Schisma

Modernisten lanceren steunwebsite voor Bergoglio: “pro paus Franciscus”

Het schisma begint almaar duidelijkere vormen aan te nemen. Nu heeft een groep modernisten uit Duitsland n.a.v. de “Correctio Filialis” een website gelanceerd om hun steun voor Bergoglio en Amoris Laetitia te betuigen.

De website toont in een geel kader bovenaan een steunbetuiging voor Bergoglio:

Beste hooggeachte Paus Franciscus,

Uw pastorale initiatieven en hun theologische rechtvaardiging worden momenteel heftig aangevallen door een groep in de kerk. Met deze open brief willen we onze dankbaarheid uiten voor uw moedig en theologisch gezond pauselijke leiderschap.

Op korte tijd bent u erin geslaagd om de pastorale cultuur van de Rooms Katholieke Kerk opnieuw vorm te geven in overeenstemming met z’n oorsprong in Jezus. Gewonde mensen en gewonde natuur gaan recht naar uw hart. U ziet de kerk als een veldhospitaal aan de randen van het leven. Uw bezorgdheid is elke individuele persoon geliefd door God. Wanneer we anderen ontmoeten, zal medelijden en niet de wet het laatste woord hebben. God en Gods barmhartigheid kenmerken de pastorale cultuur die u verwacht van de Kerk. Uw droom van “een kerk als moeder en herderin”. Wij delen uw droom.

We vragen dat u niet zou afwijken van het pad dat u hebt genomen, en we verzekeren u van onze volle steun en ons voortdurend gebed.

De ondertekenaars

Opvallend is dat veel ondertekenaars van Duitsland of Oostenrijk afkomstig zijn; landen waar er van het Katholicisme niet veel meer overschiet en kerken en masse worden gesloten. Er zijn er ook enkele uit Polen, Zwitserland en de VS.

De bedoeling van deze site is uiteraard om tegengewicht te bieden aan de ‘filiale correctie’, waar intussen 245 academici en geestelijken de brief hebben ondertekend. Het enige verschil is dat de mensen van de filiale correctie een duidelijk gefundeerde verklaring hebben voor hun beschuldigingen van ketterij aan het adres van Bergoglio. De ondertekenaars van de “pro Bergoglio” site weerleggen dit niet, maar betuigen enkel hun steun. Ze ontkennen dus niet dat Bergoglio afwijkt van de Leer van Christus, maar bevestigen dat ze hierin willen meegaan: “we vragen dat u niet zou afwijken van het pad dat u hebt genomen…”. Hiermee tonen ze aan dat ze afvallen van het Katholiek geloof.

Belangrijk om op te merken is dat er verschillende dissidenten van de Katholieke traditie bij de ondertekenaars zijn. Voorbeeld is Bisschop Lobinger die voorstelde om getrouwde mannen en vrouwen tot priester te wijden, en vader Martin Lintner die voorstelt om de kerkelijke leer over homoseksualiteit te liberaliseren en de Catechismus van de Katholieke Kerk van 1992 te herschrijven “in het licht van Amoris Laetitia.”

Kritiek van Vatican Inisder

Vatican Insider, een pro-Bergoglio nieuwssite in Italië, beschuldigde de initiatiefnemers van de filiale correctie er dan weer van dat ze de richtlijnen van Paus Benedictus in Donum Veritatis (Instructie over de kerkelijke roeping van de theoloog) in de wind sloegen, omdat ze de “Heilige Vader en zijn intenties” in “diskrediet” willen brengen. Volgens de interpretatie van Vatican Insider van dat document mogen theologen niet zomaar “hun mening” ventileren en de wijde wereld insturen.

Donum Vertitatis §29 voorziet deze instructie: “De theoloog zal ernaar streven om deze leer te begrijpen in z’n context, argumenten en doeleinden. Dit betekent een intense en geduldige reflectie voor zijn part en een bereidheid, indien noodzakelijk, om zijn eigen opinie te herzien en de opwerpingen te onderzoeken die zijn collega’s hem zouden kunnen aanbieden.”

