Katholieke traditie

Restkerk wenst alle lezers een Zalig Kerstfeest

Over Kerstmis uit het Boek der Waarheid:

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. De liefde die Mijn Hart vult, door het geloof en de godsvrucht betuigd door al Mijn kinderen, is zeer waardevol.

Dit is het moment voor Mijn kinderen, wijd en zijd, om na te denken over Mijn leven op aarde. Het is voor hen het moment om de gevolgen voor de gehele mensheid te overwegen die Mijn geboorte meebrengt. Het is door Mijn geboorte dat de mens naar verlossing zal uitzien. Het is door de liefde van Mijn Eeuwige Vader voor al Zijn kinderen dat Hij het ultieme offer gebracht heeft. Dat Hij een pasgeboren baby moest aanschouwen en Hem als kind zien opgroeien tot volwassenheid, toont duidelijk Zijn liefde en vastberadenheid om al Zijn kinderen te redden. Hij houdt zoveel van al Zijn kinderen dat Hij Mij gevraagd heeft om te leven als mens, goed wetende dat Ik vernederd en bespot zou worden. Hij liet dit gebeuren.

Mijn geboorte is een teken voor iedereen dat God, de Eeuwige Vader, zoveel van Zijn kinderen hield dat Hij een gigantisch offer bracht. Door Mij toe te laten naar de aarde te komen om onder jullie te leven, toonde Hij Zijn medelijden en Zijn verlangen om jullie te redden door Mijn dood toe te staan. Als Hij Mij niet gezonden had, kon de mensheid niet gered worden. Toch zijn degenen die Mij afwijzen nog steeds onzeker met betrekking tot de waarheid van de beloften door God, de Eeuwige Vader, gemaakt. Er is echter veel verwarring.

Het enige wat nu telt is dat de mensheid de beloften en de realiteit erkent van de nieuwe Hemel en aarde die bestemd is voor alle kinderen van God. Dat is het grootste geschenk van allemaal. En het is dit geschenk dat jullie allemaal tot doel gesteld was om het met Hem te delen totdat Satan dit alles vernietigde door Eva te verleiden.

Vandaag de dag aanzien de mensen de onderrichtingen in het Oude en het Nieuwe Testament in veel opzichten als oude fabeltjes. Velen begrijpen nog steeds niet dat de onderrichtingen bevat in deze Schriften, authentiek waren en het nog steeds zijn. Omdat in veel gevallen verwijzingen worden gemaakt naar gebeurtenissen die plaatsvonden in de geestelijke wereld, vinden de mensen het moeilijk te geloven dat dit is kunnen gebeuren. Ze zijn tot dit besluit gekomen omdat zij de inhoud evalueren door logisch denken gebaseerd op wat er op aarde gebeurt. Maar zij vergissen zich!

Mijn komst op aarde was georkestreerd als een laatste kans om de wereld wakker te maken zodat iedereen zou beseffen dat God geheel en al vergevingsgezind is. Het was Mijn taak om jullie, door Mijn onderrichtingen en kruisdood, de weg naar de Hemel te tonen.

Gedenk dan met Kerstmis dat Mijn geboorte plaatsvond om jullie te helpen. Begin met jullie geloof in de Hemel, waarvoor jullie allemaal gerechtigd zijn om er deel van uit te maken, opnieuw te evalueren. Door Mijn leven te herdenken, kunnen jullie je nu met Mij verenigen in Mijn Vaders Koninkrijk als jullie je hart openen en Mij vragen om jullie nog eens te omhelzen.

(De Heer op 24 december 2010)

 

Wanneer de Christenen over de hele wereld er zich op toeleggen om hulde te brengen aan Mijn geboorte te Bethlehem, zullen velen onder hen enkel respect tonen zonder echte liefde in hun hart. Al zullen velen dicht bij Mijn Hart geraken. Anderen zullen enkel knikken, glimlachen en kort spreken over de betekenis van dit belangrijkste moment bij de feestelijke herdenking van het grootste geschenk dat ooit aan Mijn Vaders kinderen geschonken is sinds het ontstaan. Maar als Mijn kinderen, Mijn godvruchtige volgelingen, Kerstmis vieren, worden zij afgeleid door de pracht en praal en de bijbehorende feestelijkheden met aardse goederen.

