100 jaar Fatima

Oproep tot gebed speciaal voor de geestelijkheid

7 oktober is het feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans. Bij deze gelegenheid willen we oproepen tot intenser gebed voor de geestelijkheid – priesters, bisschoppen en kardinalen in deze tijd van grote crisis in de Kerk.

We willen bidden opdat zij die nog het ware Geloof aanhangen de moed mogen krijgen om ervoor op te komen, om de Waarheid te verdedigen, tot op het punt dat ze er hun bloed zouden voor moeten vergieten zoals de vele martelaren in de eerste eeuwen. Bidden we speciaal voor de bisschoppen zoals Mgr. Schneider en de kardinalen zoals Kardinaal Sarah en Kardinaal Burke. Maar ook voor de geestelijkheid in onze eigen contreien, opdat ze vooral moedig mogen zijn en zich blijven verzetten tegen de ketterij en zich ver houden van compromissen.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. (Het Derde Geheim van Fatima)

We willen dus oproepen tot gebed voor de priesters en bisschoppen die de traditie in ere willen houden, maar die zich verlaten voelen en door gebrek aan steun de moed kunnen verliezen waardoor ze dreigen mee gezogen te worden in de apostasie.

We willen ook vragen om dagelijks dit gebed te bidden voor de geestelijken om stand te houden en trouw te blijven aan het heilig Woord van God:

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen
wanneer dit zich ontvouwt.

Help Uw gewijde dienaren om stand te houden
en trouw te blijven aan Uw heilig Woord.
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.

Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.

Help en geleid al die gewijde dienaren,
die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.

Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden
om hen af te leiden, te herkennen.
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.

Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus,
en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed
om hen buiten het bereik van kwaad te houden.

Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan
als zij, door de bekoring
om het bestaan van de zonde te ontkennen,
afgeleid worden. Amen.

Uiteraard is het ook goed om te bidden voor de bekering van zij die de dwalingen in het geheel niet zien.

25 antwoorden »

 1. Beste M. De Ley, hoe liep de vorige actie af mbt Onze vader gebed?

 2. En voor de diakens behoeft niet gebeden te worden?……
  Ook onder diakens heb je trouwe en ketterse….

 3. Dank voor dit mooie gebed zeer toepasselijk en doeltreffend in deze tijd waar er
  geleefd word zonder God en zijn gebod.
  GG

  Georges Hoste

 4. Deze oproep tot gebed is zeer belangrijk en broodnodig het derde geheim van Fatima is voor onze ogen aan het gebeuren en zal volgens mij nog erger worden!!

 5. Dat derde geheim zegt dat er op priesters en zusters zal worden geschoten en de paus over hun lijken een berg opklimmen waarop een kruis van kurkeiken staat. Ik snap er niets van en kan dat niet duiden.
  Leg uit svp!

  • Over de Mariaverschijningen van Fatima schreef paus Johannes Paulus II in 1994 in “Over de drempel van de hoop” (pag.194) dat de woorden die Maria toen tot de kinderen richtte, aan het einde van de [20ste] eeuw hun vervulling schijnen te naderen.
   Dit betekent dus ondubbelzinnig dat er niet alleen maar het visioen was, maar ook de woorden van Maria die verwijzen naar iets dat na na de vervulling van het eerste en tweede geheim in 1994 nog staat te gebeuren, en betekent dan tevens dat dit derde geheim volgens de paus niet terugverwees naar de aanslag op zijn leven in 1981.
   Een hint betreffende die woorden van Maria lijkt een citaat van André Malraux op de slotpagina van het boek te zijn, namelijk dat de eenentwintigste eeuw de eeuw van de Godsdienst zal zijn, of anders helemaal niet zal zijn, met aansluitend de woorden van JP II dat de toekomst van de wereld aan de christenen toebehoort (want kennelijk zal er anders helemaal geen toekomst zijn).

