manieren: ze zijn vredelievend of vijandig, en de Bijbelse Wet kent geschikte bepalingen om voor beide opstellingen de juiste aanpak te vinden. »»

Commentaar: Met deze opmerking geeft Thomas van Aquino aan dat niet alle immigranten gelijk zijn en dat iedere natie het recht heeft te bepalen welke immigranten vredelievend zijn en dus ten gunste van het algemeen belang. Uit zelfbehoud mag de staat die criminele elementen weren die verraders zijn, vijanden en ook anderen die als schadelijk en vijandig worden bevonden ten opzichte van het eigen volk. Tevens geeft hij aan dat de omgangsvorm met immigranten, zowel voor de vredelievende als vijandige immigratie, in de Wet omschreven staat. En de staat heeft het recht maar tevens de plicht die Wet toe te passen.

Thomas van Aquino: «« Aan de Israëlieten werden drie gevallen voorgelegd om vredelievend met vreemdelingen om te gaan. Ten eerste, indien vreemdelingen als reizigers door hun land trokken. Ten tweede, als ze als nieuwkomers in hun land wilden blijven. In beide gevallen voorzagen de wetsbepalingen daarin – want er staat geschreven (Ex. 22:21): “De vreemdeling [advenam] moogt ge niet verdrukken en kwellen”; en wederom (Ex. 23:9): “Eveneens moogt ge de vreemdeling [peregrino] niet verdrukken.” »»

Commentaar: Thomas van Aquino erkent hier het feit dat anderen het land zullen bezoeken en daar zelfs enige tijd willen blijven. Dat type vreemdeling verdient onze liefde, respect en welwillendheid, wat trouwens eenieder toekomt die van goede wil is. In die gevallen kan en moet de wet vreemdelingen tegen een slechte behandeling en vervolging beschermen.

Thomas van Aquino: «« Ten derde waren er voorwaarden indien vreemdelingen volledig tot hun gemeenschap en godsdienstige praktijk wenste toe te treden. Aangaande dezen moesten bepaalde regels in acht worden genomen. Ze konden niet direct de nationaliteit krijgen: zo hadden sommige landen de gewoonte dat niemand het gewone burgerschap kon krijgen tenzij twee of drie generaties verstreken waren, zoals de filosoof opmerkt. »»

Commentaar: Thomas van Aquino erkent dat sommigen blijven wonen en de nationaliteit van hun gastland wensen aan te nemen. Als belangrijkste voorwaarde stelt hij dat dan een verlangen moet bestaan om volledig in het gastland te integreren, in wat men tegenwoordig de cultuur en het leven van dat land noemt. Er is nog een andere voorwaarde en dat is dat het toekennen van het burgerschap niet onmiddellijk plaatsvindt. Het integratieproces kost tijd. Mensen moeten zich aan het nieuwe land aanpassen. Hij citeert de filosoof Aristoteles (Polit. iii, 1) dat men er soms van uitging dat dit proces twee tot drie generaties kost. Thomas van Aquino geeft zelf geen tijdslimiet aan voor deze integratie, maar erkent dat het lang kan duren.

Thomas van Aquino: «« De reden hiervoor was dat indien vreemdelingen zich met de zaken van een natie zouden gaan bemoeien, vanaf het ogenblik dat ze zich in hun midden hadden gevestigd, dat dan grote gevaren loerden, want vreemdelingen zijn niet bekommerd om het algemeen belang en zouden dingen kunnen nastreven die ten nadele van het volk zijn. »»

Commentaar: Het praktisch inzicht van Thomas van Aquino is niet politiek correct maar wel logisch. De theoloog geeft aan dat in een land wonen een complexe zaak is. Het kost tijd voordat men de problemen van een natie kent. Wie op de hoogte is van de lange geschiedenis van zijn land is het beste in staat om lange termijn beslissingen te nemen. Het is schadelijk en onterecht om de toekomst van een land in handen te leggen van mensen die nog maar net zijn gearriveerd. Alhoewel het niet hun schuld is dat ze weinig weten van wat gebeurt of gebeurd is, zou het lot van de natie in hun handen leggen zelfs tot zijn vernietiging kunnen leiden. Een illustratief voorbeeld geeft Thomas van Aquino als hij later opmerkt dat het Israëlieten niet alle volkeren hetzelfde behandelden, want degenen die dichterbij woonden konden zich sneller aan de nieuwe omstandigheden aanpassen dan zij die uit verre streken kwamen. Sommige vijandige volken werden categorisch uitgesloten om tot volledige integratie in Israël te komen omdat ze het volk vijandig gezind waren.