Het sturen van petities die de heilige vader beschuldigen van het rechtstreeks of onrechtstreeks promoten van ketterijen, lijkt echter niet zo’n houding van “intense en geduldige reflectie” te weerspiegelen, die open staat voor correctie van theologische collega’s. De critici van Amoris Laetitia lijken niet vaak de constructieve kritiek op hun beweringen te verwelkomen. In plaats daarvan lijken ze vastberaden om gelijk welke poging om hun standpunt in vraag te stellen te verwerpen.

Amoris Laetitia kan echter op geen enkele manier gelezen worden op een orthodoxe manier. Het is ketterij. Daar is geen discussie over. Wie het tegendeel beweert is niet Katholiek. Punt andere lijn.

 

Bron: Vaticaninsider; OnePeterFive; Pro-pope-francis.com

Categorieën:Schisma

5 antwoorden »

  1. In deze landen zijn juist de protestanten in de meerderheid de afbraak van de kerk gaat hiermee verder . Waarom hebben mensen geen interesse meer in geloof of godsdienst om de volgende reden ze zijn het kotsbeu om een kerk of godsdienst te zien die elkaar verscheuren en ieder zijn gelijk wil halen . Dat men deze paus steunt is natuurlijk logisch hij heeft de poorten naar de hel opgezet met zijn AL . Hoe een parochiepriester dit nog kan uitleggen aan zijn schapen is mij een raadsel juist deze veranderingen jagen de mensen de kerk uit . Dus inderdaad een schisma komt steeds dichterbij door de schuld van deze paus.

  2. Woorden in het Boek der Waarheid van 27 februari en 13 maart 2012

    Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de ontwrichtende gebeurtenissen in de wereld blijven toenemen, komt de tijd voor mijn Goddelijke Barmhartigheid naderbij. Nu de oorlogen en onrust zich naar alle richtingen uitbreiden, zal het geloof van mijn Kerk blijven verzwakken. Het schisma binnen mijn Heilige Kerk staat op het punt snel tot ontwikkeling te komen. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. (…) Jullie moeten nu tijd doorbrengen in Eucharistische Aanbidding alvorens jullie met Mij kunnen communiceren om het Mij mogelijk te maken jullie te leiden op het pad van onderscheiding. Onderzoek de redenen waarom jullie mijn woorden verwerpen. Is het omdat jullie de waarheid niet willen horen van het schisma dat de Katholieke Kerk dreigt te treffen? Is het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk geteisterd geweest is door de Misleider? Begrijpen jullie niet dat dit alles voorzegd is geweest? Jullie moeten bidden opdat jullie de waarheid kunnen zien en tot Mij komen voor leiding alvorens het te laat is. Jullie Jezus – Verlosser van heel de mensheid.

  3. Deze site is een stimulance van de nieuwe wereld orde, de vrijmetselarij, het alziende oog! Bergoglio, door de vrijmetselarij op de stoel van Petrus geholpen, krijgt uit een onverwachte hoek steun? Ze verraden zichzelf door de woordkeuzen, ingeslagen weg, weg van ongeloof, weg van de antichrist, de weg van wij zijn verloren, de weg van de ene wereldreligie, de weg van alle gelovige weg, de weg van de duivel, de weg die wordt georkestreerd door Basel in Zwitserland, door de groep van Sankt Gallen!

    Bid voor de zielen, want zij weten niet wat zij doen! Amen.

  4. De Inquisitie (van het Latijn inquisitio = onderzoek), voluit: Inquisitio haereticae pravitatis (onderzoek naar het verderf van de ketterij), was een rechtbank van de Katholieke Kerk, belast met de opsporing van, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters.

    ik heb een wwb uitkering en geen oorlogs kas ,zit machteloos thuis te kijken naar een slechte b film .