  • Je kunt aldus nog een parallel trekken met de laatste woorden uit het oude testament (Maleachi 3,23-24). Met een kleine variatie hierop kun je dan zeggen:
   “Zie, Ik ga u Maria zenden voordat de dag van Jahwe komt, de grote, vreeswekkende dag. En zij zal het hart van de vaders naar de zonen keren en het hart van de zonen naar de vaders, zodat Ik niet behoef te komen om de wereld met de banvloek te slaan.” (Aldus zal Christus via Maria triomferen.)

 6. Zonde tegen de H. Geest
  Als iemand uit vrije wil en met een gezond verstand behept – wie dan ook – achter “Amoris Laetitia” blijft staan, dan zegt dat genoeg! Maria vraagt overal waar Ze verschijnt om bekering… Nieuwe moderne ‘wetten’ of ‘liberale theologie’ maken Maria’s oproep belachelijk…

 7. Kwaliteit van geestelijk leven
  Er vindt in de Rk Kerk een verschuiving plaats. Het geluk van de individuele mens staat steeds meer in de belangstelling, de verlossing door Christus echter steeds minder; met te veel aandacht voor psychologische (tussenmenselijke) barmhartigheid, en helaas steeds mindere gerichtheid op de theologische (van Godswege genadevolle) barmhartigheid. Het genadevolle sacrament ‘van de vergeving van zonden en genezing’ te ontvangen hoort steeds minder tot de praktijk van de gelovige. Kwaliteit van geestelijk leven holt achteruit. Een gruwel in het oog van de gekruisigde en verrezen Liefde, Jezus Christus onze Heer.

 8. Door paus aangestelde adviseur: Maria was lesbisch

  In april van dit jaar stelde paus Franciscus de Jezuïtische priester James Martin aan bij het communicatiekantoor van het Vaticaan. Martin, redacteur van het America Magazine, schreef vervolgens in mei op zijn Facebook dat gelovigen die tot de hemel worden toegelaten straks wel eens voor een verrassing zouden kunnen komen te staan als ze door lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mannen en vrouwen zullen worden opgewacht. (2)

  Vorig jaar pleitte ‘vader’ Martin nog voor het accepteren door de kerk van ‘de speciale gave van homoseksualiteit’. Een paar weken geleden schreef hij op zijn Facebook dat Maria, de moeder van Jezus, wel eens lesbisch geweest kan zijn. (3)

  Wat is de volgende stap? Misschien dat Jezus’ uitspraak ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ wordt misbruikt ter verdediging van pedofiele katholieke geestelijken, en pedofielen in het algemeen?

 9. Nieuw kabinet beperkt geslachtsregistratie
  Het aankomende kabinet gaat paal en perk stellen aan het registreren van het geslacht van mensen. Overheden moeten waar mogelijk genderneutraal werken. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover door de NOS.
  moge de Hell losbreken op dit satanische schijt land .

 10. J.medine op 7 oktober. Je schrijft dat je niet kan duiden dat er in het derde geheim staat : er zal op priesters en zusters worden geschoten en de paus zal een berg beklimmen waarop een kurkeiken kruis staat . Ik ben geen theoloog maar zoals ik het zie betekent het dat de traditionele katholieken vervolgd zullen worden en verder staat de eik voor een boom die heilig was bij de Germanen. Of er verschil moet worden gemaakt tussen een kurkeik en een gewone eik weet ik niet, het is in ieder geval een boom van dezelfde familie. Als de paus nou die berg opklimt met die bepaalde eik,als symbool van Germaans heidendom, kan dat betekenen dat de paus zijn rug keert naar het christendom en overgaat naar het heidendom . Dat je misschien ook kan uitleggen naar overgaan naar humanisme of iets dat te maken heeft met alles waarin Christus niet herkenbaar is. Hoe denken anderen hierover op dit forum ?