Thomas van Aquino: «« Het was niettemin mogelijk dat iemand op grond van een nobele daad het burgerschap kreeg: aldus wordt verhaald dat Achior, de aanvoerder van de kinderen van Ammon, “met geheel zijn nakomelingschap tot het volk van Israël werd gerekend.” (Judith 14:6) »»

Commentaar: Dat betekent dat het gebezigde principe geen ijzeren wet was. Onder bepaalde omstandigheden bestonden uitzonderingen, maar niet willekeurig want het algemeen belang stond voorop. Het Bijbels voorbeeld illustreert hoe als blijk voor bewezen diensten voor het vaderland Achior en zijn nakomelingschap de nationaliteit toegekend kregen.

Conclusie

Gebaseerd op Bijbelse principes huldigt Aquino bepaalde ideeën over immigratie. Het is duidelijk dat immigratie twee dingen moet nastreven: voorop staat de eenheid van het land maar tevens het algemeen belang. Immigratie moet integratie bespoedigen, niet disintegratie of segregatie. De immigrant moet niet alleen de voordelen zoeken maar ook de verantwoordelijkheden op zich nemen die samengaan met een volledige ontvangst. Dankzij het burgerschap wordt iemand voor lange tijd deel van de grotere familie en dat is zeker geen soort aandeelhouderschap in een beursgenoteerd bedrijf waar de korte termijn winst prevaleert. Ook onderwijst Thomas van Aquino dat immigratie het algemeen belang op het oog moet hebben; het mag een natie niet vernietigen of overweldigen. Dit verklaart waarom zoveel Amerikanen zich ongemakkelijk voelen bij de huidige massale en disproportionele immigratie die een kunstmatige situatie creëert die algemene punten van overeenstemming vernietigt en de capaciteit aantast om nieuwe elementen organisch in de gemeenschappelijke cultuur op te nemen. Het algemeen belang wordt genegeerd.

Een proportionele immigratie was altijd een gezonde ontwikkeling voor een land omdat dat nieuw leven en kwaliteiten in het sociale lichaam injecteerde. Maar indien de juiste verhouding ontbreekt waardoor de overleving van de gemeenschap wordt ondermijnd, komt méér dan het welzijn van de natie in het geding. In dat geval doet de natie er goed aan te luisteren naar het advies van Thomas van Aquino en moet het Bijbelse principes toepassen. De natie moet rechtvaardig zijn en ieders welzijn behartigen, waaronder vreemde-lingen, maar het moet vooreerst het algemeen belang zoeken en zijn eigen eenheid waarborgen zonder welke geen land lang kan standhouden.

 

Ontleend aan het gratis boek van John Horvat II: “Return to Order: from a Frenzied Economy to an Organic Christian Society – Where we’ve been; How we got here; and
Where we need to go” (2017). http://www.returntoorder.org/john-horvat-biography/

Categorieën:Katholieke traditie

12 antwoorden »

 1. De grootste fout die men kan maken is de veronderstelling dat onze leidende politici niet weten waar ze mee bezig zijn. Het zijn hoogintelligente mensen die hun ware doelstellingen voor ons verbborgen houden. Ze weten precies wat ze doen. Ze hebben een verborgen agenda die de vernietiging van de natiestaat en zijn specifieke cultuur voor ogen stelt ten gunste van de anti-Christelijke wereldstaat waarin de burger niet meer dan een slaaf en uitwisselbaar nummer zal zijn geworden, van God los en beroofd van zijn vrije wil. Wie behoren we toe? God of de Mammon? Heft de banier omhoog gij Christenstrijders. Verkondigt het luide van de daken. Als wij het niet doen zullen de stenen spreken: “Onze Heer en redder is komende! Het Vrederijk is nakende!”

 2. In de Bijbel staat dat als men (teveel) vreemde volken toelaat in zijn land, dat het voor dat land dan een valstrik wordt. Het ziet er naar uit dat we, zeker in Nederland, afstevenen op een confrontatie tussen verschillende groeperingen. Feitelijk zijn er al vele confrontaties geweest en de sfeer wordt ook steeds grimmiger, gezien de laatste berichten voor het NOS-Journaal (Nederland). Imam noemt de Rotterdamse Burgemeester Aboutaleb, van Marokko afkomstig, een afvallige van de Islam. Deze Imam mag niet meer preken in Den Haag.

 3. Koning Willy gaat ons allemaal naar de slachtbank lijden ,agenda 21 ,de genocide is te zien met hun weer machines ,de lucht word vol gespoten met zware metalen ,vandaar die verwarde personen ,het is hier erg demonische ,en dan de internet van dingen met hun 5G netwerk ,dan hebben ze de totale controle over mensen ,elke gedachte en handeling word in de gaten gehouden ,welterusten

  met de zegen van de paus .

