Befaamde filosoof Josef Seifert: ‘Paus moet objectieve ketterse verklaringen intrekken om schisma te vermijden’

seifert

Josef Seifert, een Oostenrijkse Katholieke filosoof en nauwe vriend van wijlen Paus Johannes Paulus II, zei in een nieuw interview dat hij hoopt dat paus Franciscus de “objectieve ketterse verklaringen” in Amoris Laetitia herroept, om “schisma, ketterij en de volledige scheuring in de Kerk” te vermijden.

In het interview met Gloria.tv sprak hij over de brief die hij schreef aan paus Franciscus, en een opstel die hij schreef waar hij enkele van zijn zorgen omtrent de exhortatie neerpende. Hij legde uit dat er vier conclusies kunnen getrokken worden van Amoris Laetitia.

“Deze vier conclusies zijn radicaal verschillend en daarom denk ik dat men moet verduidelijken wat het juiste antwoord is”, aldus Seifert.

Amoris Laetitia is niet van tel

“De eerste conclusie is dat het een heiligschennis blijft voor diegenen in staat van doodzonde om de H. Communie te ontvangen, hoewel voetnoot 351 hiervoor de deur opent. Voorstanders van dit argument kunnen zeggen dat de tekst geen magisteriaal document is”, zoals Kardinaal Burke dat zegt, “dat het geen document is die fatsoenlijk is om de Katholieke Catechismus en de 2000-jaar oude traditie van sacramentele discipline met een uithaal van een pen te veranderen. Zodus is er eigenlijk niets veranderd, en het document wilde misschien iets veranderen, maar het veranderde niets.”

Alles mag en alles kan

De tweede conclusie is het tegenovergestelde – het absolute en radicale tegenovergestelde. En dat is dat elk koppel, alle homoseksuelen, alle lesbischen, alle overspelers, alle hertrouwden, niet-getrouwden – iedereen welkom is aan de tafel van de Heer.” Seifert voegde eraan toe dat dit in essentie de interpretatie is die omarmd wordt door de bisschoppen van de Filipijnen, “die hier een grote verklaring over deze visie maakten.” Seifert zei dat hij denkt dat dit niet kan zijn wat Bergoglio echt bedoelt, “omdat het leidt tot talloze heiligschennissen; alle soorten van grote zondaars die naar de kerk gaan om de H. Communie te ontvangen, wat de deur opent voor het transformeren van de Kerk, de tempel van God, in een soort tempel van Satan.”

Seifert riep Bergoglio op om duidelijk te verklaren dat deze interpretatie een complete misinterpretatie is van de Kerkelijke Leer (wat uiteraard nooit zal gebeuren, nvdr.)

Foto: getty images
Het ketterse document Amoris Laetita. Foto: getty images

De ene overspeler mag, de andere niet

De derde mogelijke interpretatie van Amoris Laetitia is dat koppels kunnen “onderscheiden” met de hulp van een priester of ze werkelijk schuldig zijn aan de daden die ze voortdurend plegen, en die de Kerk als objectief zondig beschouwt. “Hoe zou dat moeten worden toegepast? Zou een priester tegen de ene overspeler moeten zeggen: ‘je bent een goede overspeler, je bent in staat van genade, je bent een zeer godvruchtig persoon, dus je krijgt mijn absolutie zonder dat je je leven moet veranderen en dan kun je naar de Communie gaan…’ Dan komt er een ander en hij zegt: ‘O, jij bent een echte overspeler. Je moet eerst biechten en je moet aan je huidige levensstijl verzaken, je moet je leven veranderen en dan kun je naar de Communie gaan.’ Ik bedoel, hoe kan dat werken?”

“Dit lijkt volledig ongepast en kan een pastorale catastrofe worden”, waarschuwde Seifert. Volgens hem bevat deze conclusie “het probleem van de logische bedriegelijkheid”, die veronderstelt dat als een persoon “niet begrijpt dat wat hij doet verkeerd is, hij onschuldig is en in staat van genade, maar de blindheid voor de onjuistheid van een daad kan op zichzelf zwaarwichtig zijn (zondig).”

“Het is een foute veronderstelling dat de vele koppels die het niet verkeerd vinden om te scheiden en te hertrouwen allemaal onschuldige zondaars zijn in staat van genade, omdat hun blindheid tegenover het feit dat ze overspel plegen een zonde kan zijn.”

Men overtuigt zichzelf dat het eerste huwelijk ongeldig was

De vierde mogelijke interpretatie van Amoris Laetitia is volgens Seifert dat mensen in goed geweten kunnen zeggen dat hun eerste huwelijk ongeldig was, zelfs als een kerkelijke rechtbank het tegenovergestelde heeft gezegd, en dat ze daarom mogen scheiden, opnieuw trouwen en de sacramenten ontvangen, terwijl ze een seksuele relatie onderhouden met hun tweede ‘echtgenoot’ of echtgenote. “Het mag niet aan het geweten van het individu overgelaten worden om te oordelen of zijn huwelijk al dan niet geldig was, en ook niet aan het oordeel van een enkele priester, omdat om het bestaan van een Sacrament te beoordelen een zorgvuldig onderzoek vereist is, en dat is de taak van de Kerkelijke rechtbanken en kan daarom kan iemand niet in eigen geweten zeggen dat hij niet was getrouwd en nu opnieuw mag trouwen.” Seifert merkte ook op dat bij zichzelf verklaren dat zijn huwelijk ongeldig was, veroordeeld werd door het Concilie van Trente en daarom niet in harmonie is met de Kerkelijke Leer.