 11. Kurkeik is een eik die in Zuid Europa voorkomt en de kurk wordt gebruikt voor afsluiten van iets of het isoleren van iets. Dus de paus klimt een berg op ( verheft zich dus letterlijk / figuurlijk) en dan dat kurkeiken kruis dat zou kunnen betekenen dat hij iets afsluit. Misschien het Christendom ??of hij isoleert de traditionele christenen ?

 12. Mooi gevonden Marrie. Maar ik kan pausen en geestelijken en gelovigen niet los van elkaar zien. De beweging die ik in die klimmende paus zie is de aloude werkelijkheid van een gezamenlijk kijken richting God. Maar de Vader is niet anders te bereiken dan door richting Christus en Hij gekruist te gaan.

  http://www.derde-geheim-fatima.nl/tekst_derde_geheim_van_fatima.htm

  Onderstaand treft u de complete vertaling van de originele Portugese tekst van het derde geheim van Fatima, geopenbaard aan de drie herdertjes te Cova da Iria-Fatima op 13 juli 1917 en toevertrouwd aan het papier door zuster Lucia op 3 januari 1944.

  “Ik schrijf in gehoorzaamheid aan U, mijn God, die via zijne Excellentie de Bisschop van Leiria en door onze Heilige Moeder mij opdroeg dit te doen.

  “Na de twee delen die ik reeds heb uitgelegd, zag ik aan de linkerzijde van Onze-Lieve-Vrouw en iets daarboven, een engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; weerlichtend kwamen er vlammen uit alsof zij de wereld in brand wilden zetten; maar zij doofden toen zij in contact kwamen met de glans die Onze-Lieve-Vrouw vanuit haar rechterhand naar hen uitstraalde: met zijn rechterhand naar de aarde wijzend riep de engel met luide stem uit: ‘Boete, boete, boete!’

  En we zagen in een oneindig licht dat God was: ‘zoiets als hoe mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze deze passeren’ een bisschop in het wit gekleed waarvan wij de indruk hadden dat het de Heilige Vader was’. Andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen die een steile berg opgingen waar op de top een groot Kruis was van ruw gekapte stammen van een kurkboom met de schors; alvorens daar aan te komen passeerde de Heilige Vader een grote stad half in ruines, en half trillend op de plaats stilstaand, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lichamen die hij onderweg tegenkwam. Toen hij de top bereikt had, werd hij, geknield aan het voet van het grote Kruis, gedood door een groep soldaten die kogels en pijlpunten op hem afvuurden en op eenzelfde wijze doodden zij stuk voor stuk de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en vele leken van verschillende rangen en standen.

  Onder de twee armen van het Kruis stonden twee Engelen met ieder een kristallen schaal in hun hand waarin zij het bloed van de Martelaren verzamelden en waarmee zij de zielen besprenkelden die op weg waren naar God.”

  —————
  http://www.derde-geheim-fatima.nl/uitleg_derde_geheim.htm (uitleg Vatikaan)

  KARDINAAL RATZINGER: BOETE IS DE SLEUTEL TOT HET “GEHEIM”

 13. Ik ben diep geschokt door wat ik op deze website aantref. Wat een haat, wat een verbittering en wat een verontachtzaming van het voornaamste gebod van de Heer: dat van de liefde tot de naaste.

 14. @Pierre
  1.Bovenal bemin één God.
  2.Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
  3.Heilig steeds de dag des Heren.
  4.Vader, moeder zult gij eren.
  5.Dood niet, geef geen ergernis.
  6.Doe nooit wat onkuisheid is.
  7.Vlucht het stelen en bedriegen.
  8.Ook de achterklap en ’t liegen.
  9.Wees steeds kuis in uw gemoed.
  10.En begeer nooit iemands goed.

  Mattheüs 22:34-40
  Staten Vertaling

  34 En de farizeeën, gehoord hebbende, dat Hij den sadduceeën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd
  35 En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:
  36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
  37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. .
  => 38 Dit is het eerste en het grote gebod.
  39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
  40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten

 15. Precies zoals ik al zei, het gebod van de liefde voor de naaste is gelijk aan het gebod om God lief te hebben, dus mede het grootste gebod. In al deze geboden tref ik niets aan over sacramenten, hoe een paus geldig moet worden gekozen: dat zijn maar interpretaties van mensen.