 4. Men heeft wat immigratie betreft inderdaad een verborgen agenda die wij niet mogen zien. Een natiestaat word vernietigd door teveel migratie en in de Bijbelse migratie werden beperkingen opgelegd . Volgens de apostel Paulus had God mensen een land gegeven waarbij ze God konden zoeken dat kun je lezen in Paulus redevoering in Athene in het boek praxis! Teveel migratie kan de cultuur,beschaving, en gewoontes van een volk negatie veranderen en dat zien we al in het Westen !

 5. |
  het artikel van de redactie, slaat de spijker op z’n kop — ja zoals iedereen wel snapt ? : DE elite welk ons al zulke narigheid aandoet, zij gaat straks wonen in rotskastelen en uitgehouwen rotspaleizen, om van daar uit, met behulp van hun rijkdom, de wereld te besturen …

 6. John de Mol heeft het Nederlandse ANP overgenomen en gekocht. Hij is heel rijk. Hij is al eigenaar van diverse commerciële omroepen zoals SBS en Veronica. Ik heb er een hard hoofd in. Dit lijkt me niet goed voor Nederland. En hij is voor zover ik weet geen christen en is erg voor de vrijheid van alles net als zijn zus Linda de Mol. Haar bladen liggen bij ons in de Supermarkt. Naast dit blad ook een aantal roddelbladen.

 7. Op Xandernieuws wordt gesteld dat Europa hypocriet is om Rusland de schuld te geven van de vergiftiging op een Russisch echtpaar. Zij liggen nog ernstig ziek in het ziekenhuis. Immers chemisch gif kan in elk land zijn. Want waarom zou gif alleen vervaardigd worden in Rusland.

  • Een aantal Europese volgt Pemier May hierin. De vergitiging vond plaats in Engeland. Hoewel er nog geen sluitend bewijs is, zegt May dat ‘het niet anders kan dat Rusland er achter zit’. Europese landen volgden (klakkeloos?) dit standpunt, zelfs President Tusk uit Polen volgde dit standpunt.

 8. In Nederland dus van alles in het nieuws vandaag. Er is nog meer: Oude CV-ketels zouden gaan verdwijnen. Nieuwe ketels komen er voor in de plaats, maar zijn veel duurder. Een hybride ketel kost wel €6.000,00. Over 3 jaar moet het al zo ver zijn. Maar lang niet iedereen kan dat betalen. Ze jagen mensen al meer op kosten, ook al is het dan meer milieuvriendelijk, naar men zegt. Maar wat als je het niet betalen kunt en het is een collectief gebeuren vanuit de Overheid of gemeente of woningbouwverenigingen. En je hebt daarbij eigen woningen en huurwoningen.

  Dan in het nieuws dat men alle rotjes wil verbieden. Anderen vinden het te ver gaan en willen vooral het levensgevaarlijke vuurwerk vooral verbieden. Het is ook een hoop herrie dan. Misschien kunnen we met oud en nieuw voortaan beter maar lekker gaan slapen. Een stuk rustiger. En dan ben je ook op Nieuwjaarsdag goed uitgerust om naar de Kerk te gaan, als er al een H. Mis is, want er is al zoveel naar de wensen van de mensen geluisterd. Maar het tij keert zich nu. Alles gaat men nu strenger aanpakken, de tijd van alles door de vingers zien is nu wel voorbij. Het is de vraag of alles wel op de juiste en legale manier zal gaan, omdat men vroeger al een aantal legale wetten ongedaan hebben gemaakt en er in feite illegale wetten voor in de plaats hebben gezet.

  Dat verklaart de onrust in de wereld. Want Nederland mag hier en daar wel voorop lopen, het is wel wereldwijd aan de gang. Ik ben niet altijd trots op Nederland als ik hier aan denk. Maar ik ben wel trots als ik aan klompen, molens en tulpen denk. De laatste verbouwde mijn eigen vader zaliger. Hij verbouwde ook groente en aardappelen.

  • |
   @witte veder …
   het gevolg van alle ijdele energie plannen, is dat : de mensen tenslotte weer hout & kolen zullen gaan stoken …!?
   |
   mijn oude pa, verbouwde ook aardappels & groente — doch vanwege het millennium probleem ?… ik ook weer_!!

 9. Ja, ik ben jaloers op mensen met een volkstuintje. Maar ik heb niet veel verstand van groente en aardappels telen. Mijn broers wel, maar geen van allen doet dat nog, helaas.