Paus doet ketterse uitspraken

Het is objectief ketters om te beweren, zoals Amoris Laetitia doet, dat iemand eenvoudigweg niet in staat kan zijn om te leven volgens de eisen van het Evangelie,” aldus Seifert. “Amoris Laetitia suggereert dat mensen kunnen erkennen dat het Gods wil is om te leven in een overspelige relatie, maar dit spreekt duidelijk heel wat dogma’s tegen van het Tridentijns Concilie en het spreekt duidelijk Veritatis Splendor en andere plechtige onderrichtingen van de Kerk tegen.”

Seifert benadrukte wel dat hij Bergoglio nog geen ketter noemt, maar dat hij gewoon duidelijk maakt dat hij ketterse verklaringen deed die zouden moeten gecorrigeerd worden.

“Hij zegt dat niemand voor altijd veroordeeld is… die in de context op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden, maar het is moeilijk om het op een andere manier te interpreteren dan de ontkenning van de Hel. Christus waarschuwt ons voor het grote en echte gevaar van eeuwige verdoemenis, zoals ook vele heiligen deden, en de H. Maagd in de verschijningen goedgekeurd door de Kerk, en daarom, als de paus mensen in ernstige staat van zonde uitnodigt om naar de sacramenten te gaan en tegelijk zegt dat niemand voor altijd veroordeeld zal zijn, dan denk ik dat dit dreigt te worden verstaan als dat hij de mogelijkheid van verdoemenis ontkent.”

“Om schisma te vermijden en om ketterij te vermijden en om de volledige scheuring in de Kerk te vermijden, denk ik dat het noodzakelijk is dat de paus verteld wordt over deze problemen, en ze herroept,” zo besloot Seifert.

“Zelfs als ik ervoor vermoord wordt, denk ik dat ik moet spreken want men kan niet stil blijven als men voelt dat belangrijke waarheden die zeer belangrijk zijn voor de eeuwige redding van de gelovigen, in het document verdoezeld worden.”

 

churchruins

Bron: LifeSiteNews


Uit het Boek der Waarheid:

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden. Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden. Hij, de Allerheiligste Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het Vaticaan gehaat. Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal binnenkort overal ter wereld gezien worden. Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk, die vervolgd zullen worden vanwege de grote kloof die weldra binnen de Kerk zal ontstaan.

De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is. De valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken. Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van God komen.

De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste God, die zal heersen vanuit de Hemel. Er zal een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd worden aan al die geheiligde priesters, bisschoppen en kardinalen die zielsveel van Mijn Zoon houden. Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden. Elke inspanning van deze geheiligde leerlingen om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon, zal door de andere, donkere kant tegengewerkt worden.

Ik verzoek al Mijn kinderen dringend te bidden om de nodige kracht aangezien de Antichrist en zijn partner, de Valse Profeet, op de voorgrond zullen treden. Jullie moeten Mij, de Moeder van de Verlossing, vragen om gebeden om ervoor te zorgen dat de Katholieke Kerk gered zal worden en dat het ware woord van Mijn Zoon bewaard wordt. Er zal geknoeid worden met de waarheid over de belofte van Mijn Zoon om in grote heerlijkheid terug te keren. Er zal jullie, Mijn lieve kinderen, een reeks onwaarheden gegeven worden waarvan verwacht zal worden dat jullie deze nakomen en aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon.

Mijn kruistochtgebed (38) moet gedurende de komende maand dagelijks gebeden worden om ervoor te zorgen dat de geheiligde priesters van God zich niet laten inpalmen door het verdorven bedrog dat gepland wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen.

O Gezegende Moeder van de Verlossing,
bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI
om zijn lijden te verlichten.

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden
om sterk, trouw en moedig te zijn
tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk
O Heilige Moeder van God,
geef ons, Uw Restkerk op aarde,
de gave van het leiderschap
zodat we kunnen helpen
om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,
zodat zij geschikt worden
om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.
Amen.

Ga, kinderen, en bid om de vernieuwing van de Kerk en om de veiligheid van die gewijde dienaren die, onder de heerschappij van de Valse Profeet, te lijden zullen hebben om hun geloof.

(Maria, Moeder van de Verlossing 20 maart 2012, één jaar voor het aantreden van Bergoglio)

 

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind! Houd jullie vast aan elkaar! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed:

O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer ik gedwongen word om U af te wijzen.

Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuw Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. (Jezus Christus, 20 maart 2012)