Hoeveel Christenen leggen aan hun kinderen de betekenis van Mijn geboorte uit? Hoeveel denken terug aan de nederigheid vertoond door Mijn geliefde Moeder en Haar allerheiligste echtgenoot, Sint Jozef? Hoe velen begrijpen dat Ik mens geworden ben om het menselijk geslacht te redden van de weg naar de hel? Het was deze eenvoudige boodschap die misvormd werd door de eeuwen heen en gecamoufleerd door uiterlijk vertoon. Nochtans werd het door godvruchtige Christenen erkend als een periode om na te denken over hun trouw aan Mij, hun Redder. Alstublieft kinderen, Ik spoor jullie aan om dit feest te benutten om te bidden voor al diegenen in de wereld die het nodig hebben wakker geschud te worden voor het feit dat zij een erfdeel bezitten. Er is daar voor elk van hen een speciale plaats voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk als zij er voor zouden kiezen om dit aan te nemen.

Mijn kinderen worden zo in beslag genomen door nieuwigheden elke minuut van de dag die, terwijl het hun leven kan beïnvloeden, van geen belang zijn voor het Eeuwige Leven. Kinderen, het is nu voor jullie allemaal het moment om jullie geweten te onderzoeken vóór de grote Waarschuwing die voorafgaat aan Mijn Tweede Komst. Maak gebruik van het gebed, in jullie eigen eenvoudige woorden, om te vragen om goddelijke raad.

Het moment van de grote Waarschuwing is thans bepaald. Wees waakzaam! Blijf op jullie hoede!

(De Heer op 25 december 2010)

 

Ik wil dat Mijn kinderen dit volgende gebed van de kruistocht, deze Kerstmis, aanbieden :

 

Kruistochtgebed 15:

O mijn Hemelse Vader,
wij eren U met een diepe waardering
voor het offer dat U gebracht hebt
toen U een Redder de wereld ingestuurd hebt.

Wij bieden U met vreugde en in dankzegging ons gebed aan,
uit nederige dankbaarheid voor het geschenk dat U thans aan Uw kinderen geeft:
het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid.

O Allerhoogste God,
maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden.

Amen

(De Heer op 19 december 2011)

 

Categorieën:Katholieke traditie

Getagd als:

12 antwoorden »

 1. Ik wil langs deze weg alle lezers van restkerk een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toewensen!

 2. Wens aan het volledige team wederzijds een zalig kerstfeest.

  Anne Marie

 3. Zalig Kerstfeest aan iedereen!!!
  Aan de redactie:
  veel moed en doorzettingsvermogen voor het Nieuwe Jaar!
  DOE ZO VERDER!

 4. Opdat onze vreugde volkomen kan worden nu en in het uur van onze dood ,door ontvankelijk te zijn en te blijven door onze voortdurende overgave aan het Onbevlekt Hart van Onze Moeder van Jezus voor Gods Heilige Geest ,opdat wij kunnen geestelijk herboren worden als een kind van God….
  “Moest de Messias dat alles niet lijden om zo Zijn Heerlijkheid binnen te gaan.”
  As pelgrims zijn wij onderweg en laten wij ons dragen door Jezus naar Zijn en Onze Vader door onze persoonlijke ontmoeting met Jezus …
  En door wat er ook gebeurt te luisteren naar Jezus:
  “Dit is Mijn Veelgeliefde Zoon,luistert naar Hem.”
  “Doe alles wat Hij u zegen zal.”
  En door wat er ook gebeurt:te kijken naar Jezus:
  “En toen ze hun ogen opsloegen naar Hem,bij het breken van het brood ,erkenden ze Hem.”(De ëmmaüsgangers)
  “En ik heb geen andere wetenschap dan die van de Gekruisigde en van de Verrezen Jezus Christus.”(Paulus)
  “Opdat niet meer “ik” leef maar “Jezus Christus” in mij.”Paulus)
  Onze persoonlijke vereniging met ,door en in de Eucharistische Jezus door het Mysterie van de Eucharistie :de werkelijkheid en de aanwezigheid van de Mens geworden,Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus als gave van Zichzelf aan ons ,om ons allen te redden en uiteindelijk te verlossen van de Boze, door de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God…..
  Door de zegeviering van het Allerheiligste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en van al de kinderen van God uiteindelijk over de boze en over al de volgelingen van de boze….
  Opdat uiteindelijk Gods Wil op aarde als in de hemel kan geschieden….
  Hoe en wanneer het God behaagt!
  Trouw te zijn en te blijven,wat er ook gebeurt aan Gods Woord en aan Gods Sacramenten:
  De veelvuldige biecht.
  Centraal elke dag:het Heilig Mysterie van de Eucharistie: van ons geloof,van onze hoop en van onze liefde en van onze vreugde in Jezus Christus,die de Scheppende en de Verlossende Liefde Zelf is!
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  AMEN
  In Christo per Mariam

 5. Oproep voor bescherming en steun om deze heilige missie om alle zielen te kunnen redden door onze voortdurende vereniging in liefde -offer -dienst met het Allerheiligste van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en met de Trouwe en Ware Strijdende Restkerk: en heel het Mystiek Lichaam van Jezus!
  Dank aan allen,die deze dringende oproep beantwoorden!