 16. Mjedine, je kunt je afvragen wie er bedoeld wordt met ” de heilige vader ” . Ik was er vanuit gegaan dat het Bergoglio was, maar ik denk dat paus Benedictus bedoeld wordt omdat er bij het kruis twee engelen staan die het bloed van de martelaren verzamelden en daarmee de zielen besprenkelden die op weg waren naar God. Als je onder de martelaren degenen moet verstaan die de berg aan het beklimmen waren dan moet het paus Benedictus zijn die bedoeld wordt als de heilige vader. Dan klopt de uitleg die ik eerst bedacht niet. Er is ook voorspeld dat Rome verwoest zou worden dus dat zou er dan aan vooraf moeten zijn gegaan. Deze tijd die veel potentiële aanslagplegers in Rome en andere steden onderdak biedt kan een tijdbom zijn. Ik denk dat dit toch meer iets is voor theologen onder ons.

 17. @Marrie, klopt! Of het is te moeilijk voor jou en mij. Of de boodschap (3e) is Multi-uitlegbaar. Of we kunnen maar beter niet proberen om er überhaupt chocolade van te maken. Het viel me zowel van Fatima als van Amsterdam tegen hoe de plaatselijke bisschoppen en de curie te Rome met de verschijningen en de gelovigen omsprongen. Zij hebben wel genoeg tijd om iedereen aan het lijntje te houden. Zij hebben wel de zekerheid van huis en haard en voedsel. Daar hebben ze blijkbaar genoeg aan.

 18. Lucia: “De goeden zullen [door de kwaden] worden gemarteld, de Heilige Vader zal [door de kwaden] veel te lijden hebben en diverse naties zullen [door de kwaden] worden vernietigd”…met dien verstande dat het hier gaat om een voorwaardelijke voorspelling.

  De kwaden kunnen zich natuurlijk ook bekeren. Daarnaast is bovenstaande voorspelde rampspoed af te wenden als de goeden zwichten voor de kwaden. Zo had bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog ook afgewend kunnen worden. Niet noodzakelijkerwijs doordat de kwaden zich bekeerden, maar doordat de goeden zich hadden geschikt naar de wensen van de kwaden; de vreemde overheersers Duitsland, Italië en Japan. De voorspelling over de Tweede Wereldoorlog kwam pas uit toen de kwaden zich niet bekeerden en daarenboven de goeden besloten terug te vechten. Een dergelijke keuzevrijheid kan men zich ook voorstellen ten aanzien van het derde geheim, wat betekent dat ook het visioen niet onafwendbaar bewaarheid hoeft te worden, maar bovenal afhankelijk is van de vrije keuze van mensen, zowel de goeden als de kwaden.

 19. Ik herinner in dit verband nog even aan de Siri-these: https://en.wikipedia.org/wiki/Siri_thesis

  Als die waar is dan is de op 26 oktober 1958 tot paus verkozen kardinaal Siri gezwicht voor de druk van de kwaden (de modernisten in het Vaticaan) en werd in plaats daarvan twee dagen later Roncalli tot paus verkozen. Was Siri niet gezwicht dat zou daarmee het derde geheim van Fatima kunnen zijn uitgekomen. In plaats daarvan deed zich met de verkiezng van Roncalli tot Johannes XXIII dan echter een niet door Maria voorspelde situatie voor, waarbij na de (atheïstische) dwalingen van Rusland nu ook Rome zijn (modernistische) dwalingen over de wereld ging verspreiden.

  Maar indachtig de woorden van Mjedine is voorzichtigheid met de uitwerking van deze these natuurlijk geboden, want ook deze uitwerking van de Siri-these is immers maar een these.