 6. beste restkerk … ik was de nachtmis van de geboorte van Jezus aan het volgen op canvas ! en oh nee ze hebben het gebed wat Jezus ons heeft geleerd veranderd ! ipv leid ons niet in bekoring ( beproeving van gemaakt ) oh nee oh Heer vergeef het hun want ze weten niet wat ze zeggen !!! laten we allen bidden voor hen !!!

 7. Facebook vindt foto van kerstscène van het Vaticaan “sexueel provocatief”. Deze scène was inderdaad te zien op het plein in het Vaticaan. Er werd echter niet aan gerefereerd, ook niet door priester Antoine Bodar, en hij is meen ik toch een van de beter priesters.

 8. @Restkerk.net en Katholiekforum.net,
  U allen wens ik een Zalig Kerstmis! May the joy of Christmas be yours!

 9. http://WWW.HETBOEKDERWAARHEID.NET

  GEBED OM IN TE KUNNEN ZIEN DAT DEZE BOODSCHAPPEN VAN GODDELIJKE OORSPRONG ZIJN
  MAANDAG 15 AUGUSTUS 2011

  KRUISTOCHTGEBED 170
  “OM HET HEILIG WOORD VAN GOD TE HANDHAVEN”
  WOENSDAG 8 OKTOBER 2014
  “IK GEEF JULLIE NU HET LAATSTE KRUISTOCHTGEBED .HET IS VOOR DE PRIESTERS BESTEMD.IK VRAAG DAT MIJN GEWIJDE DIENAREN HET DAGELIJKS BIDDEN.

 10. Hoeveel gebeden moeten er nog gebeden worden?? Waarom zoveel?

 11. “Als gij al goede gaven weet te geven ,ofschoon ge zondig zijt,hoe des te meer zal Mijn Hemelse Vader,die de Heiligheid en de Volmaaktheid Zelf is ,de Heilige Geest geven aan allen,die er Hem om vragen.”Gods Woord
  Paus Johannes Paulus II:”we moeten voortdurend bidden op de voorspraak van onze Moeder van God om de gave van Heiligheid.”
  “Dringende oproep voor deze Heilige missie van de Trouwe Ware Strijdende Katholieke Christelijk Kerk om alle zielen te redden ,te beschermen in de voortdurende strijd tegen de vorst van deze wereld :de boze en al de volgelingen van de boze…
  “Heb moed Ik heb de vorst van deze wereld(reeds) overwonnen.”Gods Woord
  En uiteindelijk zullen het Allerheiligste Hart van Jezus verenigd met het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en met al de kinderen van God zegevieren over de vorst van deze wereld :de boze en de volgelingen van de boze van de antichrist en van de valse profeet.
  Bekijk ook “www.het boek der Waarheid.net”
  Alleen Jezus Christus is onze Redder ,die alleen het Criterium Zelf is om over de wereld en de mens te oordelen.
  Neem en lees en bid ….ook de encycliek van paus Paulus VI :”Mysterium FideÏ”
  Om wat er ook gebeurt,trouw te kunnen getuigen in liefde-offer-dienst verenigd met de Eucharistische Jezus ,om te getuigen door telkens wat er ook gebeurt te luisteren naar Jezus en te kijken naar Jezus :
  “Mijn Liefde is u genoeg”:
  Want”Moest de Messias dat alles niet lijden om zo Zijn Heerlijkheid binnen te gaan.”
  Het Mysterie van ons geloof”:de Werkelijkheid en de Waarheid van de Voortdurende Werkelijke Aanwezigheid van de Mens geworden,Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus als Zelfgave in de Eucharistie voor ons zondaars opdat wij gered kunnen worden om geestelijk te kunnen herboren worden als een kind van God ….
  “Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien.”
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God.Hoe en wanneer het God behaagt….
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”Gods Woord